"La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Johs 14,1-3.

Jesus trøstet sine disipler med å fortelle dem at de ikke skulle engstes. Han forteller dem at han snart drar bort, hjem til sin Far i himmelen. Oppdraget på jorden går mot fullførelse og han forbereder sitt arbeid hjemme hos sin Far. Han forteller dem om alle de rommene som finnes hjemme i hans Fars hus. Hvis ikke det hadde vært slik , så ville Jesus også sagt det til dem. For nå ville han dra hjem for å gjøre i stand et sted til sine disipler, og når han blir ferdig så vil han komme igjen og da skal han ta sine disipler med seg, for så å være der Jesus er.

Jeg tror det var dette Paulus fikk åpenbart når han skrev til tessalonikerne om dette temaet. Han skriver i 1.Tess 4,14-18:

"For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet
inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene."

Nå har generasjoner etter generasjoner gått bort fra dette jordelivet, og deres legemer er lagt i jord og blitt til jord. Men ånden og sjelen er vandret hjem til sitt oppholdssted som ble valgt på jorden før de døde. De som hadde Jesus i sitt hjerte er kommet til himmelen, mens de som valgte denne jordens herre, Satan, er kommet til hans tilholdssted.

Så da venter vi som tror på Jesus, at han skal snart komme å hente oss hjem med nye kropper, et oppstandelseslegeme.
Da blir det en ny tid for oss troende, hvor alle tidligere ubesvarte spørsmål vil bli løst for oss. Tenk hvilken dag!

"Trøst da hverandre med disse ordene," sier Paulus, og så skal vi for alltid være sammen med Herren.