"Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann." - Heb. 10,22

I dette bibelord fremstilles for oss en dobbelt renselse; renselsen i hjertet og et legeme badet i rent vann. Altså en innvendig og utvendig renselse. Begge er nødvendige for at vi kan gå inn i helligdommen med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. 

 

Den gamle pakt

Når ypperstepresten skulle gå inn i helligdommen og der komme frem for Gud, var to ting nødvendige:
 

1. med hjertet renset fra en ond samvittighet

Han måtte ofre for seg selv for å bringe forsoning for sine synder. Dette var hjertets renselse.

"For enhver yppersteprest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må bære fram syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv." - Heb. 5,1-3

"For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv." - Heb. 7,27

"Men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn, én gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser." - Heb. 9,7

 

2. med legemet badet i rent vann

Han måtte bade sitt legeme i rent vann og iføre seg de hellige klær (2. Mos 29,4-6). Dette var legemet badet i rent vann.

Gud taler også ved profeten Esekiel om å vaskes med vann:

"Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere." - Esek 36,25

 

Den nye pakt

Kristus, vår yppersteprest, har som den rene og syndfrie gått inn i helligdommen med sitt eget blod. Ved dette er veien inn i helligdommen (Guds nærvær) blitt åpnet for oss. Derfor kan vi gå inn i det aller helligste i og gjennom Jesu blod.

 

1. med hjertet renset fra en ond samvittighet

Vi må med sanndru hjerte stole på Hans offer. Han er nok for Gud, da er han nok for oss. Han lever nettopp for å ta seg av oss og be for oss som Den gamle Pakts yppersteprest gjorde for hele folket.

"Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." - Heb. 7,25

Når vi tar imot Jesus som vår Herre og Frelser, kommer vi inn i Hans fullbrakte verk. Da blir vårt hjerte renset fra en ond samvittighet. Vår fortid, vår nåtid og vår framtid kommer under blodet. Alt som Ånden åpenbarer og som ligger på vår samvittighet som en byrde av skyld, blir fjernet ved vår bekjennelse.

"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." - 1. Joh. 1,9

Derfor skal vi ikke se på oss selv, men på Guds uskyldige Lam, som døde for oss.

"Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd." - 1. Joh 1,7

 

2. med legemet badet i rent vann

Vann er i Bibelen et symbol på Guds ord som renselsesmiddel.

"Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." - Ef. 5,25-27

Når vi tar imot Ordet som en åpenbaring fra Gud, renser det oss. Vi må bruke Guds ord som en "Guds kraft" for igjen og igjen bli omgjort og ikledd Kristi renhet.

Vi skal stole på vår Yppersteprest. Han har gått inn i Helligdommen og der bærer han oss på sine skuldre og på sitt hjerte.

"Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og fant en evig forløsning." - Heb 9,12

Vi skal ikke stole på vår egen hellighet og på vårt eget strev for å bli helliget, men bare på Kristi hellighet, på Hans løfter og Hans yppersteprestlige gjerning.

 

"For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget" - Heb. 10,14

Det står tydelig i dette vers at det er Han som har gjort det. Ingen andre.

Legg også merke til at det står fortid og nåtid i dette vers. Altså, gjennom offeret som Jesus gjorde, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle (Heb 10,10). Vers 10, taler om at idet du tar imot Jesus og blir frelst, er du blitt helliget. Du er ren og blitt iført hvite klær.

Men vers 14 taler også om en helligelse som pågår. Og om man leser dette vers nøye, kan man se at det er kun de som blir hellighet, som lever i helliggjørelse, som han for alltid har gjort fullkomne.

Vi må hver dag ta vårt kors opp, og vandre sammen med Jesus på helliggjørelsens vei. Målet er å bli mer og mer lik Jesus i tanker, ord og handlinger.

Den gamle pakts innsettelse av en prest begynte med å bli badet og vasket med vann (2. Mos 29,4-6; 2. Mos 40,12; 3. Mos 8,6). Deretter var det en daglig renselse før de gikk inn i Det Hellige for å gjøre tjeneste for Gud. De vasket hender og føtter i kobberkaret mellom tabernaklet og alteret. Det var laget i kobber. Kobber er et bilde på dom. Når det da også var fylt med vann, utfyller det dette bildet siden man kan se seg selv i speilbildet i vannet. Dette blir et sterkt forbilde på selvdom.

Vi må hver dag se inn i vårt indre og prøve oss selv opp mot Ordet (vannet), omvende oss og bekjenne våre synder. Da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.