INNLEDNING

 

 

 

Om du har vært en ivrig bibelleser i noen år, så har du kanskje lest om den store "Gog-krigen" som beskrives i profeten Esekiels kapittel 38 og 39. Da har du kanskje også hørt uttalelser om at man "venter på den store Gog-krigen, når Russland og andre nasjoner skal gå imot Israel".

Om du også har deltatt på noen "bibeltimer", og i tillegg interessert i "det profetiske ord" og Bibelens beskrivelse av "endetiden", så er det forhåpentligvis kjent stoff jeg presenterer her. Men om dette er nye begrep for deg, så er heller ikke det noe farlig. Jeg skal forsøke å legge ut dette på en måte som gjør at både de som studerer mye i Bibelen, samt de som er litt mer ukjent med det profetiske ord, kan henge med.

Vi går nå til den aktuelle teksten i Esekiel:

 

"Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som stadig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.

 

Dit skal du dra opp. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Så sier Herren Herren: På den dagen skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan og si: Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer. Jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter - for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle. Sjeba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg: Kommer du for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang, for å føre bort sølv og gull, for å ta fe og gods, for å vinne et stort bytte? Derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog: Så sier Herren Herren: Se, på den tid når mitt folk Israel bor trygt, skulle du da ikke vite det?
 
Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare og en tallrik hær. Og du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne helliger meg på deg, Gog! Så sier Herren Herren: Er det deg jeg har talt om i eldgamle dager ved mine tjenere, Israels profeter, de som spådde i de dager, år etter år, at jeg ville la deg komme over dem? Men på den samme dagen, den dagen Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn.Og i min nidkjærhet, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dagen skal det komme et stort jordskjelv over Israels land. Havets fisker og himmelens fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn.
 
Fjellene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. Og jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren Herren. Den enes sverd skal vendes mot den andre. Og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og med et skyllregn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham. Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren." (Esekiel 38)


For å få et komplett bilde av denne endetidsprofetien, trenger vi å ta med oss mesteparten av det påfølgende kapittel hos Esekiel:

 

"Og du, menneskesønn! Profeter mot Gog og si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Og jeg vil vende deg om og drive deg fram og føre deg opp fra det ytterste Norden og la deg komme over Israels fjell. Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslagene som er med deg. Jeg gir deg til føde for all slags rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle. For jeg har talt, sier Herren Herren. Og jeg vil sende ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene, og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel og ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel. Se, det kommer! Det skjer, sier Herren Herren. Det er dagen som jeg har talt om.
 
Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og staver og spyd, og de skal holde ilden ved like med det i sju år. De skal ikke hente ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal de holde ilden ved like. De skal røve fra dem som har røvet fra dem, og plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren Herren. På den dagen vil jeg gi Gog et gravsted i Israel, de veifarendes dal øst for havet. Og det skal stenge veien for de veifarende. Der skal de begrave Gog og hele hans hop, og de skal kalle den Gog-hopens dal.
 
I sju måneder skal Israels hus holde på med å begrave dem for å rense landet. Alt folket i landet skal være med på å begrave dem. Og det skal bli til ære for dem på den dagen jeg åpenbarer min herlighet, sier Herren Herren.De skal utvelge noen menn som stadig skal dra gjennom landet, og andre som sammen med dem som drar gjennom landet, skal begrave alle som er blitt liggende igjen på marken rundt om i landet, for å rense det. Når sju måneder er til ende, skal de gjennomsøke det, og når noen av dem som drar gjennom landet, på sin ferd ser et menneskeben, da skal de sette opp et merke der, til de som skal begrave, får begravd det i Gog-hopens dal. Der skal også en by ha navnet Hamona. Slik skal de rense landet.Og du, menneskesønn: Så sier Herren Herren: Si til alle slags fugler og til alle markens villdyr: Samle dere og kom, samle dere fra alle kanter til det slaktofferet som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels fjell. Dere skal ete kjøtt og drikke blod.

 

Kjempers kjøtt skal dere ete, og blod av jordens fyrster skal dere drikke, værer, lam og bukker og okser, alle sammen gjødd i Basan. Dere skal ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir drukne, av det slaktofferet som jeg slakter for dere. Dere skal bli mette ved mitt bord med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier Herren Herren. Jeg vil åpenbare min herlighet blant folkene, og alle folkene skal se den dom som jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på dem.Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i fremtiden." (Esekiel 39:1-22)
 
Denne profetien utgjør en spesiell "visjonær-profetisk seksjon" av forferdelige begivenheter, som spesielt berører Israel, men også angår andre nasjoner. Dette vil finne sted etter at Israels folk er hjemme i sitt eget land, noe som får oss til å ane at oppfyllelsen av Gog-profetien skje i nær fremtid.
 
Det er tindrende klart at det er Israels land og Israels folk som blir overfalt, ifølge profetien. I vers 8-9 sier Gud gjennom profeten at Gog og hans hær skal "dra opp på Israels fjell". Ifølge vers 16 og 18 leser vi at Gog skal dra opp mot Israels folk og at Gog skal komme over Israels land. Det samme fremgår også ifølge Esekiel 39: 2-4. I vers 11 står det tilmed at Gud vil gi Gog et gravsted i Israel. 

Overfallet vil skje hurtig og voldsomt. Dette forstår vi fra Esekiel 38:9 og 16. Det er videre et angrep både i luften (vers 9 og 16) og til lands (vers 4 og 15). 
 
 
 
 
 
1. HVILKE NASJONER OG FOLKESLAG ER DISSE?
 

 


Profeten Esekiel forutsier i disse kapitlene at Gog i Magogs land skal angripe Israel i den siste tid. Men Herren skal også sende en forferdelig straff over ham og hans tallrike hær. Skal vi forstå hva som ligger bak disse navnene, må vi gå tilbake til 1 Mosebok kapitel 10:

 

"Dette er slektshistorien til Noahs sønner Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Dodanim. Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land, hvert med sitt tungemål, etter sine slekter, i sine folkeslag. Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kana’an."  (1 Mosebok 10:1-6)

 

 

a) Gog

 

 

Ser vi nærmere på denne teksten vil vi se at Gog omtales som en fyrste, som en leder og anfører og Magog er hans land. Gog er altså en person, en konge eller fyrste (president) som vil oppstå i endens tid. Han omtales også som en fyrste over RosMesek og Tubal. Vi snakker altså her om en politisk leder.

 

Gransker vi bibeltekster og ser dette i samsvar med demografiske folkevandringer, kommer vi til at Gog er en statsleder for den nasjon som vi i dag kaller for Russland.

 

Vi kan som en liten kuriøsitet fortelle at før den 2. verdenskrig ble det innført blyanter fra Russland til England. På disse blyantene sto det "Made in Gog"!

 

 

b) Magog

 

 

Magog var den andre sønnen til Jafet (vers 2). Ifølge den jødiske historikeren Josefus, slo Magog seg ned i området nord for Svartehavet. De bodde i det gamle Skytia, som lå i nordøst-Europa og nord-Asia. Skyterne og tartarene er etterkommere av Magog. Dette betyr at Magog hører med til de indoeuropeiske folkene i Russland. Ut fra dagens kart snakker vi da om Kaukasusområdet og det sørlige Ukraina.

Hierapolis, som ble tatt av Skyterne, ble senere kalt for Magog. Dette viser at det fryktende barbariske skyter-folekt, identifiserte seg med sitt gamle stammenavn, som var Magog.

 

 

c) Ros

 

 

Ros er Russland og dette kan begrunnes ut fra følgende: Det hebraiske ordet for "ros" betyr "sjef" eller "hode, topp". Bysantinske og arabiske forfattere taler ofte om et folk som kalles "ros" eller "rus", som bor i landskapet Taurus, og er anerkjent blant skyterne. I sitt hebraiske leksikon sier Gesenius at dette var et navn på stammene nord for Taurus-fjellene, de som bodde i områdene rundt Volga. Han konkluderer med at dette navnet er det første historiske sporet til det som er blitt den russiske nasjonen. På russisk heter Russland for Rossiya.

 

 

d) Mesek

 

 

Mesek var Jafets sjette sønn. Hans etterkommere bosatte seg nord for Svartehavet. Senere ble dette området utvidet til et stort område, med Moskva i sentrum. Mesek er stamfar til russerne. Moskva kommer av det samme ordet, og vi kan nevne at dette folkeslaget også kalles for muskoviter.

 

 

e) Tubal

 

 

Tubal, eller Tobal, den femte sønnen til Jafet, vet vi slo seg ned i områdene rundt Det Kaspiske hav og Svartehavet, det som er de østlige delene av Russland. Navnet til denne sønnen til Jafet finnes fortsatt igjen i navnet på elven Tobal som renner i denne delen av det russiske territoriet, og i byen ved navn Tobalski

 

Dette folket ble senere også kalt for tabanere.

 

Den greske filosofen Herodotus, fra det 5.årh.undre f.Kr, nevner Mesek og Tubal. Han identifiserer dem som en folkegruppe som kalles "Muschovites", som den gang levde i den gamle provinsen Pontus i det nordlige Lille-Asia. Den jødiske historikeren Josefus sier mennesker som i hans tid var kjent som "Moschevi" og "Thobelites" stammet fra Mesek og Tubal. "Magog ble kalt skytere av grekerne", sier Josefus, og han fortsetter med å si at disse menneskene lever i de nordlige regionene overfor Kaukasus fjellene.

 

Josefus sier videre at fra Tubal og Mesek kommer Abiern - Kapadokien i Asia, området som i dag er Tyrkia. Dersom vi ser på et kart fra Bibelens tid, da vil vi klart se at Mesek og Tubal er lokalisert i dagens Tyrkia, og ikke i Russland. Plinius, en kjent romersk forfatter fra tidlig kristen tid, sa: "Hierapolis, som ble tatt av skyterne, ble etterpå kalt Magog." 

Enhver god historiebok kan fortelle at skyterne er de samme folkene som i dag utgjør de som kalles russere. Wilhelm Gesenius, en anerkjent hebraisk forsker, fra tidlig på 1900-tallet, tar for seg disse ordene i sitt hebraiske leksikon, og sier der at Mesek var stamfar til Moschi, et barbarisk fjellfolk. Han sier videre at Moschi stammet fra det hebraiske Mesek, som igjen er kilden til navnet Moskva.

 

 

 

2. EN ALLIANSE I ENDENS TID

 

 


Det er også interessant å se på hvem Russlands allierte er i denne sammenhengen:

 


1. Persia, eller våre dagers Iran

 


Dette landet har et styre som fornekter Holocaust, og som nå arbeider for å produsere atomvåpen, og med en uforbeholden støtte til terroristorganisajonen Hamas, og deres planer om å utslette Israel fra kartet. Så dette er en av de viktigste alliansepartnerne for Gog. I Iran finnes det virkelige grobunnet for hatet mot jødene, og her finnes det mennesker som er villig til å dø for Allah.

 

Når Esekiel nevner perserne, er det da naturlig å inkludere både Iran, Afghanistan og Pakistan. Også Irak bør nevnes i denne sammenheng. Disse vil inngå i den persiske alliansen.

 


2. Etiopia eller Kusj (Nubia)

 


Etiopia er en oversettelse av det hebraiske ordet kusjKusj var Kams første sønn, som igjen var en av Noahs sønner. Moses nevner Kusj i 1.Mos 2,13. I Bibelselskapets oversettelse av 1978/85 står det slik i vers 13: "Den andre elven heter Gihon. Det er den som renner omkring hele Nubia." I 78/85 oversettelsen er også Etiopia/Kusj i Esekiel 38 oversatt med Nubia, og er nok en mer korrekt oversettelse. 

I Store Norske Leksikon kan vi lese følgende om Nubia: "Område i Afrika i nordlige Sudan og sørlige Egypt. Størstedelen er et platåland mellom Rødehavet og Nilen og omfatter Nubiske ørken. Nilen renner gjennom Nubia, fra sør til nord." Det er interessant at en del av Sudan er medregnet i dette, fordi dagens Sudan er et land hvor islamistene står bak grusomheter mot den kristne delen av befolkningen, og er en interessant alliansepartner sammen med andre som vil angripe erkefienden Israel. Mens Russland er kalt "kongen av nord", vil Nubia representere "kongen av sør".

 


3. Put eller Libya

 


Libya er med i denne alliansen, og Libya var en viktig alliansepartner for det sovjetiske systemet. Her er det gammelt vennskap å pleie. Dessuten har Libya vært terroristenes hjemland fremfor noen, både som skjulested og også som "utdannelsesland".

 

Put betegner puteerne som bodde i Libya.

 


4. Gomer og alle dets skarer/stridstropper

 


Gomer var Jafets eldste sønn, og far til Asjkenas, Rifat og Togarma. Gesenius skriver at "Gomer og hans skarer/horder er navnet på en region  i det nordlige Asia." De slo seg ned i det nordlige området av Svartehavet og spredte seg til Europa. Gomer betegner uten tvil i kimmeriene – Kimmerioi hos Homer – en folkestamme som holdt til på Krim eller i området rundt halvøya.


 

Moderne jøder omtaler faktisk Tyskland som Gomer. Så er da også Gomer det gamle navnet på Germania, som ble bebodd av etterkommere etter Gomer. Josefus kaller sønnene til Asjkenas for Rheginians, og ser du nærmere på gamle kart over det romerske riket så vil du se at disse områdene omfatter det moderne Polen, det tidligere Tsjekkolslovakia og det tidligere Øst-Tyskland helt frem til elven Danube. Det er interesssant at Bibelen Guds Ord omtaler "Gomer" og de som står sammen med Gomer, ikke som skarer/horder men "stridstropper".

 


5. "Togarmas hus fra det fjerne Nord og alle hans stridstropper, mange folk er med deg".

 


Togarma var sønn til Gomer, Jafets eldste sønn. Dette folket bodde opprinnelig i Nord-Armenia. Bibelforskere mener at vi her snakker om det sørlige Russland og da særlig områdene med kosakker. Kosakkene har jo nettopp vært kjent for å være spesielt jødefiendtlige.

 

I tillegg til de folkeslagene vi har nevnt her, står det at mange andre folkeslag vil gå sammen med Gog. Dette gjelder en rekke land i Midt-Østen og Nord-Afrika - det vi kan kalle en arabisk eller muslimsk union.

 

 

 

 

3. HVORFOR VIL GOG (RUSSLAND) ANGRIPE ISRAEL?

 

 

 


Så kan man da spørre seg hvorfor Russland vil angripe Israel? Det er flere faktorer man bør ta med i betraktningen når man skal svare på det spørsmålet. For det første finnes det et latent historisk hat blant russerne når det gjelder jødene. Russland er kjent for sine pogromer, sine organiserte jødedrap. Dessuten er det massevis av antijødisk propaganda i Russland som har overlevd gjennom årenes løp. Jødene gis skylden for det meste som har gått galt i det russiske samfunnet.

 

Det er også interessant å legge merke til hva som står i Esekiel 38,12-13:

 

"for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle".

 

Israel har verdensstrategisk beliggenhet. Vi leser her at Israels land blir kalt "jordens navle", som dens åndelige og geografiske midtpunkt. Fra Israels land er utgått tre verdensreligioner, jødedom, kristendom og islam.

 

I Israels land møtes også tre kontinenter: Europa, Asia og Afrika. Besittelsen av Israels land er også nødvendig for å vinne herredømmet over Suezkanalen, den overmåte viktige vannvei mellom Middelhavet og Rødehavet, mellom havene i vest og sørøst. Derfor må den som skal vinne verdensherredømmet, besitte dette verdensstrategiske knutepunkt, Israels land.

 

Jerusalem er ansett som jordens midtpunkt. Dette ordet synes dermed å antyde at Russland ser en stor økonomisk gevinst ved å angripe Israel, for derved å få tilgang på Israels velstand. 

En annen faktor er den betydningen Russland vil få i mange nasjoners øyne ved å ta tilbake noe av sin fordums storhet, makt og innflytelse, som landet mistet da Sovjetunionen ble oppløst. Det er mange, ikke minst russiske generaler, som drømmer seg tilbake til den storhetstiden de da hadde med alle sine privilegier i det sovjetiske samfunnet, og som de nå har mistet.

Det som også særlig lokker Russland til overfall på Israel, er den jødiske verdensfinans og Israels enorme naturrikdommer. I løpet av de siste årene har "Gog i Magogs land" fått enda et sterkt motiv for å gå mot "Det velsignede land". Jeg tenker da på de "Skjulte skattene" som er kommet fram i lyset nede i Israel - enorme forekomster av olje!

Russerne trenger olje for å holde på sin posisjon som stormakt. Den enorme olje og gassforekomsten Israel nå råder over, er større enn all den oljen Saudi Arabia har til rådighet! Så det i seg selv er nok en god nok grunn til at fyrsten over Ros tar seg noen flere turer på besøk ned til klagemuren i Jerusalem.

 

 

 

 

4. GOGS MOTSTANDERE

 

 

 

Gog-krigen vil utløse Guds dom over Russland og over den Islamske verden, som begge forsøker å ødelegge Israel. Vi skal nå se på hvem som vil utgjøre Gogs motstandere i denne krigen.

 

"Sjeba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg: Kommer du for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang, for å føre bort sølv og gull, for å ta fe og gods, for å vinne et stort bytte?" (Esekiel 38:13)

 

Sjeba var  et semittisk folk som bodde i Sørvest-Arabia, men hadde kolonier både i Nord-Arabia og Øst-Afrika i nærheten av Bab el Mandeb-stredet. I vår tid peker dette mot Saudi-Arabia, som jo også er allierte med USA i dag.

 

Sjeba ser dermed ut til å være Aden og Aden-protektoratene i Sørvest-Arabia. De vestlige og østlige Aden-protektorater dekker et område som er omtrent like stort som Norge. De er delt i 23 stater, som alle er bestyrt av sultaner under beskyttelse av Storbritannia, 18 i de vestlige protektorater og 5 i de østlige - altså Hadramaut. De er i dag sammensluttet i den såkalte Sør-Arabia-føderasjonen. 


Dedan var et semittisk folk som bodde nær Edom mellom Sela og Dødehavet. 
Dedan ser dermed ut til å være Oman og Muskat med hovedstaden Muskat i Sørøst-Arabia ved den persiske gulf. Oman og Muskat er et uavhengig sultanat, som har nært samarbeid med Storbritannia og er i praksis et protektorat. 


Jeg mener derfor at Sjeba og Dedan må være Sør-Arabia-føderasjonen og Oman-Muskat, altså det av den arabiske halvøy som ligger sør for Saudi-Arabia og Jemen. Disse lokaliteter har tidlig vært knyttet til Vesten, idet det romerske prinsipats handelsvei til India til sjøs hadde stapelplass i Sørøst-Arabia og citadell nord for Aden. 


Kjøpmennene fra Tarsis er Storbritannia. Ifølge Esekiel 27:12 var Tarsis rik på sølv, jern, tinn og bly, mineraler som Storbritannia produserer. Israelene hadde sin forbindelse med Tarsis gjennom fønikerne, som kalte Tarsis for Barathanak (=tinnlandet), hvorav navnet Britannia kommer. Også Herodot kaller de britiske øyer for tinnøyene. 
Den britiske nasjon er en nasjon av kjøpmenn. 


Moderløven er å finne på britisk mynt og på kongelig britiske emblemer. Den britiske nasjon har siden ødeleggelsen av den "spanske armada" i 1588 vært hersker på verdenshavene, men er distansert av Amerikas Forente Stater i verdenstonnasje. 


Den innledende opposisjon mot Gog ifølge Esekiel 38:13 vitner også om britisk diplomati. Noen forskere mener at Tarsis er den fønikiske koloni Tartessus i Sør-Spania ved munningen av Baetis (Guadalquivir). Dersom Tartessus kan settes i forbindelse med Tarsis, så kan det tenkes på den måte at de fønikiske skip måtte seile forbi Tartessus og Gibraltar på sine reiser fra og til Tarsis, og for de folk som bodde så langt borte som ved det østlige Middelhav, kunne Tartessus og Tarsis synes som den samme geografiske yttergrense. 


Det er liten tvil om, etter min mening, at Tarsis er Storbritannia. 


Men hvem er Tarsiskjøpmennenes unge løver? Det må være de unge, frie kolonimakter som har sprunget ut fra Storbritannia. Vi snakker om 
 Storbritania, USA, Canada og Australia. Altså nasjoner av unge løver som ikke eksisterte på Esekiel tid.