«Med min sjel lengtet jeg etter deg om natten, og med min ånd søkte jeg deg. For når dine dommer går over jorden, lærer jordboerne rettferdighet. Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet.» Jes 26,9 -10.

En ny uke er begynt for min sjel, min ånd og min kropp. Dagens drypp sier at med min sjel lengtet jeg etter Herren om natten, og derfor måtte jeg søke Herren med min ånd. Hvorfor ånden og ikke sjelen? Jo, fordi Gud er Ånd, derfor må vi som tilber ham, tilbe i ånd og sannhet. (Joh 4,24)

Når Guds dommer går over jorden, først da lærer jordboerne rettferdighet.

"Hver den som strider mot Herren, skal bli forferdet, han lar det tordne i himmelen over ham. Herren dømmer jordens ender. Han vil gi sin konge styrke og opphøye sin salvedes horn." 1 Sam 2,10.

Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke hva rettferdighet er for noe. I et land som styres av rettvishet, der gjør den ugudelige det som galt er og ser ikke Herrens høyhet. Når vi leser i Dommerboken 3,12, så ser vi at Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, enda Herren hadde berget dem fra fiendene gang på gang . Men da ga Herren, kongen i Moab , som hette Eglon, makt over Israel, enda det var Guds eget folk. Hvorfor gjorde Gud det? Jo, fordi folket hans gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men da Israels barn så sin egen dårskap mot Herren , ropte de til Ham og Herren oppreiste en "frelser" for dem gang på gang. Til slutt sendte Han Jesus, sin egen sønn, som de ikke tok imot da, men som de en dag skal se at Jesus var Messias. Mange jøder er kommet til tro på Jesus som Messias, men folket i sin helhet har ikke «sett» det enda.

Men  det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, slik at vi mennesker skulle gå fri fra våre synder, ved å ta imot Guds nåde ved Jesus Kristus. Jfr.Rom 8,3

"Til slutt sendte han sønnen sin til dem, og sa: De vil nok vise aktelse for sønnen min!" Matt 21,37