HELLIGET HELT IGJENNOM!

 

 

Frelsen handler om hele mennesket – ånd, sjel og kropp. Gud ønsker å «hellige oss helt igjennom». 
 
«Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det.» (1 Tess 5:23-24)
 
Ofte når vi underviser om frelsen, fokuserer vi mest på det som har skjedd med vår ånd – at vi har blitt en ny skapning i Kristus Jesus og fått et nytt hjerte. 
«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» (2 Kor 5:17) 
 
Men Guds Ord viser oss at dette kun er begynnelsen! Frelsen handler om bådefortid, nåtid og framtid! 
 
Det kan skape forvirring, dersom vi ikke kan skille mellom disse tre fasene. For Guds Ord taler både om at vi har blitt frelst (fortid), at vi blir frelst (nåtid) og at vi skal bli frelst (framtid).
 
La oss nå se nærmere på hva Skriften sier om disse 3 frelsesfasene...
 
 
 
 
FASE 1: RETTFERDIGGJØRELSEN
 
 
 
 
Rettferdiggjørelsen beskriver det som skjer når vi først kommer til tro på Jesus Kristus og blir født på ny. 
 
«For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» (Rom 10:9-10) 
 
Gud er rettferdig, og Han erklærer den rettferdig som tror på Jesus! Det finnes altså kun en måte å tilregne seg denne sannheten på: Du må tro at Jesus har gjort dette for deg, ta imot det og takke Ham for det! 
 
Rettferdiggjørelsen skjer momentant – i det øyeblikk du sier ja til Jesus og blir frelst!! Du er erklært fullstendig rettferdig fra det øyeblikk du tar imot Jesus Kristus som din Frelser, og du blir ikke noe mer rettferdig etter som årene går!
 
Er du barn, så er du barn. Du kan ikke bli «mere» eller «mindre» barn av Gud. Da må du i tilfelle frasi deg barnekåret, og det er det som skjer når et menneske faller fra (men det er et helt annet tema).
 
«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh1:12)
 
Alle kristne, som har mottatt Frelsen, er like rettferdige innfor Gud – enten de har vært frelst i 50 åreller 3 dager!! 
 
Når begrepene «frelse» og «frelst» blir brukt blant kristne er det vanligvis rettferdiggjørelsen man sikter til og tenker på. Altså noe som har skjedd!
 
«...Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3:22-24) 
 
«Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» (Rom 5:1) 
 
Dette taler om vår stilling og posisjon i Kristus.
 
«...Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» (1 Kor 6:11)
 
«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.» (Efes 2:8)
 
«Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.» (Titus 3:4-7) 
 
I dag er det mange kristne som lurer på om man virkelig er frelst. Men vi ser helt klart at disse skriftstedene taler om dette som noe som har skjedd!
 
Apostelen Johannes tar opp dette, og skriver at vi kan vite at vi har evig liv. Dette er meget viktig!
 
«Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.» (1 Joh5:11-13) 
 
Så la ingen ta fra deg din frelsesvisshet!
 
 
 
 
FASE 2: HELLIGGJØRELSEN
 
 
 
La oss nå se på et vers som kan virke som det taler imot det vi nettopp har sett på.
 
«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» (Fil 2:12) 
 
Dette skriftstedet taler om en frelse som vi arbeider på, med frykt og beven. Hva betyr dette? Er vi ikke frelst likevel?
 
Jovisst er vi frelst, så sant vi har tatt imot frelsen, tror og bekjenner Jesus som Herre i våre liv. Men dette skriftstedet taler ikke om den posisjon vi er satt i som nye skapninger i Kristus fordi vi er født på nytt. 
 
Derimot taler det om frukten av denne posisjonen. Det som har skjedd i vårt indre menneske (ånd), må få konsekvenser i våre liv og i vår vandring som kristne. Vi må arbeide på vår frelse. Dette taler om en prosess i våre liv, som Guds Ord kaller for helliggjørelse.
 
Helliggjørelsen beskriver den stadig pågående prosessen i den troendes liv. Guds Ord taler om at vårt sinn (tanker og vilje) og vår daglige vandring stadig skal bli mer og mer forvandlet lik Kristus. Dette skjer ved at vi stiller oss fram for Gud og lar Ham forme og danne oss. 
 
Helliggjørelsen foregår hele kristenlivet vårt. Dette er den eneste av frelsens faser som er en prosess og der vi selv må spille en aktiv rolle ved å stille oss fram for Gud, lyde Ham og la oss lede av Ånden.
 
«...Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i gudsfrykt!» (2 Kor 7:1) 
 
Men hvordan gjør vi dette? Apostelen Paulus gir oss en klar beskrivelse og bruksanvisning.
 
«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» (Rom 12:1-2) 
 
Mens rettferdiggjørelsen er en gave som du mottar i det øyeblikk du blir frelst, er helliggjørelse noe du vokser gradvis inn i mens du lever med Herren. 
 
 
  • Rettferdiggjørelse = Jeg i Kristus! 
 
  • Helliggjørelse = Kristus i meg! 
 
Helliggjørelse er å la det nye livet prege våre tanker, våre holdninger, våre handlinger og vår karakter. Dette handler om å omvende seg fra ting som Den Hellige Ånd viser oss underveis. Det kan være hindre som f.eks: stolthet, hovmod, hissighet, gjerrighet, misunnelse, bitterhet, utilgivelse, egoisme, baktalelse, ryktespredning, løgn, overdrivelser, skryt, selvhevdelse, pengekjærhet, begjær osv. 
 
«Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» (Gal 5:16-25) 
 
Ved Ordet og Ånden og ved å holde oss nær Gud, får Kristus vinne mer og mer skikkelse i oss. Vi modnes som kristne og Åndens frukt preger oss mer og mer. 
 
«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1 Kor 1:18) 
 
«Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også stårfast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen.» (1 Kor 15:1-2) 
 
Disse versene taler om en frelsesprosess som pågår nå. Vi blir frelst, i det vi også arbeider på vår frelse. 
 
 
 
 
FASE 3: HERLIGGJØRELSEN
 
 
 
La oss nå se på enda et vers: 
 
«Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen (Rom 13:11) 
 
Dette verset taler om en frelse som ligger i framtiden. Dette er en frelse som vi ennå ikke har oppnåddså lenge vi er her nede. Verset taler om livet på andre siden av døden. Det taler om herliggjørelsen, som vi skal få oppleve når Jesus kommer for å hente sin menighet - Kristi brudeskare. 
 
Det siste stadiet, herliggjørelsen, utgjør fullendelsen av frelsesverket i oss. Dette skjer ved bortrykkelsen, nårvi blir rykket opp i skyene for å møte Ham.
 
«Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene.» (1 Tess 4:13-18) 
 
«Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» (Fil 3:20- 21) 
 
Vi finner flere skriftsteder som omtaler denne endelige «sluttføring» av vårfrelse: 
 
«Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!» (Matt 24:13) 
 
«...Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.» (1 Pet 1:8b-9) 
 
«Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» (Rom 8:17) 
 
Da får vi et nytt og herliggjort legeme, lik Herrens oppstandelseslegeme som er fritt for forgjengelighet, sykdom, dødelighet og skrøpelighet. Dette omtales også som vårt legemes (kropp) forløsning. 
 
«Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning (Rom 8:23) 
 
Vår frelse starter altså med rettferdiggjørelsen, pågår stadig ved helliggjørelsen og fullendes i herliggjørelsen/forløsningen. Vi er allerede frelst (fortid - rettferdiggjørelsen), vi blir stadig frelst (nåtid– helliggjørelse) og vi skal en dag bli frelst (framtid – herliggjørelse). 
 
  • Rettferdiggjørelse = frelse fra syndens straff
  • Helliggjørelse = frelse fra syndens makt
  • Herliggjørelse = frelse fra syndens tilstedeværelse
 
Bibelen er klar på at hele frelsen er av Gud!
 
«For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at - som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren!» (1 Kor 1:30-31)