«Han måtte da reise gjennom Samaria, og han kom til en by som hette Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og han satte seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time.» Joh 4, 4-6.

Jesus som er Guds enborne sønn ble født til jorden som et menneske av en kvinne, akkurat som alle babyer kommer til denne verden. Tenk deg den overgangen fra å være «skaperen» av alt som finnes, til å bli som et barn, hjelpeløs og avhengig av sin mor. Vi vet at Jesus ble prøvet i alt, og da vi nå har en så stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss derfor holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men vi har en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men dog uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid, sier Hebreerbrevet 4,14-16.

I dagens tekst kommer Jesus menneskelige egenskaper fram, Jesus var trett etter vandringen, og han satte seg ned ved Jakobs brønn og akkurat da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann fra brønnen og Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» Disiplene var da gått inn i byen for å kjøpe mat. Kvinnen lurte på hvordan Jesus som var jøde, kunne be henne, som var en samaritansk kvinne, om å få drikke av hennes vann? For jødene omgikk nemlig ikke samaritanerne. Men Jesus sa til henne: «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» ,vers 10 . Kvinnen spurte Jesus om mange ting og Jesus ga henne svar på alt det hun lurte på. Kvinnen gikk inn i byen sin og fortalte alt hun hadde opplevet med Jesus. Mange av samaritanerne fra byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen hadde sagt til dem: «Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» Nå kom de til Jesus og bad ham bli hos dem, og Jesus ble værende der i byen to dager. Mange flere kom da til tro på Jesus, da de fikk høre hans eget ord, og folket sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»

Hvordan er det med oss som nå har fått hørt Jesus glade budskap, evangeliet, i snart 2 dager ( 1 dag er 1000 år, jfr.2 Pet 3,8), akkurat som samaritanerne fikk ha Jesus hos seg. Nå er snart vår nådetid med Jesus ute, for snart vil Jesus komme til jorden på Oljeberget, som Kongenes Konge og Herrenes Herre. Alle vi jøder og hedninger som tok imot hans frelse i vår «nådetid» og er blitt født på nytt og renset i Jesu blod, vi utgjør Jesu brud og vil en dag rykkes opp til Jesus i skyen, for å være alltid med ham.

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.» 1 Kor 15, 51-52.