"Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen." 1 Pet 4,11

Vi lever i en tid hvor Guds ord tales og tolkes som folket vil ha det. Romerbrevets ord i kap. 1,vers 26-27 : "Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse."

"Det er med beklagelse vi nå konstaterer at Den norske kirkes formelle ledelse har forlatt Guds ord som grunnlag for både lære og liv. I stedet har den bøyd av for folkeviljen i denne sak. Vi håpet i det lengste at i alle fall mindretallet blant biskopene ville føre kampen for Sannheten videre, men må bare konstatere at også de bøyde av for flertallet. Og nå har de et betydelig besvær med å forklare hvorfor de stemte som de gjorde. 
At enigheten og den påberopte «enheten» ble å veie tyngre enn sannheten, er ikke bare meget skuffende, men er også farget av falskhet og ettergivenhet når det kreves rettskaffenhet og styrke. Skal Den Norske kirke heretter velsigne det som Bibelen forbanner og kaller for urenhet, vanære, løgn, skammelige lidenskaper, usømmelighet, utukt, skjenselsverk, naturstridig, villfarelse mm (se Rom 1, 24-28) under dekke av det de kaller kjærligheten?" (Klipp fra Den luthersk-læstadianske menighet,publisert i avisen Framtid i Nord 09.08 2016)  

"Hør på meg!" sier Herren i Jesaja 55. Det er lurt å lytte til Guds ord, slik at vi øves i å tenke dem. For hans tanker er ofte annerledes enn våre, og i helt annerledes enn verdens tankegang.
- Den kristne tro er en lære som fører mennesket til Kristus. Rom. 6,17b sier:
«...lydige mot den læreform dere er overgitt til.» Det er altså en bestemt lære vi skal gi akt på, «Kristi lære» (2.Joh.9). Kristus er Guds Ord.

Vi kristne kan ikke stole blindt på de som er satt inn som prester,  pastorer og ledere. Vi må selv granske i skriftene og øve oss i å tenke og tale som dagens drypp sier.  Du må selv søke inn i Herrens nærhet i bønn og i Ordet. Det holder ikke på dommens dag å si at du gjorde som "prest og klokker" sa, du gransket kanskje ikke selv i Guds ord om dette var riktig som Kirkemøtet vedtok i 2016.

"Land! land! land! Hør Herrens ord!" Jer 22,29