Åpenbaringskunnskap

 • To Typer Kunnskap


   

  “Uten åpenbaring blir folket tøylesløst…” (Ordspråkene 29:18)

  Uten åpenbaring blir folket tøylesløst – de kommer på avveier, blir forvirret og mislykkes. Slik er det med alle mennesker, enten de kaller seg kristne eller ei.

  I dag ser vi at til og med hele nasjoner og folkeslag har kommet på avveier fordi de forkaster Bibelens budskap, og holder seg i stedet til menneskers lærdommer og ideologier. De som søker åndelige svar, søker gjerne inn i fremmede religioner og begynner å dyrke fremmede ”guder”.

   Alle disse havner på villspor og folket blir tøylesløst!

  Men det tragiske er at til og med kristne lar seg bedra slik at de ikke søker å få innsikt og åpenbaring fra Guds Ord! Man har gjerne en lære, man leser nok i Bibelen – men man er ikke sulten på Guds Ord. Om man saumfarer mange kristnes holdninger og ser hvilken ”lære” de holder seg til, vil man snart se at det mangler åpenbaring i Guds Ord, og at deres liv som kristne ofte er basert på tradisjoner, ritualer, skikker og menneskebud.

  “Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter!”(Markus 7:7-9)

   Alt dette er menneskeverk, og det bygger ikke på en sann åpenbaring i Guds Ord. Disse folks kunnskap om Gud, Jesus og Bibelen blir basert på sansekunnskap i stedet for åpenbaringskunnskap.

  Derfor sier Bibelen at mange troende, av Guds eget folk, går til grunne på grunn av mangel på kunnskap.

  “Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap…”(Hosea 4:6)

  Som det sterkeste eksemplet kan vi nevne alle de bibelstudenter som begynner å rote med ulike typer av ”liberalteologi”, hvor man snart fornekter alt som er av overnaturlig art i Guds Ord – til fordel for et utvannet evangelium som kun egner seg til å tilfredsstille menneskets kjød!!

  Og hva slags kunnskap er det snakk om her? Jo, vi vet jo at alle kristne har en kunnskap om Gud, men dette blir ofte bare sansekunnskap. Men den kunnskap som Gud etterlyser og det som gjør at mange kristne ikke fullfører sitt løp – er mangel på åpenbaringskunnskap!!

   

   

  1.    TRO BYGD PÅ SANSEKUNNSKAP

   

  I Matteus 13 finner vi lignelsen om Såmannen som sår Guds Ord. La oss se litt nærmere på den.

  “Så hør da dere lignelsen om såmannen: Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. Den som ble sådd på steingrunn, er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg, og holder ut bare en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Den som ble sådd blant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir hundre foll, en seksti foll, en tretti foll.”(Matteus 13:18-23)

  Legg merke til vers 19:

  “Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien.”(Matteus 13:19)

  Denne lignelsen av Jesus er svært interessant. Vi ser at den første gruppen, de ved veien, gikk glipp av Ordets frukt fordi de forsto ikke budskapet. Dermed kom Satan og røvet Ordet.

  Disse tok seg altså ikke tid til å la Ordet få synke inn. De fikk ingen åpenbaring, fordi de lot tvil og vantro få kvele Ordet.

  Kanskje var det et Gudsord som ikke passet inn i deres egen situasjon? Dermed prøvde de kanskje å tilpasse Ordet til deres egen situasjon, for da å kunne forstå det bedre.

  Hvor mange kristne er det ikke som gjør nettopp dette. Vi leser i Guds Ord ting som f.eks:

  -      ”Jeg skal holde sykdom borte fra deg, du skal nå dine dagers fulle mål…” (2. Mosebok 23:25-26)

  -   ”…alt du gjør skal lykkes dersom du følger Guds Ord…” (Salme 1:1-3)

  -      ”Bring hele tienden inn i forrådshuset….så skal jeg åpne himmelens sluser over dere…”   (Malaki 3:10)

  -      ”Ved hans sår har vi fått legedom… (Jesaja 53:5)

  -      ”Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus…” (Filipperne 4:19)

  Selv er vi er derimot kanskje i en helt motsatt situasjon med våre liv. Vi er kanskje både syke, svake, ensomme, fulle av bekymringer, mangler penger og strever med det meste i livet. Da blir det lett å forsøke å ”pynte på” Guds Ord for å få det til å stemme overens med våre egne erfaringer.

  Men da finnes det jo ingenting som kan løse oss ut av den vanskelige situasjonen! Nei vi må la Guds Ord få lov til å være Guds Ord, uansett hvor mye det står i kontrast til våre egne erfaringer!

  Sansekunnskap gjør at mange troende farer vill. Vi må overgi oss totalt til Guds Ord og la det forme oss. Da får vi åpenbaring og våre liv blir forvandlet!

  “Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?”(Markus 12:24)

  “For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.” (Hebreerne 4:2)

  La Ordet synke ned i ditt hjerte, grunn på det og bli ett med det!

  Vi skal se på noe veldig interessant, som står i 1 Samuelsbok, om Samuel da han ble kalt. 

  “Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, ingen syner brøt igjennom.”(1 Samuel 3:1)

  “Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham.” (1 Samuel 3:7)

  Gutten Samuel tjente Gud uten å kjenne Gud! Han hadde jo hørt og lært mye om Gud av Eli. Men hva slags kunnskap var dette? Jo – ren sansekunnskap!! Han kjente ikke Gud ennå.

  Å kjenne Gud er det samme som å leve i åpenbaring.

  Det er ikke nok med gudskunnskap – vi trenger også gudskjennskap!

   

  2.    JESUS – VÅRT EKSEMPEL

   

  Bibelen maner oss til å ta lærdom av Jesus og ha Hans liv og lære som forbilde. Vi er skyldig å leve slik som Han levde.

  “Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.” (1Johannes 2:6)

  Hvor var det Jesus fikk all sin visdom og åpenbaring fra? Jo, Han sier selv at Han fikk ikke sine ord fra seg selv, men av Faderen.

  “Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.”(Johannes 14:10)

  Gud gav Ham ord på forhånd, forut for situasjoner som Jesus havnet opp i. Slik må det være med oss også. Vi må lære av Jesus!

  En annen ting som Jesus var veldig klar på, var at det er Ånden som gjør levende!

  “Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.” (Johannes 6:63)

  De ord Jesus talte var ånd og liv. Dette er det samme som åpenbaringskunnskap. Levende ord fra himmelen, fulle av åpenbaring, er det eneste som setter mennesker fri!

  “Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.”(Johannes 8:32)

  “Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.”(2Korinter 3:5-6)

  Derfor må vi ha åpenbaring i Guds Ord, slik at vi kan være istand til å forkynne mennesker i frihet med de ord vi taler. Våre ord må også være ånd og liv = åpenbaringskunnskap.

    

  3.     KILDEN TIL ÅPENBARINGSKUNNSKAPEN

   

  • Spørsmål: Hvordan får vi tak på denne åpenbaringskunnskapen?
  • Svar: All åpenbaringskunnskap finnes i Kristus!

  “…at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium, som er Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.” (Kolosserne 2:2-3)

  Derfor må du bygge ditt liv å din tro på å stadig søke Ham. Jo mer tid du tilbringer sammen med Jesus, i bønn og i tilbedelse, jo mer åpenbaring vil du få! Det er på akkurat samme måte som med Jesus selv. Han fikk sin visdom og åndelige styrke fra et liv i bønn.

  “Men ordet om ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. Men selv dro han seg tilbake til øde steder og var der i bønn.”(Lukas 5:15-16)

  Når du ber, er det viktig at du ber om visdom og åpenbaring.

  “Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.” (Efeserne 1:17-19)

  Det er også viktig at du er lydig mot Jesus og Hans Ord. Lydighet mot Jesus, som er din Herre, vil gi deg åpenbaring. 

  “Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.” (Johannes 14:21)

  Da vil Gud åpenbare sitt Ord for deg, og du vil gå ut som en sann Herrens tjener som Gud har gitt både disippeltunge og disippelører…

  “Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.”(Jesaja 50:4)