INNLEDNING
 
 
 
  • Når kommer Jesus igjen?
  • Kan Jesus komme og hente sin brud og menighet når som helst?
  • Er vi den siste generasjonen som lever her nede før Jesus kommer?
 

Dette er spørsmål som stadig flere kristne stiller seg i den tid vi lever i. Vi vet at vi har aldri vært nærmere enden enn nå, og vi ser også mye som hender rundt oss, både politisk, økonomisk og på det åndelige plan. Enkelte hendelser synes også å stemme med eldgamle profetier i Bibelen, som beskriver endens tid.

 

Det er derfor viktig at vi som forkynner Guds Ord, kan gå ut og gi svar på mange av de spørsmål som folk sitter med. Riktignok sier Jesus at ingen kjenner dagen eller timen for Hans komme. Vi kan altså ikke nøyaktig si tidspunktet når Han skal komme. Dette er det kun Faderen som vet.

 

«Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.»(Matteus 24:36)

 

Men samtidig ser vi at Jesus også maner oss til å lære oss å tyde tidens tegn:

 

«Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier dere : Det blir godvær for himmelen er rød. Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!» (Matteus 16:2-3)

 

Det er mange profetiske tegn i Guds Ord, som beskriver hvordan verden vil være i de siste dager. Jeg har plukket ut 12 slike profetiske tegn fra Skriften. Jeg tror at når den tid kommer at vi får se alle disse 12 tegnene oppfylt i en generasjon, så vil også den generasjonen få oppleve denne tidsalders ende!

 

La oss se litt nærmere på disse 12 endetidstegnene:

 

1. Israels gjenfødelse…

2. Jødene skal vende hjem til Israel…

3. Jerusalem ikke lenger under hedningenes kontroll…

4. Tider med forførelse…

5. Hungersnød og epidemier…

6. Jordskjelv og naturkatastrofer…

7. Kriger og rykter om krig…

8. Kunnskapseksplosjonen…

9. Direkte global kommunikasjon…

10. Som det var på Noas dager…

11. Det pengeløse samfunn...

12. Den siste store vekkelsen…

 

 

 

 

 

 

1. ISRAELS GJENFØDELSE

 

 

 

«Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.» (Matteus 24:32-34)

 

«Og han sa en lignelse til dem: Se på Fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen.» (Lukas 21:29-32)

 

Det er liten tvil om at det fikentre som Jesus snakker om her, er Israel. I Bibelen er faktisk fikentreet brukt flere ganger som et symbol på Israel. Vi kan ta med oss noen av skriftstedene.

 

I Jeremia kapittel 8 profeterer Jeremia om de følger som Israels frafall skal få. Midt i kapittelet får vi følgende uttalelse, om fikentreet:

 

«Jeg vil høste dem inn, sier Herren. Det er ingen druer på vintreet og ingen fikener på fikentreet, og bladene er visne. Og jeg vil overgi dem til folk som kommer imot dem.» (Jeremia 8:13)

 

Så har vi en fortelling fra Jeremia kapittel 24. Her får profeten se et syn. Han ser to kurver med fikener. Den ene inneholder gode fikener, og er et bilde på de bortførte i Babel. De skal omvende seg og komme tilbake til sitt land. Den andre kurven inneholder dårlige fikener, og er et bilde på kong Sidkia og den del av folket som var igjen i landet og flyktet til Egypt. De skulle bli ødelagt.

 

Her er det ingen tvil om at begge kurvene bar frukt fra det samme fikentre – Israel. Jeg anbefaler deg å lese hele kapittelet.

 

Men her taler altså Jesus om Fikentreet som skulle blomstre. Hedningenes tid nærmer seg slutten, fikentreet som ble antatt å være død, skulle plutselig vise tegn til liv, ved å produsere friske grener og grønne blader. Dette taler om opprettelsen av Staten Israel, den 14. mai 1948.

 

Jesus ber oss se på fikentreet og de andre trær. Det er interessant å se at etter at Israel gjenoppstod som nasjon, så har en rekke kolonistater og nasjoner fått sin frihet. Om vi skulle se på et verdensatlas fra rett etter siste verdenskrig, ville vi finne land som: Sovjetunionen, Jugoslavia, Belgisk Kongo, Fransk Algerie, Britiske Rhodesia osv. Hele Afrika, bortsett fra Etiopia, var under ulike stormakter. Til og med et så stort land som India var under Britisk herredømme. Nå har alle disse landene fått sin frihet og selvstendighet. Disse er de andre trærne som Jesus taler om.

 

Legg merke til enda en ting som Jesus sier her: «…denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.» (vers 34). Det greske ordet, som Martin Luther oversatte til tysk som rase/slekt, er «genea», som betyr generasjon.

 

Dette betyr at den generasjonen som opplever og ser det som Jesus taler om her, nemlig at fikentreet og de andre trær blomstrer, skal oppleve at Jesus kommer tilbake! Denne generasjonen skal ikke forgå, men leve når Jesus kommer tilbake for å hente sin brud. Nå er det 70 år siden Israel gjenoppstod som nasjon. Og denne generasjonen skulle slett ikke forgå før alt har skjedd!

 

Det er altså mye som tyder på at dagens generasjon er den siste før Jesus kommer!

 

Også Jesaja taler om Israels gjenfødelse som et endetidstegn:

 

«Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Skulle jeg åpne morslivet og ikke la barnet bli født? sier Herren. Eller skulle jeg som lar barnet bli født, lukke morslivet igjen? sier din Gud. Gled dere med Jerusalem og juble over henne, alle dere som elsker henne! Fryd dere, ja, fryd dere dere med henne, alle dere som sørger over henne!» (Jesaja 66:8-10)

 

Staten Israel ble gjenfødt på en dag, den 14. mai 1948.

 

«På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av Edom, og alle de hedningefolk som kalles ved mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer, skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindruer, skal nå igjen den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.» (Amos 9:11-15)

 

 

 

 

 

2. JØDENE SKAL VENDE HJEM TIL ISRAEL

 

 

 

«Se derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal si: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! – men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til! Og de skal bo i sitt land.» (Jeremia 23:7-8)

 

Profetiene forteller oss ikke bare hva som vil skje i framtiden, men viser oss også prosessen som får det til å skje. Profeten Jeremia gir oss flere ordbilder som illustrerer prosessen når Gud samler Israel i endens tid. I kapittel 16 proklamerer profeten det som er blitt kjent i vår generasjon som Exodus II. Jeremia erklærer at Eksodus II vil fullstendig overskygge den opprinnelige Exodus, da Israel dro ut av Egypt under Moses’ lederskap.

 

«Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! – men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene.» (Jeremia 16:14-16)

 

Denne sterke profeti ble ført i pennen av en av Israels mest annerkjente og største profeter – Jeremia. I mer enn tre tusen år har jødene feiret utgangen fra trelldommen i Egypt, under ledelse av Moses. De har hele tiden betraktet den som den største begivenhet i deres historie. Likevel erklærer Jeremia at det kommer en ny Exodus (= utgang), som vil være så stor at den vil få den første Exodus til å blekne.

 

Jeremia sier at folket skal komme fra «landet i nord», som må vise til Russland. I Bibelen blir alle retninger angitt med Jerusalem som utgangspunkt. I Guds tanke er Jerusalem verdens midtpunkt.

 

Men Jeremia utvider sin profeti til å gjelde «alle de landene Han hadde drevet dem bort til.» Og dette har vi i sannhet sett skje, både før og etter opprettelsen av staten Israel. Millioner av jøder har vendt tilbake til landet hvor de har sine røtter, og bare fra Russland mener man at over 2 millioner jøder har vendt hjem til det lovede land! I tillegg har mange kommet fra USA og Europa. Også mange etiopiske jøder har emigrert til Israel. Dette oppfyller det profetiske ordet fra Jesaja 43:

 

«Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende.» (Jesaja 43:5-6)

 

Av sammenhengen i kapittel 43, ser vi klart at det er Israels samling det tales om her. Guds mektige hånd fortsetter å samle sin øyensten til landet som ble gitt til Abraham og hans etterkommere for 4000 år siden!

 

La oss se en gang til på vers 16 i Jeremia 16:

 

«Se, jeg skal sende bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug, og ut fra bergkløftene.»

 

Dette verset viser oss at det positive kommer før det negative. Nåde og barmhjertighet kommer først, så lidelse og forfølgelse.

 

Først sendte Gud fiskere til Israel. Dette var sionistene, med menn som Theodor Herzl og Chaim Weissmann i spissen. De kalte jødene fra Europa og resten av verden til å komme til Midt-Østen for å etablere den jødiske staten. Jødene ble oppfordret til å bryte opp og reise mens det ennå var tid. Situasjonen for jødene i Europa ville bare bli verre, ikke bedre.

 

En fisker er en som lokker til seg byttet ved hjelp av agn. Herzl og de andre sionistene var Guds fiskere, som kalte Abrahams sønner og døtre hjem til sitt land.

 

Så kom jegerne…

 

En jeger er en som jager sitt bytte med makt og frykt. Ingen kunne forutse den forferdelse og gru som Holocaust brakte med seg. Med makt og frykt jaget Hitler og nazistene det jødiske folket tilbake til det eneste hjemmet Gud noen gang hadde tiltenkt jødene – Israel.

 

 

 

 

 

 

3. JERUSALEM IKKE LENGER UNDER HEDNINGENES KONTROLL

 

 

 

«…og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende.»(Lukas 21:24)

 

I løpet av seks dager, fra 5 juni til 10 juni 1967 ble Jerusalem befridd, og byen ble forenet under Israelsk kontroll. Nå kunne jødene igjen komme til den hellige tempelmuren for å be. (Red.anm. Klagemuren er ikke en del av tempelet: Hemmeligheten om det tapte tempelet – Den virkelige plasseringen til Salomos tempel er avslørt)

 

Det er mye man kunne nevne i forbindelse med seksdagers-krigen, men det viktigste er at denne profetien om Jerusalem ble delvis oppfylt. I 1948 tapte jødene krigen mot beduinerne (Jordan) slik at gamlebyen i Jerusalem (Øst-Jerusalem) ble under Jordansk styre.

 

Under seksdagerskrigen tok jødene tilbake gamlebyen, men Tempelplassen kom ikke under jødisk herredømme. Tiden var ikke kommet enda. Nå er det bare den plassen igjen. Betegnelsen hedning her betyr ganske enkelt «de fremmede». Med andre ord, alle stammer og folkeslag og stammer utenom Israels tolv stammer. Det er allerede planer og forberedelser til at Tempelplassen skal bli tilgjengelig for jødene, og at Tempelet skal bygges.

 

Man kan dermed si at denne profetien kun er delvis oppfylt. Jerusalem kom på jødenes hender i 1967, men fortsatt står den muslimske Klippemoskeen på Tempelplassen (Red. anm. Det som idag kalles for Tempelplassen er ikke riktig plassering av tempelet. Tempelplassen er restene av det romerske fort Antonia. Les mer HER.) Men her går vi nok sterke profetiske tider i møte!

 

 

 

 

 

 

 

4. TIDER MED FORFØRELSE

 

 

 

«Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! – så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! – så tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.» (Matteus 24:23-27)

 

Jesus advarte mot falske messiaser. Han sa flere skulle reise seg i de siste dager og at de skulle opptre som den ekte Messias. De kom til å gjøre krav på å være verdens frelser. Jesus sa at de mange falske messiaser som skulle komme ved tidens ende, var et tegn på at han snart kommer igjen.

 

Også Paulus advarer de kristne mot falske profeter. De forkynner en Jesus som ikke er den vi møter i Bibelen.

 

«Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den opprinnelige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» (2 Korinter 11:3-4)

 

Hvem tjener egentlig de som følger falske messiaser? Bibelen sier rett ut at man blir en etterfølger av den onde – Satan!

 

«Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» (2 Korinter 11:13-15)

 

«Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.» (1 Timoteus 4:1-3)

 

Det tragiske er at de som følger falske messiaser tror oppriktig at de følger den sanne Kristus! På tragisk vis tror de at de aktivt utfører Hans vilje. Jesus sier dette rett ut.

 

«Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!» (Matteus 7:22-23)

 

Dette betyr slett ikke at det er galt å helbrede syke, drive ut onde ånder eller gjøre andre mektige gjerninger i Jesu navn! Tvert imot! Men poenget her er at disse ville fremheve seg selv gjennom disse gjerningene. Det er også slik at det hjelper ingenting med nådegaver og mektige gjerninger, dersom man ikke har kjærlighet!

 

«Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.» (1 Korinter 13:1-1)

 

I løpet av de siste 150 år har det dukket opp mange nye sekter og villfarende lærdommer. Dette er lærdommer som fornekter at Krisus er Gud kommet i kjød, eller man fornekter jomfrufødselen, eller man fornekter treenigheten. Andre hevder at Jesus og engelen Mikael er en og samme person. Andre fornekter læren om en evig fortapelse i helvete, og sier at de ugudelige skal bli tilintetgjort. Andre igjen, lærer at mennesket er små guder, eller at Kristus er vår indre bevissthet.

 

Sekter som kan nevnes her, er: New Age, Gnostisisme, Okkultisme, Mormonere, Jehovas Vitner, Adventister, Jesus Alene, Christian Science, Bahai, Scientologi…. Her kunne nok listen rommet mye mer, men dette er noe av de mest kjente villfarelsene i vår tid.

 

Det er også et annet forhold som jeg vil peke på her, som er meget skremmende! Jeg ser nemlig en tendens som er på frammarsj blant evangeliske kristne. Nemlig å omtale kjente predikanter som «salvede» menn og kvinner. Jeg skal vise ut fra Skriften hvorfor vi bør være på vakt mot å bruke en slik benevnelse.

 

I Det Nye Testamente leser vi tre ganger om en «åndelig salvelse» over de troende. Vi kan se på de tre skriftstedene:

 

«Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud.» (2 Korinter 1:21)

 

«Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.» (1 Johannes 2:20)

 

«Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere.» (1 Johannes 2:27)

 

Disse skriftstedene taler om en generell salvelse, som er Den Hellige Ånd i oss! Intet mer og intet mindre enn det.

 

Derfor blir jeg på vakt når man begynner å tale om enkelte predikanter og Herrens tjenere som «spesielt salvede menn» (eller kvinner).

 

Navnet og tittelen Messias (eller Kristus på gresk) betyr jo rett ut: Den Salvede!

 

Dermed blir det å kalle seg for spesielt salvet, det samme som å si at man er Messias! Å være den salvede predikant blir da det samme som å være Kristus!

 

I Matteus 24:5 sier Jesus egentlig at mange skal komme i Hans navn og si: «Jeg er den salvede…»

 

Her er det grunn til å spørre seg hvorfor enkelte verdenskjente forkynnere er veldig opptatt av å promotere at de er «den salvede»? Hvorfor tar man en messiastittel og anvender den på seg selv?

 

Det er i hvert fall ingen tvil om at forførende sekter og lærdommer har akselerert veldig i løpet av de siste 100 – 150 år, og det dukker stadig opp nye. Dette er helt klart et endetidstegn!

 

 

 

 

 

 

5. HUNGERSNØD OG EPIDEMIER

 

 

 

a) Hungersnød og sultekatastrofer

 

«Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.» (Matteus 24:7)

 

Sult er en forferdelig konsekvens av fattigdom og nød. Å være sulten er lite godt, det vet de fleste av oss. Derimot er den sulten som fattige opplever enda verre, langvarende og vanskelig å tilfredsstille. Alt for mange sulter her på jorda. Det er ikke på grunn av mangel på mat, men på grunn av skjev fordeling av ressurser.

 

Over 1 milliard mennesker sulter. Det er mer enn hvert sjette menneske på jorden. Det tilsvarer mer enn befolkningen i USA, Canada og EU-landene til sammen.

 

  • 24.000 mennesker dør hver dag på grunn av sult.
  • Hvert femte sekund dør et barn under fem år av sult- eller feilernæring.
  • Sult rammer især u-landene. De verst rammede områdene finner vi i Afrika sør for Sahara og i sør-Asia.
  • Undervektige barn er i nesten dobbelt så stor fare for å dø av smittsomme sykdommer som mer velernærte barn.
  • Sult fører til utmattelse, mangel på initiativ, nedsatt intelligens, ulike handicap og nedsatt immunforsvar.
  • Når mange mennesker sulter, skyldes det ikke at det er mangel på mat i verden, men at maten fordeles meget skjevt. Der er mat nok i verden til å mette alle jordens mennesker.
  • 1/4 av alle barn i utviklingsland (land som Sudan, Nigeria, Haiti etc.) er underernærte.

 

Men har det ikke vært sult og hungersnød også i tidligere tider, spør du kanskje? Joda, det har det. I årene 1315 – 1317 var det en fryktelig hungersnød i Europa. Irland opplevde en kraftig hungersnød i årene 1845 – 1849. Også her i Norge hadde vi hungersnød i årene 1708 – 1709 og 1808 – 1809, som følge av uår.

 

Likevel har dette med hungersnød og sultedød blitt et endetidsfenomen. I tidligere tider var det ikke så mye folk på kloden, og det var heller ikke slik at enkelte folkeslag ble påført hungersnød fordi andre folkeslag stjal deres land og ressurser.

 

I vår tid har vi statistikk som viser at i årene 1984-85 har en omfattende tørkekatastrofe medført at omlag en million mennesker mistet livet på Afrikas horn. Tørken rammet spesielt Etiopia og Eritrea. I 2011 manglet mer enn 10 millioner mennesker mat i det samme området, og flere titusener døde. I tillegg har vi hatt enorme sultekatastrofer i Tsjad, Sør Sudan, Somalia og Zimbabwe.

 

b) Epidemier og pandemier

 

I kjølvannet av sult og hungersnød følger sykdommer og epidemier. I Afrikanske land har hele landsbysamfunn blitt helt utslettet av Aids og andre sykdommer. Mange barn vokser opp uten foreldre i områder hvor aids og andre epidemier har utryddet hele foreldregenerasjonen.

 

Guds Ord forteller oss at sykdom, pest og epidemier vil kjennetegne endens tid. I dag ser vi at sykdommer og pestepidemier er svært utbredt i fattige deler av verden, slik som i Afrika og Sør-Asia. Når vi i dag snakker om sykdom og pest, er det spesielt AIDS-viruset vi tenker på. I Afrikanske land har hele samfunn blitt utryddet av Aids.

 

Manger barn vokser opp uten foreldre, fordi Aids har utryddet hele foreldregenerasjonen! Millioner av mennesker i Afrika har blitt utslettet pga Aids. I deler av Afrika trues halve befolkningen med døden pga sykdommen!

Ebola og Sars er eksempler på andre sykdommer som truer store befolkningsgrupper, særlig i Afrika.

 

Ordet Pandemi benyttes om en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er således en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden. Begrepet er ikke entydig definert, men WHO benytter det om en verdensomspennende spredning av en ny sykdom.

 

Det klassiske eksempelet på Pandemi er spanskesyken som herjet fra 1918–1920. I nyere tid utviklet svineinfluensa seg til en pandemi i 2009.

Verdens helseorganisasjon fastslo 11. mars 2020 at utbruddet av sykdom på grunn av infeksjon med koronavirus skulle anses som en pandemi.

 

Dette er helt klare endetidstegn…

 

 

 

 

 

6. JORDSKJELV OG NATURKATASTROFER

 

 

a) Jordskjelv

 

«Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.» (Matteus 24:7)

 

Jordskjelvobservatoriet i Strasbourg i Frankrike har satt opp en tabell over jordskjelv, og det har skriftlige bevis for målinger tatt helt tilbake til det trettende århundre. Det viser følgende:

 

– i det trettende århundre: 84 skjelv

– i det fjortende århundre: 115 skjelv

– i det femtende århundre: 137 skjelv

– i det sekstende århundre: 174 skjelv

– i det syttende århundre: 258 skjelv

– i det attende århundre: 378 skjelv

– i det nittende århundre: 640 skjelv

– i det tyvende århundre: 2400 skjelv!

 

Vi kan også se på en statistikk som viser antall kraftige jordskjelv, med styrke på over 7,2 på Richters skala. Statistikken viser antall per tiår:

 

Tidsrom Jordskjelvhyppighet (Antall jordskjelv over 7,2 pr tiår:)
Før 1900: 1
1900-1949: 3
1950-1959: 9
1960-1969: 13
1970-1979: 56
1980-1989: 74
1990-2000: 125

 

Mange hevder at jordskjelv og naturkatastrofer alltid har vært en del av vår historie og derfor er det helt normalt. Joda, det er sant at vi også i tidligere tider har hatt kraftige jordskjelv og store katastrofer, men ikke så intenst og ikke i en så stor skala. Statistikken taler klart og tydelig, at naturkatastrofer er økende, og i stor skala.

 

US Geological Suvrvey sier at siden 1990 har totalt antall jordskjelv registrert av forskere rundt om i verden vært stadig økende. I 2004 var det nesten dobbelt så mange som i 1990.

 

Flere eksempler på jordskjelv bare fra vinteren og våren 2011:

 

11 mars 2011 – Japan: Japan rystet av jordskjelv som målte 9,0 på Richters skala og tsunami feiet kysten. Ifølge seismologer er dette et av de største jordskjelv i japansk historie. Det er også det fjerde største jordskjelvet i moderne historie.


10 mars 2011 – Kina: Jordskjelv som målte 5,4 på Richters skala traff sørvest-Kina nær grensen til Burma.


9 mars 2011 – Japan: I nordøst Japan slo et jordskjelv med styrke 7,2 på Richters skala.


3 juni 2011 – Chile: I den nordlige delen av Chile jordskjelv rammet et jordskjelv med styrke på 6,3 på Richters skala.


22 februar 2011 – New Zealand: Et kraftig og sterkt jordskjelv i Christchurch, New Zealand. Et av de mest ødeleggende jordskjelv i historien.


11 februar 2011 – Chile: Et jordskjelv med styrke syv på Richters skala, traff den sentrale delen av Chile. Skjelvet rystet hovedstaden Santiago de Chile.


2 april 2011 – India, Burma: Et jordskjelv som målte 6,4 på Richters skala rammet India-Burma grensen.


30 januar 2011 – Ungarn: Et jordskjelv som rammet det sørlige Slovakia og Ungarn. Veggene sprakk i flere hus.

 

De 4 største jordskjelvene i moderne tid – og de eneste som har målt mer enn 9,0 eller mer på Richters skala var:


Jordskjelvet i Chile 22. mai 1960 (målt til 9,5)
Jordskjelvet i Alaska på langfredag 27. mars 1964 (målt til 9,2)
Jordskjelvet i Indiahavet 26. desember 2004 (målt til 9,1)
Jordskjelvet ved Töhoku i Japan 11. mars 2011 (målt til 9,0)

 

 

b) Forurensning

 

Bibelen taler også om at vi i endens tid til få store forurensninger både på land, i havet og i luften. Disse miljøforstyrrelsene skyldes den intense industribyggingen vi har hatt i de vestlige og industrialiserte landene. Vi har ikke tatt hensyn til naturen, men kun utnyttet den.

 

De forskjellige avfallsprodukter som blir igjen etter vareproduksjon har vi ført tilbake til naturen, som verken er istand til å nyttiggjøre seg av disse, eller å bryte dem ned.

 

I dag er flere av de store elvene og deler av havene forurenset pga dette utslippet. Store skogsområder er også ødelagt. Og all den forurensning vi ser rundt omkring oss, vil bare komme til å øke i tiden som kommer.

 

Forskere og vitenskapsmenn sier at vi nå har bare noen få år på oss til å stoppe denne utviklingen, før det er for sent! Dersom vi ikke greier dette, går vi imot en økologisk katastrofe, som ingen kan redde oss fra.

 

 

c) Drivhuseffekten

 

Et av de største problem vi står overfor i dag, er den såkalte «drivhuseffekten». På grunn av at industrien slipper store mengder karbondioksyd (CO2) i lufta, legger dette seg som et isolerende teppe i atmosfæren rundt jorden. Dette fører til at verken jordvarmen eller varmen fra solen slipper ut av atmosfæren, men blir istedet liggende som et varmluftteppe rundt jorden, og hindrer dermed den naturlige avkjølingen av jorden.

 

Dette fører til at temperaturen stiger og vi får et varmere og fuktigere klima. Dette får igjen isen til å smelte i arktiske strøk, slik at vannstanden i havet stiger. Vitenskapsmenn varsler at innen år 2030 kan vannstanden i havet komme til å stige med over en meter!

 

 

d) Ozon-laget

 

På grunn av det store utslippet av ulike gasser i verden, har vi også ødelagt deler av Ozonlaget rundt jorden. Ozonlaget skal beskytte både mennesker, dyr og planter mot de ultrafiolette strålene som kommer fra Solen. Men nå trenger disse strålene igjennom mer og mer, og volder skade.

Ødeleggelsen av Ozonlaget peker fram mot Åpenbaringsbokens profetier om at Solen skal brenne menneskene i stor hete.

 

 

 

 

 


7. KRIGER OG RYKTER OM KRIG

 

 

 

«Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike…..»(Matteus 24:6-7)

 

Kriger er noe som har fulgt menneskeheten gjennom hele dens historie. Krig er nemlig «det falne menneskes kjennetegn».

 

Til tross for at vi alltid har hatt kriger opp gjennom historien, har det likevel aldri vært så mange som i det århundret vi la bok oss for noen år siden. I det 20 århundre har over 140 millioner mennesker mistet livet i krig! Vi hadde 2 store verdenskriger i første del av århundret, men også etter den 2. verdenskrig var det mer enn 400 ulike kriger og konflikter i verden, fram til årtusenskiftet.

 

I dette århundret har det heller ikke blitt stort bedre. Nye tall fra konfliktdatabasen ved Uppsala universitet viser en oppgang i verdens konflikter på nesten en firedel siden 2003. Året 2003 var det året med færrest væpnede konflikter i verden siden 1970. Etter det har antallet økt med nesten en fjerdedel, i følge Uppsala universitets årlige konfliktoppdatering. I 2008 var det 36 aktive konflikter i 26 land, og den største økningen siden 2003 var i Afrika.

 

Den nye årtusenets første tiår har altså vært preget av angrepene mot World Trade Centre i New York, og Pentagon i Washington 11. september 2001. Det er lett å drømme, men verden ville vært et så mye bedre sted dersom de 19 flykaprerne hadde blitt arrestert før de fikk begå sine ugjerninger. Nøyaktig hvilken effekt «krigen mot terror» har hatt på det internasjonale konfliktbildet, er selvsagt umulig å si.

 

Hver dag, hele året, blir mellom 25 til 30 mennesker drept i en væpnet konflikt. Flere hundre blir såret og millioner befinner seg på flukt. For tiden pågår over 35 aktive konflikter i nærmere 40 land. De fleste i Afrika og Asia. Hvorfor er det så vanskelig å lage fred? Er det fordi det ikke går å stifte fred uten å invitere Fredsfyrsten i prosessen?

 

 

 

 

 

8. KUNNSKAPSEKSPLOSJONEN

 

 

 

«Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.» (Daniel 12:4)

 

 

a) Medisin og legevitenskap

 

Det 20. århundre har vært kjennetegnet av rask teknologisk utvikling og kunnskapseksplosjon. Innenfor medisinen har legemiddelindustrien ledet an i en suksessfull jakt på stadig nye medikamenter med bedre effekt og færre bivirkninger. Denne utviklingen har medført at stadig nye sykdommer og plager kan behandles, med tilhørende redusert lidelse og økt funksjonsnivå for mange pasienter.

 

I dag er det også mulig å transplantere organer fra et menneske til et annet. Både hjerte, lunge, nyrer, blodårer, muskler og sener kan man transplantere. I tillegg til dette lages det avanserte datastyrte proteser som fungerer så bra at de kan hjelpe en person uten føtter til å gå, eller en person uten hender til å skrive og gripe ting.

 

 

b) Bilen

 

Den moderne bilen har sitt opphav i eksperimenter med dampdrevne kjøretøyer på 1700-tallet. Franske Nicolas-Joseph Cugnot (1725–1804) bygde en i 1769 som kunne nå hastigheter opp mot 6 km/t. I 1771 bygde han en til, så rask at han mistet kontrollen og kjørte inn i en vegg og skapte verdens første bilulykke.

 

Dampdrevne vogner hadde en viss popularitet i Storbritannia, inntil en lov som krevde at de skulle ha en mann med rødt flagg gående foran vogna ble innført. Dette var upraktisk og uøkonomisk, og gjorde at britene konsentrerte seg om å utvikle jernbanen i stedet for.

 

Det var den interne forbrenningsmotoren som gjorde det praktisk med selvdrevne kjøretøyer. Den tyske oppfinneren Carl Benz fikk ferdig en bensindrevet bil 3. juli 1886 i Mannheim, Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach nesten samtidig i Stuttgart og østerrikeren Siegfried Marcus i Wien.

 

De ytre trekk på bilene i begynnelsen av det 20. århundre er ganske forskjellige fra hundre år tidligere. Før hadde man store hjul for å kompensere for dårlige veier, bilene var høye og ikke strømlinjeformede og ofte var de ikke helt innelukket en gang. Utvendig montert radiator, skjermer over hjulene og brede stigbrett var også karakteristiske kjennetegn.

 

Like før 1900 begynte masseproduksjon av biler i Frankrike og USA. Det første selskapet startet for å utelukkende bygge biler var franske Panhard et Levassor i 1889, og to år senere fulgte Peugeot etter. I USA stiftet Duryea-brødrene en bilfabrikk i 1893, men det ble Oldsmobile som dominerte på den tiden der. De hadde produksjonen i gang i 1902. Innen året så produserte Cadillac (startet av Henry Ford Company), Winton og Ford biler i tusentall.

 

Henry Ford (født 30. juli 1863, død 7. april 1947) var grunnleggeren av Ford Motor Company og en av de første som benyttet seg av samlebånd som produksjonsmetode for å lage rimelige biler. Denne metoden revolusjonerte ikke bare industriell produksjon, men hadde også enorm innflytelse på moderne kultur i denne perioden som mange sosialteoretikere kaller «fordismen».

 

Etter andre verdenskrig tok masseproduksjonen helt over. Billige biler som Volkswagen «Boble» og Fiat 500 gjorde bilen til allemannseie i den industrialiserte verden. Dette hadde store konsekvenser for folks mobilitet, og forandret utseendet på byene vesentlig. I stedet for at arbeiderne måtte bo i nærheten av fabrikkene og kontorene, så ble disse samlet der det var hensiktsmessig, og folk bodde i de nye forstedene.

 

En rekke tekniske løsninger som ble vanlige på 1960- og 1970-tallet er med oss fremdeles: Selvbærende karosseri, tverrstilt motor med overliggende kamaksler og elektronisk tenning, montert framme i bilen og med drift på framhjulene, uavhengig hjuloppheng, klimaanlegg og trepunkts sikkerhetsbelter. Der hvor bilreklamen i tidligere år la vekt på tekniske finesser, fremstilles bilen i dag som et tilbehør til kjøperens livsstil.

 

Fra oljekrisen på 1970-tallet og fram til i dag har bilbruken fått stadig mer kritikk. Kritikken går blant annet på energibruk, lokal og global forurensning og ulemper for lokalmiljøet i byene. Bilfabrikanter i dag er nødt til å framheve bilenes miljømessige fortrinn i tillegg til andre kvaliteter.

 

Statistikker hevder at det finnes omlag en milliard biler i verden i dag!

 

 

c) Luftfart

 

Den 17 desember 1903 gjennomførte de amerikanske brødrene Wilbur og Orville Wright historiens første bemannede flygning med en motorisert flygemaskin. Tidligere hadde pionerer som blant andre Otto Lilienthal eksperimentert med glidefly, og det var ved systematiske studier av flypionérenes resultater, at Wright-brødrenes fly ble en suksess.

 

De første tjue årene hadde flyene alltid to eller flere sett med vinger (biplan og triplan). Men under 1. verdenskrig gjennomgikk teknologien en rivende utvikling med tanke på aerodynamikk og lette, men ytelsesdyktige motorer.

 

Under 2. verdenskrig ble flyvingens utvikling ytterligere presset frem. Da krigen startet hadde alle nasjoner fortsatt biplan i sine arsenaler, da krigen sluttet var jettjagere begynt å komme. Utviklingen av store bombefly lærte flyfabrikkene å «bygge stort». Med den nye kunnskapen og jetmotoren hadde fabrikkene redskapene til å skape de store passasjerjetflyene som ble grunnlaget for 60-tallets eksplosive vekst i den sivile luftfarten.

 

Rundt 1950-tallet vokste utviklingen av sivile jetfly, og det første passasjerflyet som fikk stor utbredelse var Boeing 707. Samtidig fikk man også turbopropmotorer på mellomklasseflyene slik at mindre ruter kunne betjenes mer uavhengig av værforholdene.

 

Siden 60-tallet har vi fått komposittrammer og stillere, mer effektive motorer, men de viktigste innovasjonene har funnet sted på områdene styring og instrumenter. Med radar, GPS og stadig mindre plasskrevende datamaskiner har cockpiten forandret seg dramatisk de siste årene, og navigering og manøvrering har blitt adskillig bedre.

 

Idag er det omlag 400 store flyselskaper i verden. Dette er selskaper som tilbyr reiser på tvers av landegrenser. Ellers regner man med at det er omlag 15 000 små flyselskaper i tillegg! Fra 2002 – 2004 var det over 1,5 milliarder flypassasjerer bare i USA!

 

 

d) Romfart

 

Romalderen startet offisielt da Sovjetunionen skjøt opp verdens første satellitt, Sputnik 1, den 4. oktober 1957. Siden da er tusenvis av forskjellige typer romfartøy blitt skutt opp, som finnes i mange forskjellige typer og med vidt forskjellige oppgaver.

 

Første bemannede romferd fant sted den 12. april 1961. Det var den russiske kosmonauten Jurij A. Gagarin som ble skutt opp i det sovjetiske romfartøyet Vostok 1. Ferden varte i bare 108 minutter og gikk en gang rundt jorden. Senere kosmonauter har vært oppe i over ett år i ett strekk.

 

Kun amerikanske romfarere (astronauter) har reist så langt som til månen. Neil Armstrong og Edwin Aldrin ble de to første av totalt 12 mennesker som foreløpig har gått på månens overflate. Ingen mennesker har reist lenger bort enn månen.

 

Hittil har rundt 433 personer vært med på romferder som har brakt dem i bane rundt jorden. Hver av disse romfarerne har i gjennomsnitt gjennomført omtrent to romferder (fra en til syv ferder hver). Bare Sovjet/Russland, USA og Kina har skutt opp egne bemannede romfartøy. Alle andre nasjoners romfarere har «haiket» med sovjetiske/russiske eller amerikanske romskip.

 

 

e) Telefonen

 

I 2002 ble Antonio Meucci (1808–89) av den amerikanske kongressen tillagt æren for å ha funnet opp telefonen. Han arbeidet i et teater i Firenze i Italia som scenetekniker og konstruerte der en primitiv rørtelefon slik at teknikerne kunne kommunisere. I 1849 hadde Meucci bearbeidet teknikken og sendte sin egen stemme gjennom en kobbertråd fra et rom til et annet i sitt hjem på Cuba.

 

Meucci flyttet til New York, og i årene frem til 1862 utviklet han minst 30 forskjellige prototyper av sin såkalte teletrofono. Men han var for fattig til å søke om patent for sin oppfinnelse. I 1870, idet Meucci var klar for å demonstrere telefonen sin offentlig, ble han kraftig forbrent i en brann om bord i en ferge hvor han var passasjer. For å få penger til medisiner ble prototypene hans solgt. I 1874 ble nye modeller levert til Western Union Telegraphs, men Meucci hørte aldri fra selskapet. I 1876 leste han til sin overraskelse at engelsk-amerikaneren Alexander Graham Bell ble tillagt æren for å ha funnet opp telefonen.

 

Bells telefon hadde ingen elektrisk energikilde. Den bestod av en tynn jernplatemembran montert meget nær den ene polen (ved senere og moderne utførelse nær begge polene) av en liten elektromagnet som formagnetiseres av en kraftig permanentmagnet og har en vikling med mange vindinger av tynn, isolert kobbertråd. Ved omsetning av elektriske svingninger til lydsvingninger, som høretelefon, er det magnetfeltsvingningene fra den formagnetiserte elektromagneten som setter jernmembranen i svingninger, som meddeles videre til luften. Ved omsetning av lydsvingninger til elektriske svingninger, som mikrofon, setter lydsvingningene jernmembranen i svingninger, og disse membransvingningene får det permanente feltet gjennom spolens vikling til å variere i takt, hvorved det induseres tilsvarende elektriske svingninger i viklingen. Pga. denne elektro-akustiske omformerens lave virkningsgrad er rekkevidden av Bells telefon nokså begrenset, det er bare talens egen energi eller effekt man kan regne med.

 

I 1877 var det flere som oppfant kullkornmikrofonen (som viste seg å være en meget følsom og kraftig sender), men det var amerikaneren Thomas Edison som til slutt vant patentrettighetene. Kullkornmikrofonen gir ca. 100 ganger effektforsterkning, men relativt dårlig lydkvalitet etter dagens standard. Prinsippet for denne mikrofontypen er at en likestrøm sendes gjennom et sjikt med små kullkorn som er plassert bak en membran. Når lyd sendes inn mot membranen, vil denne presse på kullkornene slik at den elektriske motstanden varierer i takt med lydbølgene; dette fører igjen til at strømstyrken vil variere i samme takt. Edison gav senere også andre verdifulle bidrag til utviklingen av det moderne telefonapparatet.

 

I 1932 ble verdens første gaffelløse telefonapparat der hele appartet er støpt i bakelitt, lansert. Apparatet ble konstruert av konstruksjonssjef Johan Christian Bjerknes ved Elektrisk Bureau A/S. Maleren Jean Heiberg stod for den siste finpussen av apparatet. L. M. Ericsson lanserte dette apparatet på verdensmarkedet under navnet «Swedish model», men det er egentlig norsk.

 

Dagens apparater kan ha «vindu» som viser hvilket nummer man har slått og ulike funksjonstaster for direktevalg (minner med lagrede nummere), repetisjon av sist slåtte nummer, medhør (innebygd høyttaler), m.m. I de senere årene er mobiltelefon og trådløs telefon blitt stadig mer utbredt. Med innføring av ISDN er utvalget av spesielle telefonapparater blitt enda større, bl.a. i form av billedtelefoner og telefonfunksjon som en integrert del av en PC. Det er også mulig å benytte Internett til overføring av tale, VoIP (Voice over Internet Protocol). Med økende tilgang til bredbåndnettet blir IP-telefoni stadig mer utbredt.

 

Omkring 1992 ble det lansert digitale mobiltelefoner i markedet, og Europa gikk inn i andre generasjons mobiltelefoni (2G). Standarden GSM ga grunnlag for mobiltelefoner som kan både ringes med (taletelefoni) og brukes til å sende og motta tekst-beskjeder SMS (Short Message Services). GSM tillater i tillegg internett-surfing via WAP (Wireless Application Protocol). GSM støtter dataoverføring med hastigheter fra 9 kbps og opp til 38,4 kbps, men med GPRS har man en teoretisk overføringshastighet på 170 kbps. Den videre kapasitetsutvidelsen via EDGE gir teoretisk hastighet opp til 236 kbps.

 

Da tredje generasjons mobiltelefoni (UMTS) ble utbygd fra omkring 2001, ble det også mulig å overføre større mengder data via mobiltelefon. UMTS, eller såkalt 3G, har hastigheter opp til 384 kbps (datakapasitet), mens såkalt turbo-3G (HSDPA) har hastigheter i dag på 2 000-4 000 kbps, men som teoretisk vil kunne nå 14.400 kbps. Både NetCom og Telenor lanserte HSDPA i Norge høsten 2007.

 

Etterhvert har telefonapparatene blitt mer avanserte og utstyrt med digitalkamera. Telefonene kan nå brukes til å sende digitale bilder, lyd og video (MMS) og de fleste telefoner har støtte for spill som gjør telefonen til en mobil underholdningsenhet. Mobiltelefonen har tradisjonelt vært et symbol på en person som følger med i tiden og som har et behov for å være tilgjengelig, men er i dag allemannseie og er mer brukt enn fasttelefonen. I 2007 var det 1 mrd fasttelefoni-abonnement og 3 mrd mobilabonnement i verden.

 

 

f) Datamaskinen

 

En personlig datamaskin (forkortet PC, fra engelsk personal computer) er en datamaskin for personlig bruk. Begrepet personal computer ble opprinnelig brukt om datamaskiner fra IBM som kjørte operativsystemet MS-DOS. Senere ble alle personlige datamaskiner kalt PC.

 

De første stasjonære datamaskiner i 1980 var tekstbehandlere . På 1990-tallet, ble multimedia og Internett-tilkoblinger stadig vanligere, og datamaskiner kom utstyrt med CD-ROM -stasjonen og eksterne høyttalere som standard utstyr. Flatskjermer konkurrerte ut de tradisjonelle «kasse» skjermene . I årene 2000 – 2010 var laptoper (bærbar datamaskin) en alvorlig konkurrent til stasjonære datamaskiner, og i dag har de overtatt markedet.

 

Bærbar datamaskin, (LapTop eller Notebook) er en liten datamaskin spesielt laget for mobilt bruk. Trenden har i mange år vært at maskinene har blitt stadig mindre, men for å være et godt alternativ til stasjonære maskiner bør skjerm og tastatur gjerne ha en viss størrelse. De aller fleste PC-leverandører leverer bærbare datamaskiner. Salget av ferdige bærbare datamaskiner har passert salget av stasjonære i Norge, men det er vanskelig å få kjøpt deler beregnet for bærbare, så de er ikke utbredt blant selvbyggere. Dessuten er bærbare datamaskiner som regel vanskelige å åpne.

 

 

f) Våpenteknologi

 

I tillegg til disse revolusjonerende oppfinnelser som vi har nevnt, har også våpenteknologien akselerert voldsomt, og de rike vestlige land har idag våpen som er så avanserte at man knapt kunne fantasere om det for bare noen tiår tilbake! Nå har man kjernefysisk våpenteknologi som gjør det mulig å masseprodusere atomvåpen. I tillegg har man topp moderne elektronisk og digitalt utstyr, samt laserteknologi. Det er også fullt mulig å programmere både fly, ubåter og raketter til å foreta søk og angrep uten å være fysisk bemannet av mennesker. Man er kommet langt i utviklingen av roboter og droner at man kan føre krig uten å bruke fysisk menneskelig makt.

 

 

g) Utdanning og generell kunnskap

 

Verdenssamfunnet opplever en “kunnskapseksplosjon” og behovet for økt kompetanse på alle felt øker raskt. Ordene fra profeten Daniel, om at kunnskapen skal bli stor i de siste dager, går i dag i oppfyllelse. Til og med i land som betegnes som «utviklingsland» har man kommet langt i utviklingen av skoletilbudet og over hele verden kan unge menn og kvinner utdanne seg innen et mylder av yrker.

 

 

h) Åndelig kunnskap

 

Vi må også ta med oss det faktum at også den åndelige kunnskapen har økt voldsomt i vår tid. Tidligere var det ikke så mange som hadde sin egen Bibel. Men i dag er Bibler spredt over hele verden i hopetall. Bibelen er verdens mest leste bok!

 

Vi ser også at bibelgranskere og forskere finner stadig nye beviser for Bibelens ekthet og autentitet. Vi har også fått en rekke bibeloversettelser i mange språk. Det er også en økende trend av å utgi rene studiebibler, som gir den enkelte bibelleser mer enn kun selve bibelteksten. I tillegg til dette har man i dag tilgang på en mengde bibelressurser over internett.

 

En kan derfor slå fast at ordene fra Daniels bok har gått kraftig i oppfyllelse i vår tid!

 

 

 

 

 

 

9. DIREKTE GLOBAL KOMMUNIKASJON

 

 

 

Det faktum at man idag kan kommunisere med levende bilder over hele jorden, er et stort endetidstegn. Det hele startet med oppfinnelsen av radio og telefon. Senere kom TV-revolusjonen. Nå har vi både satelitt-tv, internett og mobilteknologi som gjør at en hendelse et sted i verden, kan kringkastes «live» til hele verden.

 

På den måten kan hele verden følge med og se det som skjer…

 

De fleste av oss husker vel hvordan hele verden satt og fulgte med Live-sendinger på CNN, som sendte direkte reportasjer fra Gulf-krigen.

 

Bibelen forteller at det i endens tid vil være slik at hele verden vil være vitne til det store endetidsdrama som vil finne sted i Israel, og da spesielt i Jerusalem.

 

Et bibelord som mange av Bibelens fiender og kritikere har hånledd av er bibelordet som forteller om Jesu synlige gjenkomst på Oljeberget i Jerusalem. Bibelen sier: «Se, han kommer med skyene, og HVERT ØYE SKAL SE HAM.» (Åpenbaringen 1:7)

 

Dette at Bibelen, i snart 2000 år, har hevdet at menneskene utover hele jorden skal kunne se Jesu synlige gjenkomst, har blitt alt for mye for bibelkritikernes hjerne. Mange har brukt akkurat dette bibelordet som bevis for at hele Bibelen er fantasier og myter, for ingen mennesker på jord har kunnet se lengre enn det øye rekker fra stedet der de står.

 

Likevel har Bibelen alltid hevdet at når Jesus kommer tilbake synlig på Oljeberget, skal hele verden være vitne til hans tilbakekomst. Kan du fortelle meg hvordan dette kan skje? «Ja», sa en gammel bibeltroende. «Når Jesus setter sine føtter på Oljeberget, vil hans skikkelse være så stor at han rekker rundt hele jorden. Man ser brystet hans over Moskva og skuldrene over FN bygningen i New York». «Nei», sa en annen, mer «åndelig» bibeltroende. «Vi skal alle se ham i et syn for våre ytre og indre øyne». Begge disse «bibeltroende» har feil. For Bibelen forteller at Jesu synlige gjenkomst på Oljeberget, skal skje på samme måte som da han ble tatt opp til himmelen.

 

Bibelen forteller om da Jesu disipler var vitne til hans himmelfart:

 

«Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» (Ap gjerninger 1:10-11)

 

Da Jesus ble tatt opp til himmelen, var det ingen som så ham i Romas og Athens travle gater. Det var heller ingen i Kinas eller Mayafolkets urgamle byer som så ham. Jeg tror heller ikke at noen i Jerusalems trange basargater så ham. Men når Jesus kommer tilbake til jord, forteller Bibelen: «Hvert øye skal se ham!» – og profeterer dermed om den globale visuelle revolusjon, som vi nå er midt inne i.

 

Jesu synlige gjenkomst på Oljeberget i Jerusalem vil bli verdens og historiens største mediebegivenhet.

 

«På denne dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør.» (Sakarja 14:4)

 

Mediekongen Ted Turner, som skapte CNN har intet positivt syn på Bibelen. Likevel har han uttalt: «Dersom Jesus, mot min formodning, skulle komme synlig tilbake på Oljebergget, så har CNN alltid sine medarbeidere klar i Jerusalem, slik at vi skal ha ham direkte på luften innen 2 – 5 minutter.»

 

Vi har jo alle vært vitne til at når det har blitt sprengt en selvmordsbombe i Jerusalem, Tel Aviv eller Haifa, så har CNN, BBC, Fox News og andre satellittstasjoner hatt hendelsen på direkten innen ca. 3 minutter.

 

Bibelens profetier om at Jesu tilbakekomst skal bli sett på direkten av hele jorden, er trolig det største teknologiske tegn som Bibelen knytter til Endens tid.

 

Og Bibelen har skutt blink igjen, tross all hån og latter. Gjennom vår tids globale visuelle revolusjon kan disse bibelord først nå oppfylles.

 

Dette betyr at mennesker i Tokyo, Calcutta, Beijing, Teheran, Kairo, Nairobi, Lagos, Buenos Aires, Rio de Janeiro, New York, Los Angeles, London, Paris, Roma, Moskva, Hong Kong, Oslo, København, Stockholm, og alle andre steder hvor mennesker bor, skal se Jesu synlige gjenkomst på DIREKTEN fra Jerusalem!

 

 

 

 

 

 

10. SOM DET VAR PÅ NOAHS DAGER…

 

 

 

«Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.» (Matteus 24:37-39)

 

Vi har all grunn til å hevde at dagens verdenssamfunn er blitt slik som det var på Noahs dager. Fra å hengi seg til Gud, har man forlengst hevet Gud, Bibelen og Jesus på søppelhaugen og slått fast at det er bare eventyr. Bibelens budskap blir møtt med tvil, vantro, hån og forakt.

 

I stedet for å følge Guds normer for hvordan mennesker skal leve sammen i ekteskapet, har vi fått et samfunn som framelsker samboerskap, homofili og kjønnsnøytrale ekteskap. I tillegg har man helt og holdent gjort menneskets verdi lik null, ved å innføre lover som lar oss drepe hundretusener av barn i mors liv ved abort.

 

Menneskene trodde ikke noe på Noahs budskap om at det ville komme en vannflom. På samme måte er det ikke mange som tror at Jesus Kristus, verdens Frelser snart kommer igjen. De fortsetter å leve sitt syndfulle liv, uten noen tanke på morgendagen eller at det finnes en Gud.

 

Men hvordan var det egentlig på Noahs tid? Bibelen beskriver tilstanden slik:

 

«Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle deres hjertes tanker og påfunn bare var onde hele dagen lang.» (1 Mosebok 6:5)

 

I følge rabbi Aryah Spero, som har gransket den babylonske Talmud, giftet menn seg med menn på Noahs tid! Dette var da også en av årsakene til at Gud dømte verden gjennom syndflommen.

 

Det var altså ikke bare Sodoma og Gomorra som ble dømt på grunn av homoseksuell adferd!

 

Rabbi Spero sier at talmudtekstene avslører at før syndfloden kom «begynte man å skrive ekteskapskontrakter mellom menn.»

 

«Faktum er,» sier rabbi Spero, «at tekstene indikerer at dette ikke var dråpen som fikk begeret til å flyte over, men det var snarere selve synden. Det var motsatt av det som var Guds hensikt med skapelsen, så motsatt av Guds naturs ordninger, at Gud måtte begynne på nytt.»

 

Om Rabbi Spero’s opplysninger er korrekte stilles Jesu ord om Noahs dager i et enda skarpere lys. En ny syndflod kommer ikke, men Gud kommer likevel til å dømme verden.

 

Apostelen Peter skriver:

 

«Han sparte heller ikke den gamle verden men bevarte rettferdighetens forkynner Noah – selv den åttende – den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden.» (1 Peter 2:5-6)

 

I byene Sodoma og Gomorra hersket homoseksualiteten og lesbiskheten. Da Lot fikk besøk av to menn, utsendt av Herren, for å advare dem om at Herren ville ødelegge Sodoma på grunn av all umoralen som hersket der, så kom mennene i byen og omringet huset til Lot og ropte: «Hvor er mennene som kom til deg i kveld? Ta dem med ut til oss så vi kan ha omgang med dem.» (1 Mosebok 19:5).

 

Den rådende umoralen og homoseksualiteten i Sodoma, gjorde sitt til at byen, og alle som var der, ble tilintetgjort ved brann. Bibelen sier at det var Gud som grep inn på denne måten. Dette er skrevet for at vi skal lære av det. Men det ser ut for at både styresmakter. politikere og tilmed representanter for kirken neglisjerer denne advarselen. De fortsetter å forsvare homoseksualitet og lesbiskhet. Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven er et tydelig bevis på dette. I tillegg har Den Norske Kirke likestilt likekjønnet ekteskap med det naturlige ekteskapet, Guds skaperordning mellom en mann og en kvinne. Norges største kirkesamfunn har startet med vigsel av likekjønnede.

 

Den parallelle situasjon som Jesus nevner mellom Noahs tid og vår tid – rett før Jesus kommer, er at tegnene på at domskatastrofene (vannflommen) som nærmet seg, var til stede, men menneskene brydde seg ikke om det. De var opptatt med de dagligdagse gjøremål. På samme måte er det i dag, tegnene på Jesu komme er til stede men menneskene bryr seg ikke om det.

 

«Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.» (2 Timoteus 3:1-4)

 

 

På Noahs tid:

Noah holdt på å bygge arken før vannflommen kom. I 120 år var tegnene iblant dem – de lot seg ikke advare – de åt og drakk og tok til ekte og gav til ekte – som før. De var så vant til tegnene at de hadde mistet reaksjonsevnen til alvoret i situasjonen – helt til den dag Noah gikk inn i arken. Tenk at Gud ventet langmodig i 120 år mens Noah bygget arken. Menneskene hadde lang tid til å omvende seg, men de ville ikke.

 

 

Ved Menneskesønnens komme:

Vi ser i dag tegnene som Jesus gav oss for tiden før hans gjenkomst
– Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike
– Det skal bli hungersnød og jordskjelv både her og der. Vitenskapen forteller oss at jordskjelvaktiviteten er større nå enn den har vært på 100 år
– Folkene engstes i fortvilelse når hav og brenning bruser (tsunamier)
– Falske profeter skal stå fram

 

Hva skjer med oss i dag? Lar vi oss vekke opp av tegnene som er så massive blant oss i dag? Vi sover videre!

 

Vi ser at tegnene er tilstede på at Jesu komme er nær – men vi reagerer knapt – vi er blitt så vant til tegnene at vi har mistet vår åndelige dømmekraft. For mange vil dessverre dagen komme overraskende, som det skjedde på Noahs tid.

 

Slik Gud ventet 120 år på Noah mens arken ble bygget – slik venter Jesus på at hans brud skal gjøre seg rede til hans komme – det er nådetiden vi forbruker.

 

 

 

 

 

 

11. DET PENGELØSE SAMFUNN

 

 

 

Vi er på full fart inn i et økonomisk system som er tydelig beskrevet i Bibelen som et endetidstegn. Dette systemet er basert på et elektronisk nummersystem, i stedet for fysiske penger.

 

«Det utvikler at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For et er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.» (Åpenbaringen 13:16-18)

 

Dette systemet har hatt mange forløpere. På 80-tallet kom de berømte strekkodene på alle slags varer. Samtidig kom også dette med å bruke kort istedet for fysiske penger. Gradvis har vi i løpet av de siste 25-30 år utviklet oss videre mot det pengeløse samfunn.

 

I vår generasjon vet vi endelig løsningen på denne historiens gåte med dette merket som Bibelen beskriver. Vi ser hvordan denne profetien lar seg oppfylle gjennom den teknologi som er blitt utviklet de senere år.

 

Dr. Henrich Eltmann, som er sjefsanalytiker for EU’s indre marked, har fortalt at en datastyrt restaureringsplan er under arbeid. Den skal redde verden fra en økonomisk krise, samt hindre at vi igjen får en finanskrise slik vi hadde i 2008.

 

Man har derfor bygd store og kraftige datamaskiner som er i stand til å gi hver eneste verdensbeboer en nummerkode i form av en lasertatovering på håndleddet. Via en ultrarød radiomonitor kommer denne usynlige tatoveringen fram på skjermen. Dette betyr at tiden snart er inne da man må bruke dataene i håndleddet for å kunne kjøpe og selge. I denne lasertatoveringen eller «mikrochip’en» ligger ditt unike fødsels- og personnummer, bankkontonummer, førerkortnummer, legejournaler, kriminelt rulleblad og andre viktige data.

 

I 2005 fikk vi følgende nyhet:

 

«Alle norske pass utstedt fra og med 3. oktober 2005 (bortsett fra nødpass) inneholder biometri og kan leses elektronisk. Slike pass blir omtalt som e-pass. Personaliasiden i e-passet inneholder en elektronisk brikke hvor det er lagret et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren. I tillegg inneholder brikken personopplysningene som fremgår av personaliasiden. For pass utstedt fra og med 6.april 2010 lagres også fingeravtrykk for alle over 12 år. Informasjonen i brikken vil på en enda sikrere måte knytte passet til den som eier det, slik at det vil bli vanskeligere å bruke stjålne pass ved grensekontroller.»

 

 

 

 

 

 

12. DEN SISTE VEKKELSEN

 

 

 

Bibelen sier at vi vil oppleve en stor innhøstning for himmelen like før Jesu gjenkomst. Profeten Joel profeterte om denne mektige åndsutgytelsen ved å si at Gud vil utgyte sin Ånd over alt kjød!

 

«Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.» (Joel 3:1-2)

 

Dette skriftstedet siteres ofte i forbindelse med det som skjedde på Pinsedag, da Ånden ble utgytt over de troende. Dette er selvsagt riktig, og vi ser også at Peter selv siterer dette skriftavsnittet i forbindelse med sin Pinsepreken i Apostlenes gjerninger kapittel 2 vers 16-21.

 

Likevel opplever jeg det slik at Pinsedagen var kun forsmaken på det som vil skje like før Jesus kommer igjen. «Hvordan det?», sier du kanskje? La meg forklare.

 

Legg merke til at denne profetien hos Joel, står i en sammenheng der de tales om at jødene atter bor fritt i sitt land Israel og aldri mer skal overgis til vanære blant hedningefolkene.

 

«Vær ikke redd, du åkerjord, fryd deg og vær glad! For Herren har gjort storverk. Vær ikke redde, dere dyr på marken, for beitene i ødemarken grønnes og trærne gir sin frukt, fikentre og vinstokk bærer rikt. Fryd dere, Sions barn, gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere regn i rett tid, han lar regnet falle som før, både høst og vår. Hver treskeplass fylles med korn, pressekummene renner over av ny vin og fin olje. Jeg gir dere igjen for årene da den svermende, den hoppende, den gnagende og den tyggende gresshoppen åt, min store hær som jeg sendte mot dere. Dere skal spise og bli mette og prise navnet til Herren deres Gud, som har handlet så underfullt med dere. Mitt folk skal aldri mer bli til skamme. Dere skal kjenne at jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Mitt folk skal aldri mer bli til skamme.» (Joel 2:21-27)

 

Så kommer det profetiske avsnittet om Åndens utgytelse, og det starter med ordene DERETTER skal det skje…

 

Slik jeg ser det så må denne vekkelsen og mektige åndsutgytelsen derfor komme i tiden etter 1948, etter at Israel atter er samlet i sitt land. Og dette vil bli en stor og verdensvid vekkelse, som verden aldri før har sett maken til.

 

Vi lever nå i denne vekkelsen. Fra hele verden hører vi rapporter om store skarer som vender om til Gud. Særlig i Afrika, Latin-Amerika og deler av Asia er denne vekkelsen nå så omfattende at den berører hele befolkningen!

 

Vi har flere løfter i Guds Ord om denne vekkelsen. Jesus sier selv at evangeliet skal forkynnes over hele jorden, til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

 

«Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden, til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» (Matteus 24:14)

 

Paulus sier med klare ord at det sanne evangeliet har en meget sterk tiltrekningskraft på mennesker. Evangeliet har i seg selv en slik kraft, at når det forkynnes rent og klart, så må det føre til vekkelse!

 

«For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det, og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet.» (Kolosserne 1:6)

 

Peter går enda lengre i sine brev, og trekker en direkte sammenheng mellom denne vekkelsen og Jesu gjenkomst.

 

«Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» (2 Peter 3:9)

 

«Og når Herren i sitt tålmod dryger med sitt komme, skal dere akte det som en mulighet til frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.»(2 Peter 3:15)

 

Gud dryger i sitt tålmod med å avslutte denne tidsepoke (menighetens tidsalder) fordi Han vil at alle skal nå fram til omvendelse og bli frelst! Når Herren dryger i sitt tålmod, skal vi altså se det som en mulighet til frelse. Dette betyr at Gud vil at vi skal bruke denne tiden til å evangelisere maksimalt, slik at flest mulig mennesker kan bli frelst.

 

Det tyder faktisk på at vi kan framskynde Jesu komme ved å trappe opp misjon og evangelisering! I dag regner man med at over 200 000 sjeler blir frelst hver dag på verdensbasis. Og dette tallet øker stadig – inntil hedningefolkene har kommet med i fullt tall.

 

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningefolkenes fylde er kommet inn.» (Romerne 11:25)

 

Etter denne siste store vekkelsen i Menighetens tidsalder, vil Jesus komme for å hente sin brud. Og når bruden, Guds Menighet, er hentet, så venter en mektig vekkelse for Israels folk – jødene…

 

Så vi går meget spennende og innholdsrike tider i møte. Tider hvor Guds Ords profetier oppfylles for våre øyne som perler på en snor. Sørg for at du er med i Guds familie når alt dette hender…