Rense

 • En dobbelt renselse

  "Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann." - Heb. 10,22

  I dette bibelord fremstilles for oss en dobbelt renselse; renselsen i hjertet og et legeme badet i rent vann. Altså en innvendig og utvendig renselse. Begge er nødvendige for at vi kan gå inn i helligdommen med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. 

   

  Den gamle pakt

  Når ypperstepresten skulle gå inn i helligdommen og der komme frem for Gud, var to ting nødvendige:
   

  1. med hjertet renset fra en ond samvittighet

  Han måtte ofre for seg selv for å bringe forsoning for sine synder. Dette var hjertets renselse.

  "For enhver yppersteprest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må bære fram syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv." - Heb. 5,1-3

  "For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv." - Heb. 7,27

  "Men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn, én gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser." - Heb. 9,7

   

  2. med legemet badet i rent vann

  Han måtte bade sitt legeme i rent vann og iføre seg de hellige klær (2. Mos 29,4-6). Dette var legemet badet i rent vann.

  Gud taler også ved profeten Esekiel om å vaskes med vann:

  "Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere." - Esek 36,25

   

  Den nye pakt

  Kristus, vår yppersteprest, har som den rene og syndfrie gått inn i helligdommen med sitt eget blod. Ved dette er veien inn i helligdommen (Guds nærvær) blitt åpnet for oss. Derfor kan vi gå inn i det aller helligste i og gjennom Jesu blod.

   

  1. med hjertet renset fra en ond samvittighet

  Vi må med sanndru hjerte stole på Hans offer. Han er nok for Gud, da er han nok for oss. Han lever nettopp for å ta seg av oss og be for oss som Den gamle Pakts yppersteprest gjorde for hele folket.

  "Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." - Heb. 7,25

  Når vi tar imot Jesus som vår Herre og Frelser, kommer vi inn i Hans fullbrakte verk. Da blir vårt hjerte renset fra en ond samvittighet. Vår fortid, vår nåtid og vår framtid kommer under blodet. Alt som Ånden åpenbarer og som ligger på vår samvittighet som en byrde av skyld, blir fjernet ved vår bekjennelse.

  "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." - 1. Joh. 1,9

  Derfor skal vi ikke se på oss selv, men på Guds uskyldige Lam, som døde for oss.

  "Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd." - 1. Joh 1,7

   

  2. med legemet badet i rent vann

  Vann er i Bibelen et symbol på Guds ord som renselsesmiddel.

  "Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." - Ef. 5,25-27

  Når vi tar imot Ordet som en åpenbaring fra Gud, renser det oss. Vi må bruke Guds ord som en "Guds kraft" for igjen og igjen bli omgjort og ikledd Kristi renhet.

  Vi skal stole på vår Yppersteprest. Han har gått inn i Helligdommen og der bærer han oss på sine skuldre og på sitt hjerte.

  "Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og fant en evig forløsning." - Heb 9,12

  Vi skal ikke stole på vår egen hellighet og på vårt eget strev for å bli helliget, men bare på Kristi hellighet, på Hans løfter og Hans yppersteprestlige gjerning.

   

  "For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget" - Heb. 10,14

  Det står tydelig i dette vers at det er Han som har gjort det. Ingen andre.

  Legg også merke til at det står fortid og nåtid i dette vers. Altså, gjennom offeret som Jesus gjorde, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle (Heb 10,10). Vers 10, taler om at idet du tar imot Jesus og blir frelst, er du blitt helliget. Du er ren og blitt iført hvite klær.

  Men vers 14 taler også om en helligelse som pågår. Og om man leser dette vers nøye, kan man se at det er kun de som blir hellighet, som lever i helliggjørelse, som han for alltid har gjort fullkomne.

  Vi må hver dag ta vårt kors opp, og vandre sammen med Jesus på helliggjørelsens vei. Målet er å bli mer og mer lik Jesus i tanker, ord og handlinger.

  Den gamle pakts innsettelse av en prest begynte med å bli badet og vasket med vann (2. Mos 29,4-6; 2. Mos 40,12; 3. Mos 8,6). Deretter var det en daglig renselse før de gikk inn i Det Hellige for å gjøre tjeneste for Gud. De vasket hender og føtter i kobberkaret mellom tabernaklet og alteret. Det var laget i kobber. Kobber er et bilde på dom. Når det da også var fylt med vann, utfyller det dette bildet siden man kan se seg selv i speilbildet i vannet. Dette blir et sterkt forbilde på selvdom.

  Vi må hver dag se inn i vårt indre og prøve oss selv opp mot Ordet (vannet), omvende oss og bekjenne våre synder. Da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

 • Rens Ditt Tempel

   

  "Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem.Stadig flere som trodde på Herren, ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på tepper og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi.Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet." (Ap. gjerninger 5:12-16)

  I kristne møtesammenhenger blir det talt og bedt mye om vekkelse. Vi ber om vekkelse i våre liv, i våre familier, i menigheten og utover i nasjonen. Dette er noe som kristne har vært opptatt av i alle tider. Her i dette bibelavsnittet ser vi en ekte beskrivelse av "Bibelsk vekkelse", slik som vi ber om og lengter etter. Vi ser at apostlene og de troende i Jerusalem levde i veldig sterk atmosfære av vekkelse. Vi leser at stadig flere mennesker kom til tro, og ble tillagt menigheten. Videre leser vi om sterke helbredelser og utdrivelse av onde ånder. Vi leser videre at bare skyggen av Peter berørte de syke, så ble de helbredet. Dette når et så sterkt nivå at det kommer til et klimaks i ordene "...og alle ble helbredet...".
   
  Dette er det nivå av åndelig liv, kraft og vekkelse som vi vil strekke oss etter. Vi lengter etter å kunne se dette, både i våre egne liv og i menigheten. Bibelen gir oss også løfter på at endetidens menighet skal få oppleve tilstander som er minst like sterke som det den første menighet levde i - ja, kanskje enda sterkere!

  "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far."                          (Johannes 14:12)
   
  Jeg vil påstå at alle mennesker bærer på drømmer i sitt hjerte. For oss kristne er drømmene ofte knyttet opp til våre bønner. Vi har kanskje en drøm om at våre nærmeste skal bli frelst og lære å kjenne Jesus? Kanskje bærer du på en drøm for dine barn? Kanskje er det dine barnebarn du bærer i ditt hjerte? Kanskje kjemper du i bønn for din ektefelle? For andre er drømmene knyttet opp til å se personer som står deg nært bli helbredet, eller berørt av Gud på et annet område: fysisk, psykisk, åndelig eller materielt. Igjen vil jeg at du som leser skal holde opp disse drømmene foran deg. Så lar vi dette skriftavsnittet i Ap. gjerninger 5,12-16 stå som et symbol på din drøm. "De ble alle helbredet..." - Drømmene, eller bønnene ble oppfyllt...
   
  Men det er viktig å se at det finnes en vei å gå for å komme til dette nivået som vi lengter etter. Dette vil ikke skje av seg selv, uten at vi gjør noe som helst. Sagt med andre ord så er det en "pris" som vi må betale for vekkelse. Vi skal se på et bibel- avsnitt i Matteus 21, som beskriver denne "veien" som vi må gå og den "prisen" vi må betale...
   
    

  1. RENS DITT TEMPEL!


  "Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette?Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!I templet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem." (Matteus 21:10-14)

  Her leser vi den kjente beretningen om da Jesus rir inn i Jerusalem. Vi vet at folket hyller Ham som Konge, vifter med palmegrener og roper Hosianna. Videre leser vi at Jesus går inn i tempelet, driver ut pengevekslerne der med en pisk og taler til dem med strenge refsende ord. Dette er den "ytre scenen" som vi alle kjenner så godt til.
   
  Men jeg vil gå nærmere inn på versene 12-14, fordi jeg vil vise deg en åndelig sannhet som ligger skjult i disse versene. La oss ta vers 14 først. Her leser vi: "I templet kom det blinde og halte til Ham, og Han helbredet dem." Dette tar tak i det vi snakket om innledningsvis. Vi lengter etter vekkelse og vi lengter etter å se mange mennesker løst og helbredet fra sine sykdommer. Vi kan si at vers 14 representerer en slik atmosfære av vekkelse som vi tørster så etter. Dette verset representerer selve bønnesvaret og vekkelsen. Det representerer de drømmene du bærer på i ditt hjerte: for din familie, dine venner, din helse og din økonomi.
   
  Men det jeg ønsker å vise deg, er at vi først må gå veien gjennom vers 12 og 13, før vi ender opp med herligheten i vers 14. I vers 12 leser vi at Jesus går inn i Guds tempel og renser det. Hvilket budskap har dette til oss i dag? Svaret på dette ligger i spørsmålet: Hva er det som er Guds tempel i Den Nye pakt?
   
  ”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.”                      (1. Korinter 3:16-17)
   
  Ettersom vi er et tempel for Guds Ånd, betyr det at det tempelet som trenger å renses i Den Nye Pakt - er ossSkal vi følge den veien til gjennombrudd og vekkelse i våre liv som disse versene viser oss, så starter det hele med at tempelet blir renset. VI MÅ ALTSÅ LA JESUS FÅ RENSE VÅRE LIV!!
   
  Hva ligger i dette? Jo, vi må la Den Hellige Ånd få rense bort alt som ikke er til behag for Gud i våre liv. Vi kan ta noen eksempler:

  1) Våre holdninger og motiver må renses. (Matteus 6:1-8 og 16-21)


  2) Våre tankemønstre må renses. Vi tar tanker til fange og legger dem under Kristi lydighet.
          (2. Korinter 10:3-5)

  3) Våre ord må være rene. De må fremme Guds Rike og ikke motarbeide det. 
  (Jakob 3:2-10)

  4) Vi må ha rene relasjoner til andre mennesker. Både troende og ufrelste.
                                 
  (1. Korinter 12:12-27)

   
  Dette krever full overgivelse til Gud og Hans ord. Etter overgivelsen kommer LYDIGHET. Vi må adlyde Gud i ett og alt. Adlyder vi Guds Ord og gjør det Ånden ber oss å gjøre - så er vi kommet langt på vei mot gjennombrudd og vekkelse i våre liv. Men dette er en absolutt nødvendighet for at vi skal komme videre og ikke stagnere på veien! Lydighet er prisen for vekkelse og det er dette Gud ser etter framfor noe annet.

  • ”Nei, lydighet er bedre enn offer.” (1. Samuel 15:22)
  • ”For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den som er helt med Ham i sitt hjerte.”  (2. Krøniker 16:9)

    

   


  2. MITT HUS SKAL KALLES ET BØNNENS HUS!

  (Matteus 21:13)
  Etter å ha "renset" tempelet, sier Jesus "Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus...". Dette forteller oss at vi trenger å få orden på våre bønneliv. I tempelet, som er oss selv, må det reises et bønnealter.
   
  Vi vet av historien at enhver vekkelse har startet med bønn. Yonngi Cho, som er pastor for en menighet på nesten en million mennesker i Seoul i Sør-Korea, har skrevet en bok som heter "Bønn - nøkkelen til vekkelse". Tittelen sier nok...
  Pinsevekkelsen kom som et svar på bønn. Det samme gjorde de andre vekkelsene vi kan lese om. (Wales-vekkelsen, Pinsevekkelsen, Mangs-vekkelsen i Oslo, etc)
   
  Til og med utgytelsen av Den Hellige Ånd på Pinsedag kom etter at de troende hadde vært i utholdende bønn til Gud. 

  "Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. "  (Ap. gjerninger 1:14)

   
  Det avsnittet vi startet med, i Apostlenes gjerninger 5:12-16, kom også som et resultat av bønn. Vi leser her om massehelbredelse og mengder av mennesker som blir tillagt menigheten. I kap. 3 leser vi at det ble stor oppstandelse i Jerusalem på grunn av en eneste helbredelse. Etter at den lamme mannen var helbredet ble apostlene innkalt til forhør og måtte svare for seg. Mens i kap. 5 leser vi om massehelbredelse på et så høyt nivå at til og med Peters skygge helbreder de syke!
   
  Men hva var det som løftet menigheten fra nivået i kap.3 til nivået i kap 5? Ja, hva kommer mellom kap 3 og kap 5 da? Jo, i kap 4 leser vi om et bønnemøte som var så kraftig at når menigheten var ferdig med å be, så skalv stedet der de var samlet og alle ble fylt med Den Hellige Ånd!!! Bønn var (og er) altså nøkkelen til dette nivåløftet av Herrens kraftnærvær og herlighet! 

  "Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa: Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem,du har talt ved Den Hellige Ånd ved din tjener Davids munn og sagt: Hvorfor fnyste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er?Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans Salvede.Ja, i sannhet! I denne byen samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk,for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.Og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet,idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet."                     (Ap. gjerninger 4:24-33)

   
    
   
  3. BETAL PRISEN I INNVIELSE OG BØNN!

  (Matteus 21:10-14)
  La oss oppsummere litt. I Matteus 21 leser vi at Jesus rir inn i Jerusalem. Å komme til Jerusalem kan sammenlignes med å søke Gud og komme frem for nådens trone. Så dette er på en måte det første trinnet. 

  "La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid."        (Hebreerne 4:16)

   
  Deretter lar vi Jesus få rense tempelet. Dette innebærer å dø fra selvlivet, ta sitt kors opp og følge Jesus. 

  "Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det."  (Lukas 9:23-24)

   

  Deretter søker vi Gud i bønn, og lar Ånden få bygge et alter av bønn i våre liv. Og er vi utholdende i bønnen, så vil dette til slutt forløse bønnesvaret og den vekkelsen vi har bedt om. 

  "Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud." (Kolosserne 4:2)

   
  Så når vi går veien gjennom vers 12 og 13, så vil vi endelig få oppleve gjennombruddet, velsignelsen og herligheten i vers 14...