I dette studiumet skal vi ta for oss Guds nåde og en sunn Gudsfykt. Først av alt er det min bønn at hver enkelt leser og hører skal bringes nærmere Kristus vår Herre og Frelser.

1. Guds nåde

"11 For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. 12 Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve edruelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. 15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg."

- Titus 2,11-15

Vi skal, før vi tar oss inn i dette avsnittet, si litt om dette brev til Titus.

Forfatteren er Paulus (1,1). Bakrunnen for at han skriver dette er å gi Titus en detaljert instruks om hvordan han skulle utføre sin oppgave som hyrde. Titus var en relativt ung forkynner (2,6-8) av evangeliet og hadde den vanskelige oppgaven å lede arbeidet på Kreta (1,5). Dette brevet inneholder tre store emner; menighetsordning, sunn lære og gode gjerninger som resultat av Den Hellige Ånds kraft.

La oss nå med dette, gå videre og ta for oss vers 11-15.

Det forunderlige, ved første øyekast, er at det er Guds nåde som opptukter og driver oss til å leve "et liv i Ånden". Jeg har lest dette avsnitt flere ganger, men har aldri tenkt noe nærmere på dette tidligere. Men jo mer jeg tenker over dette, så blir jeg mer og mer overbevist av denne sannheten at Guds nåde opptukter oss til et edruelig, rettferdig og gudfryktig liv. Jo, for hva er det som skjer nå vi leser i Bibelen eller ber? Det er nettopp at vi leser om "himlenes rikes mysterier", som Jesus selv sier i lignelsen om såmannen (Matt. 13,11).

Himlenes rikes mysterier er Guds hemmelige frelsesplan som var forut, ja før verdens skapelse, fattet hos Gud. Vi var forut bestemt til å få barnekår hos Faderen ved Jesus Kristus. La oss nå berikes ved noen vers fra Guds Ord.

" 10 Disiplene kom da til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser? 11 Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes mysterier*, men dem er det ikke gitt." - Matteus 13,10-11

"25 Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet* som det har vært tiet om i evige tider, 26 men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet - 27 ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet! Amen." - Romerne 16,25-27

"3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. 4 For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet 5 har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, 6 til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede. 7 I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 8 Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, 9 da han kunngjorde oss sin viljes mysterium*, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, 10 om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. 11 I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, 12 for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. 13 I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, 14 han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet."

- Efeserne 1,3-14

La oss nå se på noen av disse vers fra Efeserbrevet. Paulus bryter ut i en lovprisning av Gud for alle velsignelser Han har gitt sitt folk. Det første han priser Gud for er at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Det henviser til den rikdommen vi har i Den Hellige Ånd som vi HAR fått når vi har kommet til TRO. Ved Jesu Kristi frikjøpelse ved Hans blod, HAR vi fått barnekår, tilgivelse og evig liv.

            Det samme ordet for "åndelig" bruker Paulus i 1. Korinterne 12,1 når det er snakk om Åndens gaver, noe som viser at de er inkludert i "velsignelsene".

I Jesus var vi utvalgt før verdens grunnvoll var lagt for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og i kjærlighet, får vi barnekår ved Jesus Kristus.

Vi kan se av vers 6 at Gud gav oss sin nådes herlighet i Den Elskede.

Denne "benådningen med nåde" var tidligere en Guddommelig hemmelighet, men i NT er sannheten fullt ut gjort kjent, som kan forstås og benyttes. Jesus er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. Den nye pakt er lovfestet ved nåden, ved Jesus Kristus.

Her skal vi ta med litt ekstra før vi går videre på denne hemmelighet og mysterium siden vi er ved et så meget viktig tema som den nye pakt. La oss lese i Hebreerne 9,15:

"Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt." - Heb. 9,15

Legg merke til det som står at vi skal få den evige arven, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Jesus døde og sonet vår skyld som et rettferdig offer, som et lyteløst lam (se 1. Peter 1,18ff), under den første pakt. Han ble funnet uskyldig i sin ferd, men valgte å ta hele verdens synd på seg og sone vår skyld til Gud for all urett vi har gjort, gjør og kommer til å gjøre. I Apostlenes gjerninger står det at Jesus løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. (Ap.gj 2,24)

Den gamle pakt var lovfestet på lovgjerninger, bud, forskrifter og krav som var umulig for mennesket og holde. Men ved den nye pakt er vi ikke under loven om vi vandrer i Ånden. Hva det innebærer skal jeg komme tilbake til litt senere. Først vil jeg nevne to følgende vers:

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." - Efeserne 2,8

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." - Johannes 3,16

Disse versene stadfester det at ved nåde er vi frelst ved tro. Og alt er Guds gave. Gud sendte sin sønn selv om vi slett ikke hadde fortjent det, men fordi Gud elsker oss.

"16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." - Johannes 1,16-17

Så skal vi tilbake på dette mysteriet som har vært skjult fra evige tider av. Hva sier da Paulus om dette. For å forstå dette noe bedre skulle vi lest kapittel 1-3 i Efeserbrevet, men det vil bli for langt å sitere dette her. Jeg ber derfor leseren lese dette i sin Bibel nøye. Et vers som er talende om dette mysteriet for å si det kort er følgende:

"Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden: At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet." - Ef. 3,5-6

Det er noen meget dype sannheter som ligger i Guds nåde. Som tidligere nevnt skrev Paulus til Titus at nåden opptukter oss til et edruelig, rettferdig og gudfryktig liv. La oss se på ordet edruelig som en liten parantes i denne sammenheng før vi går videre.

- Edruelig, sofronos. Fra sozo, "å frelse, og fren, "sinnet". Ordet er et adverb som betyr å handle på en ansvarlig måte, fornuftig, klokt, ha selvkontroll og være i full besittelse av alle mentale og fysiske evner.

2. Gudsfrykt

Vi går nå videre og leser i det første brev fra Paulus til den unge Timoteus.

"14 Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. 15 Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 16 Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium*: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet." - 1. Timoteus 3,14-16

Ved dette skriftsted i Timoteus kan være mangt å si. Men det jeg er ute etter at du skal se er en dyp sannhet. La oss først se på vers 16. Det står gudfryktens mysterium. Men hva er mysteriet? Det står jo videre at Gud er åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Hvem er det dette vers taler om? Jo, det er jo selvfølgelig Jesus Kristus. (Å gå videre inn på dette vers ville bli for langt å ta med her.)

Hva betyr dette? Ser du det? Gudsfryktens mysterium er i Jesus Kristus. I Ham finner vi nåde. Og i Ham er kilden til Gudsfrykt. Hvilken person har vel ikke levd mer Gudfryktig enn Ham? Jesus underordnet seg Faderen og gjorde ikke som Han selv ville, men som Faderen ville. Husk bare i Getsemane før Han ble tatt til fange. Han ba tre ganger: Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.

 

Om Gudsfrykt

La oss gå litt videre inn på hva gudsfrykt er, hvordan vi får det og hva den gjør med oss.

For det første så blir vanligvis ikke Gudsfrykt regnet med til noen av de ulike nådegavelistene, men allikevel er gudfryktighet noe som Den Hellige Ånd gir oss som en gave.

Gudsfrykt er en dyp respekt og ærbødighet for Gud som hjelper oss til å foholde oss rett til Ham, og den hjelper oss til å bruke de andre gavene riktig. Vi leser fra Jesajas 11,2:

"Herrens Ånd skal hvile over Ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren." - Jesaja 11,2

Det kan virke som om gudsfrykt bare er en følelse, en angstfølelse i forhold til Gud. Og hvorfor skal man ha angst i forhold til Gud? Hvorfor skal vi gå rundt å være redde for Gud, bare for at han skal ha behag i oss?

 

En sunn gudsfrykt er til stor velsignelse

Gudsfrykt er mye mer enn bare en følelse, den er en kilde til utrolige velsignelser.

"Å frykte Herren er en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer."

- Ordspråkene 14,26-27

"Å Frykte Herren er begynnelsen til kunnskap." - Ordspråkene 1,7

"Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort." - Salme 25,14

Gudsfrykt gir også visdom til å takle vanskelige utfordringer på jobb eller i familien.

"Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand." - Ordspråkene 9,10

Har du fiender som plager deg? Gud vil ta seg av dine fiender. Gudsfrykt vil bevare deg fra angst slik at du kan bo trygt og ha ro uten frykt fra det vonde.

"Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt." - Ordspråkene 14,26

Har du trang økonomi? Prøv med ydmykhet og gudsfrykt. Lønnen dette gir er rikdom, ære og liv.

Trenger du legedom? Prøv med gudsfrykt.

"Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut av fjøset." -Malaki 4,2

 

Gudsfrykt er nyttig til alle ting.

"For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfter både for dette liv og for det som kommer." - 1. Timoteus 4,8

 

Den indre manifestasjonen av Gudsfrykten

For det første: Gudfryktighet koster. Det er en gave som blir gitt deg, men du må velge å ta imot. Den fungerer ikke slik Gud vil om du ikke tar den i bruk. Den gjør noe med deg, den vil forvandler ditt indre liv, og det kan koste.

Gudfryktighet er befalt av Gud:

{Den sanne frykt for Gud} Og nå, Israel, hva ber Herren din Gud deg om, uten dette at du frykter Herren din Gud, vandrer på alle Hans veier og elsker Ham, at du tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, 13 så du holder Herrens bud og Hans lover, som jeg befaler deg i dag, til det gode for deg?" - 5. Mosebok 10,12-13

Vi skal øve oss i gudsfrykt:

"Men forkast de verdslige gamle koners eventyr, og oppøv deg til gudsfrykt." - 1. Timoteus 4,7

Vi skal lære barna å vise gudsfrykt

"Men dersom en enke har barn eller barnebarn, så må disse først lære å vise gudsfrykt i familien og å gjøre gjengjeld mot sine foreldre. For dette er godt og til behag framfor Gud." - 1. Timoteus 5,4

Hvordan gudsfrykten virker i vårt indre

- Den gir oss en dyp respekt og ærbødighet for Herren.

- Den gjør oss ydmyke slik at vi underordner oss.

- Erkjenner vår egen tilstand slik vi er i oss selv

- Leder oss til omvendelse

- Anerkjenner Jesus

- Leder til lydighet

- Disiplin

- Den prøver vår tro og bygger karakter

- Hjelper oss i helliggjørelsen

Vi har nå sett litt på dette med Guds nåde og gudsfrykt. Det er noe vi må ta til oss at Gudsfrykt er noe vi må øve oss opp i. Husk at Jesus er kilden. Hos Ham har vi alt vi trenger. Vi behøver ikke å leve et liv i strev. Nei, alt vi trenger er å komme til Jesus. Han har gjort alt ferdig i det han roper ut sine siste ord på Golgata; Det er fullbrakt! joh 19,30

Det er mange som prøver å leve "foran Gud", med en inderlig god hensikt vel og merke, men man blir sliten etter en stund. Man blir utbrent. Man finner ut at det går ikke og man faller, mister motet. Det blir som å sykle med en sykkel som har dynamo for å få lys i en lyspære. Uten kraft, blir det lite lys. Det samme er det med livet i Kristus. Søker vi de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, trenger vi ikke å streve. Vi har alt vi trenger i Jesus som HAR gitt oss Den Hellige Ånd i det vi kommer til troen på Han (Efeserne 1,13).

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

- Efeserne 2,10

Hvis du føler deg svak for en synd eller flere synder, så Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. (Galaterne 5,16-18)

Husk alltid, selv om du faller i en synd, så er du rettferdig. Du er under nåden på grunn av Jesu blod som renser deg fra all synd. Du kan lovprise Jesus for det offer han gjorde for deg på korset. Bekjenn din synd for Ham og du skal bli løftet opp og dine trinn skal bli gjort faste.

Ha Jesus som forbilde. Han er verdens lys! Den som følger Ham, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys (Johannes 8,12).

Jeg har tenkt mye på dette. Hvorfor er vi verdens lys som Jesus sier vi er i Matteus 5,14? Svaret på dette tror jeg må være at vi reflekterer og viser hvem Jesus er, som et speil. Vi kan på samme måte som Han er avglansen av Gud og avbildet av Guds vesen (Heb. 1,3), kan vi kristne være et lys i denne verden ved å reflektere Jesus. At vi kan være et avbilde på hvem Frelseren og det vesen Han har.

"For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham" - Kolosserne 1,19

Jeg vil da avslutte med en bønn og formaning i Kristus til hver enkelt leser og hører.

"16 Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, 17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 18 sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, 19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss - 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen." - Efeserne 3,16-21