Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.» Jes 55,6-7

Pinsen er over for dette året, jeg mener over på kalenderen. For ute i det daglige liv virker «pinsefesten» som aldri før, stadig nye mennesker gjør som dagens tekst, de vender om til Jesus når han kaller dem. Menighetene her i Vesten varierer i styrke og virksomhet, vi ser bare her i vårt land, hvor forskjellig vi kristne oppfatter og tolker Guds ord i dag. Et av de ti bud lyder: «Du skal ikke slå i hjel!» (2 Mos 20,13). Her er det ikke dyr, fugler, fisker som en ikke skal drepe, men det er mennesker som lever på jorden.

Nylig stemte vårt Storting imot et forslag fra KrF «om å grunnlovsfeste vern av liv fra unnfangelse til naturlig død.»

Hva kan vi vente videre av et storting som ikke vil verne om menneskelivet før det er kommet i «krybben», prosessen underveis fra unnfangelsen til å komme ut i dagslys, betegnes ikke å komme under budet «du skal ikke slå i hjel». Vi vet at det er flere stortingsfolk som er kristne fra de andre partiene enn Krf, så de slutter seg til «verdens» oppfatning om at et menneske er du ikke før du ligger i «krybben».

Pinsen var dagen som Jesus stiftet sin menighet og dets betegnelse var: «Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles.» Agj 2,44.

Innen de kristne rekker i dag kommer det mer og mer til syne en todeling i flokken: En flokk som holder seg til Guds ord slik det står skrevet, uten å tolke om eller  «oppdatere» skriften i takt med verdens utvikling, slik den andre flokken gjør, de følger denne «verden» . Dette kommer mer og mer til syne i det daglige livet, særlig innen klimadebatten og forståelsen av ekteskap mellom kvinne og mann, kjønnsskifte etc. Biskoper er mere opptatt av klima og miljø i sine prekener enn å peke på veien som fører til Jesus, som verdens frelser . Nylig leste jeg følgende fra «nettet» om vår framtidsutsikter:

"For å redusere denne risikoen og beskytte menneskelig sivilisasjon er det behov for en massiv global mobilisering av ressurser i det kommende tiåret for å bygge et industrisystemer med nullutslipp og sette i gang restaureringen av et trygt klima."

"Dette ville være beslektet med krisesituasjonen under andre verdenskrig."

En admiral  la til: "En dommedagsfremtid er ikke uunngåelig! Men uten umiddelbar drastisk handling er utsiktene våre dårlige. Vi må handle kollektivt. Vi trenger en sterk, fast ledelse i regjering, i næringslivet og i våre lokalsamfunn for å sikre en bærekraftig fremtid for menneskeheten." 

Menneskene begynner å rope på en «sterk mann» som kan ordne opp i alle livets situasjoner, da kan vi bøye oss i våre tanker for han, en supermann som verden nå trenger. Jesus sier han er VEIEN, SANNHETEN OG LIVET, men menneskene vil ikke bøye seg frivillig for Ham. Paulus sier:

«Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» 2 Kor 11,3-4.