"Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere." Joh
14,26

Jesus orienterer sine disipler om livet sammen med ham og Faderen, og at han snart drar hjem til sin Far i himmelen, men de skal aldri kjenne seg forlatt, for Faderen skal sende talsmannen, Den Hellige Ånd, til dem. Talsmannen skulle lære dem om alle ting og minne dem om alt det som Jesus hadde sagt til dem. Jesus oppmuntret dem og det gjelder for oss som er Jesu disipler i dag :

"Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham."

For å se Guds rike så må du bli født på ny, sa Jesus til Nikodemus. (Jfr Joh 3,3.)

Jesus sier i Johannes 10,9 : "Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde."

Vi leser i Apostelens gjerninger flere ganger at menneskene kom til troen på Jesus og de ble døpt til hans navn. Men som dagens drypp forteller, så skulle Jesus sende dem talsmannen, Den Hellige Ånd, til hans disipler. Hva skulle så Den Hellige Ånd gjøre hos hver enkel av de troende? Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. Så skjedde det en gang mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene. Der fant han noen disipler, og han spurte dem:

"Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?"

De svarte ham, at de hadde ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. Paulus spurte dem da hvilken dåp de hadde blitt døpt med? De svarte han at de var døpt med Johannes dåp. Da sa Paulus til dem at Johannes døpte med omvendelsens dåp, men han sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det var på Jesus. Og med de opplysningene lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Paulus la så hendene på dem,og da kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Dette kaller vi å bli døpt i Den Hellige Ånd. Jesus kunngjorde dette selv før han ble korsfestet, vi leser fra Joh 7,38-39:

"Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort."

Ja, de som bare var døpt med Johannes dåp, de var jo ikke døpt i Jesu navn, så da kunne de ikke ha fått Den Hellige Ånd, tenker du gjerne nå. Det er annerledes med oss som er døpt til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, som er Jesus. Vi har da fått fylden eller Åndens dåp? Hva sier skriften? Vi leser fra Apgj 8,14-17:

"Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd."

Mange sier nå: Jeg kan ikke tale i tunger, jeg kan ikke be i tunger, og jeg er heller ikke døpt i Den Hellige Ånd, men jeg tror på Jesus Kristus. Er ikke jeg frelst da? Jo, skriften sier i Apostlenes gjerninger 4,12:

"Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved."(enn navnet Jesus). Videre sier Paulus i 1 Kor 12,3: "Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd."

Konklusjonen må da bli at enhver som er født på ny og tror på den Herre Jesus er frelst og tilhører Jesus. Men slik som Paulus spurte de som var kommet til troen på Jesus, slik vil jeg spørre deg :

"Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?" Apgj 19,2.