Vi leser fra Jeremia 18:1-6   "Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren:Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord. 3 Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven.Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.Og Herrens ord kom til meg, det lød så:Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!" 

 

Vi skal se hvordan Gud, den perfekte Pottemakeren, håndterer sine barn, og sin Menighet...

 

 

1. EDENS HAGE

 

Det første pottemakers hus, finner vi i Edens hage. I skapningens morgen tar Gud, etter han hadde skapt alt så skjønt og fullkommet, en jordklump og skaper og former det første menneske, Adam i sitt bilde.

 

"Og Gud sa: La oss gjøre mennesk er i vårt bilde, etter vår liknelse. Og de skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, og over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem." (1 Mosebok 1:26-27)

 

"Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel." (1 Mosebok 2:7)

 

Her kommer skaperakten frem. Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Vi blir i hele vårt livsløp formet av Gud.

 

De ord vi leste innledningsvis, fra Jeremia 18:1-6, fremstiller dette på en fin og levende måte. Gud tar profeten med seg ned til pottemakerens hus, for å lære han hvordan leiren kan formes i mesterens hand. Dersom det misslykkes første gang, lagde han det om til et annet kar. Dette er Guds barmhjertighet med oss. Om det mislykkes både en og flere ganger, gir han oss en ny mulighet. I Bibelen finnes det mange personer, som har opplevd dette. Den mest kjente er Peter.

 

 

2. PETERS FALL OG OPPREISNING

 

3 tallet vil gå igjen, når vi skal beskrive Peters liv. Vi ser først på et avsnitt i Lukas 22:31-34.

"Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.Men Peter sa til ham: Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død!Da sa han: Jeg sier deg, Peter: Hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg." 


Jesus ber inderlig for Peter og sier: "Simon, Simon. Se, satan krevde å få dere i sin makt, for  og sikte dere 
som hvete. Men jeg bad for deg, at din tro ikke måtte svikte." Peter har høye tanker om seg selv, og sier: "Herre med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død."

 

I Lukas 22:54-62 opplever Peter sitt store nederlag, der han 3 ganger fornekter at han kjenner Jesus.

 

"Da de nå hadde grepet ham, tok de ham med seg, og førte ham inn i yppersteprestens hus. Men Peter fulgte langt baketter.De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem.En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham, og sa: Også denne var med ham!Men han nektet og sa: Jeg kjenner ham ikke, kvinne!En kort stund etter fikk en annen se ham og sa: Du er også en av dem. Men Peter sa: Menneske, jeg er ikke det!Omkring en time senere var det en annen som forsikret: Sannelig, også denne var med ham! Han er jo en galileer.Men Peter sa: Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om! Og straks, mens han ennå talte, gol hanen.Og Herren vendte seg og så på Peter. Da mintes Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.Og han gikk ut og gråt bittert."

 

Karet Peter går i tusen knas, livet hans ligger i ruiner...

 

Da Jesus møter Peters øyne den natten, smelter hans hjerte, han går ut og gråter bittert. Det er det som redder Peter. Den ydmyke, gir Gud nåde og tilgivelse.

 

Vi går noen dager fram i tid...

 

Etter en mislykket fisketur, der de den natten ikke fikk noen fangst, står Jesus på stranden og roper: "Har dere noe fisk?" Johannes beskriver dette sterke møte Peter får med Jesus.

 

"Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam!Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg! Da Peter snudde seg, så han at den disippelen som Jesus elsket, fulgte med, - han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst, og sa: Herre, hvem er det som forråder deg?Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham?Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!"

 

Tre ganger får han spørsmålet: "Peter, elsker du meg?" Det var både sårende og ydmykende for han, men Jesus vil på dypet i Peters liv, slik at Han gi ham en full oppreisning.

 

Siden blir Peter utrustet, og fylt med Den Hellige Ånd og ild. Etter pinsefestens dag er han en menneskefisker. Gud bruker ham til store helbredelser, bare skyggen av Peter var nok til at de ble helbredet.  

         

                               

3. PETERS OPPLEVELSE PÅ TAKET I JOPPE

 

 

"Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time.Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham.Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene.På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler.Og en røst kom til ham: Stå opp, Peter, slakt og et!Men Peter svarte: På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.Og en røst kom igjen til ham, for andre gang: Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen.Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett, skulle bety, se, da sto de mennene som var utsendt av Kornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. Nå ropte de inn og spurte om Simon, med tilnavnet Peter, var gjest der. Mens Peter grunnet på synet, sa Ånden til ham: Se, her er tre menn som leter etter deg.Stå opp og gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem." (Ap. gjerninger 10:9-20)

 Høvedsmannen Kornelius i Cæsarea,ber til Gud, og får beskjed og sende bud på Peter, som skal tale ord til han, som han skal bli frelst ved.

Peter er på taket i Joppe, og får en henrykkelse over seg. Gud viser han denne duken som kommer dalene ned fra himmelen.

Han får beskjed om og stå opp og slakte og ete. Selv om Peter var åndsdøpt  og brukt   til stor tjeneste og velsignelse, var han bundet av jødedommen og loven. En jøde kunne ikke gå inn til en hedning.

 

Etter 3 "behandlinger" forstår Peter, at det Gud har renset, skal ikke han holde for urent. Peter fikk en opplevelse, som han aldri glemte. Han gikk med dem til Cæsarea, til Konelius hus. Mens han forkyndte evangeliet, falt Den Hellige Ånd på dem alle. Peter sa: "kan noen nekte dem vannet." Dermed ble Kornelius døpt, med hele sitt hus.

 

 

4. GUDS MENIGHET ER ET POTTERMAKERVERKSTED

 

Guds menighet er et pottemakers verksted. Det er Guds mening og vilje at mennesker skal få hjelp når karet går i stykker.

 

"For selv om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet."

(1 Korinter 4:15)

 

Paulus sier:  Dere har 10.000 tuktemestere, men få fedre og mødre.Vi må vise et sant og ekte hyrdehjerte og kjærlighet til svake og hjelpeløse mennesker. Slik kan Gud kan få sin vei og vilje med den enkelte.

 

"La dette sinn være i dere, som det var i Jesus Kristus." (Filipperne 2:5)