«Men Gud reiste ham opp på den tredje dag og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vitner Gud i forveien hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde.» Agp 10,40-41

Jesus som var med på å skape hele universet, ble født som et menneskebarn av en kvinne. Det hele var en inngripen fra vår Gud. «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?», spurte Maria engelen som kom med beskjeden til henne, og engelen sa:

«Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.» (Luk 1,35)

Vi vet at Jesus gir oss frelse fra våre synder og alle dem som tar imot hans frelse, er lovet et evig liv sammen med ham. Jesus døde og stod opp tre dager senere, og som dagens tekst lyder, så viste Jesus seg bare for hans utvalgte, ikke for alle i Jerusalem og omeng.

Og Jesus bød at disiplene hans skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn.

Tror du dette? I dag forkynner vi troende dette budskapet utover landet vårt og videre til andre folkeslag. Hvordan vil vekkelsen komme over Norge? Jeg tror at i dette siste «heatet»vil Herren selv ta kommandoen over vekkelsen, for han sier i Sak 4,6b:

«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, Allhærs Gud.»

I tidligere vekkelser var der alltid en person som stod i sentrum og som blir husket i ettertid. Den siste vekkelsen som er begynt over Norge vil rulle fram over hele landet. Det er mennesker som kommer sammen i bønn og tilbedelse til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Jesus er sentrum i sammenkomstene og Den Hellige Ånd virker over brødre og søstre i Herren. Tegn og under vil skje og ufrelste mennesker møter Jesus og blir født på ny. Det er en stille susen over landet og ilden sprer seg over til våre naboland; videre vil den brenne nedover Europa. Denne «Hellige Ånds vekkelsen» vil rulle over oss, helt til Jesus kommer for å hente oss i skyen, for enten vi lever eller dør, så hører vi Herren Jesus til.

«Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder. Det som ble forutsagt, er kommet, nå kunngjør jeg nye ting. Før de ennå spirer fram, lar jeg dere få høre om dem.» Jes 42,8-9.

izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort