Islam

 • Bakgrunnen for Islams frammarsj i Europa og Norge

   

  Islamifiseringen av Norge og Europa er ikke en tilfeldighet. Det er en planlakt og villet politikk som blir drevet frem av EU-byråkratiet med den politiske elites klare velsignelse... 

  Den 30. mai 1967 erklærte Egypts president Gamal Abdula Nasser at Israel skulle utslettes. En uke senere, den 5 juni, brøt seksdagerskrigen ut. Egypt, Jordan og Syria angrep fra hver sin kant. I begynnelsen så det ut til at det muslimske angrepet skulle lykes, men krigslykken snudde for araberne, Israelerne drev dem tilbake. Krigen ble en katastrofe for muslimene med tap av store landområder. Jødene vant også tilbake sine urgamle landområder Vest-Bredden , Øst-Jerusalem og tempelet som ble bygget av kong David og sønnen Salomo. Samt Gaza-stripen, Sinai-halvøya og Golanhøydene.

  De arabiske muslimene gav ikke opp håpet om å drive jødene på havet. Allerede den 6 oktober 1973 på Yom Kippur dagen en viktig helligdag for jødene, angrep de muslimske landene på nytt. Også denne gangen ble nederlaget katastrofalt. Nå skjønte de det, det var umulig å utslette Israel med militære midler. Men håpet var ikke ute. De hadde et kraftig våpen i bakhånd.oljen.

  Ydmyket og triste, samlet representantene for de oljeproduserende arabiske landene seg i Kuwait den 16 – 17. oktober 1973. Der ble de raskt enig, om å bruke oljen som pressmiddel. De ble også straks enig om å firedoble oljeprisen. Og å innføre leveringsstopp mot de Israel- vennlige landene Nederland, Danmark, og USA. Det ble også satt opp en indeks med klassifisering av land som var vennlige, nøytrale, eller fiendtlige overfor de muslimske landene. I tillegg ble det utarbeidet en liste med helt konkrete krav til de industrilandene landene som sulle oppfylles før oljekranene ble åpnet opp :

  • Åpne opp for innvandring fra den muslimske verden.
  • Legge til rette for utbredelsen av Islam i Europa.
  • Få igang aktiviteter for å fremme holdninger som gir et positivt bilde av arabisk kultur f.eks. fokus i skolen på Europas kulturelle skyld til Islam og fokus pådet positive ved islam.
  • Gi full støtte til de kravene som Den Arabiske Liga kom med i Israel-Palestina koflikten. 

  Frankrike hadde nylig mistet sine kolonier og ble ikke lenger regnet som en stormakt, noe som var vanskelig å erkjenne. Men nå åpnet det seg en mulighet for franskmennene til å spille en større rolle på den internasjonale politiske sene. Frankrike argumenterte ovenfor de andre ni EF-landene for å komme araberlandene imøte og å innlede et tettere samarbeid og en union på noe sikt. Argumentenevar gode:

  • Araberlandene kunne levere nok olje og gass til EF-landene i over hundre år frem i tid. Skulle de industrialiserte og høyt teknologiske utvikklede europeiske landene bestå som velferdssamfunn, så var en sikker og stabil energiforsyning helt nødvendig.
  • På begynelsen av 70-tallet, pekte de demografiske kurvene nedover, barnefødselene var altfor lave til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig befolkneng. Samtidig som det var full sysselsetting i industrien,manglet enkelte sektorer arbeidskraft. De muslimske landene hadde mengder av arbeidskraft. 

  De første forhandlingene ble innledet i Paris den 31.juli 1974. Forhadlingene handlet om hvordan den euro-arabiske dialogen skulle organiseres og formaliseres. Resultatet av møtet ble at de ni medlemene av EF forpliktet seg til å arbeide for å utvikkle politiske , økonomisk og kulturelt samarbeid mellom Europa og den muslimske verden. Det vil føre for langt å gå nærmere  inn på alle disse euro-arabiske symposium, seminar og konferanser som har vert holdt siden 1973. Men den daglige fremdriften med det Euro-arabiske prosjektet ble raskt overlatt til EF-byråkratiet for å gjøre prosessen mest mulig usynlig, for det er selvsagt uvesentlig hva befolkningen i EU og EØS-landene måtte mene om saken.

  For det er ikke atomvåpen og kriger som kommer til å ødelegge den vestlige sivilisasjonen. Men det er den store troyanske hesten som EU har åpnet porten for, Det er ikke noe mer eller mindre en menneskehetens største oppfinnelse som nå står på spill. Det er demokratiet.

  Det holdes konferanser på ministernivå med jevne mellomrom mellom de muslimske landene og EU for å bli enige om hovedlinjene i arbeidet med å innlemme de Arabiske landene i EU-unionen. Denne planen går egentlig helt tilbake til 1973 og er en videreføring av det Euro-Arabiske-Samarbeidet, eller Olje-For-Inflytelse avtalen, som de ni EF landene ble tvunget til å akseptere for å oppnå garantier fra OPEC landene om en sikker og stabil oljeleveranse til Europa etter olje boykotten i 1973.

  I 1995 kom Barcelona-avtalen som stadfestet at landene rundt Middelhavet på sikt skulle få delta i EUs indre marked. Det gis inntrykk av at unionsplanene bare gjelder for landene rundt Middelhavet, altså mellom EU og Maghreb-landene landene vest for Nilen i Nord-Afrika, Tunisia, Libya, Marokko og Algerie. Men sannheten er at også Den-Arabiske-Liga som representerer 22 muslimske land også deltok på konferansen i Barcelona. Så er spørsmålet: grenser Somalia og Saudi-Arabia til Middelhavet ?

  Målinger viser at nesten ingen EU borgere har hørt om Middelhavssamarbeidet og unionsplanene mellom EU og de muslimske landene, og da er de heller ikke klar over konsekvensene dette vil innebære for deres fremtid, og det er presis det som er meningen. Det skal være hemmelig. Bakerst i den mektige sluttrapporten etter Barcelonakonferansen kan vi lese at det er viktig for EU-landene å spille på lag med massemediene for å skape et positivt bilde av masseinnvandringen og islamifiseringen av EU og EØS landene. Dette har norske journalister greid med glans.

  La oss se nærmere på hvordan EU arbeider med islamifiseringen. De store linjene blir fastlagt på ministernivå på konferanser som den i Barcelona i 1995. Så blir ansvaret for gjennomføringen overlatt til det enorme byråkratiet i Brussel, som står i kontinuerlig dialog med Saudi-Arabia Den-Arabiske-Liga og ISESCO ( Islamic Educational Seientific and Cultural Organization) Arbedsgangen er som følger: ISESCO produserer forskjellige politiske dokumenter med ønskelister i form av rapporter, resolusjoner, rekomendasjoner, med formidling gjennom kontaktmøter, påminnelser og fortløpende oppfølging for å få presset gjennom sine synsmåter i EU. Byråkratene i Brussel vurderer hvilke krav som er gjennomførbare uten for mye motstand og oppmerksomhet. Så blir tilrådningene eller direktivene sendt til de nasjonale regjeringene i EU og EØS-landene. Da er det opp til politisk ledelse, statsråder, departement og byråkrater som i et samspill tar initiativ videre og integrerer de islamske ønskene i politikken.

  Et eksempel er imamutdanningen. Dette er et gammelt krav som ISESCO har arbeidet for lenge: Universitetet i Tubingen som åpnet i år 1477, var det første av fire tyske universitetene som åpnet et eget fakultet for islamsk teologi i 2012. EU støtter disse fire fakultetene med 160 millioner kroner. Det arbeides også iherdig i Norge for å åpne egne fakulteter for å utdanne imamer. Det har faktisk vert noe så sjeldent som en liten debatt i Norge om saken. De fleste er enige, for ingen vil bli stemplet som islamofobe (Islamofobi er en sinnsykdom som driver pasienten til å kritisere islam) De fleste mener at vi får snille imamer i Norge dersom vi utdanner dem her, og da får vi en snill og eksklusiv islamsk religion i Norge. Hvor naiv går det an å bli?

  I Tyskland er mer en 400 kirker lagt ned siden 1990. I samme periode er mer en 200 moskeer, inkludert mer en 40 megamoskeer, som rommer mer en 1000 personer, og det finnes 2600 bønnehaller i tillegg er nye 128 moskeer under bygging. Det er helt tydelig at Jesus nå skal jages ut av vår kultur og Muhammed skal inviteres inn i varmen. I 1990 var det fem millioner muslimer i Europa og i 2010 var det 40 millioner. Ut fra beregninger, som bygger på kjente motivasjonsfaktorer for migrasjon og fertilitet, regnes det med at det vil bo 100 millioner muslimer i EU innen 2050.

  Kristendommen har bidratt sterkt til å gi Europa sin særegne identitet gjennom de siste 2000 år. Den har gjennomsyret kulturen og bundet sammen kontinentets mange etniske grupperinger og folk i en felles forståelse av det å være menneske. Dersom vi ikke greier å snu denne negative utviklingen som vi nå går inn i, kommer likhet, brorskap og kjærlighet snart bli byttet ut med hat, hevn og barbari....

   

 • Hva sier Bibelen om Islam, Mekka og Saudi-Arabia?

   

   

   

   

  Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det nokså snart åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland (leopard).

   

  Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært "dødelig såret" i ca. 100 år.

   

  I Åpenbaringen 17 og 18 blir det fortalt enda en historie gjennom symbolikk av kvinne som rir dyret. Johannes beskriver henne som en forførerisk skjøge som sitter ved store vann (folkemengder). Hun er selve kilden til "vredesvinen" som hedningefolkene drikker av, og kjøpmennene i verden gjør seg rike av hennes "overdådige vellevne".

   

  Dyrets rike vil helt i endens tid vende seg mot skjøgen, hun vil til slutt blir dømt av Gud og ødelagt, det er dyret selv som utsletter henne:

   

  "...dyret, ..skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger." (Åpenb. 17:17-18)

   

  Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men den mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma.

   

   

   

  Kvinnen og dyret

   

   

   

  ”I Ånden førte han meg ut i ørkenen, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr".(Åpenb. 17:3)


   

  Skjøgen Babylon rir på dyret

   

  Skjøgen rir altså det islamske imperium og hennes hemmelige "kode navn" blir nevnt i vers 5:

   

  "På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden"(Åpenb. 17:5)

   

  Det står at navnet har en skjult mening. For å forstå hvorfor Johannes bruker "Babylon den store" som kodenavn, så må vi forstå betydning av selve navnet og hvor det stammer fra.

   

   

   

  Det gamle Babel

   

   

   

  Babylon har sin opprinnelse fra gamle Babel by som ligger i dagens Irak. Babylon kommer fra ordet Babel, som betyr forvirring. I 1 Mosebok leser vi om Nimrod som var jordens første Konge etter syndefloden.

   

  Nimrod gjorde opprør mor Gud og byen Babel var en del av hans rike. På den tiden talte alle mennesker samme språk og de bygde det berømte himmelhøye babels tårn. Folk reiste som pilegrimer til byen for å tilbe avgudene.

   

   

  Nimrod

   

  Men etter en tid grep Gud inn og forvirret folket med å gi dem forskjellige språk. Språkforvirringen resulterte i at folket ble spredt og fra tiden etter syndefloden har babels tårn blitt symbolet på menneskelig hovmod og avgudsdyrkelse.

   

  Avgudsdyrkelsen handlet om mange ting, men det handlet i stor grad om tilbedelse av himmellegemer. De tilba sola, månen og stjernene, og når Gud spredte folkene fra Babel, fortsatte de med avgudsdyrkelsen i områdene de flyttet til. Dette gikk i arv opp gjennom historien og Bibelen kaller dette for baal dyrkelse.

   

  Avgudsdyrkelsen sto sentralt i de påfølgende imperiene i Midtøsten. De hadde forskjellige navn, men det var spesielt ett fellestrekk som gikk igjen hele veien, nemlig halvmåne og stjerne symbolet.

   

   
  Relieff fra ca. år 2100 f.kr. av Sin / Nanna som er månegud i mesopotamisk og sumerisk mytologi og gudeverden

   

   

  Alle de hedenske rikene som forfulgte Israel dyrket himmel guder, og bruken av halvmåne og stjerne symbol sto sentralt hele veien.

   

  I Egypt var det bl.a. tilbedelse av månegudinna Isis og andre stjerneguder.

   

   

  Her ser vi Isis med horn og stjerne på hode, som er et gammelt halvmåne symbol.

   

   

   

  Babylons betydning

   

   

   

  Så Babylon er kjent for forføreriske avgudsdyrkelse og Bibelen kaller dette for hor. Som vi vet ble Israel tatt til fange og bortført av Nebukadnesar til det babylonske riket i det sjette århundre før Kristus, navnet har siden den gang blitt brukt som bilde og utrykk på hedenske samfunn som bedriver forførelse, avgudsdyrkelse og forfølgelse av Guds folk.

   

  Jøder og de første kristne kalte byen Roma for Babylon, det var fordi Roma var episentret for avgudsdyrkelse og umoral på den tiden. Samtidig så var byen hovedstaden i Romerriket som også forfulgt Israel og de kristne.

   

  I Peters første brev refereres det til en by med kodenavnet Babylon. Det er stor enighet om at Peter siktet til det hedenske Roma, derfor er det ikke så rart at mange har trodd at den hemmelige babylonske byen som omtales i Åpenbaringsboka også er Roma.

   

  I Studie Bibelen hvor Toralf Gilbrant var redaktør, diskuteres temaet ganske omfattende og sier følgende:

   

  ”Babylon den store” i Åpenbaringen kan være byen Roma eller en annen by Rom er bilde på som fremstår i endens tid, og som da er verdenshovedstad til forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse."

   

  Selv om redaksjonen var temmelig overbevist at Rom var Skjøgen, gav de altså åpning for at det kunne være en annen by som ville framstå som verdenshovedstad for avgudsdyrkelse og forfølgelse helt i endens tid.

   

  I dag kan alle som vil se at Roma ikke lenger er episentret for hedensk avgudsdyrkelse og forfølgelse slik det var under Romerriket for ca. 2000 år siden.

   

   

   

  Skjøgen er kilden til den største avgudsdyrkelsen i endetiden

   

   

   

  Den hemmelige Babylon som det siktes til i Åpenbaringsboka som rir dyret, er en endetids Babylon. Det er derfor verken dagens Roma eller det gamle Babylon det siktes til.

   

  "Med henne har jordens konger drevet hor...."(Åpenb. 17:2)

   

  Hor er bilde på avgudsdyrkelse, så det er helt klart at stedet er kilden til en en form for avgudsdyrkelse.

   

  Horen har følgene påskrift på pannen:

   

  På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening:”Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden.(Åpenb. 17:5)

   

  At hun er "moren" til alle horene og styggedommene på jorden betyr ikke at hun bokstavelig talt er moren til all avgudsdyrkelse i verden.

   

  Dette er helt et vanlig Midtøsten uttrykk og betyr at hun er stor og representerer den største avgudsdyrkelsen. Akkurat som ”alle krigers mor” og "alle bombers mor" betyr det største i sitt slag, betyr "alle horers mor" at hun representerer den største horen/avgudsdyrkelsen på jorden.

   

   

  Faksimile fra Dagbladet

   

  Verset er derfor veldig konkret, fordi den hemmelige Babylon det siktes til er ikke bare kilden til en stor avgud, men hun er kilden til den største avgudsdyrkelsen på jorda.

   

  Spørsmålet er da: Hvilken by eller område er selve episentret for den største avgudsdyrkelsen på jorda nå i endens tid? Er det Roma eller New York?

   

  Vi kan i dag se at kvinnen rir det islamske imperium, og islam er verdens største religion etter kristendommen. Hver dag vender milliarder av mennesker seg mot Mekka fem ganger om dagen når de bøyer kne for å be.

   

    

  Mekka

   

  Mekka er stedet hvor Muhammed ble født og er den helligste byen innen islam etter Medina. Saudi Arabia og Mekka er selve kilden og hovedstaden for den klart største avgudsdyrkelsen nå i vår tid. Og ikke bare i vår tid, islam er verdens største avgudsdyrkelse i hele historien!

   

   

   

  Alle byers mor

   

   

   

  Selve navnet Mekka betyr faktisk ”byenes mor" og refereres til dette i Koranen(Sure 6:92 og 42:5). Med utrykket "byenes mor” så menes det selvfølgelig at hun er den største og helligste byen på jorden. Koranen og muslimene bekrefter Mekka som den største byen på jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.

   

  Og ironien er at Mekkas rolle som den viktigste byen innen islam, har gjort at navnet benyttes som begrep for å beskrive andre steder av stor betydning i vår del av verden også. F.eks. så er byen Nashville countrymusikkens Mekka og byen Las Vegas er gamblernes Mekka. Hele verden bruker navnet Mekka for noe som er størst innen sin sjanger.

   

  Det er kun muslimer som har adgang til byen, brytes dette straffes en hardt og det kan ende med døden.

   

  Apostelen Peter kalte som sagt byen Roma for Babylon i det første århundre fordi det var episentret for hedenske avgudsdyrkelse og hovedstaden i Romerriket som var redskapet til djevelen i sin forfølgelse av Guds folk på den tiden.

   

  Mekka og Saudi Arabia er på samme måte vår tids Babylon. Det er selve arnestedet til det antikristelige islam som har skapt det islamske monstret som kalles Dyret i Skriften.

   

   

   

  Kalifatets mål og hensikt

   

   

   

  Som vi husker, så spredte Gud folkene fra det opprinelige Babylon når de bygde babels tårn. Han forvirret dem med forskjellige språk som igjen resulterte til landegrenser mellom folkene. Med andre ord er landegrenser mellom forskjellige folkegrupper Guds ordning.

   

  Og det er dette islam reverskjerer, det hvisker ut landegrenser og samler flest mulig nasjoner inn i sitt kalifat med en kultur, sharia og språk (arabisering). Dette bekrefter hva som ligger bak, nemlig opprør mot Gud.

   

  Mange har hevdet at endetidens Babylon vil forsøke å samle jorden under en religion og ett språk. Dette stemmer overens med islams målsetting, som er å samle hele verden i ett islamsk kalifat med sharialover og arabisk språk.

   

   

  Islamske flagg

   

  Som vi har sett har alle de hedenske rikene som forfulgte Israel tilbedt himmel

  guder.

   

  Og hva er det muslimene tilber? Jo de tilber måneguden Allah. Islam er en fortsettelse av avgudsdyrkelsen som har godt i arv fra gamle Babel by hvor de tilba måneguden Sin/Nanna eller Baal tilbedelse som Bibelen kaller det.

   

  Og vi kan se hovedsymbolet til islam på flaggene til muslimske land og på toppen av moskeer over hele verden. Faktum er at Islamsk tro inneholder en salig blanding av forvrengt Bibel historie og hedensk baal dyrkelse.

   

   

  Halvmånen preger muslimske flagg. Den viser tilbedelse av måneguden Allah

   

  Akkurat som folket reiste som pilegrimer til det gamle Babel, gjør muslimer det samme i dag. Muslimene er pålagt å gjennomføre en pilegrimreise til Mekka i løpet av livet som en lydighets handling til Allah.

   

  Tilbedelsen i islam er rettet mot den svarte steinen som befinner seg inne i det som heter Kaba. De hevder og tror at steinen var en stjerne som falt ned fra himmelen.

   

   

  Kaba - den svarte stein i Mekka

   

  Men hvorfor går muslimene i sirkel rundt denne steinen? Jo de tror at de blir renset fra all synd det har begått frem til den dagen når de utføre det som kalles Hajj, som er å gå syv runder rundt Kaba og berøre steinen.

   

   

  Palestinernes president Mahmoud Abbas og Hamas-leder Khaled Meshaal foran den svarte steinen inne i Kaba 9. februar 2007. (Suhaib Salem / Reuters)

   

  Stjernen/steinen som de tror falt fra himmelen, er plassert hjørnet av Kaba. Den regnes som Allahs høyre hånd på jorda og renser muslimene fra deres synder.

   

   

  Kaba - steinen som falt ned fra himmelen...

   

  Sannheten er at islam har byttet ut Guds Høyre Hånd, Hjørnesteinen og Soningsofferet Jesus Messias, med en annen hjørnestein som falt ned fra himmelen. Så Mekka med sine 1.5 milliarder tilbedere, er virkelig den største skjøgen av alle skjøger i Guds øyne.

   

  Ellers kan vi registrerer at byggverk er pyntet med gull og sølv og er full av blasfemiske og spottende uttalelser sett med bibelske øyne. Det blir behandlet som om det var en kvinne, og har en massiv port laget av rent gull som bokstavelig talt kalles Bab-Illah (Babel) ”Porten til Allah”!

   

   

  Allahs port - laget av rent gull

   

  Lenge før islams grunnlegger Muhammed ble født var Kaba hjemmet til 360 guder. En av idolene var måneguden, han ble ansett for å være den mektigste guden av araberne. Han hadde flere navn, men ble ofte kalt "al ilah" eller "gud", poeter kalte ham Allah. Faktisk ble Kaba kalt "Allahs hus" før Muhammed ble født fordi han var sjefs guden for Kaba. Idolene ble kalt døtrene til Allah i pre-islamsk tid og symbolet hans var halvmåne.

   

  Det vi har sett hittil er at Mekka og Saudi-Arabia oppfyller Skriftens beskrivelse av "Babylon den store" mye mer presist enn Roma og Italia. Spørsmålet er om dette bare er en tilfeldighet?

   

  Vi har nå sett følgende:

   

  • Hun sitter ved det islamske imperium hvor løven representer Irak, bjørnen Iran og leopard representerer Tyrkia og Syria.

   

  • Hun beskrives å være en endetids Babylon, en verdens hovedstad for forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse i endens tid.

   

  • Hun er ”alle skjøgers mor”, som betyr at hun er kilden til verdens største avgudsdyrkelse.

   

  • Islam er verdens største avgudsdyrkelse i historien, som har sin kilde og utspring fra Mekka.

   

  • Koranen referer Mekka som ”byenes mor” og bekrefter byen som den største på jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.

   

  • Islams mål er å kontrollere hele verden i ett islamske kalifat med sharia-lover og arabisk språk.

   

  • Steinen i Kaba, som hevdes å ha falt ned fra Himmelen, representerer måneguden Allah på jorden og absorberer muslimenes synd.

   

  • Islam bruker halvmåne og stjerne som sitt fremste symbol, akkurat som den opprinnelige baal-dyrkelsen i Babel, som også er brukt av alle de forskjellige hedenske imperiene som har forfulgt Guds folk opp gjennom historien.

   

  Skriften gir enda flere detaljer og kjennetegn i sin beskrivelse av ”Babylon den store” og vi skal nå videre studere detaljene for å se om Mekka og Saudi-Arabia virkelig passer inn i denne beskrivelsen.

   

   

   

  Skjøgen befinner seg i en ørken

   

   

   

  I vers 3 i kapittel 17, står det at skjøgen befinner seg i en ørken:

   

  ”I Ånden førte han meg ut iørkenen. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr…..”

  Noen oversettelser bruker ordet ødemarken, men grunntekstens mening er bokstavelig talt ørken. Og det er bare en religiøs by av betydning i dag som ligger i en ørken.

   

  Hele Saudi-Arabia er en ørken uten elver og innsjøer; landet har 0% overflatevann og er et av verdens tørreste områder. Mekka ligger ca. 5 mil fra Rødehavet, så Mekka og Saudi-Arabia oppfyller beskrivelsen av å være i en ørken (Roma og New-York ligger ikke i en ørken).

   

   

   

  Skjøgen beskrives som kongelig

   

   

   

  Hun blir beskrevet som kongelig flere steder:

   

  "For hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter somdronning,.."(Åpenb.18:7)

   

  "Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler."(Åpenb.17:4)

   

  Mange har hevdet at denne beskrivelsen peker på Vatikanet fordi de bruker slik utsmykning som beskrevet over. Men det er etter min mening en subjektiv teori som det ikke er belegg for i Skriften. Vi vet at ”skrift bekrefter skrift” og at Åpenbaringsboken er bygd opp på avsnitt fra det Gamle Testamentet. Derfor bør vi søke etter kryssreferanser og Skriftens egen tolkning.

   

  I Dommerne 8 finner vi noe som ligner. Dette er historien om Gideon og hans seier over noen konger som var kledd i gull og purpurklær. Husk at Gideon er bilde på Jesus når han kommer tilbake. Gideon seiret ikke over Israels fiender fordi han eller soldatene var så mektige, men det var Herren som gav dem seieren. Det var en profetisk handling som peker på Messias. På samme måte vil IDF aldri kunne gi Israel fullkommen seier og trygghet, men Jesus Messias vil til slutt gripe inn å seire over Israels fiender å gi dem fullkommen trygghet.

   

  Vi leser først hvem Herren hjalp Gideon å seire over:

   

  ”Så sa Gideon til dem: «Jeg har en bønn til dere: at hver av dere gir meg en ørering fra det han tok som bytte. For midjanittene gikk med øreringer av gull; de var ismaelitter”.(Dommerne 8:24)

   

  Israelittenes fiender var ismaelitter, det vil si at de var arabere. Og hvem er Israels største fiende i dag? Jo araberne. Og så får vi høre hva de arabiske kongene hadde på seg:

   

  ”Da han veidegullringene han hadde bedt om, var det ett tusen sju hundre sjekel gull, i tillegg tilhalvmånene,øreringene ogpurpurklærne som Midjan-kongene hadde hatt på seg, og lenkene som kamelene deres hadde båret om halsen.”(Dommerne 8:25-26)

   

  Så her kan det være at vi har Skriftens egen bekreftelse på det Åpenbaringsboka legger vekt på, nemlig at de kongene som skal utslettes i endetidens Babylon, som omgir seg med gull smykker og purpur klær, er arabiske konger.

   

  I tillegg skal vi legge merke til at Skriften til og med åpenbarer hvilken baal-tilbedelse de bekjenner seg til. For det står at de arabiske kongene hadde på seg halvmåne smykker; dette taler direkte inn i vår tids Babylon og dokumenterer at det er et muslimsk kongedømme det pekes på.

   

  Saudi-Arabia er et av verdens mektigste monarkier som blir regjert av èn konge som styrer landet etter sharialover. Politiske partier er forbudt, og derfor er dette et muslimsk kongedømme med absolutt makt. Saudi-Arabia oppfyller derfor teksten om å være et kongedømme, et arabisk muslimsk kongedømme.

   

   

  Det Saudi-Arabiske kongedømme

   

   

   

  Skjøgen påvirker verdens økonomien

   

   

   

  Skjøgen påvirker verden med sin religion og økonomi:

   

  ”Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus…(Åpenb.18:9)

   

  Hor og luksus! Så her er det snakk om både religiøs og økonomisk innflytelse.

   

  Som vi vet har verden gått på olje det siste århundret; olje er selve blodet til nesten all industri. Saudi-Arabia besitter verdens største råoljereserver og er historiens suverent største råolje eksportør. Oljeeksporten står for 75% av alle inntektene, og det er oljen som smører den enorme økonomien deres.

   

  Men den smører ikke bare sitt eget lands økonomi; den smører og påvirker hele verdens økonomien. Saudi-Arabia har smurt og påvirket verdens økonomien det siste århundre med sin oljeproduksjon, og gjør det fortsatt.

   

   

   

  Skjøgen bedrar verden med sin rikdom

   

   

   

  Bibelen beskriver Skjøgen som kilden til den største avgudsdyrkelsen og med stor rikdom.

  Avgudsdyrkelse gir henne stor makt, men hun forfører og bedrar også verden med sin enorme rikdom:

   

  ”For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.”(Åpenb.18:23)

   

  Spørsmålet er: Bedrar saudiene verden med sin rikdom?

   

  Deres religiøse og økonomiske innflytelse over verden er enorm. Korrupsjon og smøring av verdens politikere er nesten ikke til å fatte.

   

  Korrupsjon og smøring av verdens ledende politikere

   

  Saudiene kjøper seg innflytelse hos politikere i Vesten og har dem i baklomma. Et grelt eksempel er Jimmy Carter. Han har vært i baklomma til Saudierne i flere tiår og har mottatt enorme summer. Carter nekter å oppgi hvor mye han har mottatt , men noen av tallene er kommet ut.

   

  • På 70-tallet kausjonerte en anti-israelsk saudisk bank for peanøtt-farmen til Carter familien.

   

  • Grunnleggeren av banken gav Carter på den samme tiden 500.000 dollar i starthjelp til det som kalles Carter Senteret på 70-tallet, og han gav mer enn 10 mill dollar til forskjellige prosjekter senere.

   

  • I 1993 gav kongen i landet Carter en gave på 7.6 millioner dollar, og kongen er bare en av mange fra Saudi-Arabia som har donert millioner til ham.

   

  • Prins Al-Waleed bin Talal donerte mer en 5 mill dollar til Carter i 2005.

   

  • Den mektige Bin Laden familien har også gitt store beløp.

   

  • Den selve erklærte Jødehateren Shiekh Zayed har gitt Carter minst 500.000; dollar.

   

  Zayed har bl.a. uttalt at Holocaust bare er et eventyr; jødene står bak 11 september, og jødene er fiender av alle nasjoner i verden. Den samme jødehateren gav også 2 millioner dollar til Harvard University, men de ville ikke assosieres med denne antisemitten, så de ble returnert. Carter derimot, beholdt alle millionene han mottok, og etter å ha mottatt pengene uttalte han følgende:

   

  ”Denne gaven er veldig spesiell for meg fordi den er fra min personlige venn, Shiekh Zayed”.

   

  Carter-sentereter en såkalt menneskeretts-organisasjon. I Saudi-Arabia praktiseres sharialover hvor det medfører dødsstraff å forlate islam, og en risikerer å få armen kappet av og å bli halshugget på åpen gate, politiske partier er forbudt osv. Det er kort fortalt et av verdens aller verste regimer.

   

  Senteret og Carter er selv kjøpt og betalt av saudierne, og det er derfor ingen stor overraskelse at menneskerettighets-senteret har null aktivitet i Saudi- Arabia og ikke fordømmer dem; de har rett og slett kjøpt seg taushet. Men her er toppen av kransekaka, Carter har uttalt følgende:

   

  ”De som mottar penger fra jødiske lobbyer, kan ikke være objektive i Midtøsten konflikten.” Jimmy Carter

   

  Det sier altså mannen som har mottatt en hel haug med penger fra Saudi-Arabia og som samtidig er den fremste kritikeren av staten Israel av alle presidenter i USAs historie. Og i Israel, som er det eneste sanne demokratiet i hele Midtøsten, jobber Carters menneskerettighetssenter.

   

   

  Den tidligere amerikanske president Jimmy Carter

   

  Carter har også forfattet boka: ”Palestina, fred ikke apartheid”, som fordømmer og anklager Israel for ulovlig okkupasjon, menneskerettighets brudd, apartheid osv. Kan hans demonisering av Israel og hans øredøvende taushet ovenfor Saudi-Arabia ha noen med penger gjøre? Les mer i den gode artikkelen ”The Real Jimmy Carter” på FrontPage Magazine.

   

  Men det er ikke bare Carter som har mottatt store summer fra saudierne. Alle presidentene i senere tid har mottatt store summer.

   

  Under valgkampen rett før Obama ble valgt som president, ble Bill og Hillary Clinton tvunget til å oppgi hvor pengegavene deres kom fra. Og de hadde mottatt mer en 20 millioner dollar fra de arabiske Gulf statene, og det meste kom fra Saudi-Arabia.

   

  Bush-familien er sannsynligvis de som har det lengste politiske samarbeidet med saudierne.

  Bush senior og junior har et nært vennskap til kongefamilien og har selvfølgelig mottatt enorme summer fra dem.

   

  President Obama innledet et vennskap til en saudisk prins da han var 25 år gammel. Og Obamas utdannelsene på Columbia og Harvard universitetene ble betalt av saudiske prinser. Så lenge før han ble president mottok han penger fra saudierne.

   

  Vi har nå sett at Saudi-Arabia bokstavelig kjøper seg makt og innflytelse i verdens mektigste nasjon. Men dette skjer ikke kun i USA; dette er bare toppen av isfjellet. Korrupsjon er et effektiv redskap for å styre politikere og samfunnstopper; slike enorme pengesummer skaper bindinger og gir taushet om hva som virkelig foregår på den arabiske halvøya.

   

  Hør og se Barak Obama og David Cameron hyklerske hyllest av den avdøde kong Abdullah av Saudi-Arabia som en "stor leder"og for hans "innsats for fred" og for "å styrke forståelsen mellom trossamfunnene."

   

   

   

  Alle svindleres mor

   

   

   

  Den innerste sirkelen i Saudi-Arabia består av syv prinser, og de styrer offentlige innkjøp for mange milliarder dollar årlig, uten kontroll.

   

  En skandale i 2003 avslørte hvordan prins Bandar mottok 12 milliarder kroner i bestikkelser fra britiske våpenprodusenter. Myndighetene i Storbritannia skal ha kjent til saken, men Tony Blair advarte om at hvis etterforskningen av korrupsjonssaken kom til en konklusjon, så ville saudierne stoppe all utveksling av terrorinformasjon til etterretningen deres. Les artikkelen ”Al-Yamamah arms deal” på Wikipedia for å lese mer om denne skandalen.

   

   

  Prins Bandar

   

  Prins Bandar er nå død. Han var god venn av George Bush senior og junior og var tatt opp som æresmedlem i Bush-dynastiet, med kallenavnet ”Bandar Bush”. Det er laget dokumentarfilm om svindelen, skandalen kalles av noen ”alle svindlers mor”. Se ”Bandar Bush, BAE and UK/Saudi Corruption

   

   

   

  Sveriges knefall for Saudi-Arabia

   

   

   

  Sverige har nettopp hatt en intern debatt om det økonomiske forholdet til Saudi-Arabia.

  Kongedømme er Sveriges viktigste handelspartner i Midtøsten. I 2013 eksporterte Sverige krigsmateriell til Saudi-Arabia for 750 millioner kroner. Den totale eksporten av varer og tjeneste var vel 12 milliarder svenske kroner.

   

  Men for kort tid siden så vi hvordan den diplomatiske krisen mellom Sverige og Saudi-Arabia var et faktum etter at utenriksminister Margot Wallström gikk hardt ut omtalte Saudi-Arabias straffemetoder som middelalderske. Dette ble oppfattet som en stor fornærmelse mot det saudiske kongehuset og ikke minst mot islam.

   

  Krisen førte til at det svenske næringslivet la press på regjeringen og det tok ikke lang tid før både Kong Carl Gustaf og statsminister Löfven grep inn for å avslutte konflikten. Frykt for å fornærme islam og politiske og økonomisk press, førte til svensk knefall for det fornærmede islamske konge huset.

   

  "Det er et innflytelsesrikt land. Derfor er det viktig for oss å gjenopprette de bilaterale forbindelsene," sa Wallström.

   

  Forholdet er nå normalisert, men regjeringen i Sverige vil ikke si om den måtte be om unnskyldning for å avslutte den diplomatiske konflikten, men det spekuleres i om svenskene ga lovnader om mer moské bygging, mer innflytelse til imamene og igangsetting av tiltak mot kritikk av islam.

   

  ”Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus”(Åpenb. 18:9)

   

  ”For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.”(Åpenb. 18:23)

   

  Dette er en beskrivelse som Saudi-Arabia helt klart oppfyller.

   

   

   

  Skjøgen har en religiøs innflytelse på verden

   

   

   

  Hun beskrives som sagt også å påvirke verden med sin avgudsdyrkelse:

   

  ”For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri…”(Åpenb. 18:3)

   

  Vredens vinen som folkene blir beruset av er islam og kommer fra krigsguden Allah. Islam er i sannhet den vinen som gjør folk vrede og krigerske.

   

  ”Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri.”(Åpenb. 17:2)

   

  Som vi vet er Mekka og Saudi-Arabia selve arnestedet og hjertet til islam, med sin olje rikdom bruker hun enorme summer for å spre vredes vinen.

   

  Følgende eksempel setter dette i perspektiv, Southern Baptist Convention i USA er den kristne organisasjonen som bruker mest penger på misjon i hele verden. Myndighetene i Saudi-Arabia bruker like mye penger på å spre islam hver tredje dag som den største kristne organisasjonen bruker på misjon over et helt år!

   

  Sammen med Qatar og Tyrkia er Saudi-Arabia helt klart hovedsponsoren for islamiseringen som foregår i Vesten. De finansierer store og små organisasjoner som kjemper for islamske tilpassninger i samfunnet. Den største og mest kjente av dem alle er det Muslimske Brorskap. De har frem til 2013 i stor grad fått sine penger fra Saudi-Arabia.

   

  Den franske dokumentaren Hva er Det muslimske brorskapet? som er tilgjengelig via NRK nett-TV er en viktig ressurs.

   

  Broderskapet har innfiltrert vesten og jobber strategisk med sitt langsiktige mål, som er å gjenreise det islamske kalifatet å islamisere hele Vesten.

   

   Det muslimske brorskap

   

  Universiteter i Europa og USA mottar store pengegaver fra saudierne, og det heter seg at de sponser universitetene for å fremme forståelse og toleranse for islam. Pengestrømmen er med på å legge føringer på undervisningen med egne islamske undervisningsprogrammer.

   

  Islamisering av vestlige universiteter

   

  Det tragikomiske med dette er at et av verdens mest intolerante og verste regimer, hvor det er kun islam og sharia som gjelder, kommer til Vesten for å lære oss at vi må være mer tolerante.

   

   

  Sharia

   

  For å sette dette i en kontekst og hvor absurd dette er, så skal vi se på en sammenligning. En regner med et det er ca. 2 millioner kristne i Saudi-Arabia, hvor de aller fleste av disse er utlendinger. Men det er null – 0 – kirker, og det er strengt forbudt å holde kristne møter eller bønnemøter. Prester og pastorer slipper ikke en gang inn i landet for å holde gudstjenester. Det er hardere dom for å smugle Bibel enn narkotika til landet, som du risikerer dødsstraff for.

   

  Til sammenligning så er det drøye 3 mill muslimer i England, og de har mer enn 1600 moskeer som i stor grad er sponset av Saudi-Arabia og andre Gulf stater. Dette hadde aldri vært mulig uten enorme pengesummer og et ignorant og sovende samfunn som Vesten er i dag.

   

  Saudi-Arabias langsiktige og endelige mål er ikke til å ta feil av: de ønsker at Vesten skal bytte ut sine demokratiske lover med de islamske. Akkurat som evangeliske kristne ønsker å vinne hele verden med evangeliet, ønsker saudierne å islamisere hver kvadratkilometer på jordens overflate.

  Moskeer som i dag bygges i Vesten, inkludert i Norge, blir sponset derfra, noe Hege Storhaug og Human Rights Service har dokumentert meget grundig. Islam er som sagt verdens største religion etter kristendommen, og den vokser hurtigst av dem alle, Saudi-Arabia har en nøkkelrolle i dette.


  Islam manipulerer mediene til antipati mot Israel

   

  Ved hjelp av sin rikdom setter de opp Moskeer i Vesten, og deretter utdanner de imamer og predikanter som de igjen sender ut til moskeene for å spre hat-propaganda mot jøder og den vestlige verden.

   

  ”For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri,…” (Åpenb. 18:3)

   

  Vi kan konkludere at Saudi-Arabia helt klart oppfyller beskrivelsen om å ha religiøs innflytele på verden med sin vredes vin!

   

   

   

  Skjøgen er kilden til stor forfølgelse av Guds folk.

   

   

   

   

  Og jeg så at kvinnen (skjøgen) var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.”(Åpenb. 17:6)

  Og vers 24 i kap.18 sier:

   

  ”I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.”

   

  Det er tydelig at skjøgen er selve kilden til en voldsom forfølgelse av Guds folk i endetiden. Da må vi stille spørsmålet: Er Saudi-Arabia og Mekka en kilde eller opphav til forfølgelse av Israel og Guds folk, og har de blod på sine hender?

   

  Svaret er helt åpenbart. Krigsguden Allah og profeten Muhammed har vært selve motivasjonen for islams forfølgelse av Guds folk i 1400 år og Israel-hat i 67 år. Noe av det første Muhammed og hans disipler gjorde var å renske hele den arabiske halvøya for jøder og kristne, og man finner som sagt ingen synagoger eller kirker i Saudi-Arabia den dag i dag.

   

  Og nå i vår tid, er forfølgelsen av kristne i den muslimske verden i ferd med å nå nye høyder i historien.

   

  90% av all terror og krigføring som foregår i verden blir utført i Allahs navn, alt dette har derfor sitt utspring fra Mekka. I de muslimske hellige skrifter og læresetninger er terror og forfølgelse selve eksemplet på hvordan jihad skal utføres for å tvinge mennesker til å underkaste seg islam.

   

   

  Terroraksjonen mot USA 11 september 2001 ble utført og finansiert av folk fra Saudi-Arabia, og dette var starten på en vekkelse i den muslimske verden.

   

  Som vi ser på nettsiden TheReligionofPeace.com, har islamske terrorister utført mer enn 25.000 dødelige terroraksjoner siden 11 september 2001.

   

  Saudi-Arabia og Mekka er ikke bare det ideologiske opphav til denne terroren; faktum er at veldig mye av dette finansieres via av dem. For eksempel så har kongedømmet vært en av hovedsponsorne bak flere palestinske terrororganisasjoner i kampen mot Israel. I 2003 ble det lagt frem en rapport fra MEMRI om terror sponset av saudierne, de kom frem til at de hadde gitt 4 milliarder dollar for å finansiere opprør og terror mot Israel.

   

  Den muslimske verden er i dag så å si jøderen og kristne står nå i fare for å lide samme skjebne. Vi er vitne til en enorm forfølgelse og terrorisering av Guds folk. Det er i dag de kristne som forfølges mest i hele verden, og det er i all hovedsak radikale muslimer som sørger for dette.

   

  Vi hører daglig rop om hjelp fra kristne i det muslimske Midtøsten og Nord-Afrika som blir forfulgt på det sterkeste. Hovedsponserne til muslimsk terror er Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og Iran. Det er de som bevæpner og hjelper islamistene som utfører kidnapping, voldtekt og drap på Guds folk.

   

  Når muslimer utfører terror og drap, så er det i all hovedsak for å ære Allah. Dette bør få oss til å tenke på Jesu egne ord om endetidens martyrer. Jesus advarte om at i endetiden vil de som dreper kristne faktisk tro at de gjør Gud en tjeneste:

   

  ”Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.”(Johannes 16:2-4)

   

  Jesus ber oss om å huske på dette når trengselen kommer i endens tid. Vi vet at islam har en direkte fornektelse av både Faderen og Sønnen i sin lære, og vi ser at de ærer sin gud Allah når de slakter Guds folk. Dette bekrefter at de handler nøyaktig slik Jesus advarte om. Korsfestelse, halshugging og partering er helt vanlig gjennom islamsk terrorisme som beskrevet i islamsk originalkilder, Koranen og Sunna.

   

  21 kristne koptere halshugges av IS

   

  ”I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blittslaktet ned.”(Åpenb.18:24)

   

  Legg merke til at verset snakker om slakting! All blodsutgytelsen og slakting av mennesker som skjer i Allahs navn har sin opprinnelse fra Muhammeds Mekka, hvor vredensvinen islam kommer fra.

   

   

   

  Skjøgen lever i overdådig luksus

   

   

   

  Bibelen legger vekt på at hun lever i overdådig luksus, så da må det være noe spesielt:

   

  ”Og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevne.”(Åpenb.18:3)

   

  ”Og som hun selv har unt seg av prakt og luksus.”(Åpenb.18:7)

   

  Saudi-Arabia har i dag mer enn 7000 grådige prinser. Og de lever i en ufattelig luksus.

  Prins Al-Waleed bin Talal er kanskje den mest kjente av dem alle. Han har flere palasser og har mer en 200 luksusbiler. En av bilene er en diamant-belagt Mercedes SL-600 til en verdi av 48 millioner dollar. Andre gale rikinger gullbelegger bilene sine, men å dekke bilen med tre 300.000 diamanter er absolutt det dyreste og villeste man kan gjøre.

   

   Prins Al-Waleed bin Talal eier denne diamantbelagte Mercedes SL-600 til en verdi av 48 millioner dollar

   

  I sitt flygende palass, som er en luksuriøst innredet Airbus A380 til 3 milliarder kroner, flyr han verden rundt. Han har også bestilt verden største luksus lystbåt til 3 milliarder kroner!

   

  En kan skrive flere bøker om hvilken overdådig luksus kongefamilien lever i, om palasser de har og hvordan de sløser bort penger på en ekstrem luksus. Men hvor får prinsene pengene fra? Det er selvfølgelig gjennom olje inntekter.

   

  Kongefamilien deler ut store pengebeløp helt fra fødselen av med noe de kaller stipend for kongelige. I tillegg får prinsene ”bonusstipend”på opp til tre millioner dollar når de gifter seg eller vil bygge et nytt palass. Men prinsene har langt flere metoder å tappe verdens rikeste oljeformue på. Vi kan ikke gå i detaljer, men stikkordet er korrupsjon, svindel og kriminalitet.

   

  Les artikkelen ”De 7000 grådige prinsers land”, skrevet av en av Aftenpostens bedre journalister Per Anders Johansen, sønn av Jahn Otto Johansen.

   

  Så vi ser at Saudi-Arabia har ..”overdådige vellevne.”(Åpenb.18:3)  og ... ”unt seg av prakt og luksus.”(Åpenb.18:7)

   

   

   

  Skjøgen importerer en mengde varer

   

   

   

  Neste kjennetegn rir på temaet av det forrige. Hun beskrives å handle en mengde varer:

  ”Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger:skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, osv…Og slaver og levende mennesker.”(Åpenb.18:11-13)

   

  Saudi-Arabia er en stor ørken, og landet produserer og eksporterer i all hovedsak to ting: olje og islam, annet må de importere. Med tanke på landets, beliggenhet, økosystem og gedigne luksusforbruk og at det er ca. 29 millioner mennesker i landet, sier det seg selv at behovet for import av varer er stort.

   

  Det foregår masseimport av vestlige luksusvarer til den saudiarabiske ørkenen

   

   

   

  Skjøgen kjøper slaver

   

   

   

  Alle nasjoner importerer en mengde varer, men det er en ting vi skal legge spesielt merke til som skjøgen kjøper. Det står at hun handler ”slaver og levende mennesker.” (Åpenb.8:13)

   

  Importerer Saudi-Arabia mennesker og slaver? På grunn av alle pengene som regimet smører folkene med for å holde protester og opposisjon nede, så er det veldig mange som ikke er aktive i arbeidslivet.

   

  Saudierne er blitt late og må derfor importere utenlandsk arbeidskraft for å holde landet i gang. Det snakkes om 30% arbeidsledighet, men det er ikke bare fordi det ikke er jobber å få; de gidder ikke å jobbe. Og den utenlandske arbeidskraften er dessuten mye billigere. En fjerde del av saudis befolkning består av utenlandsk arbeidskraft.

   

  Khaled A Beydoun, professor i jus ved Barry University Dwayne O Andreas School of Law:"Dagens moderne slaveri i den arabiske verden er ikke basert på hudfarge, men på lovlig underordning."

   

  Ifølge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen utgjør utlendinger 50% av den aktive og arbeidende befolkningen. Men det anslås at det er 5 millioner innvandrere uten papirene i orden, en stor del av dette er importert av landets eget næringsliv som billig arbeidskraft og jobber under svært dårlige forhold.

   

  Organisasjonen mener også at det er flere hundretusen som lever som virkelige slaver. Her snakker vi om arbeidsslaver, sexslaver og trafficking.

   

   

  Husk at islams grunnlegger selv handlet og tok slaver, og han hadde til og med sexslaver. Da er det er ikke så rart at dette foregår i området Muhammed kom fra og hvor hans ideologi praktiseres som den eneste rette lære.

   

  Les mer om slavedriften i Saudi-Arabia her.

   

  Hittil har vi sett at Mekka og Saudi-Arabia sklir rett inn i apostelen Johannes sin detaljerte beskrivelse som hånd i hanske hele veien. Det er noen flere detaljer som gjenstår, bl.a skal skjøgen bli utslettet av dyret som hun pumper vredesvinen sin inn i.

   

  Vi skal nå se på hvordan Johannes beskriver utslettelsesdommen av skjøgen, samt noen kryssreferanser i det Gamle Testamentet. Summen av det som kommer frem gir oss så mye konkret informasjon, at det ikke lenger kan være noe særlig tvil om hvem som representerer skjøgedommen nå i endens tid. Og som vi skal se, blir utslettelsen av Mekka og Saudi-Arabia profetert og bekreftet av muslimene selv.

   

   

   

  Skjøgen blir dømt av Gud og ødelagt av dyrets rike

   

   

   

  Johannes forteller at hun til slutt blir dømt av Gud, og han beskriver selve dommen som kommer over henne:

   

  ”Og de ti hornene du så, og dyret, de skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild.”(Åpenb.17:16-17)

   

  Det er altså dyret, dvs, det islamske riket bestående av bl.a. Iran, Irak, Tyrkia og Syria som angriper og ødelegge skjøgen.

   

  Da må vi stille spørsmålet, hater deler av den muslimske verden Saudi-Arabia?

   

  Faktum er at de har blitt angrepet av muslimske land flere ganger. Vi må huske på at det tyrkiske ottomanske riket kontrollert Mekka og Medina. I sin storhetstid hadde tyrkerne herredømmet over enorme landområder fra den arabiske halvøya i sør til Balkan i nord, og fra Irak i øst til Algerie i vest.

   

  Og dagens Tyrkia med sine økende ottomanske ambisjoner ønsker å styre regionen igjen. Det betyr ikke bare Mekka og Medina, men også Jerusalem. Tyrkia utgir seg i dag for å danne en allianse med Saudi-Arabia mot Iran og landets atomprogram, men sannheten er at de ikke liker hverandre i det hele tatt.

   

  Deler av den islamske verden mener Saudi-Arabia ble etablert av vestlige makter og at monarkiet ikke har noe grunnlag i islamsk lov.

   

  Saudi-Arabia er i dag en nær økonomisk alliert av Vesten og USA spesielt, det har bidratt til en militant, islamistisk motstand mot kongehuset, og sunnimuslimene i ISIS sier rett ut at de ønsker å ødelegge Mekka.

   

   

  Spesielt Iran, men også andre militante muslimer ser på Saudi-Arabia som ei hore fordi de er i seng med den vantro Vesten med tett økonomisk samarbeid. Handelen gjør både Vesten og saudierne rike og dette provoserer mange islamister.

   

  Det sjiamuslimske Iran og en del sunnimuslimer, profeterer og lærer at Mekka vil bli ødelagt i endens tid. Når deres frelser Mahdi kommer så profeteres det at den islamske Messias figuren skal styre kalifatet fra Jerusalem, fordi Mekka og Medina er ødelagt. Det er derfor vi hører islamistene roper om å "befri" Jerusalem og om en fullstendig nedslakting av jødene ved dommedag.

   

  Islamister higer etter Jerusalem

   

  Dette vet Saudi-Arabia og frykter derfor at det sjiamuslimske Iran skal bombe landet for å oppfylle profetien. Fakta er at saudierne frykter Irans atomvåpenprogram minst like mye som det Israel gjør. De gjør derfor alt hva de kan for å hindre Iran fra å få atomvåpen. Det svirrer rykter i mediene om at Saudi-Arabia har gitt Israel grønt lys til å fly i deres luftrom ved eventuelt angrep på atomreaktorene inne i Iran.

   

  Saudi-Arabia frykter Irans atomprogram

   

  Det er en slags kald krig som foregår og saudiernes bombing av Iran-støttede opprørere i Jemen er en del av dette spillet.

   

  Shia-muslimer demonstrerer og viser sitt hat mot det Sunni-muslimske Saudi Arabia

   

  Iran forbyr i dag sine borgere å praktisere Hajj til Mekka, som er en av de fem søylene i islam. Sunni- og sjiamuslimer er bl.a. splittet i synet på de hellige muslimske byene. Det er sunnienes Mekka på den ene siden og sjianes Karbala på den andre. Splittelsen er dyp og kommer til spille en stor profetisk rolle i tiden som kommer.

   

  Iran er en del av dyret som kommer til å angripe skjøgen. Som vi vet klarer ikke muslimene å holde fred med hverandre, det ser vi på all terror å krig som foregår i den muslimske verden.

   

  Konflikten mellom Shia og Sunni

   

  Men dette er profetert flere steder i Skriften. Daniels bok beskriver riket til antikrist å være delt:

   

  ”Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne”.(Daniel 2:41-43)

   

  Dette er en beskrivelse som passer perfekt med sjia og sunni verdenen i dag.

   

  Jesus forutsa den endelige dommen av skjøgen og riket til Antikrist når han underviste om de åndelige lover:

   

  "Etrike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og enby eller ethjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående". (Matteus 12:25)

   

  Det er spesielt to ting som forener radikale muslimer på begge sider, og det er krigen mot Israel og de kristne. Men en dag vil dommen over skjøgen komme:

   

  ”For Gud ga dem (de ti konger) i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme tanke: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.”(Åpenb.17:17)

   

  ”For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den uretten hun har gjort.”(18:5)

   

  ”Derfor skal plagene hennes komme på én og samme dag: død og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ild. For mektig er Herren Gud som dømmer henne.”(Åpenb.18:8)

   

  Det islamske dyret vil til slutt vende seg brått mot Saudi-Arabia for å ødelegge henne, en engel forkynner dommen:

   

  ”Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!”(Åpenb.14:6-7)

   

  Når dommen er fullbyrdet høres dette:

   

  ”En annen engel fulgte etter og sa:Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.(Åpenb.14:8)

   

  Så ”alle horers mor", Mekka, vil bli straffet av Gud for å skjenke folkeslagene fulle av vredesvinen islam. Dette gjentas i kap.18:

   

  ”Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder,..(Åpenb. 18:2)

   

   

   

  Apostelen Johannes siterer det Gamle Testamentet

   

   

   

  Vi vet at hverken Jesus eller apostlene hadde det Nye Testamentet slik vi har i dag; de siterte hele veien de gamle profeten. Åpenbaringsboka, som er avslutningen av Bibelen, er i stor grad bygd opp på avsnitt fra det som kommer før den. Det som skal skje helt i endens tid ved verdens forløsning, blir profetert om og om igjen i det Gamle testamentet. Johannes refererer fra dem og gir en detaljert oppsummering av det som vil skje. Men hvor er utrykket ”falt, falt er Babylon ” hentet fra? Finner vi en kryssreferanse i Skriften?

   

  Sitatet er hentet fra profeten Jesaia, og han beskriver den samme dommen. Han lokaliserer også helt konkret hvor Babylon ligger, og til og med hvilket land som angriper.

   

  Jesaias profeti er om Babylons undergang og kalles: ”Budskap om ørkenen ved havet.”

   

  Som vi husker fra del 2, så forklarte Johannes at Babylon befant seg i en ørken, og her bekrefter Jesaia at Babylon ligger i en ørken ved havet.

   

  Mange vil hevde at Jesaia kun snakker om gamle Babel by i Irak. Men ligger gamle Babylon by ved havet? Gamle Babel ligger ikke ved havet, Mekka derimot ligger ved Rødehavet og hele landet er en stor ørken omgitt av flere hav. Den arabiske halvøya er ørkenen ved havet og litt ut i avsnittet kommer Jesaia med budskapet om Babylons fall:

   

  ”Falt, falt er Babylon! Alle byens gudebilder ligger knust på jorden.”(Jesaia 21:9)

   

  Her har vi det samme ordtaket som Åpenbaringsboka refererer; det er fordi det til syvende og sist er samme historie som blir fortalt. Og den endelige oppfyllelsen av profetien vil skje på Herrens dag i striden for Sion.

   

  Videre i domsavsigelsen mot havørkenen, så kommer Jesaia 21 med flere konkrete geografiske steder som bekrefter hvilket området det er snakk om:

   

  "Budskap omDuma. Noen roper til meg fraSe'ir." (11)

   

  "Budskap omArabia. Dere karavaner fraDedan."(13)

   

  "Dere som bor iTema!(14) Om et år skal det være slutt på all herligheten iKedar".(16)

   

  Så er spørsmålet: Hvor ligger Duma, Seir, Arabia, Dedan, Tema og Kedar?

   

  De ligger alle sammen på den arabiske halvøya, dvs, i dagens Saudi-Arabia!

   


  Saudi Arabia

   

   

  Johannes sier at angrepet på skjøgen skjer brått, hun skal brenne på en time og Jesaia forteller hvem det er som angriper:

   

  ”Et hardt syn har jeg fått se: Svikere sviker, hærmenn herjer. «Fram, du Elam! Til angrep, du Media!” (Jesaia 21:2)

   

  Elam og Media er dagens Iran, så her får vi høre at Iran går til angrep. Dette bekrefter Johannes sin beskrivelse av Iran (bjørnen) som en del av dyrets rike som angriper, og det stemmer skremmende godt med dagens politiske situasjon. Vi kan derfor regne med at situasjonen i Midtøsten vil bli mer spent i tiden som kommer og at Iran til slutt vil angripe Saudi-Arabia.

   

   

   

  Handelsfolket på havet skal se skjøgebyen brenne

   

   

   

   

  Johannes forteller at handelsfolk og sjøfolk som er ute på havet skal se at hun brenner:

   

  ”På en eneste time er all denne rikdommen lagt øde. Alle skippere og alle som seiler langs kystene, sjømenn og alle som lever av sjøfart, de sto langt borte. De så røyken stige opp der hun brant, og ropte: Hvor finnes maken til denne store byen? Og de strødde støv på hodet og ropte i gråt og sorg (ikke vestlig, men Midtøsten skikk): Ve, ve over den store by, hvor alle som har skip på havet, er blitt rike av hennes overflod! På en eneste time ble hun lagt øde.”(Åpenb.18:17)

   

  Vi leste her om skipene og folkene på havet som så røyken stige opp når hun brenner.

  Saudi-Arabia er som sagt en ørken og Mekka ligger ca. 5 mil inn i landet fra Rødehavet som er en av verdens mest trafikkerte ships gater.

   

  I Jeremia kan vi lese om den endelige dommen mot Edom i endens tid. Der blir Edoms område beskrevet å gå fra Teman til Jordan, det henvises til det samme området, d.v.s Saudi-Arabia, og det er naturligvis den samme dommen som Johannes og Jesaia beskriver:

   

  ”Derfor, hør hvilken beslutning Herren har fattet om Edom, hvilken plan han har lagt mot dem som bor i Teman.Når de faller, skjelver jorden av drønnet,helt til Rødehavet høres skriket.(Jeremia 49:20-21)

   

  Tydeligere kan det ikke bli, det er fra Rødehavet handelsfolk og skipsflåten vi vil se at Mekka og landet går opp i røyk. Legg merke at at når de faller, skjelver jorden av drønnet, det tyder på at landet blir bombet. Johannes beskriver bombingen slik:

   

  "Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: Slik skal Babylon, den store by, bli styrtet ned med veldig kraft og aldri finnes mer."(Åpenb.18:21)

   

  Men, Johannes sier at landet skal brenne, hvordan er det mulig, landet er jo bare en stor ørken? Svaret på det finner vi i Jesaia 34 hvor dommen mot Edom også blir nevnt:

   

  ”Det er hevnens dag for Herren, gjengjeldelsens år i striden om Sion (Herrens dag).Elvene skal bli til bek og støvet til svovel, landet blir til brennende bek.Verken dag eller natt skal det slukne, evig skal røyken stige. Fra slekt til slekt skal det ligge øde, evig og aldri skal noen krysse det.”(Jesaja 34:8-10)

   

  Jesaia sier at elvene skal bli til bek og at landet blir til brennende bek. Vanlige elver og sand brenner ikke, det er derfor ikke snakk om vanlige elver. Grunntekstens betydning for ”torrent” er også underjordiske brønner og tunneler. Og brønnene og tunnelene blir til bek som betyr olje eller tjære, så her profeterer Jesaia olja under bakken ca. 2600 år før den ble oppdaget.

   

  Og det står at landet forvandles til brennende bek som bokstavelig talt betyr brennende olje. Derfor er det mest sannsynlig at Saudi-Arabia blir bombet, og det vil sette oljebrønnene i brann.

   

  Og hvis en lurer på hvordan det vil se ut etter at det islamske dyret ledet av Tyrkia og Iran har bombet Saudi-Arabia, så kan vi se på bilder av noe tilsvarende fra Kuwait krigen, da Saddam Hussein satte fyr på oljebrønnene der.

   

  Brennende oljebrønner i Kuwait

   

   

  Røyken av en slik brann er helt ekstrem og mørklegger store områder; tenk da hvor ille det kan bli når verdens største oljebrønner brenner.

   

  Verden gir i dag Iran tid å mulighet til å utvikle atomvåpen, og det er ikke utenkelig at det brukes atomvåpen i denne krigen (hun skal brenne på en time).

   

  Vi ser at Mekka og Saudi-Arabia fyller alle beskrivelser som Johannes gir. Når vi i tillegg legger til avsnittene i Gamle Testamentet om samme tema, så blir det helt åpenbart hvilket område det pekes på. Jesaia og Jeremia avslører helt konkret hvilket geografisk område det er snakk om, nemlig dagens Saudi-Arabia og ikke Italia, New-York eller Irak.

   

   

   

  Sjiamuslimsk leder profeterer at Iran vil bombe Saudi-Arabia

   

   

   

  I mars 2015 uttalte en sjiamuslimsk leder på "Irak Fremtids TV", at Iran bør ødelegge Saudi- Arabia. Hans beskrivelse høres akkurat ut som Irans ødeleggelsen av Babel/Arabia i Jesaia 21 og dommen over Bozra/Edom i Jesaja 34 og dyrets ødeleggelse av hora ”Babylon den store” i Åpenbaringen. Programlederen kaller Saudi-Arabia for ei ”skamløs hore i ørkenen” og sier oljen vil flyte og brenne etter bombing av oljebrønnene, og at deres hovedsteder for ”horedommen”, Mekka og Medina, vil bli ødelagt.

   

  Vi ser altså at Bibelens profetier om dommen som vil ramme Mekka og Saudi-Arabia blir varslet i dagens medier, og det på et så detaljert nivå at en skulle tro de siterte direkte fra Bibelen.

   

  Når vi i nå ser hvordan Skriftens mange detaljerte beskrivelser passer inn, og hvordan muslimer bekrefter dens kommende dom og totale ødeleggelse, så blir det vanskelig å benekte at Mekka og Saudi-Arabia kan identifiseres som ”Babylon den store”.

   

  Vi vet at det eksisterer mange spekulasjoner og teorier rundt skjøgen, men dagens realiteter på bakken taler veldig sterkt for teorien som her presenteres. Den spente situasjonen i Midtøsten vil ganske snart avsløre om teorien er riktig eller ikke.

   

   

   

  "Babylons den stores" himmelhøye tårn reises i dag

   

   

   

  Det er en merkverdig og slående parallell mellom det gamle Babylon og Mekka og Saudi-Arabia som nå åpenbares rett frem for våres øyne.

   

  Som vi vet bygde kong Nimrod det himmelhøye babels tårn som er blitt symbolet på menneskelig hovmod og forførende avgudsdyrkelse. I selve hjertet av området som utkrystalliserer seg som ”Babylon den store” i dag, finner vi flere av verdens største og høyeste tårn. De arabiske oljelandene konkurrerer om å ha det høyeste tårnet i verden. Det gjør de for å markere at ingenting er umulig med sin enorm rikdom og for å ære Allah.

   

   

  Rett ved Kaba ligger byggverket som har syv sammenhengende tårn. Mekka Royal Hotel Clock Tower er 601 meter høy og er i dag tredje høyeste bygning i verden.

   

  Tårnet sto ferdig i 2012 og innehar 30 verdensrekorder.Tårnbygningen har klart størst gulvareal i verden med sine 1,4 millioner kvadratmeter. Den har verdens høyeste klokketårn og verdens største urtavler (35 ganger større en Big Ben). Det har i alt fire klokker i tårnet. Urene har diameter på 46m, minuttviseren er 22m lang og urene er opplyst av to millioner led lys og er synlig på 25 kilometers avstand.

  Mekka Royal Hotel Clock Tower

   

  Tårnet er som sagt plassert rett foran Kaba, det helligste stedet innen islam. Og hva er det tårnet proklamerer? Jo det proklamerer at ”Allah er større”. På toppen kroner en gedigen halvmåne med mosaic gullbelegg.

   

   

   

  Arabisk avis kaller området ”Babels fjell”

   

   

   

  I den arabiske avisen Al-Sharq Al-Awasat omtale, kommer det frem at tårnet står på området til "Babels fjell" (Mount Babel) og de har følgende å si om det enorme prosjektet som ble gjennomført i Mekka:

   

  ”Prosjektet"Tårnhuset" er det første prosjektet i Mekka... som bærersyv tårn... "Towers of the House" er på området til Mount Babel i Ajyad. Området har utsikt direkte på Haram al-Sharif (hellige huset [Kaba]). Det er også det største tårnet i verden når det gjelder areal.... ogbestår av syv tårn .”

   

  Så tårnet er reist på et område som bokstavelig kalles ”Babels fjell”! Byggverket har observatorium for å overvåke bevegelser av månen og kalles ”Huset til de syv tårn” (Seven Towers of the House) som minner om det gamle navnet på Babel, som også ble kalt ”Huset til de syv lysene på jorden”!

   

  Tårnhuset, med sine syv tårn

   

  Og vi skal merke oss at Tårnhuset er reist på ruinene av det historiske ottomanske fortet fra 1780 som ble reist for å beskytte de muslimske helligdommene i byen. Rivingen av den ottomanske byggningen ved starten av 2000 tallet, skapte sterke reaksjoner fra Tyrkia og anklagede Saudi-Arabia for å gjennomføre en kulturell massakre. Så her ligger det faktisk en kime til konflikt i tiden som kommer.

   

  The Kingdom Tower blir verdens høyeste tårn

   

  Med sine 828 meter er Burj Khalifa i dag verdens høyeste tårn og ligger i nabolandet Dubai. Men saudierne har sett seg lei av at verdens høyeste bygning ligger i nabolandet og bygger nå det som kommer til på bli verdens suverent høyeste tårn.

   

  Det skal bli mer enn 1000 meter høyt, 1km opp i været! Så da snakker vi virkelig om himmelhøyt tårn slik Bibelen kaller det. Rett utenfor Mekka i byen Jeddah er byggingen nå i gang av det som skal hete Kingdom Tower, og skal etter planen stå ferdig i 2017.

   

  Kingdom Tower

   

  Den opprinnelige planen var at det skulle bli 1600m, men grunnforholdene begrenset det til drøye 1000m. Under pressekonferansen om byggeplanene forklarte den ansvarlige for prosjektet prins Al-Waleed at tårnet vil sende et finansielt og økonomisk signal som ikke kan ignoreres. Med andre ord snakker vi om et tårn prosjekt som oser av hovmod og markerings behov.

   

  Konklusjonen av alt det vi nå har sett, er at ingen andre steder i verden er i nærheten av å oppfylle Skriftens detaljerte beskrivelse av ”skjøgen Babylon den store” slik Saudi-Arabia og Mekka gjør.

   

  Kingdom Tower - Vår tids Babels tårn 

   

   

   

  Kristen vekkelse i Saudi-Arabia

   

   

   

  Helt til slutt ønsker jeg å understreke det som er hoved hensikten med å studere og granske profetiene. Mange røster i dag forsøker å forteller oss at vi ikke bør fokusere på eskatologi (de siste ting), men hva var det Jesus gjorde? Faktum er at alle kristnes forbilde, Jesus, studerte eskatologi og apostlene likeså. Det er Gud selv som har gitt oss det profetiske ord og det er Herrens vilje og mening at det skal veilede å inspirere oss til å forkynne evangeliet om riket som kommer. Ordet skal sammen med Ånden drive oss frem slik at vi ikke blir passive, men aktive for Guds sak. Tiden som ligger frem for oss vil bli meget tøff og hard, kristne trenger derfor virkelig å forberede seg, både for sin egen del og for å hjelpe andre.

   

  Gud forventer at hans folk kjenner Skriftene og det er farlig for kristne å være passive til ondskapen som nå manifesterer seg i form av hat og forfølgelse mot jøder og kristne. Muslimene rammes også hardt og mange forsøker å bryte ut av islams jernhånd. Det er derfor viktig at vi ber for dem, muslimene er like mye omsluttet av Jesus kjærlighet som alle andre mennesker.

   

  Rett før dommen kommer over skjøgen, så lyder det et vekke rop fra Herren, dette varsler sannsynligvis en vekkelse. Gud kaller på sin brud og Han ber dem flykte ut av henne før dommen faller:

   

  ”Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den uretten hun har gjort.” (Åp.18:4-5)

   

  Kristenforfølgelsen er nå rekord stor og vokser for hver dag, kristne står i fare for å bli utryddet flere steder i den muslimske verden. Det blir hevdet at i begynnelsen av dette århundre var det 20 prosent kristne i Midtøsten, men nå er det bare fire prosent igjen.

   

  Paradokset er at samtidig som historiens største kristenforfølgelsen utfolder seg i den muslimske verden, pågår det parallelt store kristne vekkelser flere steder. Det har lenge vært kjent at en av verdens største vekkelser vokser frem inne i Iran. Kristendom er som sagt strengt forbudt i Saudi-Arabia og det har frem til vår tid vært helt stengt for evangeliet.

   

  På samme måte som i Iran, kommer det nå sterke rapporter om en stor undergrunns vekkelse i Saudi-Arabia.Akkurat som Iran ikke klarer å stoppe internett, radio og TV sendinger, gjør heller ikke Saudi-Arabia det. Evangeliet har fått fotfeste i landet og vokser, dette er gode nyheter!

   

  Gud kaller nå på sitt folk i Saudi-Arabia og resten av den muslimske verden. Herren elsker muslimene og er trofast og oppfyller sitt Ord, innhøstningen i den muslimske verden har startet for fullt og dette bærer varslet om at dommen over skjøgen snart vil komme.

   

  La det være helt klart; Saudi-Arabia er et regime som ikke står tilbake for IS i brutalitet og brudd på menneskerettigheter, faktum er at det har vært lettere å være kristen i Syria enn i Saudia-Arabia før dagens borgekrigen brøt ut.

   

  Kilden til islams antikristelige teologi og brutale forfølgelse av kristne over hele verden, kommer fra Koranen og har sitt utspring fra Mekka. Når disse faktiske forhold blir snakket høyt om blir det ofte sterke reaksjoner. Noen reager mer avsky å ber en slutte og forsøker å true røstene til taushet ved å stemple dem som islamofobe rasister eller ved latterliggjøring. Dette fordi de ønsker å forsvare islam og forsøker dermed å bortforklare de helt åpenbare realiteter.

   

  Mens en kristen drepes hvert femte minutt og blodet flyter i islams navn, blir islam forsøkt hvitvasket og løftet frem som ”fredens religion” på lik linje med kristendommen. Men kristne kan ikke være likegyldige til dette bedraget. Vi er faktisk forpliktet til å snakke høyt mot denne ondskapen.

   

  Her vil jeg understreke en ting til; jeg ikke er anti-muslim, tvert imot så ber jeg for muslimene fordi de er forført og lever i mørket. I den muslimske verden koster det fryktelig mye å forlate sin tro og å bli kristen, ja det kan koste dem livet, og mange gjør nettopp dette i dag.

   

   

   

  Martyrene

   

   

   

  Skriften har varslet at det siste antallet som kommer inn i Guds rike vil bli martyrer:

   

  ”Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?»Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.” (Åpenb. 6:9-11)

   

  Johannes forklarer at skjøgen er selve kilden til vredesvinen som folkene i dyrets rike drikker av og som driver dem til full nedslakting av Guds folk. Og i denne sammenhengen er det noe vesentlig som kommer frem:

   

  ”Og jeg så sjelene til dem som var blitthalshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord,...”(Åpenb. 20:4)

   

  Den varslede henrettelsesmetoden er altså halshugging! I dag kan alle som vil se hvem det er som forfølger og som systematisk halshugger Jesus vitner. Det er bare ett religiøst system av betydning som gjør dette i 2015, og det er så tydelig at vi trenger ikke en gang nevne navnet.

   

  Vi kan ut ifra dette anta at den siste store innhøstningen av martyrer vil komme fra den muslimske verden, men vi vet også at dom og rettferd kommer:

   

  ”Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer.Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. Igjen ropte de: Halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet.”(Åpenb. 19:1-3)

 • Muslimsk krav på Jerusalem

  Muslimsk krav på Jerusalem har først og fremst blitt intensivert etter opprettelsen av en jødisk nasjonalstat i 1948 og i særdeleshet med Yassir Arafats propaganda vedrørende hans påstander om et palestinske folk i landflyktighet. Tiden etter 1987 ved den første intifadaen, førte til ett nesten unisont krav om at Israel må dele sin hovedstad Jerusalem med sine arabiske naboer. Den massive politiske støtten i blant verdens ledere førte til Osloavtalen, Camp David og Wye River. I dette kravet om en deling av Israel som stat og ikke minst en partering av jødenes hovedstad, finnes det svært sjelden en solid argumentasjon forankret de historiske fakta. Den politiske og religiøse venstresiden støtter seg i stor grad til moderne islamsk teologi, utarbeidet av Arafat og levende gjort via Fatha, Hamas og Hizbollha sine militante aksjoner. 

  To ideologiske argumenter ligger i bunnen for moderne krav på Jerusalem. Det ene er aksepten av palestinere som ett folk med felles land, kultur og blodsbånd. Det andre er kravet om anerkjennelsen av Tempelhøyden som muslimenes helligste sted etter steinen Kaba i Mekka.

   
  Opphavet til uttrykket Palestiner
  Om man studerer ordene "Philistia" og "Philistines", som er roten til navnene Palestiner som igjen avledes av ordet filister som er brukt i Bibelen, ser man at disse benevnelse overhodet ikke har noen semittisk bakgrunn, men folket er etterkommere av "Pelasgeans" som hadde sin opprinnelse i dagens Albania. Opprinnelig kom disse Filisterne fra øya Kreta som i tidligere tider hette Kaftor. De seilte derfra til Egypt. Men kom i konflikt med Farao, og ble som en av sine mer kjente etterfølger, Arafat, jaget ut. Senere reiste de derfor til Gazastripen. I Gaza ble de som Bibelen forteller gjenkjent som "Cherethites" eller som de uomskårne. Dette er historisk underbygget i en avhandling fra Prof. Daniel Schenkel i 1869. Bibelen beskriver også disse filisterne som et blodig og stridig folk. Ett folk som forsvant ut av historien for aldri å oppstå igjen.  

  Keiser Hadrian gav rundt år 117 jødenes hjemland navnet Palestina etter Israels verste fiender ”Philistines”, som et hån og for å markere slutten på det jødiske riket i Judea. Etter flere jødiske motstandskriger i denne perioden ønsket romerne med dette å eliminere alle jødiske bånd til landet. Så etter ett av de hardeste opprørene ledet av Bar Kokhba, som opprettholdt ett indre selvstyre for det jødiske folket i Judea, tvang keiser Hadrian at området skulle hånes med filisternes navn, Palestina.

  Rundt år 400 forsvant navnet Palestina. Deretter for å oppstå med det engelske mandatet i 1917. På grunn av Storbritannias romersk-latinske tradisjon brukte de derfor navnet Palestina-mandatet etter Hadrians påfunn. Dagens Palestinere har derfor ikke noen kjødelig tilhørighet til disse filistere. I forrige århundres Palestina bodde jo både jøder, kristne, drusere og muslimer. Alle disse ble benevnt som Palestinere etter det engelske mandatet. Navnet på landet avgjorde ikke om du var jøde eller araber. Likevel er denne palestinske myten blitt en av verdens mest anerkjente ”sannheter” om ett folk uten land.

  Palestinere er i det store og hele arabere som tidligere bodde i i dagens Egypt, Syria, Jordan, Libanon og delvis i Israel. Mennesker som av ulike årsaker ble tvunget til å være statsløse pga. uvilje hos sine arabiske søsken. Kulturen er arabisk og troen stort sett muslimsk, noe som i utgangspunktet ikke sørger for at de genetisk er ett eget folkeslag, med rettslige krav på å være ett palestinsk folk 

   
  Retten til Tempelhøyden
  I The Jerusalem Post den 21. november 2008 stiller de spørsmålet om Al Aksa moskeen er bygget over det som en gang var en Byssantisk kirke. Fotografi tatt under utgravningene på Tempelplassen i 30-årene, men som først i dag er funnet frem, viser mosaikk fra den Byssantiske perioden. R.W Hamilton, direktør for The British Mandate Antiquities Department ledet utgravningene i sammen med Wakf Islamic Trust, etter at to jordskjelv i 1927 og 1937 skadet moskeen på området. De mosaiske gulvene som Hamilton avdekket dokumenterte han med fotografi og beskrivelser i arbeidet The Structual History of the Al Aksa Mosque. Hamilton fant også restene av rituelle bad under disse Byssantiske gulvene. Badene stammer fra det andre Templets periode, sier Zachi Zweig arkologen under ett foredrag nylig ved Bar-Ilan universitetets konferanse for arkeologi. 

  Disse nye opplysningene samstemmer med norske rektor ved Katedralskolen i Oslo, Volrath Vogt sin dokumentasjon angående Jerusalem fra 1879 ”Det Hellige Land”. Han laget en utførlig oversikt over bruken av Tempelplassen fra år 70 fram til Kalifene inntar Jerusalem. Skrifter slår fast at den blir brukt som tilhold for flere kirker. I følge historien fantes det 4 kirker på denne plassen over Moria-berg. Mariakirken som ble bygd av Justinian i 529, Anastasiakirken som ble bygd av Konstantin den Store i 326, Basilikaen og Golgatakirken. Disse ble ødelagt av Perserkongen Kosroes i år 614. men gjenoppbygd av Modestus i årene mellom 614 til 629.

  Oldtidsmynter kan ofte spille en rolle for å datere historiske hendelser og opptrer objektivt som historiske vitner for sin tid. Det ser ut til at arabiske mynter fra de første århundrer etter Mohammed frem til slutten av Umayyad Dynastiets tid, ikke er relatert i forhold til islamsk historie, men isteden til opprinnelsen av semittisk-kristen periode, slik at myntene kun er preget med kristne symboler.  

   Denne oppdagelsen støttes av inskripsjonen på Klippemoskeen som står på Tempelberget i Jerusalem. Alle som besøker moskeen, som ofte kalles Omarmoskeen, blir fasinert av dens kalligrafi. Imidlertid, når de arabiske tekstene som ble funnet på Klippemoskeen studeres med språkvitenskapelig presisjon, ser man at versene, som man allment antar er fra Koranen, heller er tekster fra det Syro-arameiske språket, i følge språkanalytikeren Christoph Luxenberg. Tekstene på moskeen fra år 694 e.kr, er ikke islamske, men fremstiller en teologisk diskusjon mellom Syriske og Hellenistiske kristne om Jesus sin Guddommelighet. Dette kan bevise at moskeen i sin opprinnelse var en kirke, som senere ble omgjort til en moske, på samme måte som muslimene gjorde med Hagia Sophia moskeen i Istanbul. 

  Klippemoskeen ble ikke bygget til minne om Mohammeds angivelige reise om natten (isra), ei heller hans oppstigning til himmelen (mirag). Men moskeen er bygget til minne om ”Jesus, Marias sønn, Herrens tjerner”. Dette er ”Den Lovpriste” (Mohammed – ett upassende oversettelse av navnet) som står skrevet på moskeen i Jerusalem. 

  Først 200 år etter Mohammeds død blir for første gang navnet hans nevnt i teksten ”Sira” av Ibn-Hisham, da beskrevet som ”type med ett stort arabisk kongedømme”. Først i det niende århundre ble Mohammeds ord nedskrevet i Koranen. Selve navnet Mohammed er kun nevnt i Koranen 4 ganger. Likevel er det uklart om betydningen av navnet skal være en tittel eller navnet på en person, siden ordet oversettes med ”Den Lovpriste”. 200 år etter dette igjen blir navnet Mohammed nevnt i Koranen, etter at en forkynner kommer til Mekka. Jerusalem nevnes ikke i det hele tatt i Koranen. 

  Tatt i betraktning Islamsk propaganda angående Tempelområdet, bekrefter dette de antakelser som historikere i årevis har hatt, at moskeene egentlig i utgangspunktet har vært kirker. Muhammeds etterfølgere var krigerske og beseglet sine seiere med å omgjøre kirker til moskeer. Det levnes liten tvil om deres militære taktikk gjennom historien. 

  Og siden Klippemoskeen var en kirke, motbeviser dette Mohammeds visjonære nattlige reise, som ikke engang er nevnt i Koranen. Dette beviser heller at muslimene ikke på noen måte har rett på ”sin del” av Jerusalem. Muslimenes krav er null verd.