Brennende

 • Frimodighet

   

   

   

  INNLEDNING

   

   

   

  "Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!" (Hebreerne 10:35)

   

  "...og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt Ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds Ord med frimodighet." (Ap gjerninger 4:29-31)

   

  Frimodighet er viktig i Guds øyne. Vi leser her at frimodighet gir stor lønn. Altså er det gjennom vår frimodighet at vi bærer frukt for Gud og Hans rike. Videre ser vi at apostlene la stor vekt på denne egenskapen. De ber Gud om å gi Hans tjenere å tale Guds Ord med all frimodighet!

   

  Det er tydlig at Gud likte denne bønnen, for Han sanksjonerte så sterkt at hele stedet der de var samlet skalv! Så leser vi at de fikk bønnesvar, idet de alle ble fylt med Den Hellige Ånd og talte Guds Ord med frimodighet.

   

  Trenger vi frimodighet i dag? Så absolutt! Men for å bli mere frimodig, trenger vi å vite hva frimodighet er og videre se hvordan vi kan bli mere frimodig.

   

   

   

   

  1. HVA ER FRIMODIGHET?

   

   

   

   

  Ordet som er brukt i disse skriftstedene, er ordet parrésia - et gresk ord som betyr "å vise visshet, åpen tillit og fravær av frykt".

   

  Om vi dykker enda dypere i bibelordbøker, vil vi finne at ordet parrésia videre betyr: å si alt, d.v.s. frimodighet til å tale fritt ut, si hva en vil. Derfor ble parrésia gjerne brukt om frimodighet i det hele, men ble også brukt om å tale åpent, uten omsvøp og omskrivninger.

   

  "Hans disipler sa: Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse!" (Johannes 16:29)

   

  Om vi går til Det Gamle Testamente, vil vi se at Gud ofte taler om frimodighet. La oss se litt nærmere på det.

   

  Om vi leser fra begynnelsen i Josvas bok, så står det at Moses er død og at Josva skal føre folket videre. Gud sier at han skal være med Josva slik som han var med Moses. Så når en kommer ned til vers 9 så kommer et vers som jeg liker veldig godt.

   

  "Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore." (Josva 1:9)

   

  Etter at jeg hadde lest dette så så jeg at han hadde nesten skrevet det samme i vers 6 og 7. Så fortsatte jeg å lese og så kom det igjen i vers 18. «Vær bare frimodig og sterk». Det må jo være en grunn til at det står «Vær frimodig og sterk» hele 4 ganger i samme kapittel. Det må være veldig viktig! Når Jesus skulle si noe viktig noe så ble det uthevet med å si «Sannelig, sannelig sier jeg dere.» På samme måte er også dette uthevet. Vi snakker om en uttalelse som gjentas 4 ganger på 18 vers. 

   

  Men hvorfor er vi så lite frimodige? Jeg tror det har med menneskefrykt å gjøre.

   

  "Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget." (Ordspråkene 29:25)

   

  Frimodighet er det motsatte av frykt og redsel. Frimodighet bringer en indre styrke med seg. Det er derfor det står "frimodig og sterk". Det var Josvas frimodighet som smittet over på hele folket og gjorde at de vant så store seire. Frimodigheten forløser kraft og styrke.

   

  Vi skal se enda litt mer på hva frimodighet er. Jeg opplevde at det å dele opp ordet i tre deler, gav meg en større åpenbaring av hva frimodghet er. Jeg vil derfor dele denne åpenbaringen med deg.

   

   

   

  2. FRI

   

   

   

  Ordet frimodighet starter med de tre bokstavene F-R-I... Om vi tar for oss dette, så handler det rett og slett om å være fri. Men fri fra hva?

   

  "Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Johannes 8:36)

   

  Det er først og fremst frihet fra Syndens makt og dens slaveri Jesus refererer til her. Det er ingen frihet som kan sammenlignes med det at syndens lenker og bånd blir brutt i et menneskes liv. 

   

  "Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten." (Romerne 6:18 - Se også vers 22)

   

  "Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike." (Kolosserne 1:13)

   

  Men Guds Ord taler om en kristens frihet som noe mere enn å bli kvitt sin syndebyrde. 

   

   "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk." (Galaterne 5:1)

   

  Hva er så "trelldommens åk" for noe?

   

  Dette skriftstedet er hentet fra Paulus' brev til galaterne, og her trenger vi å se nærmere på hva som var Paulus' hovedbudskap i dette brevet. 

   

  Paulus er svært presis i sin framstilling av evangeliet i dette brevet. Frelsen skjer ved tro på Jesus Kristus alene. Ingen gjerninger kan gjøre oss fortjent til frelse. Den eneste måten en person kan bli rettferdig for Gud på, er ved tro på Jesus Kristus. Paulus gjentar dette gang på gang.

   

  "Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger." (Galaterne 2:16)

   

  Alle mennesker har instinktivt lett for å ville gjøre seg fortjent til frelse via sin egen fromhet og gode gjerninger. Det er dette som er "trelldommens åk". 

   

  Vi trenger derfor å se at Kristus kjøpte oss fri fra både syndebyrden og samtidig oppfylte lovens krav for oss. Dermed kan vi nærme oss Guds trone med stor frimodighet, fordi hele frelsen er av nåde.

   

  "Da vi har en så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke nyppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid." (Hebreerne 4:14-16)

   

  "Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen." (Hebreerne 10:19)

   

   

   

   

  3. MODIG

   

   

   

   

  Det neste ordet som er sammensatt til ordet FRI-MODIG-HET er ordet modig...

   

  "Må dere derfor være sterke, og vær modige! For deres herre Saul er død, men Judas hus har også salvet meg til konge over dem." (2 Samuel 2:7)

   

  Dette skriftstedet er hentet fra en av Bibelens modigste helter. Et av de sterkeste eksempene på en modig mann i hele Bibelen, må vel være historien om den unge gjetergutten David, som går imot kjempen Goliat?

   

  For meg er dette et skoleeksempel på mot!

   

  Men hvordan kunne David være så modig? Jo, han hadde sin trygghet og sitt selvbilde solid forankret i Gud og Hans løfter!

   

  "Og David sa til Saul: Ingen må miste motet på grunn av ham! Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Men Saul sa til David: du kan ikke gå imot ham. Du er ung og han er en krigsmann fra sin ungdom av. Men David svarte Saul: Din tjener gjette småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn, og tok en sau fra hjorden, da sprang jeg etter og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds hær. Så sa David: Herren, som har fridd meg fra løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul til David: Gå, og Herren være med deg!" (1 Samuel 17:32-37)

   

  For et mot David viste! Han får jo også det vitnesbyrd av Gud selv at han var en mann etter Guds hjerte. Han hadde latt seg forme og danne av Gud der han gikk og gjetet fårene i judeas ørkener. Hans tidligere seire over løve og bjørn fikk han til å stole på Guds hjelp mot Goliat også. 

   

  Her ser vi at ekte bibelsk mot har med tillit til Gud å gjøre! Det er å stole helt og fast på Gud, uten å frykte. Mot er å gå ut i striden med det "lille" du har.

   

  Vi trenger å være trygg på at Gud kan bruke våre minste ressurser, slik som Han brukte denne slyngen og disse små stenene i Davids hånd. Alt er mulig for Gud og for den som tror. 

   

   

   

  4. HET

   

   

   

  Det siste ordet som utgjør det sammensatte ordet FRI-MODIG-HET, er ordet het...

   

  Hva vil det si å være het? Vi finner nok ikke akkurat det ordet i vår bibel. Men vi finner et ord som er synonymt. Det er ordet brennende!

   

  "Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren!" (Romerne 12:11)

   

  La oss se på en person som virkelig var brennende i ånden.

   

  “Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes’ dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig, idet han viste av Skriftene at Jesus er Messias.”(Ap gjerninger 18:24-28)


  Apollos var en sterk tjener for Jesus. Bibelen omtaler ham som en Bibellærer som senere ble en av apostlene som reiste sammen med Paulus.

   

  I denne skriftavsnittet leser vi om fire kvaliteter som Apollos hadde i sitt liv :


  A. Han var veltalende. Dette betyr at han hadde gaver og talenter til å tale og overbevise.

   

  B. Han var sterk i skriftene. Han kjente Guds Ord og hadde mye visdom og kunnskap.


  C. Han hadde blitt opplært i Herrens vei. Dette betyr at han ble opplært av apostlene, og utrustet til tjeneste.


  D. Men han var også brennende i ånden!

   

  La meg si deg noe. De første tre kvaliteter ville vært lite nyttig hvis Apollos ikke hadde hatt den fjerde kvaliteten! Den fjerde var det viktigste ! Han elsket Jesus og var brennende i ånden!

  Du vet, det er mange troende som er veltalende og vet hvordan de skal formulere seg. Det er også mange kristne som har mye kunnskap i Guds Ord. Vi har jo mange gode Bibelskoler i landet vårt. Men dette er ikke bra nok hvis du ikke i tillegg er brennende i ånden!

   

  Vi leser om Apollos at han ”…ved Guds nåde ble til stor hjelp for de troende... ”  Men hvordan kunne han bli slik hjelp for dem? Selvsagt på grunn av den fjerde kvaliteten! Han kom dit med en brennende ånd !

   

  "La hoftene være ombundet og lampene være brennende!" (Lukas 12:35)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Tent av Guds ild

   

   

   

  INNLEDNING

   

   

  ”Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske den alt var tent!”(Lukas 12:49)

  Det finnes en ild som kommer fra Himmelen. Jesus sier selv at Han er kommet for å kaste ild på jorden. Det er også tydelig at Jesus lengtet etter å se denne ilden tent.

   

  ”Hvilken ild er det snakk om”, spør du kanskje? Jo det er en ild som ifølge Guds Ord skal følge dåpen i Den Hellige Ånd. Bibelen sier nemlig at Jesus er den som kom for å døpe oss med Den Hellige Ånd og ild!

  ” Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.”(Matteus 3:11)

  Da blir spørsmålet: ”Er du tent av Guds ild?”

   

  Vi skal se litt nærmere på hva denne ilden er for noe, hva den gjør med oss og hvordan vi kan bli tent av den.

   

   

  1. DEN BRENNENDE TORNEBUSKEN   

  “Og da førti år var til ende, viste Herrens engel seg for ham i ørkenen ved Sinai-fjellet, i flammen av en brennende tornebusk. Da Moses så det, undret han seg over synet. Men da han gikk borttil for å se på det, kom en røst fra Herren: Jeg er dine fedres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Men Moses skalv av redsel og våget ikke å se opp.”(Ap gjerninger 7:30-32 )


  Her leser vi at Moses gikk rundt i ørkenen i 40 år. Etter å ha trasket rundt i de samme områdene så lenge måtte han vel føle at han kjente hvert sandkorn i ørkenen. Han hadde vel også sett en masse tornebusker i løpet av disse årene, men han hadde aldri viet sin oppmerksomhet til noen av dem.

  Men nå så han plutselig en tornebusk som brant!

  Hva gjorde Moses da han så den brennende busken? Gikk han bare forbi busken og tenkte: "Vel, enda en tornebusk her i den ensformige ørkenen... " Gjorde han det? Nei! Han ble derimot både oppmerksom og interessert i det synet som møtte ham. Så han gikk nærmere den brennende busken, for å se hva det var.

  Og hva skjedde da han kom nær den brennende busken?Han plutselig hørte fra Gud! Han fikk et budskap fra Gud i himmelen!
  2. GUD VIL AT DU SKAL VÆRE EN SLIK BRENNENDE BUSK FOR HAM!

     Gud vil at du skal være en slik brennende tornebusk! Han vil at du skal være "i fyr og flamme" for Ham. Da vil du være attraktiv for andre mennesker! De vil bli nysgjerrige på deg. De vil komme nær deg, for å finne ut hvem du er og hva du har fått i ditt liv! Akkurat på samme måte som Moses måtte sjekke nærmere denne brennende busken.

  Hvorfor? Jo, fordi ild er svært attraktivt for folk! En tent ild har stor tiltrekningskraft!

  Du vet, det var nok av tørre busker der ute i ødemarken. Men disse tørre buskene var ikke attraktive og tiltrekkende i det hele tatt. Men den brennende busken var svært tiltrekkende! Derfor vil Gud at du skal bli en "brennende kristen"!

  Også i dag er det mer enn nok av ”tørre busker”. I åndelig mening er dette kristne som ikke lever et åndsfylt liv. De har ingen åndelig kraft og liv. De er akkurat som tørre busker .
  Men når du har en ild og en lidenskap i livet ditt, så vil dette dra folk til deg. Det er som en magnet. Og hva vil skje med folk som kommer til deg. De vil få et møte med himmelen som lever inne i deg, og de vil høre fra Gud!

  Derfor er det svært viktig at du er en brennende kristen. Da vil du vinne sjeler for Jesus ! Du vil være i stand til å bringe en berøring fra Gud til mennesker!


  - Når du møter folk som er bundet av synd, kan du bringe frelse og utfrielse til dem!
  - Når du møter mennesker som har et sønderbrutt hjerte, kan du bringe kjærlighet og gjenopprettelse til dem!
  - Når du møter mennesker som er fulle av frykt, kan du bringe fred og nåde i deres liv!
  - Når du møter folk som er syke, kan du bringe helbredelse inn i deres liv !
  3. ILDEN ER SMITTSOM

     Hvis du begynner å leve som en "brennende busk", så vil du snart tenne ild rundt deg! Ilden inne i deg vil berøre folk rundt deg og tenne dem i brann! Brann er svært smittsomt! Og Gud ønsker virkelig at du tenner ild rundt deg .

  Da vil det ikke bare være en brennende busk her og der. Nei, det vil snart være en stor skog i brann for Gud!


  Derfor vil Gud at du skal bli en "Åndelig pyroman"! En som starter brann hvor enn du kommer!

  Det som virkelig vil påvirke og forandre omgivelsene og samfunnet rundt oss, er når vi ikke bare er en ensom brennende busk , men en hel skog! Jeg snakker om det at en hel menighet står opp for å være i brann for Jesus!

  Jeg husker for noen år siden jeg så på nyhetene på TV. Det var en stor skogbrann! Det var et stort område som brant og mengder av trær sto i brann ! Det var mye folk som gikk til dette området, for å se brannen og for å prøve å hjelpe redningsmannskapene. Også journalister og folk fra media kom for å se hva som foregikk. Plutselig ble folk veldig nysgjerrig på denne skogen som sto i brann.


  Tenk på det . Denne skogen hadde vært der i hundrevis av år , men aldri hatt så mange besøkende og tilskuere i løpet av alle disse årene som det var på denne ene dagen!

  Ser du den åndelige parallellen her? En brennende busk er jo et ganske interessant og attraktivt syn , men hva med en hel skog i brann? Dette innebærer at en hel menighet og et helt folk har bestemt seg for å følge Jesus frimodig og å være i brann for ham!

  Du vet, folk har sett nok av knusk tørre skoger . Når du har sett noen skoger, er det ikke så interessant lenger. Alle ser like ut. Det er kjedelig !
  Men la meg fortelle deg, det er like kjedelig med tørr kristendom uten kraft og overnaturlig liv! Folk har fått nok av tørre møter, der menighetene bare har sine møter uten å forvente at noe overnaturlig skal skje!

  I mange menigheter er det slik at man bare synger sine sanger, ber sine bønner, og forkynner sine budskap - men ingen forventer at noe overnaturlig skal skje! Ingen blir frelst, ingen blir helbredet og ingen blir døpt i Den Hellige Ånd.

  Da må man spørre seg:
  - Hvor er kraften ?
  - Hvor er ilden?
  - Hvor er det overnaturlige livet i Den Hellige Ånd ?

  Vi leser i Apostlenes gjerninger 2 at 3000 mennesker ble frelst på Pinsedag. På en eneste dag fikk de hele byens oppmerksomhet og over 3000 mennesker ble frelst!

  Hva var årsaken til dette? De hadde jo ikke engang hatt anledning til å annonsere dette møtet! Likevel ble hele byen snudd opp/ned på en dag!

  …Årsaken var at Guds ild hadde falt…
  4. DU SKAL ALDRI GÅ TOM!

   

  “Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg. Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det stedet du står på, er hellig grunn.” ( 2 Mosebok 3:1-5)


  Det er en ting som vi trenger å legge merke til med denne tornebusken. Den ble ikke ødelagt av brann! Den brant ikke opp!

  Hva betyr det for oss - åndelig? Du skal aldri få tom ! Det er en kilde på innsiden av deg som aldri skal bli tom! Jo mer du brenner for Jesus og gir ditt liv til Hans plan, jo mer vil Han fylle deg med sin kraft og sin visdom. Han kommer til å fylle deg med en stor brann i ditt hjerte, og den vil aldri brenne opp!

  Det trenger ikke å være sånn at Gud blir nødt til å tenne nye brennende busker, bare fordi de gamle har brent ut . Gud vil alltid tenne nye ”brennende busker” , men han ønsker fortsatt at de gamle skal brennelike mye som de nye!

     5. ILDEN TRENGER OKSYGEN

   


  En slik brennende busk vil slutte å brenne hvis ilden ikke får oksygen . Uansett hvor stor brannen er, må den ha oksygen for å holde på ilden!

  I åndelig betydning forteller det oss at vi må ha "åndelig oksygen" i våre liv hver dag , slik at vi kan holde oss brennende for Jesus!

  Men hva er vårt åndelige oksygen ?


  A. Guds Ord! Vi må lese Bibelen og kjenne Guds Ord . Når det kommer ned til våre hjerter , det gjør oss sterke og setter oss i brann !

  “Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!” (Lukas 24:32​​)


  B. Et aktivt bønneliv! Vi må be mye ! En predikant sa en gang at bønn er ”den kristnes åndedrett”. Dette er virkelig sant! Bønn gir oss " åndelige oksygen " og gjør oss følsomme i vår ånd . Det gjør det mye enklere for oss å motta Guds ild når Han berører våre liv.

  Så sørg for at ditt åndelige liv får all den " oksygen " det trenger, slik at det kan være et åndelig liv i brann for Jesus!
  6. APOLLOS   

  “Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes’ dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig, idet han viste av Skriftene at Jesus er Messias.”(Ap gjerninger 18:24-28)


  Apollos var en sterk tjener for Jesus. Bibelen omtaler ham som en Bibellærer som senere ble en av apostlene som reiste sammen med Paulus.

  I denne skriftavsnittet leser vi om fire kvaliteter som Apollos hadde i sitt liv :


  A. Han var veltalende. Dette betyr at han hadde gaver og talenter til å tale og overbevise.


  B. Han var sterk i skriftene. Han kjente Guds Ord og hadde mye visdom og kunnskap.


  C. Han hadde blitt opplært i Herrens vei. Dette betyr at han ble opplært av apostlene, og utrustet til tjeneste.


  D. Men han var også brennende i ånden!

  La meg si deg noe. De første tre kvaliteter ville vært lite nyttig hvis Apollos ikke hadde hatt den fjerde kvaliteten! Den fjerde var det viktigste ! Han elsket Jesus og var brennende i ånden!

  Du vet, det er mange troende som er veltalende og vet hvordan de skal formulere seg. Det er også mange kristne som har mye kunnskap i Guds Ord. Vi har jo mange gode Bibelskoler i landet vårt. Men dette er ikke bra nok hvis du ikke i tillegg er brennende i ånden!

  Vi leser om Apollos at han ”…ved Guds nåde ble til stor hjelp for de troende... ”  Men hvordan kunne han bli slik hjelp for dem? Selvsagt på grunn av den fjerde kvaliteten! Han kom dit med en brennende ånd !

  Lunkenhet er det samme som likegyldighet. En slik holdning kan ikke bli stående innfor Gud! Derfor må du bli en ildsjel for Jesus! Du må bli en åndelig pyroman! Hold flammen brennende inne i deg, og tenn ilden overalt du kommer…

  “Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren!” (Romerne 12:11 )