Når endetidsscenariet har nådd fram til den store begivenhet som vi kaller for Bortrykkelsen, møter vi to forskjellige linjer i det profetiske ord. Vi får nå to adskilte skildringer av de begivenhetene som ligger foran.

 

Den ene linjen følger de begivenheter som vil finne sted her på jorden rett etter at Bortrykkelsen har funnet sted. Vi får her en sterk og blodig skildring av tilstanden under den kommende Antikrists regime og den fryktelige prøvelsestid som skal komme over jorden - kalt "Den store trengsel".

 

Den andre linjen følger Jesu Kristi brud - Menigheten, og gir oss en skildring av begivenheten som vil foregå i Himmelen rett etter Bortrykkelsen. Vi har nå møtt vår Forløser i luften og skal nå innta vår himmelske herlighet. Vi møter i denne sammenheng Kristi domstol og Lammets bryllup.


Vi skal nå ta for oss de begivenheter som skal møte oss i Himmelen og det synes ut fra Skriftens egen plassering av disse begivenheter, som at det er Kristi domstol som kommer først i rekken, i og med at Lammets bryllup skildres umiddelbart før Jesus og Hans brud (Menigheten) vender tilbake til jorden igjen i Åpenbaringen 19.

 

Vi skal derfor nå se på hva Guds Ord sier om denne begivenheten som kalles Kristi domstol.

 

La oss nå også ha klart for oss at Skriften omtaler tre domsakter som hører framtiden til. Disse tre begivenhetene er skilt fra hverandre, både når det gjelder tid og innhold:

 

a) Dommen (bedømmelsen) av bruden eller Guds Menighet.

 

Dette foregår i Himmelen og er før Tusenårsriket. Det er dette vi kaller for Kristi domstol og det er denne vi skal se på videre i dette studiet.

 

b) Dommen over folkeslagene.

 

Dette foregår på jorden, for "Hans herlighets trone" (Matteus 25:32-46). Denne dommen angår nasjonene og finner sted ved begynnelsen av Tusenårsriket (Joel 3:7)

 

c) Dommen over de døde, ufrelste som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus.

 

Dette foregår for den store hvite trone, Guds egen trone, og er etter Tusenårsriket (Åpenbaringen 20:11-12).

 

I dette studiet betrakter vi den første av disse dommene, nemlig bedømmelsen av de kristne, Menigheten, bruden foran Kristi domstol.

 

"For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt." (2 Korinter 5:10)

 

Kristi domstol er en oppsummering og bedømmelse av den troendes livsvandring og tjeneste her nede. Den angår vårt løp og vårt arbeide for Gud i Hans rike. Den gjelder alle som ble med Jesus i Bortrykkelsen av Hans brud - Menigheten. 

Men dette er ikke en domstol til fordømmelse, men til bedømmelse. Vi som har vært til doms på Golgata og takket ja til vår "frifinnelses-dom" der, vi er for alltid ferdig med "fordømmelses-dommen".

 

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet." (Johannes 5:24)

 

Likevel er det et alvor som preger denne scenen. Og vi gjør klokt i å gi akt på følgende ord fra Paulus:

 

"Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves." (Filipperne 2:14-16)

 

Det er altså vårt livsverk som skal "under lupen" og bedømmes her. Dermed er det faktisk heller ikke Herren som bestemmer lønnen, det er det faktisk vi selv som gjør!

 

"For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild." (1 Korinter 3:11-15)

 

Vi er alle bygningsmenn i Guds rike. Vi bygger på våre egne liv. Men hva bygger vi med? Her leser vi at Guds ild skal prøve byggverket. Hvilken ild er det snakk om her? Er det helvetet eller ildsjøen?

Nei, selvsagt ikke! Her tales det om Guds egen ild, som er Hans eget Ord! Ordet og ilden er identiske elementer.

 

"Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?" (Jeremia 23:29)

Det er altså Ordet som blir det avgjørende. Kriteriene vil handle om i hvor stor grad vi var lydige mot Guds eget Ord. Paulus selv bøyer seg i ærbødighet for denne sannhet og sier:

 

"Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud er vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter." (2 Korinter 5:11)

 

 

Altså blir det en individuell bedømmelse av våre liv, ikke en kollektiv en. Vi må alle gjøre opp regnskap for våre egne liv og vi kan ikke gjemme oss bak noen eller skylde på noen. Det avgjørende blir om det vi gjorde var inspirert av Guds Ånd og motivert av Guds kjærlighet. Var det Guds ide eller bare en god menneskelig ide. 

 

Søkte vi Guds ære eller vår egen ære? Fremmet vi Guds rike eller vårt eget lille rike? Gikk vi i de av Gud ferdiglagte gjerninger eller gjorde vi vår egen ”greie” ettersom det passet oss?

 

 

Dette er ikke en domstol som rokker ved vår rettferdiggjørelse (vi er jo allerede i himmelen). Det er ikke et oppgjør med våre synder som Jesus har sonet. Men mer et oppgjør med vårt forvalterskap. Spørsmålet blir : Hva gjorde du med ”talentene” Herren gav deg? Ja hva gjorde du med det livet Han gav deg her på jorden? 

 

Gud er en god Gud som ikke bare har gitt oss fri vilje, men og en klar beskrivelse av hva vi skal stå til regnskap for! Han vil så inderlig gjerne at vi skal få ”full lønn” for alt vi gjorde i kjærlighet til Ham som er : Lydighet til Hans bud (Ord).

 

 

Jesus sa : Den som elsker meg holder mine bud.

 

 

Når vi derfor gransker Skriftene for å lære å kjenne Guds bud og hva som behager vår himmelske Far så er det mange bibelvers som handler om den himmelske lønn. Ja ikke bare lønn, men også krans og krone.

 

 

Så her har du en oversikt over noe av det vesentligste vi kommer til å stå til regnskap for slik at du kan forberede deg og forbedre de ting du kanskje ikke visste hadde noen betydning eller som du simpelthen har neglisjert.

 

 

 • Først og fremst : Hvordan vi behandlet våre trossøsken! (Hebreerne 6:10 og Matteus 10:40-42)

 • Hvor trofaste vi har vært overfor Guds Ord og i vår tjeneste for Ham! (2 Timoteus 4:1-5) (1 Peter 5:1-6)

  (2 Johannes 1:8-9) (Apgj. 20:6-28) (Jakob 3:1) (Hebreerne 13:17)

 • Hvor mange sjeler vi har vunnet for Kristus! (1 Tessaloniker 2:19-20) (Daniel 12.3) (2 Korinter 5:11)

 • Hvor gjestfrie vi har vært! (Hebreerne 13:2) (Lukas 14:12-14) (1 Timoteus 5:10) (Romerne 12:13) (Apgj. 28:7)

 • Hvordan vi forvaltet våre gudgitte gaver, evner, og talenter! (1 Peter 4:10) (1 Korinter 12:4-7) (Lukas 19:11-26)

  (Matteus 25:14-29)

 • Hvordan vi gjennomførte vårt ”løp” - altså vårt livs tjeneste! (2 Timoteus 4:5,7-8) (1 Korinter 9:24-27) (Filipperne 2:14-16) (Filipperne 3:14) (Hebreerne 12:1)

 • Hvordan vi brukte tiden : (Salme 90:12) (Efeserne 5:15-17) (Kolosserne 4:5) (1 Peter 1.17)

 • Hvordan vi forvaltet penger : (Lukas 16:9-13) (2 Korinter 9:6-12) (1 Timoteus 6:17-19)

 • Hvordan vi reagerer på urett vi må tåle og dårlig behandling vi blir utsatt for : (Matteus 5:10-12)

  (Lukas 6:27-36)

 • Hvordan vi utholder prøvelser og trengsler : (Jakob 1:12) (Åpenbaringen 2:10) 

 

 

Vi møter her altså muligheten til å tape lønnen - eller å få full lønn. Dette åpner for store muligheter og velsignelser i den himmelske verden. Men det rommer også et stort alvor.

 

"Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er."  (Åpenbaringen 22:12)