«Men en mann som hette Simon, hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg selv for å være noe stort. Og alle, både små og store, lyttet til ham, og de sa: Han er Guds kraft som kalles den store. De ga akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved trolldomskunstene sine. Men da de nå trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Filip. Han var ute av seg av undring da han så de tegnene og de store undergjerningene som ble gjort.» Apgj 8,9-11.

Simon som det står om her var ny på veien. Han hadde en fortid som trollmann, fordi han hadde drevet med trolldom, slik at han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Selv ga han seg ut for å være noe stort, og de som lyttet til ham, mente han var Guds kraft som kaltes den store. Men så kommer en evangelist ved navnet Filip til Samaria og han forkynner om Guds rike og om Jesus Kristi navn, og da hørte folket heller på ham og lot seg døpe og kom til tro på Jesu navn. Trollmannen Simon tok imot troen på Jesus og ble døpt. Han ble så imponert over alt det Filip utførte med tegn og undergjerninger, at han holdt seg nær ham hele tiden.

Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.  Det står ingenting om at Simon hadde fått Den Hellige Ånd ved apostlenes håndspåleggelse, selv om han skulle vært i samme «gruppen» som de nytroende og som hadde blitt døpt i vann i Jesu navn.

Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: «Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på, må få Den Hellige Ånd!»

Peter irettesatte ham og sa at han måtte omvende seg fra denne ondskapen, og be Herren om at kanskje hans hjertes tanker måtte bli tilgitt ham. For Peter så at han lå i bitterhets galle og i urettferdighets lenker. Simon ba da om at de måtte be til Herren for ham, slik at ikke noe av det Peter  hadde sagt, måtte komme over ham!  Simon tenkte å kjøpe Den Hellige Ånd for penger!  Men Peter sa at han hadde ingen lodd eller del i dette ordet, for hans hjerte var ikke rett innfor Gud. Hvordan det gikk senere i livet med Simon står det intet om. Men han kom til tro på Jesus, og ble døpt i vann i Jesu navn, men han lå i bitterhets galle og i urettferdighets lenker.  

Konklusjonen på denne historien for oss troende må bli : Ha et rent hjerteforhold til vår frelser Jesus, slik at vi ikke faller i fristelser og kommer bort fra troen på Ham. Ha en oppbyggende helg i Jesu navn!

«Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere…;

Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»Joh 8,31-32 og 43-44.