«I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som ennå ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.» Hebr 11,7

Far til Noah hette Lamek og han var 182 år da han fikk en sønn som han kalte Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders slit med jorden som Herren har forbannet.» Faren til Noah døde noen år før vannflommen kom. Hele Lameks levetid ble 777 år. Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet. (1 Mos 5)

Noah var en rettferdig og hederlig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen. Heller ikke sparte han den gamle verden. Det var bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre han lot overleve da han førte storflommen over de ugudeliges verden.

Noah var en rettferdighetens forkynner for sin samtid. Han var 500 år gammel da han fikk trillinger, disse tre var med han inn i arken, sammen med deres koner, i alt åtte mennesker. Noah var 600 år da syndefloden kom, og utav det kan en vel regne en byggetid på ca 70 år. Uansett byggetid så fikk Noah forkynne ut til sin samtid hva rettferdighet var. Han kjente til Gud den allmektige, han fikk beskjed fra Gud hvorledes og hva han skulle gjøre for ham. Menneskene rundt Noah måtte jo ha fått vite hvorfor han bygget en ark, men de ble ikke funnet rettferdig for Herren. Kun Noah og hans hus ble regnet som rettferdige i Guds øyne, alle de andre menneskene fikk ikke adgang til arken, Herren selv lukket døren i arken før regnflommen kom over jorden.

I dag har Herren Jesus tatt ut en brud, en menighet, som han vil hente hjem til himmelen. Tidspunktet for Jesu komme er ikke kjent for menneskene, som til alle av oss som har tatt imot Jesus som vår herre og frelser, født på ny i vann og Ånd, har fått beskjeden : «Ja, jeg kommer snart!» Åp 22,20. Kun de som er klar for å møte Jesus, er utvalgt til å bli med ham til himmelen. Alle andre blir tilbake.

Da ønsker jeg dere alle en god helg i Herren Jesu navn og sier: Vær rede, Jesus kommer snart!

«Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske, når et land synder mot meg og bærer seg troløst at, da retter jeg hånden imot det og bryter i stykker brødstaven for det. Jeg sender hunger i landet og rydder ut både folk og fe. Om disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der, kunne de med sin rettferd bare berge sitt eget liv, sier Herren Gud.» Esek 14,12-14