«Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud.» Rom 13,11

Gud er suveren allmektig og han setter av og setter på statsmenn verden rundt. Han tillater fienden å komme inn over andre lands grenser, men han jager også bort fiender fra inntatte land og områder.  Dikteren Blix skrev i sin salme fra 1890 følgende i vers 6:

«Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land,kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!»

I 2 Mosebok 20, vers 7 står det: «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.»

Når vi leser om Guds eiendomsfolk, jødene, hvordan de oppførte seg overfor sin skaper og Gud, så ser vi gang på gang, at holdt de seg til Herrens ord så var der ingen fiender som stod seg imot dem. Men hver gang de gjorde imot Guds vilje, ble folk og land straffet med at fiender kom og inntok folk og land. Da det omsider gikk opp for dem at de hadde syndet mot sin Gud, bad de om Guds tilgivelse for sine feil og at Herren måtte gi dem landet og friheten tilbake. Og Gud så til hjertene deres og hørte deres bønner og fridde dem omsider ut fra deres fiender.

Vi i vårt land, Norge, har skiftet på med regjeringer fra «venstresiden» og «høyresiden». Når Guds velsignelser har strømmet over vårt land har folket samlet seg «gods og gull» og stortingets flertall har styrt landets lover mot Guds lover, de har gjort det som var ondt i Herrens øyne. Hans trofaste «tjenere» de som tror på Jesus og hans verk på Golgata kors for oss, sitter igjen med sorgfulle hjerter. De sukker : Herre hvor lenge vil du bære over med folkets synder?

I større målestokk befinner USA seg, de har også to sider i sin politikk, venstre og høyresiden. Landet har vært regnet som «frihetens land» i verdens målestokk, men også i USA har umoral og synd vært dominerende. Siste valg fikk de uventet en president fra «høyresiden», en mann som aldri hadde hatt politiskpolitikk som sin jobb.

Evangelistene far og sønn Graham bad Gud sette inn den Han så de var best tjent med og til alles overraskelse ble det Trump. Mange er sterkt kritiske til Trump pga hans livsstil,  men som sønn Graham sa da han ringte opp visepresidenten like før seieren var kommet. - Hils Trump og si at hvis dere vinner, så er det ikke han som har vunnet, men Gud som har innsatt ham.

Dette ble som i kong Josafats dager, da Gud sa: «Frykt ikke og vær ikke redde for denne store hæren; for dette er ikke deres kamp, men Guds.» 2 Krøn 20,15b.

Vi som er troende, ser vi opp til Ham, troens opphavsmann og fullender, Jesus? Venter vi på at Jesus skal komme å hente sin brud opp til seg, som en tyv om natten, eller venter vi på trengselstider først og Antikrist? Vi vet fra Bibelen at Antikrist skal regjere i 7 år og de siste 3,5 årene skal han forfølge jødene og de som tror på Jesus. Men da kommer Menneskesønnen på himmelens skyer og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem.

«Mens de var samlet, spurte de ham: «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Agj 1,6-8