INNLEDNING
 
"For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt." (Efeserne 6:10-13)
 
Bibelen forteller oss at det pågår en strid i den åndelige verden. Dette er en åndskamp som påvirker alt det synlige her i verden. Det er to riker som ligger i strid med hverandre, Guds Rike og Satans rike. Denne striden påvirker oss hele tiden, derfor sier Bibelen at vi som tror har en kamp mot disse åndsmaktene.
 
Men her leste vi også at Gud har gitt oss nøkler og autoritet til å seire i denne åndskampen. Vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt!
 
Jeg er nokså sikker på at det er få emner som har med det kristne livet å gjøre, hvor det er så liten kunnskap blant kristne som dette emnet. Men den autoritet vi har fått i Kristus er ikke forbeholdt bare noen utvalgte predikanter eller kristne som er mer aktive enn andre. Den er for alle kristne, slik at vi kan vandre i seier hver dag!
 
Du trenger derfor å kjenne til denne autoriteten, slik at du kan anvende den i hverdagen når ting reiser seg imot deg. Du vet, om du plutselig arvet en million kroner uten at du fikk vite om det, så var millionen likevel din. Slik er det med mange kristne som ikke vandrer i de løfter vi har fått i Guds Ord.
 
"Men han sa til ham:Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt!" (Lukas 15:31)
 
"For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss." (2 Korinter 1:20)
 
"Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap..." (Hosea 4:6)
 
Vi trenger å vite hvilke løfter som tilhører oss, og vi trenger å vite hvilke våpen vi har fått i den åndelige striden. Men det å vite er heller ikke nok. Det er kunnskap omsatt i handling som bringer resultater. 
 
Vi skal derfor se på hva Bibelen sier om den autoritet vi har fått som kristne.
 
 
1. HVA ER ÅNDELIG AUTORITET?
 
Det greske ordet for autoritet er "exousia". Det betyr makt, myndighet, autoritet.
 
Hva mener vi så med autoritet? La oss ta et eksempel:
 
I "rush-tiden" i store byer, når store mengder med biler hoper seg opp i gatene, hender det iblant at vi ser politikonstabler som dirigerer trafikken. Konstablene løfter bare hendene og bilene må stoppe. Men i seg selv har de jo ikke kraft nok til å stoppe disse bilene. Hva kan en slik mann eller kvinne gjøre? Ingen har nok styrke i seg selv til å holde tilbake disse mektige bilene dersom de ønsker å kjøre.
 
Politikonstabelen er derimot utstyrt med en uniform, som representerer den autoritet som er gitt ham av de myndigheter han arbeider for. Og bilkøene må anerkjenne denne autoriteten, bøye seg for den og adlyde den. 
 
Hva sier dette oss: Jo, at autoritet er delegert makt!
 
Og det er nettopp slik det fungerer også i den åndelige verden. Bibelen ber oss bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft! Det var jo dette vi leste helt innledningsvis.
 
Men mange som leser dette tror likevel at Herren forsøker å fortelle dem at de må være sterke i seg selv, og derfor prøver de så godt de kan å være sterke. De prøver å holde ut og holde fast. Men Bibelen sier ikke et eneste ord om å være sterk i seg selv. Den taler derimot mye om å være sterk i Herren!
 
"...For ikke ved egen kraft er mannen sterk." (1 Samuel 2:9)
 
Hva ville du tenke dersom du så en politimann forsøke å holde en bil tilbake? Han ville ikke klart det, fordi han ikke har mulighet til å måle seg med bilens styrke. 
 
Men politimannen bruker ikke sin egen styrke, men han er sterk i den myndighet og autoritet som er gitt ham.
 
Vi står ikke fram på egne vegne, men på Guds vegne. Vi skal bli sterke i Gud og i Hans veldige kraft! Da kan du spasere rett ut foran djevelen, løfte din hand og si stopp! Da kan du bruke den autoritet og mydighet som er gitt deg.
 
"Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere." (Jakob 4:7)
 
 
2. JESU AUTORITET
 
Vi vet at Jesus hadde sin autoritet fra Faderen. Jesus var salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft (autoritet).
 
"og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap gjerninger 10:38)
 
 Med makt og myndighet drev Jesus ut de onde ånder. Han helbredet syke, renset spedalske, vakte opp døde og proklamerte Guds Rike.
 
"De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde." (Markus 1:22)
 
"Da ble alle forferdet og de spurte hverandre: Hva er dette? En ny lære! Men myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de adlyder ham." (Markus 1:27)
 
Jesus hadde også makt til å tilgi synder.
 
"Hva er lettest, å si: Dine synder er deg forlatt - eller å si: Stå opp og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - og nå taler han til den lamme: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus." (Matteus 9:5-6)
 
Jesus hadde også makt over naturkreftene. Eksempler på dette er da han stillet stormen på Gennesaretsjøen, eller da han gikk på vannet.
 
Jesus hadde til og med makt til å gi sitt liv, for så å ta det tilbake! Det var verken djevler eller mennesker som tok livet av Jesus. Han gav sitt liv frivillig!
 
"Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far." (Johannes 10:17-18)
 
 
3. VI HAR FÅTT AUTORITET I JESU NAVN
 
De fleste kristne forstår og aksepterer at Jesus vandret i en myndighet og autoritet som Han hadde fått fra sin Far. Men mange faller av når vi går videre og framholder at Jesus har gitt den samme myndighet og autoritet videre til oss.
 
Men Jesus overdro sin egen fullmakt til oss som tror.
 
"Og nå overgir jeg riket til dere, slik som min Far overgav det til meg." (Lukas 22:29)
 
Ordet som Jesus bruker her, overgir, kan like gjerne oversettes til overdrar. Det blir som når du kjøper et hus. Det følger med et skjøte på eiendommen. Når skjøtet blir overdratt til deg, er du den nye rettmessige eier av eiendommen. På samme måte overdro Jesus riket til oss. Dvs. sin egen fullmakt, myndighet og autoritet!
 
Vi har derfor nå mulighet til å operere i den samme autoritet som Jesus vandret i her på jorden! Han gav oss makt til å "binde" og "løse" her på jorden. Det vi nekter å tillate, nekter også himmelen å tillate. Himmelen står bak vår autoritet!
 
"Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matteus 18:18)
 
"Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere." (Lukas 10:19)
 
Ut fra sammenhengen er det ingen tvil om at Jesus ikke taler om fysiske slanger og skorpioner, men om den makt vi har fått over djevelen og hans demoner. Jesus sier at Han har gitt oss autoritet over alt fiendens (djevelens) velde.
 
Den troende som er helt bevisst denne autoriteten, kan møte fienden uten frykt og betenkeligheter. Bak den troendes autoritet er det en større makt enn den som er bak fienden.
 
"Mine barn! Dere er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden." (1 Johannes 4:4)
 
Vi er gitt autoritet her på jorden. Den er gitt i navnet Jesus og tilveiebrakt gjennom Hans seier på Golgata. Denne fullmakt og autoritet tilhører Guds menighet, som er alle troende som har gitt sine liv til Jesus.
 
Utøv denne autoriteten, og du vil regjere i livet sammen med Kristus!
 
"For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus." (Romerne 5:17)
 
I Efeserbrevet kommer Paulus med en del meget sterke uttalelser i forbindelse med den autoritet vi har fått. Han ber også for de troende, at vi må bli fylt med visdom og åpenbaring slik at vi ser hva Gud har gitt oss i Kristus.
 
"Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft." (Efeserne 1:17-19)
 
Legg merke til vers 19. Paulus ber om at vi må "se" hvor veldig Guds makt (autoritet) er hos (for) oss som tror! 
 
Vi har fått Jesu egen autoritet, og Han ber oss fortsette i Hans fotspor og utøve den autoritet Han gav oss.
 
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far." (Johannes 14:12)
 
 
 
4. UTØVELSE AV VÅR ÅNDELIGE AUTORITET
 
 
 
Jesus sier i misjonsbefalingen at Han har all makt i himmel og på jord, og Han ber oss: "Gå derfor ut..."
 
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør ale folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" (Matteus 28:18-20)
 
I Markusevangeliet går Jesus litt mer i detaljer om hva dette oppdraget går ut på, og Han kommer også inn på hvilken autoritet vi har fått.
 
"Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." (Markus 16:15-18)
 
Det første "tegnet" som er nevnt her, er å drive ut onde ånder. Jesus sier gansje enkelt at vi skal utøve autoritet over de onde ånder. Vi har fått autoritet til å bryte djevelens makt, både i våre egne liv og i andres liv! Vi skal drive ut onde ånder, tale i tunger og legge hendene på de syke så de blir friske.
 
Legg merke til at det står ikke at du skal be Jesus om å legge sine hender på de syke. Nei, du skal gjøre det! Det står heller ikke at vi skal be Jesus om å fordrive de onde åndene for oss. Nei, vi skal drive dem ut! Dersom du ber for syke så de blir helbredet, eller driver ut demoner, så utøver du autoritet over djevelen og hans velde.
 
Jakob sier at vi skal stå djevelen imot, så skal han fly fra oss.
 
"Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere." (Jakob 4:7)
 
Det står ikke at vi skal be Gud om å stå djevelen imot for oss. Nei, du skal stå ham imot! Det står heller ikke at djevelen skal fly fra Jesus. Nei, han skal fly fra deg!

«Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, han skal også få det han sier. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.» (Markus 11:23-24)

Her leser vi at Jesus gir sine disipler det løfte at de vil få det de selv sier, og Han kaller det å tale til fjellet, for å be. Vi tenker ofte på å be som og spør om og få, men Jesus sier at å be er det samme som å tale til et fjell.

Faktisk brukes ordet
«sier» tre ganger her, og det er viktig å legge merke til. For det er hva du sier med din munn som bestemmer hva du får, og legg også merke til at disiplene ikke blir bedt om å snakke til Gud om fjellet, men direkte til fjellet. Når du får et problem, snakker du direkte til problemet, eller informerer du Gud om problemet ditt og ber Han om å gjøre noe? Mange gjør nok det siste, men her forteller Jesus disiplene at det er vi som selv skal tale til fjellet.

La Ordet forvandle ditt sinn slik at du blir i stand til selv å tale til fjellet, og ikke blir en av de mange som ser problem etter problem – fjell etter fjell komme inn i livet ditt, og lurer på hvorfor Gud ikke griper inn. Du må la DHÅ åpenbare for deg hvem du er i Kristus, og se din posisjon og autoritet, og så må du selv begynne å bruke den.

La meg gi deg et eksempel. Tenk deg at du får øye på en innbruddstyv som sitter i sofaen din, og du sier til ham. «Du har ikke noe her å gjøre, dette er ikke ditt hus». Tyven svarer; «jeg er en innbruddstyv, det er min jobb å være i andres hus så jeg blir». Du sier da; «Du har ikke noe her å gjøre, for dette er mitt hus». Tyven svarer; «jeg er en innbruddstyv, det er min jobb å være i andres hus så jeg blir. Og om det er ditt eller andres hus betyr ikke noe for meg». Du sier da; «Jeg kan bevise det er mitt hus, bare se her hva som står skrevet i skjøtet». Tyven gjentar bare nok en gang; «jeg er en innbruddstyv, det er min jobb å være i andres hus så jeg blir. Og om du kan bevise det er ditt hus endrer ingenting, jeg blir». Til slutt blir du så sint at du roper ut; «kom deg ut med en gang» Og tyven forsvinner umiddelbart!

Det er nemlig først når du befaler fjellet om å forsvinne, at det forsvinner. Ikke be Gud om Han vil gjøre det Han har gitt deg myndighet til, for da vil det forbli ugjort. Alt for mange er dessverre ikke klar over hvilken autoritet de har i Kristus, og de informerer derfor Gud om sine problemer og bønnfaller Han om Han kan gjøre noe, der de i Jesu Navn ganske enkelt skulle ha befalt problemet å forsvinne. Og det er nettopp dette Jesus forteller sine disipler i denne aller siste undervisningen, nemlig at de nå selv skal tale til fjellet, og at fjellet vil adlyde deres røst.

 
Denne autoriteten tilhører deg, og dette har ingenting med følelser å gjøre. Du har fått denne autoriteten av Jesus, enten du føler det eller ei. Men du må praktisere den. Politikonstabelen som løfter armen i været for å stoppe trafikken, føler kanskje ikke for å gjøre det. Men autoriteten fungerer enten han føler det eller ikke.
 
Bibelen kaller djevelen for vår motstander. Han ønsker å lure deg, bedra deg, fordømme deg, fortelle deg hvor liten tro du har, hvor liten kraft du har osv. Så lenge du lever i uvitenhet om din autoritet i Kristus, får han herse fritt med deg. Djevelen er en tyv og en morder, som ønsker å få deg bort fra Gud. Hans våpen er å sende ting imot deg, som sykdom, depresjon, frykt, angst, motløshet, økonomiske bekymringer, og uventede omstendigheter som kan få deg bort fra det spor som Gud vil du skal følge.
 
"Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod." (Johannes 10:10)
 
Men vi skal stå ham imot, faste i troen!
 
"Vær edrue og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!" (1 Peter 5:8-9)
 
Gi ikke djevelen en eneste anlednig til å slippe til i ditt liv, eller i ditt "område". Dersom du slipper djevelen til, kommer ikke Jesus til å gjøre noe med det! Jesus har gjort alt som trengs å gjøres med djevelen da Han beseiret ham på korset.
 
"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset." (Kolosserne 2:15)
 
Det er vi som slipper djevelen til i våre liv, og det er også vi som må jage ham ut! Det er vår oppgave å sette ham på plass! Du har fått autoriteten - bruk den!
 
"Og gi ikke djevelen rom." (Efeserne 4:27)
 
 
5. IKLE DEG GUDS FULLE RUSTNING
 
 
"For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
 
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord." (Efeserne 6:10-17)
 
Det er svært viktig at vi er ikledd Guds fulle rustning når vi går inn i den åndelige striden. En troende som er iført denne rustningen, er en betydningsfull person.
 
Djevelen og hans fiendehær setter seg kraftig imot at du trer inn på deres område. Det er djevelen som har autoritet over maktene i luftens rike, og denne makten har han tenkt å holde på.
 
"I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn." (Efeserne 2:2)
 
Det er like godt at du innstiller deg på at motangrep vil komme, for det vil de. Når du begynner å vandre etter Guds Ord, leve etter Guds vilje og utbre Hans rike rundt deg, vil Satan sette inn sine angrep. Han vil prøve å angripe ditt sinn (tankeliv). Han vil prøve å angripe din kropp med sykdom, han vil angripe din familie for å bryte ned freden og harmonien og han vil angripe din økonomi. Han vil få det til å storme i omstendighetene rundt ditt liv.
 
Men Guds Ord svikter aldri! Du har fått en rustning til å bruke i den åndelige striden. Når du anvender den, sammen med din autoritet, vil du seire i striden.
 
Vi skal se nærmere på denne rustningen som vi har fått, og vi tar for oss de 6 ingrediensene:
  • Sannhetens belte
  • Rettferdighetens brynje
  • Fredens evangelium som sko på føttene
  • Troens skjold
  • Frelsens hjelm
  • Åndens sverd
 
 1. Sannhetens belte.

Det er beltet som holder hele rustningen oppe. Uten beltet faller hele rustningen av. Her står det at vi skal stå ombundet med sannhetens belte om livet. Siden beltet er det som holder hele rustningen, betyr dette at det er livsnødvendig at vi lever og vandrer i sannhet. Vi farer ikke med løgn. Vi er åpne, ærlige og vandrer i lyset.

Men dette åpenbarer også noe mer. Bibelen lærer oss at Jesus er veien, sannheten og livet.

"Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Johannes 14:6)

Ettersom Jesus er sannheten, viser dette oss at det er JESUS som er beltet!

 

2. Rettferdighetens brynje.

Brynjen er veldig viktig. Det er den som beskytter hjertet og de vitale organer i kroppen. Ordspråkene sier at vi må bevare vårt hjerte framfor alt vi bevarer, for livet utgår fra det. Dette betyr at vi må ha en rett forståelse av vår stilling innfor Gud, som rene, rettferdige, hellige og ulastelige!

"Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Romerne 5:8-9)

"For i ham har Gud utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige hans åsyn." (Efeserne 1:4)

"slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten felkk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." (Efeserne 5:27)

Når vi står grunnfestet i rettferdighet, er vi langt fra angst og redsel. Da er vi også vårt hjerte beskyttet mot djevelens listige angrep.

"Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg. Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg." (Jesaja 54:14-15)

Her er det knallsterkt å se at Bibelen forteller at Jesus er vår rettferdighet!

"For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning." (Korinter 1:30)

JESUS er derfor vår brynje!

 

3. Sko på føttene – den beredskap som fredens evangelium gir.

Dette betegner en tjeneste i trofasthet og lydighet mot Gud og det kall Han har gitt oss. Vi må være rede i tide og utide, eller ”alltid beredt” som det sto i den gamle oversettelsen. Beredt, med fredens evangelium.

"Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære." (2 Timoteus 4:2)

Men også her er det noe mer. Bibelen forteller jo at Jesus er Fredsfyrsten. Hele evangeliet handler om Ham.

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." (Jesaja 9:6)

JESUS er dermed også skoene!

 

4. Troens skjold.

Vi vet at skjoldet dekker hele kroppen. Det er troens skjold. Vi er beskyttet i troen på det blod som ble utgydt for oss på korset. Vår tro er knyttet til Jesu seier på Golgata. Derfor fester vi blikket på Ham, som er troens opphavsmann og fullender. Alt som har med tro å gjøre, handler om Ham. Han er vårt skjold og vern.

"...med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender..." (Hebreerne 12:2)

Vår tro er knyttet til Jesu seier på Golgata, derfor fester vi blikket på Ham og den tilflukt vi har under blodet. JESUS er vårt skjold!

 

5. Frelsens hjelm.

JESUS er vår frelser. Han er vår hjelm. Med frelsens visshet har vi en sikker hjelm som beskytter vårt hode, dvs vårt sinn og våre tanker. Frelsens visshet og trygghet er det eneste som kan beskytte våre tanker og sinn i denne striden.

 

6. Åndens sverd.

Til slutt har vi fått Åndens sverd, som er Guds Ord. Dette viser oss at vi skal bruke Guds Ord på en aktiv måte i den åndelige striden.

Legg merke til at sverdet er det eneste angrepsvåpenet som er nevnt. Alle de andre ingrediensene i rustningen, er basert på forsvar. Men Guds Ord er et mektig sverd. Det har makt til å rive ned mektige "festningsverk" og hver tanke som reiser seg imot Gud og Hans rike.

"For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fanke under lydigheten mot Kristus." (2 Korinter 10:4-5)

Jesus brukte selv Guds Ord, og svarte djevelen med å si: "Det står skrevet". Satan kan ikke stå seg imot Ordets autoritet!

"Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham." (Matteus 4:1-11)

Men her ligger også en annen sterk åpenbaring. Vi vet at Johannes evangelium begynner med å fortelle at Jesus er Guds Ord.

 "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." (Johannes 1:1)

Ettersom Jesus er Ordet, så betyr jo det at Åndens sverd er JESUS!

Vi har sett at Jesus er sannheten. Han er vår rettferdighet. Han er fredsfyrsten. Han er troens opphavsmann og fullender. Han er vår frelser og Han er Guds eget Ord.

Jesus er altså beltet, brynjen, skoene, skjoldet, hjelmen og sverdet. Ja, Han er hele rustningen! 

Dette leder oss fram til en meget sterk konklusjon: Ikle dere Kristus – som er Guds Fulle Rustning!

"Men ikle dere Herren Jesus Kristus..." (Romerne 13:14)

Jesus Kristus er vår rustning!

Når vi går med denne rustningen på oss, er vi helt dekket. Det er som ridderens rustning - man kan ikke se personen som er inne i rustningen.

Så når djevelen kommer imot deg, kan han ikke se deg, han ser kun rustningen.

Det betyr at han ser kun JESUS- og da blir han skremt og flyr!

"Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På én vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg." (5 Mosebok 28:7)