«Herren sa: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, mens hjertet er langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg, er tillærte menneskebud,» Jes 29,13

Disse ord passer ikke inn for flertallet av folket i vårt land, for de fleste av dem holder seg ikke nær til Herren og de ærer ikke Ham med leppene heller, fordi ordet om korset er en dårskap. For hvem er ordet om korset en dårskap?  For dem som går fortapt, sier Paulus i 1 Kor 1,18, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Men det er en kjensgjerning at vi har mange i dag som holder seg nær til Herren med munnen og ærer Jesus med sine lepper, men allikevel er ikke hjertet med dem i deres lovprisning til Gud. Hvorfor ikke det? Nei, fordi den frykten de har for Herren er tillærte menneskebud. Vi sier disse er religiøse, de har lært seg med kunnskap å opptre som «kristne», men det er kun utenpå, en fasadebelysning utad. Du vet vi sier «like barn, leker best». Hva innebærer det i praksis? Jo, at disse barna er like utad som innad i sin tenke-viljemåte. Hvordan kunne de finne hverandre? Jo, der hvor barna kommer sammen i hverdagen, barnehagen, som ofte er plassen i dag. Men hva lærer barnehagen dem? Jo, statens lovverk om hva et barn skal lære seg. Da kommer ikke Jesus på førsteplassen, enda han sa at de små barna skulle komme til ham, for slike hører Guds rike til.

En stor «…..nist» sa en gang : Gi meg ditt barn, så vil det etter 6 års («lære») være mitt resten av livet. Norge har tatt etter denne metoden i oppdragelsen av kommende slekt, Jesus skal ikke forkynnes om for barn i barnehager eller skoler av offentlig karakter. Det skal kun gis orientering om alle «himmelretninger» av tro som finnes på jorden. Men hvordan skal en kunne snu trenden i vårt land nærmere Jesus Kristus?

Paulus sier i Rom 10,13-15:

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt?

Jesus sa allerede da han var på jorden, at markene allerede da var hvite til høst. Derfor bad han om å drive ut arbeiderne for å høste inn grøden.

Om markene var hvite på Jesu tid, hva mere må de være i dag? Jorden deles inn i sør/nord og øst/vest. Vår/sommer/høst og vinter kommer på ulike tidsrom på vår kalender. I dag høres om store «innhøstninger» i øst, hvor millioner har tatt imot Jesus som sin frelser. Norge og Vesten kom tidlig med i denne innhøstningen av sjeler til Jesus, men da det «matrealistiske» tok overhånd i hjertene, ble Gudstroen rammet av vantro.

Men enda er ikke «nådetiden» over i vårt land, det vi nå sår, vil vi få høste. Da gjelder det å så ut Ordet overalt, at fienden ikke liker det, vet vi, men Jesus er større enn han som er i denne verden, derfor kan vi med frimodighet proklamere Jesu seier på Golgata kors.

«Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30 Noen av de siste skal da bli de første, og noen av de første skal bli de siste.» Luk 13,29-30.