"Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille." Matt 19,3-6.

Hvis friheten er noe gudgitt – hva gjør det da med vårt forhold til Gud? I 1997 stilte et samlet bispemøte seg bak følgende formulering: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.»
Hva sier det samme forum i dag anno 2013, 16 år senere?
Jo, etter lang tids behandling, der Bispemøtet også nedsatte et eget utvalg som behandlet saken og kom med sin innstilling i febr. 2013, kom endelig Bispemøtets "synserapport" den 17.10., som skulle vært en lærerapport. Her går 8 biskoper inn for at det kan utarbeides egen liturgi for vigsel av likekjønnede par, mens 4 biskoper går i mot dette. Oppdraget Bispemøte fikk av Kirkerådet i 2009 var en klar utredning om hva Bibelen og luthersk teologi sier om disse sakene.Det er Bispemøtet som har læreansvaret, men tar de det? Det gudgitte ekteskapet er satt i en veldig vanskelig situasjon innen Den Norske Kirke i dag. 
Ekteskapet har fått egen lovbestemmelse i Norges lover, Ekteskapsloven § 12 sier hvem som kan gifte folk.Vigslere er:
a. prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av ekteskap. 
b. notarius publicus – også utenfor det vanlige embetsdistriktet  c. norsk utenrikstjenestemann, jf lov om utenrikstjenesten § 17.  d. særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år av gangen. 

§ 13 i samme lov omhandler en vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler. Vigsleren kan nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke er medlem av trossamfunnet eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører menigheten.En kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn.
Men før noen kommer så langt som til vigsel, må de avgi en "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene".

Dette er "inngangsporten" til giftermålet og den erklæringen avsluttes slik:
"Jeg erklærer på ære og samvittighet at svarene er riktige. Jeg erklærer også på ære og samvittighet at jeg inngår ekteskapet frivillig og anerkjenner at min fremtidige ektefelle har lik rett til skilsmisse som meg. (Se punkt 2 H på baksiden.) Jeg er kjent med at falsk forklaring medfører straff med fengsel opptil 2 år og at bigami straffes med fengsel opptil 6 år." Uthevelse gjort av meg)

Velger noen å vie seg borgerlig , da lyder spørsmålet fra vigsleren: "(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret) Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? (Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren): Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk."
Men de som velger å få kirken og Guds velsignelse går til prest eller forstander etc og da lyder vigslerens spørsmål bl.a.:
"For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle? Brudgommen: Ja. Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere? Brudgommen: Ja.

De som ble gift borgerlig blir av staten Norge registert som gift, likedan de som ble gift "kirkelig" etter samme ekteskapslov. Men var det noen som løy for presten eller forstanderen?

Går vi tilbake til "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene", så skrev en under på "ære og samvittighet", at en" anerkjenner at min fremtidige ektefelle har lik rett til skilsmisse som meg" og ved kirkevielsen sier en : Vil du elske og ære henne/han og bli trofast hos henne/han i gode og onde dager inntil døden skiller dere? Spørsmålet avgis med JA!
Er det rart om biskopene ikke vil svare på Kirkerådets spørsmål. Staten har jo fanget dem med lovteksten før vigselen. Begge har lik rett til skilsmisse om de vil ha det etter giftemålet. Da skiller ikke døden dem, men de selv, når de vil. Men det som skulle være lett å svare på for biskopene, er hva sier skriften om ekteskap?  Jesus selv sier svaret i dagens drypp - ekteskapet er mellom mann og kvinne. Kan det sies lettere? 

"Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker! "Apgj 5,29. 

Utfra dette Guds ord så kan ikke en troende bli gift etter norsk lov , da lyver du overfor presten når du svarer Ja på hans spørsmål at du vil leve sammen med din ektefelle inntil døden skiller dere, fordi du tidligere skrev under på ære og samvittighet at du "anerkjenner at min fremtidige ektefelle har lik rett til skilsmisse som meg."