Sinnet

 • Sinnets Fornyelse


   

   

   

  ”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7)

   

  Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt?

   

  Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn.

   

   

  Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”.

   

   

   

  1.  MENNESKET BESTÅR AV TRE DIMENSJONER

   

   

   

  Før vi går inn i dette temaet om ”sinnets fornyelse”, er det nødvendig å repetere en av Bibelens grunnsannheter, som sier at mennesket består av ånd, sjel og legeme.

   

   

  ”Må Han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!” (1 Tessaloniker 5:23)

   

   

   

  • Menneskets ånd (gresk ”pneuma”)

   

   

   

  Gud skapte oss med ånd for at vi skulle leve og lære Gud å kjenne. Menneskets ånd er selve ”livssnoren” vår, samtidig som den er senteret for vår gudsbevissthet.

   

   

  ”Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over……..før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.” (Forkynneren 12:6-7)

   

   

  ”Det er Han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd.” (Job 12:10)

   

   

  ”For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.” (Jakob 2:26)

   

   

  Gud er ånd og den som tilber eller kommuniserer med Gud, må gjøre dette ut fra sin ånd, ikke forstanden, sinnet, sjelen. Når et menneske blir frelst, er dette det samme som at ånden blir født på nytt. Gud tar ut ”steinhjertet” (den gamle menneskeånden) og gir deg et kjøtthjerte i stedet (den nye ånden). Det er dette Bibelen kaller for å bli en ”ny skapning i Kristus Jesus”.

   

   

  ”Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.” (Johannes 4:23-24)

   

   

  ”Ånden selv(Den Hellige Ånd) vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.” (Romerne 8:16)

   

   

  ”Menneskets ånd er en Herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hans indre.” (Ordspråkene 20:27)

   

   

  ”Det som er født av kjødet, er kjød, og det(hjertet, menneskeånden) som er født av Ånden(Den Hellige Ånd) er ånd(den nye skapningen). Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!” (Johannes 3:6-7)

   

   

  ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning…” (2 Korinter 5:17)

   

   

   

  • Menneskets sjel (gresk ”psychè”)

   

   

   

  Gud skapte oss med sjel for at vi skulle kunne gi uttrykk for åndens fellesskap med Gud gjennom, viljen, følelsene, tankene, forstanden og intellektet (sinnet).

   

   

  Et ufrelst menneske lever et ”sjelelig” liv. Dette betyr at man handler ut fra hva man mener, tenker og føler. Beslutninger tas og man gjør seg opp meninger ut fra omstendigheter man har rundt seg. Sjelen kan ikke kommunisere med den åndelige verden, men kun operere i den mentale (psykiske).

   

   

  ”Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis." (1. Korinter 2:14)

   

   

  Vi skal spesielt ta for oss det som omhandler den kristnes sjelsliv i dette studiet. Det er nemlig slik at det som blitt en realitet i din ånd – den nye skapningen, må anvendes AV DEG hver dag, slik at ditt tankeliv (sinn) blir forvandlet.

  Bibelen kaller dette for Sinnets Fornyelse. Men vi sparer dette litt, og ser først litt på hva Guds Ord sier om kroppen vår.

   

   

   

  • Menneskets kropp (gresk ”soma”)

   

   

   

  Det er kroppen som er den delen av oss som kommuniserer med den fysiske verden. Dette skjer gjennom sansene. Gjennom dem kan vi se, høre, føle, smake og lukte.

   

   

  Når vi står overfor et annet menneske, er det bare kroppen, det ytre, man kan se. Kroppen er et fantastisk skaperverk, som er utrustet til å gjøre ting i den fysiske verden. Men kroppen er likevel ikke ditt egentlige jeg. Den er bare et ”hus” eller ”hytte” som du bor i. Ditt legeme kommer en dag til å gå til grunne, men ditt ”indre menneske” fornyes dag for dag.

   

   

  ”Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske (kroppen) går til grunne, så fornyes vårt indre menneske (ånden) dag for dag." (2 Korinter 4:16)

   

   

  ”Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, å vekke dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte(kropp) brått skal legges ned, som jo også vår Herre Jesus Kristus varslet meg.” (2. Peter 1:13-14)

   

   

   

  2.  AVKLE DET GAMLE OG IKLE DET NYE MENNESKE

   

   

   

  ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.” (2 Korinter 5:17 - denne gang fra 1978 oversettelsen)

   

  Dersom du er i Kristus, så er du en NY SKAPNING. Hva betyr dette? Jesus kaller det for å bli ”født på nytt”.

   

  ”Jesus svarte og sa til ham(Nikodemus): Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.” (Johannes 3:3)

   

  Det å ”ta imot Jesus” som sin frelser og Herre betyr med dette at man blir født på ny. Mange sier at de er blitt et nytt menneske, og det er på mange måter riktig. Paulus beskriver det slik at ”det gamle menneske” er blitt korsfestet med Kristus.

   

  ”Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.” (Romerne 6:6)

   

  ”Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i legemet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.” (Galaterne 2:20)

   

  Men det er ikke sikkert at dette automatisk merkes så godt på måten du tenker og handler på i din hverdag. Det er nemlig kun din ånd (ditt hjerte) som er født på nytt. Din sjel, som består av tankene, sinnet og beslutningsdelen er fortsatt den samme som før! Du merker gjerne de samme ”dragninger”, både i tankelivet og i dine følelser. Det er din ånd som er født på nytt, men sjelen/sinnet/forstanden er ikke født på ny. Gud har tatt seg av din ånd gjennom frelsen. Ditt gamle menneske er blitt korsfestet med Kristus.

   

  Men DU må ta deg ditt av sinn (tankelivet). Bibelen forklarer det slik at selv om ”det gamle mennesket” er korsfestet, så må det avkles. ”Det nye mennesket” er skapt av Gud, men det må likevel ikles. – DETTE ER EN AV BIBELENS ALLER VIKTIGSTE SANNHETER! Og det er en jobb som JEG og DU må gjøre selv!

   

  ”Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.” (Efeserne 4:22-24)

   

  ”Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.” (Kolosserne 3:9-10)

   

  Men hvordan avkler vi oss det gamle menneske og ikler oss det nye menneske? Bibelen sier at nøkkelen er å la Guds Ord få lov til å fornye våre sinn.

   

  ”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)

   

   

   

  3.  TANKENES OPPHAV

   

   

   

  a)    Onde ånders tanker    

   

        

  ”Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.” (1 Timoteus 4:1)

   

  Onde ånder står bak mange tanker og lærdommer i samfunnet i dag. Dette ser vi bl.a. i politiske ideologier, fremmede religioner og diverse organisasjoner. Også gjennom media fremmes det mange tanker og ideologier som rett og slett er ”oppgulp fra Satan”. Hold deg borte fra dette!

   

   

   

  b)    Menneskers tanker

   

   

   

  ”Herren kjenner menneskenes tanker, Han vet at de bare er tomhet.” (Salme 94:11)

   

  ”Fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.” (Matteus 15:19)

   

  Vi har også våre egne tanker. Disse er i utgangspunktet nøytrale. Men heller ikke menneskers tanker er til å stole på. Menneskers tanker påvirkes av det onde. Selv troende opplever iblant at egenproduserte tanker skygger for Guds plan og vilje. Se bare på Abraham og Sara. (1 Mosebok 11:1-9)

   

   

   

  c)     Guds tanker

   

   

   

  ”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.”  (Jesaja 55:7-9)

   

  Mange har sitert disse versene med å si at Guds tanker er høyere enn våre tanker, så det er ikke godt å vite hva Gud vil. Men det er overhodet ikke det som står her. Det står at Guds tanker er høyere enn deres tanker. Hvem snakkes det om? De troende? Nei! Den ugudelige! Guds tanker er selvsagt høyere enn den ugudeliges tanker.

  Men den ugudeliges tanker skal ikke være den frelstes tanker. Guds tanker kan bli ett med oss fordi Han bor i oss. Vi må derfor la oss forme av det nye livet og av GUDS tanker!

  ”La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus.” (Filipperne 2:5)

  ”For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise Ham? Men vi har Kristi sinn.” (1 Korinter 2:16)

   

   

  4.  LA DEG FORVANDLE VED AT DITT SINN FORNYES

   

  Det ugjenfødte menneske lever ut fra sitt formørkede sinn.

  ”Dette sier jeg da og vitner i Herren: Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter.” (Efeserne 4:17-18)

  ”For denne verdens gud (Satan) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.” (2 Korinter 4:4)

  ”Alt er rent for den rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene.” (Titus 1:15)

  Sjelen og sinnet er derfor en kampplass! Og det er jeg og du som avgjør hvem som skal vinne!

  ”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.” (Jesaja 55:7-9)

  Som vi ser, er det en stor kontrast mellom den ugudeliges tanker og Guds tanker. Den ugudelige skal forlate sine tanker og veier, og få del i Guds tanker, planer og veier. Dette taler om en totalforvandling av tankelivet.

  ”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)

  Ordet forvandle (gresk: metamorphosis) taler om en totalforvandling. Det taler også om å være annerledes enn det alle andre er.

  Hva er det som preger verdens tanker? Frykt er drivkraften i de fleste ugjenfødte menneskers liv, og mange sliter fortsatt med dette etter at de har blitt frelst. Men det er umulig å ha et fornyet sinn som tenker Guds tanker, om vårt sinn er preget av frykt.

  ”Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet(Jesus) driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.”  (1 Johannes 4:18)

  ”Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” (Filipperne 4:6-7)

   

   

  5.  HVORDAN FÅ TAK I GUDS TANKER?

   

  a)    Guds Ord fornyer ditt sinn

  Guds tanker er først og fremst åpenbart i Guds Ord. Derfor må vi lese mye i Guds Ord, slik at Ordet får lov til å virke i våre liv. Det vil gradvis begynne å forvandle våre tanker, holdninger og hele vår forstand. Det er dette som er hele nøkkelen.

  ”Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt Ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord for at jeg ikke skal synde mot deg.” (Salme 119:9-11)

  ”Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” (Salme 119:105)

  Guds Ord er levende Ord. Derfor er de livsforvandlende. Når Guds Ord trenger inn i sinnet, er det levende og virkekraftig, og hjelper deg å skille mellom Guds tanker og det menneskelige.

  ”For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver (skiller mellom) sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” (Hebreerne 4:12)

  Vi må derfor la Guds Ord få rettlede oss, undervise oss, overbevise oss og oppdra oss. Da blir vi istandsatt til tjeneste i Guds rike.

  ”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

  Da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, var Hans sinn bunnsolid. Han svarte med Guds Ord. Når vi lar våre sinn fornyes, så kan også vi takle både prøvelser og fristelser ved å holde fokus på Guds Ord.

   

  b)    Den Hellige Ånd fornyer ditt sinn

  Ufrelste mennesker er dominert av sin sjel og sine følelser. Slik kan også kristne være, dersom man ikke fornyer sitt sinn. Uten at sinnet fornyes, kan man ikke bedømme åndelige ting. Alt som har med Guds Rike å gjøre kan kun bedømmes på åndelig vis.

  ”Men som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker Ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, og så dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskes egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.” (1 Korinter 2:9-12)

  ”Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.” (1 Korinter 2:14)

  Vi må derfor bli fylt av Guds Ånd og åpne oss for Åndens veiledning og inspirasjon i hverdagen. Det er først og fremst Guds Ord som fornyer våre sinn. Men vi kan ikke forstå Guds Ord uten at Den Hellige Ånd åpner våre sinn og åpenbarer Ordet for oss.

  ”Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” (Johannes 14:26)

   

  c)     Lær av Abraham, som tenkte ”Guds tanker”

  ”Han(Abraham) tenkte at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde. Han fikk ham (Isak)også tilbake derfra, som et forbilde.” (Hebreerne 11:19)

  Abraham tenkte Guds tanker. Guds tanker er trostanker. Det er tanker som snur situasjoner.  Guds tanker er positive. De taler om tro, om fred, fremtid og håp.

  ”For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.” (Jeremia 29:11)

   

   

  6.  ET GRUNNFESTET SINN

   

  I ditt sinn avgjøres det hva som skal dominere deg. Enten lar du deg dominere av den nye skapningen, eller verden utenfra. Derfor må din sjel bli ”avvent” slik at den ikke lenger er preget av verden der ute.

  ”Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg.” (Salme 131:2)

  ”Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.” (Jesaja 26:3)

  Gud vil at du skal være grunnfestet i ditt sinn. Hold fast på Guds Ord. Hold fast på Guds tanker. Da får du et grunnfestet sinn, som ikke farer hit og dit, men som er målrettet.

  ”Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.” (Ordspråkene 25:28)

  Vi velger selv hva vi vil tenke på. Vi styrer vårt sinn. Dette kan selvsagt være et problem for nyfrelste som kommer rett fra verden der ute. Men vårt sinn blir sterkere og sterkere når våre liv domineres av Ordet og Den Hellige Ånd.

  ”Min sønn, hør og bli vis. Styr dine tanker den rette veien.” (Ordspråkene 23:19)