INNLEDNING

 

 

 

"Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!" (Hebreerne 10:35)

 

"...og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt Ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds Ord med frimodighet." (Ap gjerninger 4:29-31)

 

Frimodighet er viktig i Guds øyne. Vi leser her at frimodighet gir stor lønn. Altså er det gjennom vår frimodighet at vi bærer frukt for Gud og Hans rike. Videre ser vi at apostlene la stor vekt på denne egenskapen. De ber Gud om å gi Hans tjenere å tale Guds Ord med all frimodighet!

 

Det er tydlig at Gud likte denne bønnen, for Han sanksjonerte så sterkt at hele stedet der de var samlet skalv! Så leser vi at de fikk bønnesvar, idet de alle ble fylt med Den Hellige Ånd og talte Guds Ord med frimodighet.

 

Trenger vi frimodighet i dag? Så absolutt! Men for å bli mere frimodig, trenger vi å vite hva frimodighet er og videre se hvordan vi kan bli mere frimodig.

 

 

 

 

1. HVA ER FRIMODIGHET?

 

 

 

 

Ordet som er brukt i disse skriftstedene, er ordet parrésia - et gresk ord som betyr "å vise visshet, åpen tillit og fravær av frykt".

 

Om vi dykker enda dypere i bibelordbøker, vil vi finne at ordet parrésia videre betyr: å si alt, d.v.s. frimodighet til å tale fritt ut, si hva en vil. Derfor ble parrésia gjerne brukt om frimodighet i det hele, men ble også brukt om å tale åpent, uten omsvøp og omskrivninger.

 

"Hans disipler sa: Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse!" (Johannes 16:29)

 

Om vi går til Det Gamle Testamente, vil vi se at Gud ofte taler om frimodighet. La oss se litt nærmere på det.

 

Om vi leser fra begynnelsen i Josvas bok, så står det at Moses er død og at Josva skal føre folket videre. Gud sier at han skal være med Josva slik som han var med Moses. Så når en kommer ned til vers 9 så kommer et vers som jeg liker veldig godt.

 

"Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore." (Josva 1:9)

 

Etter at jeg hadde lest dette så så jeg at han hadde nesten skrevet det samme i vers 6 og 7. Så fortsatte jeg å lese og så kom det igjen i vers 18. «Vær bare frimodig og sterk». Det må jo være en grunn til at det står «Vær frimodig og sterk» hele 4 ganger i samme kapittel. Det må være veldig viktig! Når Jesus skulle si noe viktig noe så ble det uthevet med å si «Sannelig, sannelig sier jeg dere.» På samme måte er også dette uthevet. Vi snakker om en uttalelse som gjentas 4 ganger på 18 vers. 

 

Men hvorfor er vi så lite frimodige? Jeg tror det har med menneskefrykt å gjøre.

 

"Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget." (Ordspråkene 29:25)

 

Frimodighet er det motsatte av frykt og redsel. Frimodighet bringer en indre styrke med seg. Det er derfor det står "frimodig og sterk". Det var Josvas frimodighet som smittet over på hele folket og gjorde at de vant så store seire. Frimodigheten forløser kraft og styrke.

 

Vi skal se enda litt mer på hva frimodighet er. Jeg opplevde at det å dele opp ordet i tre deler, gav meg en større åpenbaring av hva frimodghet er. Jeg vil derfor dele denne åpenbaringen med deg.

 

 

 

2. FRI

 

 

 

Ordet frimodighet starter med de tre bokstavene F-R-I... Om vi tar for oss dette, så handler det rett og slett om å være fri. Men fri fra hva?

 

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Johannes 8:36)

 

Det er først og fremst frihet fra Syndens makt og dens slaveri Jesus refererer til her. Det er ingen frihet som kan sammenlignes med det at syndens lenker og bånd blir brutt i et menneskes liv. 

 

"Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten." (Romerne 6:18 - Se også vers 22)

 

"Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike." (Kolosserne 1:13)

 

Men Guds Ord taler om en kristens frihet som noe mere enn å bli kvitt sin syndebyrde. 

 

 "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk." (Galaterne 5:1)

 

Hva er så "trelldommens åk" for noe?

 

Dette skriftstedet er hentet fra Paulus' brev til galaterne, og her trenger vi å se nærmere på hva som var Paulus' hovedbudskap i dette brevet. 

 

Paulus er svært presis i sin framstilling av evangeliet i dette brevet. Frelsen skjer ved tro på Jesus Kristus alene. Ingen gjerninger kan gjøre oss fortjent til frelse. Den eneste måten en person kan bli rettferdig for Gud på, er ved tro på Jesus Kristus. Paulus gjentar dette gang på gang.

 

"Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger." (Galaterne 2:16)

 

Alle mennesker har instinktivt lett for å ville gjøre seg fortjent til frelse via sin egen fromhet og gode gjerninger. Det er dette som er "trelldommens åk". 

 

Vi trenger derfor å se at Kristus kjøpte oss fri fra både syndebyrden og samtidig oppfylte lovens krav for oss. Dermed kan vi nærme oss Guds trone med stor frimodighet, fordi hele frelsen er av nåde.

 

"Da vi har en så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke nyppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid." (Hebreerne 4:14-16)

 

"Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen." (Hebreerne 10:19)

 

 

 

 

3. MODIG

 

 

 

 

Det neste ordet som er sammensatt til ordet FRI-MODIG-HET er ordet modig...

 

"Må dere derfor være sterke, og vær modige! For deres herre Saul er død, men Judas hus har også salvet meg til konge over dem." (2 Samuel 2:7)

 

Dette skriftstedet er hentet fra en av Bibelens modigste helter. Et av de sterkeste eksempene på en modig mann i hele Bibelen, må vel være historien om den unge gjetergutten David, som går imot kjempen Goliat?

 

For meg er dette et skoleeksempel på mot!

 

Men hvordan kunne David være så modig? Jo, han hadde sin trygghet og sitt selvbilde solid forankret i Gud og Hans løfter!

 

"Og David sa til Saul: Ingen må miste motet på grunn av ham! Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Men Saul sa til David: du kan ikke gå imot ham. Du er ung og han er en krigsmann fra sin ungdom av. Men David svarte Saul: Din tjener gjette småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn, og tok en sau fra hjorden, da sprang jeg etter og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds hær. Så sa David: Herren, som har fridd meg fra løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul til David: Gå, og Herren være med deg!" (1 Samuel 17:32-37)

 

For et mot David viste! Han får jo også det vitnesbyrd av Gud selv at han var en mann etter Guds hjerte. Han hadde latt seg forme og danne av Gud der han gikk og gjetet fårene i judeas ørkener. Hans tidligere seire over løve og bjørn fikk han til å stole på Guds hjelp mot Goliat også. 

 

Her ser vi at ekte bibelsk mot har med tillit til Gud å gjøre! Det er å stole helt og fast på Gud, uten å frykte. Mot er å gå ut i striden med det "lille" du har.

 

Vi trenger å være trygg på at Gud kan bruke våre minste ressurser, slik som Han brukte denne slyngen og disse små stenene i Davids hånd. Alt er mulig for Gud og for den som tror. 

 

 

 

4. HET

 

 

 

Det siste ordet som utgjør det sammensatte ordet FRI-MODIG-HET, er ordet het...

 

Hva vil det si å være het? Vi finner nok ikke akkurat det ordet i vår bibel. Men vi finner et ord som er synonymt. Det er ordet brennende!

 

"Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren!" (Romerne 12:11)

 

La oss se på en person som virkelig var brennende i ånden.

 

“Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes’ dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig, idet han viste av Skriftene at Jesus er Messias.”(Ap gjerninger 18:24-28)


Apollos var en sterk tjener for Jesus. Bibelen omtaler ham som en Bibellærer som senere ble en av apostlene som reiste sammen med Paulus.

 

I denne skriftavsnittet leser vi om fire kvaliteter som Apollos hadde i sitt liv :


A. Han var veltalende. Dette betyr at han hadde gaver og talenter til å tale og overbevise.

 

B. Han var sterk i skriftene. Han kjente Guds Ord og hadde mye visdom og kunnskap.


C. Han hadde blitt opplært i Herrens vei. Dette betyr at han ble opplært av apostlene, og utrustet til tjeneste.


D. Men han var også brennende i ånden!

 

La meg si deg noe. De første tre kvaliteter ville vært lite nyttig hvis Apollos ikke hadde hatt den fjerde kvaliteten! Den fjerde var det viktigste ! Han elsket Jesus og var brennende i ånden!

Du vet, det er mange troende som er veltalende og vet hvordan de skal formulere seg. Det er også mange kristne som har mye kunnskap i Guds Ord. Vi har jo mange gode Bibelskoler i landet vårt. Men dette er ikke bra nok hvis du ikke i tillegg er brennende i ånden!

 

Vi leser om Apollos at han ”…ved Guds nåde ble til stor hjelp for de troende ... ”  Men hvordan kunne han bli slik hjelp for dem? Selvsagt på grunn av den fjerde kvaliteten! Han kom dit med en brennende ånd !

 

"La hoftene være ombundet og lampene være brennende!" (Lukas 12:35)