Matteus 12,25-30, Markus 3,23-27, Luk 11,15-23

"23 Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut? 24 Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående. 25 Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående. 26 Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham. 27 Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus." - Mark 3,23-27

Det første vi legger merke til i dette skriftavsnitt er at Jesus ikke spurte om hvordan en djevel kunne drive ut en annen djevel, men hvordan Satan kunne drive seg selv ut. Jesus benekter ikke Satans makt som de onde ånders fyrste (Mark 3,22).

Jesus taler her om et rike, ettersom de skriftlærde nettopp har talt om Beelsebul som de onde åndenes fyrste. Men han viser dem hvor umulig det er for Satan å drive ut seg selv, og ingen kan gjøre innvendinger mot dette. Når et rike splittes i to, vil den ene halvdelen ødelegge den andre, og begge går til grunne. De jødiske religiøse lederne hadde en oppfatning som var enda mer umulig å godta, ettersom de mente at den onde verdens hersker skulle skille seg fra sitt eget rike, at Satan skulle drive sine egne onde ånder bort fra det området som de hadde okkupert.

Det Jesus sier, gjelder på alle områder i livet. For ingen kan tjene to Herrer.

"Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon (arameisk ord for penger og rikdom)." - Matt 6,24

Og en delt vilje bryter ned et menneskes personlighet.

"Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere?Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?" - Jak 4,1

Ser vi videre i nevnt avsnitt fra evangeliet etter Markus (v. 27), sies det at før man i det hele tatt kan plyndre eller røve (v. 27), må det være en fullstendig seier. Guds rikes fyrste, Jesus Kristus, må vinne seier i et menneskes hjerte om man skal bli satt fri. Og denne seieren er alt vunnet på "det eldgamle kors", på Golgatahøyden, av Jesus Kristus. Om noen kommer til ham, og "får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri" (Joh 8,36). Den sterke, Satan, overvinnes av den Sterkere overmann Jesus Kristus som har fullbrakt frelsen.

Gjør du full bruk av den åndelig beskyttelse som Herren gir for sitt folk? Herren forsikrer oss om hans beskyttelse mot åndelig skade.

"For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier." - Salme 91,9-11

Jesu mange utdrivelser brakte frihet til mange som var plaget og undertrykt av onde ånder. Og Jesus selv møtte personlig motstand og kjempet med Satan da han ble satt på prøve i ørkenen like før hans offentlige virke. Han overvant det onde gjennom sin lydighet til Faderens vilje. Noen av de jødiske lederne reagerte voldsomt til Jesu helbredelser og eksorsisme og de var imot ham med ondsinnet bakvaskelse. Hvordan kunne han få makt og myndighet til å frigjøre folk fra Satans makt? De antok at han måtte være i ledtog med Satan. De tilskrev hans makt til Satan fremfor Gud.

Jesus viste sin makt og myndighet til å drive ut onde ånder som en klar demonstrasjon av Guds rike. Jesu henvisning til Guds finger (Luk 11,20) peker tilbake til Moses' konfrontasjon med Farao og hans magikere som representerte Satan og mørkets rike (se 2. Mos 8,19). Guds kraft er helt klart i arbeid i eksorsismen som Jesus utførte, og de gir bevis på at Guds rike er kommet (Luk 11,20).

Hva er poenget med Jesu dystre historie om et ledig hus som blir okkupert av en ond makt? 

Det er ikke nok å forvise onde tanker og vaner. Vi må også fylle tomrommet med Gud som er kilden til alt som er rett og godt. Hva fyller du tomrommet i livet ditt med? Jesus gjør det klart at det ikke er noen nøytrale parter. Vi er enten for Jesus eller mot ham, for Guds rike eller mot det. Det er to kongeriker i opposisjon til hverandre - Guds rike og mørkets rike under styret av Satan. Hvis vi bryter Guds ord, åpner vi døren for å syndens makt og Satan. Hvis vi ønsker å leve i frihet fra synd og Satan, så må huset vårt være opptatt av Jesus der han troner som Herre og Frelser. Kjenner du til freden og sikkerheten i et liv som er overgitt til Gud og hans ord? 

"Herre Jesus, vær hersker over mitt hjerte og mester i mitt hjem. La det ikke være noe i livet mitt som ikke er under ditt herredømme."