INNLEDNING

 

Vi lever i et samfunn som har et høyt utviklet utdanningstilbud til dagens mennesker. Skolen kjenner vi alle til, fordi vi har tilbrakt mange år av vårt liv der. Hvor ville vi vært i dag, uten skolen og den utdannelsen vi har fått?

 

Hver dag leser vi aviser og bøker, regner ut pengebeløp, handler i butikker, skriver brev, signerer med vår underskrift på ulike papirer osv. Vi bruker det vi har lært på skolen hver eneste dag. Undervisningen har blitt en del av oss.

 

Hensikten og målsettingen med utdannelse er at man skal bli utrustet til å mestre livets utfordringer, samt kunne gjøre en god og trygg innsats i arbeidslivet og utdanne seg til et yrke hvor man kan være produktiv og skape noe.

 

Man kan utdanne seg til et mylder av ulike yrker her i Norge. Og skoleverket er bygd opp slik at alle har den samme muligheten til utdannelse. Den eneste begrensningen er våre evner og anlegg.

 

Med dette bildet av skoleverket foran oss, vil jeg se litt nærmere på det skoletilbud som Gud har for sine barn…

 

 

 

 

1. GUDS HAR PLASSERT OSS PÅ SKOLEBENKEN

  

 

 

 

”Derfor er enhver skriftlærd som er opplært i himmelrikets skole å ligne med en husbond som har både nytt og gammelt å hente frem av sitt forråd.” (Matteus 13:52)

 

Jesus er her akkurat ferdig med å undervise sine disipler gjennom ulike lignelser. Han har gjennom hele dette kapitlet undervist om Guds rike, ved å fortelle lignelsen om såmannen, om ugresset i hveten, om sennepsfrøet, om surdeigen, om skatten og perlen og til slutt lignelsen om fiskenoten.

 

Deretter spør Han dem om de har forstått alt dette?

 

Jesus var veldig opptatt av at disiplene skulle forstå, lære og modnes gjennom det de lærte. Vi vet at en lærers oppgave er at elevene skal forstå budskapet og vokse i kunnskap. Slik er det også med Gud. Han vil at vi skal bli opplært i de åndelige ting.

 

Derfor har Jesus plassert oss på skolebenken i sitt rike. Vi er Hans disipler – elever i Himmelrikets skole. Dette er Guds undervisningstilbud til alle sine barn.

 

Det er livsviktig at vi er klar over dette undervisningstilbudet, at vi kjenner pensum, skolens reglement og likeså målsetningen og hensikten med denne utdannelsen.

 

Det er livsnødvendig at vi vet hvordan Gud underviser oss og hvordan vi kan lære mest mulig om de åndelige sannheter.

 

 

 

 

2. EN UTDANNELSE SOM VARER LIVET UT

 

 

 

Himmelrikets skole er en livsvarig skole. Den pågår hele livet. Den starter i det øyeblikk du blir frelst og inviterer Jesus som Herre i ditt liv. Siden er du elev (disippel) hele livet ut.

 

“Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matteus 28:18-20)

Ordet disippel betyr ”elev”, ”svenn” eller ”lærling”.

 

Man kan gjerne sammenligne dette med en som starter som lærling i for eksempel tømrerfaget. Her starter man som lærling, hvor man blir opplært av en som er mester i faget. Etter en tid blir man ”tømrersvenn”, og dersom man fullfører utdannelsen, får man til slutt fagbrev som tømrer.

 

Det er dette Jesus sikter til når Han sier at disippelen blir som sin mester.

 

“En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært, blir som sin mester.” (Lukas 6:40)

 

Disippelskap handler altså om å bli mer og mer lik Jesus. Det handler om å bli som sin mester.

 

“Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.” (1 Johannes 2:6)

 

En annen oversettelse sier “Den som sier at han er i Ham, må leve slik som Jesus levde.”

 

“I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.” (1 Johannes 4:17)

 

Dette innebærer et voldsomt ansvar! Hvordan var det Jesus levde? Vi har fått et liv og et kall som forplikter! 

 

Men samtidig må vi ikke glemme at man aldri kan bli helt utlært som Kristen. Det finnes alltid mere kunnskap, nye åpenbaringer og dypere opplevelser av innvielse til Gud. Selv om Jesus bruker bildet at disippelen blir som sin mester, så betyr ikke dette at vi en dag kan si at nå har vi lært nok, nå er vi utlært.

 

Vi må ikke havne i den farlige fella at vi tror at vi “vet alt” og “kan alt”! Dette er stolthet, og hovmod. Det er en drepende gift, og tjener kun til å sinke oss i undervisningen.

 

“For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.” (1 Johannes 2:16)

 

“Forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd.” (Ordspråkene 16:18)

 

“Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han ennå ikke kjent det slik han burde.” (1 Korinter 8:2)

 

Uansett hvilken bakgrunn vi hadde før vi ble frelst, må vi bli undervist i de himmelske ting og i Bibelens mange viktige sannheter.

 

Det er mange som har slik hastverk med å komme inn i en “stor tjeneste” for Gud, at de glemmer utdannelsen som skal utruste dem til denne tjenesten.

 

Det å tro at man kan hoppe over viktige år i Himmelrikets skole, og gå rett inn i den tjeneste man selv ønsker seg, er like dumt so mom en 7-åring skulle forsøke å være doktor, advokat, flyger eller trailersjåfør!

 

Disse yrkene er jo åpne for alle, men krever at man går veien gjennom de skoler som fører dit man ønsker seg. Man vokser inn i en betrodd arbeidsoppgave, man kan ikke bare hoppe inn i den.

 

Du hopper ikke fra første til syvende klasse uten å ha vært gjennom pensumet for 2, 3, 4, 5 og 6 klasse først! Dette er veldig viktig, da det virker som mange kristne ikke ser dette. 

 

 

 

 

3. HVA ER PENSUM I HIMMELRIKETS SKOLE?

 

 

 

 

“Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir.” (Romerne 15:4)

 

“Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

 

Det er først og fremst Bibelen som er pensum i Himmelrikets skole. Undervisningen stemmer alltid overens med Bibelen, som er Guds eget Ord.

 

Dette betyr ikke at man ikke bør lese kristne bøker, høre på tale CD’er eller se på møtevideoer (dvd’er). Men dette må aldri bli en erstatning for å lese i Bibelen!

 

Dette verset viser oss hensikten med hele undervisningen. Guds Ord er nyttig på alle livets områder. Det er gitt oss til:

 

·      Lærdom (undervisning)

·      Overbevisning (visshet)

·      Rettledning (hjelpe på rett vei, rådgivning)

·      Opptuktelse (tale til rette)

·      Oppdragelse i rettferd (moralnorm)

 

”Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli utrustet til all god gjerning.” Dette er selve hensikten med hele Himmelrikets skole!

 

Siden Bibelen er pensum i Himmelrikets skole, er det svært viktig at vi leser hele Bibelen. Gud har gitt oss hele Bibelen for at vi skal lese hele Bibelen! Hadde Gud ment at vi kun skulle lese halve Bibelen, så hadde Han gitt oss bare halve Bibelen!

 

Mange kristne har ikke lest Bibelen til tross for at de har vært kristne i mange år. De lever gjerne på såkalte ”tommelfingervers” og spesielle løfter fra Bibelen. De leser et vers her og et der. Bruken av såkalte ”mannakorn” kan også bli et slikt substitutt.

 

Det er selvsagt fint å få noen spesielle skriftsteder til trøst og hjelp. Men dette er likevel ikke fullverdig undervisning som gir oss varig vekst. Man kan ikke bare leve på noen få løsrevne vers. Mange av disse versene er nemlig dratt ut av en sammenheng hvor Gud ønsker å si oss noe.

 

Tenk om folk hadde studert på Universitet og høyskoler på denne måten? De ville jo aldri bestått eksamen!!

Hvorfor? Jo, fordi en utdannelse krever hardt arbeid og målbevisste studier!

 

 

 

 

 

4. REKTOR OG LÆRERE I HIMMELRIKETS SKOLE

 

 

 

 

 

a) Jesus er rektor og grunnlegger av Himmelrikets Skole

 

 

 

Himmelrikets skole ble grunnlagt av Jesus selv. Det var Han som bød oss å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler.

Han er selve grunnvollen som hele skolen er grunnlagt på. Og mandatet til å grunnlegge og lede denne skolen, har Han fra sin egen Far – Gud.

 

“For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.” (1 Korinter 3:11)

 

Men Jesus er ikke bare grunnlegger. En grunnlegger kan være fraværende, ja mange skoler er grunnlagt av men som har vært død i flere generasjoner.

 

Men Jesus er i høyeste grad levende! Og han leder selv den skolen som han har grunnlagt. Han er selveste rektor! Bibelen broker uttrykket ”hode for sin menighet”.

 

“For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser.” (Efeserne 5:23)

 

“Alt la han (Gud) under hans (Jesu) føtter, og ga ham (Jesus) som hode over alle ting til menigheten.” (Efeserne 1:22)

 

 

b) Den Hellige Ånd er skolens rådgiver

 

 

“Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.” (Johannes 14:15-18)

 

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” (Johannes 14:26)

 

“Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.” (Johannes 16:12-15)

 

Den Hellige Ånd vil veilede oss, guide oss og undervise oss i vår daglige vandring med Gud. Han er vår rådgiver, veileder og hovedlærer – en rådgiver som vi kan spørre om alt!

 

Og det er aldri slik at du må vente på tur for å få snake med rådgiveren. Den Hellige Ånd har kapasitet til å rådgive alle som kommer til Ham – på en og samme tid! Han er alle steds nærværende!

 

Den Hellige Ånds oppgaver er å:

 

·      Lære oss de himmelske ting

·      Veilede oss i sannheten

·      Forherlige Jesus

 

 

 

c) Din pastor er din klasseforstander

 

 

 

Menigheten du tilhører er din klasse i Himmelrikets skole. Og pastoren i den menigheten du går i er innsatt av Jesus selv, til å være din klasseforstander. Han er din lokale hyrde (pastor).

 

En hyrde har omsorg for fårene og han vokter dem med sitt eget liv.

 

“Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.” (Ap gjerninger 20:28)

 

“Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere…” (Efeserne 4:11)

 

 

d) De øvrige tjenestegavene er timelærere

 

 

 

“Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.” (Efeserne 4:11-14)

 

Jesus gav oss disse tjenestegavene: Apostel, profet, evangelist, hyrde (pastor) og lærer. Han gav disse gavene til hele sin menighet – for å utruste de hellige. 

 

Det er viktig at vi lar oss bli opplært, undervist og rettledet av disse forkynnergavene. Deres kall og oppgave er nemlig å utruste oss til tjeneste i Guds rike. 

 

Vi har alle ulike oppgaver og kall i Guds rike. Vi er forskjellige lemmer på det samme legeme.

 

“For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.” (Romerne 12:4-5)

 

Men vi må likevel undervises, fostres og utrustes til å vokse inn i disse oppgavene. Derfor er tjenestegavene så viktige for Guds menighet.

 

 

 

 

5. DE ULIKE FAG I HIMMELRIKETS SKOLE

 

 

 

 

På samme måte som en ordinær skole har flere ulike obligatoriske fag, er det også flere obligatoriske fag i Himmelrikets skole.

 

Her får vi sunn og god undervisning som har til hensikt å utruste oss til å bli gode forvaltere av våre kall og de gaver og talenter Gud har gitt hver og en av oss.

 

Den Hellige Ånd samarbeider med de ulike tjenestegavene i å gi oss god og variert undervisning, som dekker alle kristenlivets områder. Slike fag er:

 

·      Hva Bibelen lærer om Gud (Teologi)

·      Hva Bibelen lærer om Jesus (Kristologi)

·      Hva Bibelen lærer om Den Hellige Ånd (Pnevmatologi)

·      Hva Bibelen lærer om mennesket (Antropologi)

·      Hva Bibelen lærer om engler (Angelologi)

    Hva Bibelen lærer om Satan og onde ånder (Demonologi)

·      Hva Bibelen lærer om frelse (Soteriologi)

·      Hva Bibelen lærer om tro (Credologi)

·      Hva Bibelen lærer om Guds Ords autoritet

·      Hva Bibelen lærer om Blodet, Korset og Jesu Forsoningsverk

·      Hva Bibelen lærer om kjærlighet

·      Hva Bibelen lærer om menigheten og menighetsliv (Ekklesiologi)

·      Hva Bibelen lærer om dåp og disippelskap

·      Hva Bibelen lærer om nådegaver og bruken av dem

·      Hva bibelen lærer om bønn

·      Hva Bibelen lærer om Israel

·      Hva Bibelen lærer om helbredelse

·      Hva Bibelen lærer om familie og ekteskap

·      Hva Bibelen lærer om helliggjørelse

·      Hva Bibelen lærer om lovsang og tilbedelse

·      Hva Bibelen lærer om Guds løfter

·      Hva Bibelen lærer om evangelisering og misjon

·      Hva Bibelen lærer om livet etter døden

·      Hva Bibelen lærer om det profetsike ord

·      Hva Bibelen lærer om de siste tider (Eskatologi)

 

Dette gir et bilde på de fleste av de viktigste sannhetene i Guds Ord, som man hele tiden vender tilbake til i undervisningen. Det er viktig at man her sørger for at ”klassen” får variert kost!

 

“Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.” (Hebreerne 5:11-14)

 

“La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.” (Hebreerne 6:1-2)

 

Enkelte kristne blir alt for opptatt av spesielle emner i Bibelen. Man blir f.eks. så opptatt av emnet tro at man glemmer kjærligheten, eller man blir så opptatt av endetiden at man glemmer buskapet om forsoningen. Eller man kan bli så opptatt av evangelisering at man glemmer å be.

 

Derfor er det veldig viktig at man lar Den Hellige Ånd veiled seg daglig. Rektor må kontrollere undervisningen, slik at det blir en sunn og balansert undervisning i alle fag.

 

 

 

  

6. ORDEN OG OPPFØRSEL

 

 

 

 

Orden og oppførsel er viktig på enhver skole. Slik er det selvsagt også i Himmelrikets skole. Fordi vi er ambassadører for Guds rike og Jesu egne utsendinger, er det svært viktig at våre liv og vår oppførsel vitner om at vi er Guds barn.

 

“For selv om jeg er borte fra dere i legemet, er jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus.” (Kolosserne 2:5)

 

“Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vinn på det gode? Men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!” (1 Peter 3:8-15)

“Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!” (Galaterne 5:19-25)