"Så sendte han dem til Betlehem og sa: Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det." Matt 2,8

Hvem tror du som styrer denne verden? Er det FN eller Paven eller de som er konger, statsministrere etc i sitt land ? Da vår frelser Jesus ble født inn i denne verden, var der noen vise menn som hadde oppdaget en
stjerne på himmelen, som de tydet dit hen at en konge var født.  Derfor oppsøkte de kong Herodes i Jerusalem og spurte ham :

"Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham: "I Betlehem i Judea, for så
er skrevet ved profeten : Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel." Matt 2,2-6.

Her begynner kampen om verdens makt. Kong Herodes tjente denne verdens fyrste, Satan, men han visste at der var en motpart, en Messias, jødenes konge, som også skulle bli kongenes Konge. Dette ville ikke Satan ha noe av, så han brukte kong Herodes til å drepe barnet som nå
skulle være født. Men mange barn måtte død pga uvitenheten om hvem som var Messias.

Det er to makter. Den sterke, Satan og den sterkeste, Jesus, som også er Messias . Satan har også et rike. Det riket er også til stede i denne verden.  Paulus går så langt at han kaller Satan/Beelsebul for denne verdens gud, som har blindet de vantros sinn, så de ikke ser. Men dette riket kan også fysisk innta et menneske med de helt merkeligste eller uhyggeligste virkninger, stumhet, blindhet, overnaturlige krefter eller kunnskap. Slik er verdens kår, hvor mørket rår. Slik er virkeligheten. Men lyset skinner i mørket, og mørket skal ikke få makt over det. Jesus er verdens lys og Satans makt ble til intet da Jesus døde på korset.

På grunn av Jesus Kristus, så er det sterkeste rike kommet nær, det har nådd helt fram til oss mennesker. Nå lever vi under helt nye og andre vilkår her på jorden, enn de som levet før Jesus død på Golgata. Derfor
er Satan både deprimert og livredd, for han møter stadig sin overmann. 

Å bli en kristen,ja frelst, det er å bli fridd ut fra mørkets makt, og å bli satt over i den sterkestes rike, hvor Jesus regjerer.
Derfor er det kamp om mennesket. Kampen mellom Satans rike og Jesus sitt rike, gjelder mennesket. Det er kamp om din sjel, ditt liv, din framtid.
Den sterkeste har kommet, som binder den sterke, røver hans gods, det trellbundne mennesket, setter det i frihet, gir det liv og fremtid .

Det blir umulig å være nøytral, en vente å se holdning, hvor du sitter på gjerdet og venter på en avgjørelse som allerede er tatt. Ditt hus vil bli inntatt av Satans herrevelde, om ikke Kristus blir husets herre. For enten er du med Jesus, eller så er du mot Jesus. Her må mennesket velge mellom lys og mørke.

"Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer." Luk 11,23

God helg!