"Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord." - Rom. 10,17

Tro kommer av verbformen pistis: "tro". Ordet innebærer å stole på, ha tro på, være fullstendig overbevist om, anerkjenne, sette sin lit til. pistis uttrykker en personlig tillit som skaper lydighet. Det omfatter underkastelse og en aktiv bekjennelse av Jesus som Herre.

"Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om det en ikke ser." - Hebrerne 11,1

Troen betegner hjertets tillit og engasjerer hele den menneskelige personligheten i et altomfattende livsforhold. Troens frukt og konsekvens er takknemlig lydighet mot Ordet, og troens dype hemmelighet er det evige livssamfunnet med Herren.

"Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, - for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi Han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten." - 1. Tessaloniker 2,13

"I Ham har vi frimodighet, og ved troen på Ham har vi adgang med tillit." - Efeserne 3,12

"Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror, har evig liv!" - Johannes 6,47

Troen er avgjørende for menneskets evighet.

"Men all dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn." - Joh. 1,12

Folk kommer vanligvis ikke til frelsende tro med mindre de enten leser Bibelen eller noen forteller dem om budskapet i evangeliet. Det er Guds Ord Den Hellige Ånd bruker for å vekke en troens respons i oss, og det er påliteligheten i Guds Ord vi bygger vår tro til frelse på.

"Fordi Han selv ville, fødte Han oss ved sannhetens ord, for at vi skulle være førstegrøden av Hans skapninger." - Jakob´s brev 1,18

 

"For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds Ord, som lever og blir." - 1. Peter 1,23

Troen vil aldri kunne oppstå i et menneskes hjerte uten gjennom Guds nådebudskap. Riktignok forkynner også Guds skaperverk hans storhet, hans visdom og godhet. Og loven i vår samvittighet taler nok også om hans hellighet og rettferdighet. Men selv om menneskene var mer mottagelige for dette budskapet ut fra Guds natur, enn slik vi ble det gjennom syndefallet, så kunne vi aldri gjennom dette komme til tro på det eneste navnet som vi kan bli frelst ved, Jesus Kristus, Guds Énbårne Sønn.

Vi ville aldri fått en tro som omskaper og helliger hjertet, en tro som gir trøst mot synden og fred i døden. En frelsende og helliggjørende tro kommer aldri gjennom fornuftens beslutning eller andre tiltak.

Den troen som frelser oss, er ikke den skråsikre troen, men den troen som får oss til å komme til Gud og be om tilgivelse.

 

“Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.” – Jesaja 1,18

Kort sagt: Den rette troen kommer aldri fra noen annen kilde enn det guddommelige ordet om Frelseren.