"Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk." Gal 6,9‭-‬10 .

Sommermånedene er juni, juli og august på våre breddegrader. Vi er nå begynt på siste sommermåneden. Hvor har du hatt ditt fokus på i ferien? Mange familier har reist i utland og i vårt eget land, pensjonistene er mer stabile, noen liker seg i nærområdet sitt, andre drar land og strand for å se og oppleve natur og folk.
Men hva med Guds folk? En stor flokk reiser på sommerstevner med sine familier, der får de alle tilfredsstillet sine aktiviteter.

Det er viktig å holde fokus på JESUS i disse tider. Jo, mer du ligner ham, dess bedre forbilde blir du for verdens barn og dine egne.
Sett av tid for en stille stund med Jesus, senere en tid for dine omgivelser, dine nærmeste.
La barndoms minnene få bli de koselige sammenkomstene hvor glede,fred og harmoni sammen med Jesus sitter fast i "minneboksen".

"Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker." Jes. 61,10

"Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød. 6Mens jeg sukker høylytt, er jeg blitt til bare skinn og ben.

Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er blitt som uglen på øde steder. 8Jeg ligger våken, jeg er blitt som en enslig fugl på taket. 9Mine fiender spotter meg hele dagen. De som raser mot meg, sverger ved meg. For jeg eter aske som brød og blander min drikk med tårer, på grunn av din vrede og harme, for du har løftet meg opp og kastet meg bort. Mine dager svinner som skyggen, jeg visner bort som gress. Men du, Herre, du troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt. Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion, for tiden er kommet til å være nådig, den fastsatte tiden er kommet.

For dine tjenere elsker steinene på Sion, og de har medynk med dets støv. Hedningefolkene skal frykte Herrens navn, alle jordens konger din herlighet.  For Herren skal bygge Sion opp igjen, han skal åpenbare seg i sin herlighet." Salme 102,5-15.
Herren skal velsigne deg fra Sion
 
"En sang ved festreisene. Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.  Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig er du, og det går deg vel. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord. Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren. Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager. Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!" Salme 128

"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.

For alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk,for det blir helliget ved Guds ord og bønn." 1 Tim 4, 1-5. 

"Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud!

For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet. 4Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt - Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagrittene, Gebal og Ammon og Amalek, Filisterland og de som bor i Tyrus. 9Også Assur slutter seg til dem, de er blitt en arm for Lots barn. Sela.

Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kisjon!  Ved En-Dor ble de ødelagt, de ble til møkk på marken. La det gå dem - deres fremste menn - som Oreb og som Se’eb! La det gå alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna, disse som sier: Vi vil ta Guds boliger til eie for oss selv!   Min Gud, gjør dem som en støvvirvel, som agner for vinden! Som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann,  slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn.  La dem bli til skamme og bli forferdet til evig tid, la dem bli vanæret og gå til grunne! La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over all jorden!"  Salme 83

"Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem.

Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre! Men mennene som reiste sammen med ham, ble stående målløse. For de hørte riktignok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus." Agj 9,1-8. 

Vi lever i samme situasjon i dag som i Paulus dager. Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt!

Saulus som senere fikk navnet Paulus var en som var opplært ved Gamalias føtter, en lovens mann etter Moseloven.

Han ville ikke vite av noe nytt som de hevdet var kommet, nemlig at Jesus var Messias, Guds sønn. De som trodde dette skulle han få fengslet og få bort for alltid. Han lykkes også med sitt arbeid helt til han møtte Jesus, mannen som han ikke ville vite noe om.

 

"Hvem er du, Herre?" var Saulus spørsmål til Jesus. Jesus svarte : "Jeg er Jesus, han som du forfølger."

 

I dag møtes to "halvbrødre" til samme kamp mot hverandre, de kalles araber og jøde. Den ene part holder seg til en profet som kalles Mohammed, han lære er den rette, mens den andre parten holder seg til Moseloven og de løfter som Gud i himmelen ga dem.  Ingen av partene godtar at Jesus er frelseren for de begge, og at han er Messias, Guds sønn.

Nei, de står som Saulus gjorde steilt imot Veien, Jesus, men som på Jesu tid på jord, så er det mange som har møtt Jesus og har kommet til tro på ham som Messias.

 

Jesus sa selv at frelsen kommer ifra jødene. Vi må bare akseptere fakta, jødene er utvalgt av Gud til hans eiendomsfolk.

Jesus er Guds sønn, gitt jødene og hele menneskeslekten til frelse for oss. De som har tatt imot Jesus kalles bruden/ menigheten , men den dagen vil komme da alle skal bøye kne for Jesus, som Messias , men inntil den dagen kommer, så vil det være krig mellom partene.

Freden kommer med Jesus , han skal komme tilbake til sitt folk og land, på Oljeberget skal han sette sine føtter.

Da begynner en ny tid for jødene og alle som vil følge Messias, en fredstid på 1000 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"David tok også med seg de menn som var hos ham, hver med sin husstand, og de bosatte seg i byene omkring Hebron. Da kom Judas menn dit og salvet David til konge over Judas hus. .." 2 Sam 2,3-4a"

David valgte å bosette seg i Hebron med hele sin husstand, samt husstandene til de menn som var med ham.

Da kom Judas menn til Hebron og de salvet David til konge over Judas hus.

 

I dag er det politisk uenighet om hvem som har rett til å bosette seg i området Hebron, jødene som David kom fra er ikke velkommen i området.

 

Jeg tenkte følgende i mitt stille sinn. Gud er den som råder over oss som befinner oss på jorden, han valgte seg ut et folk, som i dag kalles jøder. Fra dette folk kom Jesus til sitt eget folk, men jødene trodde ikke han var Messias som de ventet på. Han ble derfor korsfestet og døde , men stod opp på den 3. dagen.

Han ga oss livet og dette betyr at vi må tro på hans fullbrakte verk på Golgata og hans oppstandelse.

Jødene venter på Messias at han skal komme og sette alt i rette stand for dem, han er deres konge.

Vi som har tatt imot Jesus, har allerede gjort ham til vår Konge og frelser.

Så Guds ord vil bli oppfylt en dag hvor Jesus kommer for regjere fra Jerusalem - Guds stad.

 

Fred over Jerusalem!

 

 

 

 

"De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren! Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og stikke fingeren min i naglegapet og legge hånden min i hans side, vil jeg ikke tro!

Åtte dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Tomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: Fred være med dere!

Deretter sier han til Tomas: Rekk fingeren din hit, og se hendene mine. Og rekk hånden din hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende!

Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! 29Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror." Joh 20, 25-29.

"Jeg vil sende ild mot Gasas murer, og den skal fortære dets palasser." Amos 1,7

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." Rom 8,1-2.

 

 

”Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines.

Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.” Luk 16,24-25.

Da reiste Job seg, flerret kappen sin og klipte av seg håret. Han kastet seg ned, bøyde seg med ansiktet mot jorden og sa:
        «Naken kom jeg fra mors liv,
        naken vender jeg tilbake.
        Herren gav, og Herren tok,
        Herrens navn være lovet!»
Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud.” Joel 1,20-22

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.   Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.” 1 Joh 1,8-10