1.  DEN HELLIGE ÅND ER EN PERSON

 

 

Bibelen åpenbarer for oss at Gud er en treenig Gud. Dette har skapt en del forvirring, men er like fullt en viktig sannhet. Med vår begrensede forstand kan vi aldri helt forstå dette med treenigheten. Men det behøver vi da heller ikke. Vi kan bare slå fast at Bibelen lærer at Gud er treenig, og så nyte åpenbaringen av samfunnet med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

I misjonsbefalingen sier Jesus: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” (Matteus 28:19)

Her kan det ikke være noen tvil om at Den Hellige Ånd er en del av guddommen. Videre ser vi også at Han er en guddommelig person, på samme måte som Gud Faderen og Gud Sønnen er det.

Den Hellige Ånd er altså ikke en ”tåke” et sted langt ute i universet. Han er heller ikke bare en ”kraft” som utgår fra Gud. Jesus omtalte Den Hellige Ånd som en person, som han tiltaler som ”han” og ikke ”den”.

“Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.” (Johannes 14:15-20)

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” (Johannes 14:26)

Den Hellige Ånd en guddommelig person, på samme måte som Jesus er!
Jesus kaller ham for ”talsmannen” (på gresk: "parakletos"). Dette ordet, parakletos, kan oversettes med talsmann, guide, advokat og hjelper.

Hvordan skal en kraft kunne tale, veilede, høre, kunngjøre, forkynne, undervise og overbevise oss?

“Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. (Johannes 16:12-15)

Nå er det noen som vil si at det faktum at Den Hellige Ånd taler, ikke beviser at Han er en person. Det står jo også at blodet taler, og blodet er jo ikke en person!

Sant nok det, men det står heller ingen steder om å bedrøve blodet. Det står det derimot om Den Hellige Ånd. Så igjen: Hvordan kan man bedrøve en kraft?

Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.” (Efeserne 4:30)

Bibelen nevner alltid Den Hellige Ånd som ham, og ikke den eller det!

“Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til!” (Ap gjerninger 13:2)

“For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige tingene:” (Ap gjerninger 15:28)

Her ser vi at Den Hellige Ånd tar selvstendige beslutninger og taler. Det kan vel ikke en kraft gjøre? Det virker noksDlart ut fra dette atlige Ånd tar selvstendige beslutninger og taler. Det kan vel ikke en kraft gjøre? Det virker noksn kan man å klart ut fra dette at Den Hellige Ånd er en person!

 

 


2.  DEN HELLIGE ÅND I DEN GAMLE PAKT (DET GAMLE TESTAMENTE)

 

 

 

Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.” (1 Mosebok 1:2)

Den Hellige Ånd er nevnt helt fra begynnelsen av i Bibelen. "Guds Ånd svevet over vannene"
leser vi.

På samme måte som Jesus var hos Gud og var det Ordet Gud talte da han skapte himmelen og jorden, var også Den Hellige Ånd involvert i hele skapelsen av verden. Den Hellige Ånd er Livets Ånd. Han er produsent av liv og vekst.

“Du sender din Ånd ut, de blir skapt, du gjør jordens skikkelse ny igjen.”(Salme 104:30)

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.” (Romerne 8:2)

I den gamle pakts tid åpenbarte Den Hellige Ånd seg over tre bestemte embeter. Gud salvet kongen, presten og profeten til å stå i sine embeter. Han talte, formante, veiledet og gav råd til folket gjennom disse tre embetene. Men vi skal merke oss at Den Hellige Ånd kun var over de som sto i disse embetene. De var ikke fylt av Ånden, slik som vi som tilhører Jesus er nå i Den Nye Pakt.

A: Presten (prestedømmet)

Og til Arons sønner skal du lage kapper. Du skal lage belter til dem, og du skal lage høye luer til dem, som skal være til ære og til pryd. Med dette skal du kle Aron, din bror, og likeså hans sønner. Og du skal salve dem og fylle deres hender og hellige dem, så de kan tjene meg som prester.” (2 Mosebok 28:40-41)


“Og Herren talte til Moses og sa: Du skal ta ut levittene blant Israels barn og rense dem! Og slik skal du gjøre med dem for å rense dem: Du skal stenke renselsesvann på dem, og de skal la rakekniv gå over hele sitt legeme og vaske sine klær og rense seg på den måten. Så skal de ta en ung okse og matofferet som hører til, fint mel blandet med olje. Og en annen ung okse skal du ta til syndoffer. Du skal la levittene komme fram foran sammenkomstens telt, og du skal samle hele Israels barns menighet. Så skal du la levittene tre fram for Herrens åsyn, og Israels barn skal legge hendene på levittene. Aron skal innvie levittene for Herrens åsyn som et svingeoffer fra Israels barn, slik at de kan utføre tjenesten for Herren. Så skal levittene legge hendene på oksenes hoder. Den ene skal du ofre til syndoffer og den andre til brennoffer for Herren for å gjøre soning for levittene. Du skal stille levittene fram for Aron og hans sønner, og du skal innvie dem som et svingeoffer for Herren. Slik skal du skille levittene ut blant Israels barn, og levittene skal høre meg til. Deretter skal levittene komme og tjene ved sammenkomstens telt, når du har renset dem og innviet dem. For de er helt overgitt til meg som en gave fra Israels barn.” (4 Mosebok 8:5-16)

 


B: Kongen

“Men dagen før Saul kom, hadde Herren varslet Samuel og sagt: På denne tiden i morgen vil jeg sende en mann fra Benjamins land til deg, ham skal du salve til fyrste over mitt folk Israel. Han skal frelse mitt folk av filistrenes hånd. For jeg har sett til mitt folk, fordi deres rop er steget opp til meg. Da nå Samuel så Saul, sa Herren til ham: Se, det er den mannen som jeg talte til deg om og sa: Han skal styre mitt folk.”(1 Samuel 9:15-17)

Og Samuel tok en oljekrukke og helte den ut over hodet hans. Han kysset ham og sa: Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arv.”(1 Samuel 10:1)

Bibelen forteller at Saul var en mann etter folkets ønske. Israles barn så at de andre folkeslag hadde sine konger. Dermed ville også de ha en konge, en fyrste til å styre dem. Dermed fikk de Saul.

Men Saul falt etter hvert fra Gud, og da måtte Gud gi dem en mann etter sitt eget hjerte. Dermed fikk Samuel igjen oppdrag om å salve en konge. Men denne gangen var det Guds valg og ikke folkets.

“Herren sa til Samuel: Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll hornet ditt med olje og gå av sted! Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har sett meg ut en av hans sønner til å være konge. Men Samuel sa: Hvordan kan jeg gjøre slik en ferd? Får Saul høre det, slår han meg i hjel. Da sa Herren: Ta med deg en kvige av buskapen og si: Jeg er kommet for å ofre til Herren! Innby Isai til ofringen, så vil jeg la deg få vite hva du skal gjøre. Du skal salve for meg den jeg sier deg. Samuel gjorde som Herren sa. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste ham skjelvende i møte og sa: Kommer du med fred? Han svarte: Ja, jeg kommer med fred. Jeg kommer for å ofre til Herren. Hellige dere og kom med meg til ofringen! Og han lot Isai og sønnene hans hellige seg og innbød dem til ofringen. Da de kom, og han fikk se Eliab, sa han: Sannelig, Herrens salvede står her for Herren! Men Herren sa til Samuel: Se ikke på utseendet hans og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Så kalte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel. Men han sa: Heller ikke ham har Herren utvalgt. Isai lot så Sjamma tre fram. Men han sa: Heller ikke ham har Herren utvalgt. Slik lot Isai sju sønner tre fram for Samuel. Men Samuel sa til Isai: Herren har ikke utvalgt noen av disse. Og Samuel sa til Isai: Er dette alle guttene du har? Han svarte: Ennå er den yngste igjen, se, han gjeter småfeet. Da sa Samuel til Isai: Send bud og hent ham! Vi setter oss ikke til bords før han kommer. Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødhåret og hadde vakre øyne og var vakker av utseende. Da sa Herren: Stå opp og salv ham! For han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant brødrene hans. Og Herrens Ånd kom over David fra denne dagen og siden. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama.”(1 Samuel 16:1-13)

Legg merke til måten kongen ble salvet med olje på. Oljen er her et bilde på Den Hellige Ånd.

 


C: Profeten

“Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, ingen syner brøt igjennom. Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt - øynene hans hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: Ja, her er jeg. Han løp til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men Eli sa: Jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen! Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang: Samuel! Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men han sa: Jeg ropte ikke, sønnen min. Gå og legg deg igjen! Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang: Samuel! Og han sto opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel: Gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører! 

Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører! Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Den dagen vil jeg la det komme over Eli, alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjernings skyld som han kjente til. Hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel irettesatte han dem ikke. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ætt: Aldri i evighet skal Eli-ættens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver. Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus. Men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Da ropte Eli til Samuel og sa: Samuel, min sønn! Og han svarte: Ja, her er jeg. Han sa: Hva var det han sa til deg? Kjære, skjul det ikke for meg! Gud la det gå deg ille både nå og siden om du skjuler for meg noe av det han sa til deg!

Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noe for ham. Da sa han: Han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne! Samuel vokste opp. Og Herren var med ham og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan til Be’er-Sjeba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Sjilo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Sjilo ved Herrens ord.” (1 Samuel 3:1-21)

“Og han sa til meg: Menneskesønn! Stå opp på dine føtter, så jeg kan tale med deg! Og da han talte til meg, kom Ånden inn i meg. Han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Han sa til meg: Menneskesønn! Jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørerne som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dag. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Og du skal si til dem: Så sier Herren Herren. Enten de hører eller lar det være - for en gjenstridig ætt er de - så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem.” (Esekiel 2:1-5)

I Den Gamle Pakt var det ingen personlig salvelse av Den Hellige Ånd over enhver troende, som det er i dag - i Den Nye Pakt.

Så hvis du ønsket å få et ord eller råd fra Gud, måtte du besøke en av disse tre embeder, for å spørre dem om et ord fra Herren. Det var særlig profeten som ble rådspurt. Profeten ble i begynnelsen også kalt for seer.

I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til seeren! For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.” (1 Samuel 9:9)

For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene.” (Amos 3:7)

Profetene hadde en særskilt stilling blant disse embetene. De vitnet om den frelse som skulle komme, om Jesu forsoningsverk og om utgytelsen av Den Hellige Ånd.

“Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i.” (1 Peter 1:10-12)

 

 

 


3.  DEN HELLIGE ÅND I JESU LIV OG TJENESTE


 

 

I løpet av Jesu jordiske liv, manifesterte Guds Ånd seg ved flere anledninger, og på ulike måter:

A:  Jesus ble født av Ånden

“Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann? Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.” (Lukas 1:34-35

Engelens svar var fullstendig, og tilstrekkelig for Maria. På samme måte som Ånden ruget over vannene i Skapelsen, og slik som herlighetsskyen hvilte over Tabernakelet, slik skal Guds Ånd "overskygge" henne. Maria tror engelen på hans ord.

Ordet "overskygge" er det greske ἐπισκιάζω (episkiazō), som betyr "dekke" eller "overskygge". Ordet uttrykker bildet av en sky som kom over henne. Ordet brukes også om den skyen som stemmen (Gud) talte ut fra da Jesus ble forherliget på "Forklaringsberget".

“Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var forlovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig, og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.” (Matteus 1:18-20)

B:  Jesus ble oppdratt av Ånden

Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham.” (Lukas 2:40)

Gjennom sin oppvekst ble Jesus fylt av visdom. Det var Den Hellige Ånd som var der og oppdro Ham i Guds visdom, og dyktiggjorde Ham for den tjeneste Han skulle tre inn i som Verdens Frelser.

C: Jesus ble fylt av Ånden“Men det skjedde, da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen seg. Og Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.” (Lukas 3:21-22)

Da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan, ble Han samtidig også ”døpt” med Den Hellige Ånd. Nå tok Ånden bolig inne i Jesus og ble den kilde til kraft, visdom og salvelse som Jesus opererte i gjennom sin 3,5 års lange tjeneste fram mot korset.

Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ånden ført omkring i ørkenen.”(Lukas 4:1)

Dette var selve starten på Jesu salvede tjeneste her på jorden. Legg merke til at det står at Jesus var fylt av Den Hellige Ånd. Ånden kom ikke bare over Ham, men fylte Ham.

Vi ser at Jesus var helt avhengig av Den Hellige Ånd, like mye som vi er i dag. Etter Jesus ble døpt og ”åndsdøpt” i elven Jordan, begynte han å gjøre under og mirakler blant folket.

Den første under som Jesus gjorde var i det store bryllupet i Kana i Galilea. Så Jesus gjorde ingen overnaturlige under eller mirakler før Den Hellige Ånd kom over ham i elven Jordan.

“Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde på ham.” (Johannes 2:11)

D:  Jesus ble ledet og drevet av Ånden

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut over hele landet der omkring. Og han lærte i synagogene deres, og ble prist av alle. Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.” (Lukas 4:14 -19)

og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.” (Ap gjerninger 10:38)

Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da er jo Guds rike kommet til dere.” (Matteus 12:28)

E:  Jesus fullførte forsoningen ved Ånden

 

“…hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!” (Hebreerne 9:14)

 

 


4. DEN HELLIGE ÅNDS EGENSKAPER, PERSONLIGHET OG NATUR

 

Vi blir kjent med Den Hellige Ånd både gjennom Hans person og Hans gjerninger. La oss se på Hans personlighet, karakter og natur. Hans navn sier oss mye om Hans egenskaper.


• Hellig: - gresk "hagios", betyr "adskilt" og "innviet". Den Hellige Ånd er
                          atskilt fra synd og urett.


• Ånd: - gresk "pnevma", betyr "pust" og "vind" og "ånd".

Det betyr også "ubegrenset av tid og rom". Gud er overalt på samme tid, gjennom Den Hellige Ånd.

For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte…”(2 Krøniker 16:9)

Det er imidlertid en ting vi bør merke oss når det gjelder navnet på Den Hellige Ånd. Hans navn er: Æt Pneuma Æt Haggion. Det betyr: Den Hellige Den Ånd. Dette er det samme som Personen. Han omtales på det greske grunnspråket i bestemt form, og samtidig som en maskulin person. 

Pneuma Hagion - Hellig Ånd. Denne måten som oversetteren har valgt å presentere navnet til Den tredje Personen i guddommen, er dessverre en uheldig, feilaktig og misvisende måte å presentere hans Person for leserne på. 
Oversetteren utelater konsekvent den bestemte artikkel. Om den hadde vært tatt med, ville den på en klarere måte, kunne belyse for leserne at de har med en person å gjøre. Og denne unnlatelsen forekommer 52 ganger i det Nye Testamentet. Denne betydningsfulle personens navn er derfor galt gjengitt, når hans navn blir nevnt i våre bibeloversettelser.

I den norske bibelen blir derfor navnet alltid skrevet med en bestemt artikkel foran, så vi er vant til å lese: Den Hellige Ånd, og ikke det som er det riktige navnet oversatt fra gresk, og som gir en mye sterkere oversettelse av Hans egentlige og riktige navn. 

På gresk er det alltid brukt to bestemte artikler, når navnet på Guds Ånd blir omtalt. Den Hellige Den Ånd.

 

• Ånden

“Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.” (Johannes 3:6-8)

• Guds Ånd

“Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?” (1 Korinter 3:16)

• Herrens Ånd

Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.” (Jesaja 11:2)

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.” (Lukas 4:18-19)

• Jesu Ånd, Kristi Ånd, Jesu Kristi Ånd

Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov.” (Ap gjerninger 16:7)

Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.” (Romerne 8:9)

Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og ved at Jesu Kristi Ånd hjelper meg.” (Filipperne 1:19)

• Guds Sønns Ånd

“Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!” (Galaterne 4:6)

• Livets Ånd

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.”       (Romerne 8:2)• Sannhetens Ånd

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.” (Johannes 14:16-17)

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.” (Johannes 15:26)

• Kjærlighetens Ånd

Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.” (Romerne 5:5)

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.” (Galaterne 5:22-23)

• Kraft, kjærlighet og sindighets Ånd

For Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.” (2 Timoteus 1:7)


• Visdoms og åpenbarings Ånd

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg…” (Efeserne 1:17)

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” (Johannes 14:26)

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.” (Johannes 16:13)

• Nådens Ånd

“Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?” (Hebreerne 10:29)

• Herlighetens Ånd

“Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere.” (1 Peter 4:14)


• Den Ånd som gir rettferdighet, fred og glede

Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.” (Romerne 14:17)


Den Hellige Ånd styrker menigheten og gir vekst

“Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp.” (Ap gjerninger 9:31)

Den Hellige Ånd kan bedrøves

Den Hellige Ånd har en sensitiv natur. Det er virkelig mulig å bedrøve Ham!

Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.”(Efeserne 4:30)

Men de, de var gjenstridige og gjorde hans Hellige Ånd sorg. Da skiftet han sinn og ble deres fiende, han selv stred mot dem.”(Jesaja 63:10)

 

 

5.  DEN HELLIGE ÅNDS 4 HOVEDOPPGAVER 

Den Hellige Ånd har 4 hovedoppgaver nå i Menighetens og nådens tidshusholdning. Disse er:

1) Å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.

“Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.”    (Johannes 16:8-11)

Dette er det samme som å lede mennesker til frelse og tro på Jesus. Før snakket man om at mennesker ”kom i syndenød”. Dette er det samme som at et menneske kommer veldig sterkt under Den Hellige Ånds påvirkning, slik at det overbevises om synd.


2) Å veilede oss til hele sannheten.

”Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten…” (Johannes 16:13)

Dette innebærer at Den Hellige Ånd vil åpne våre indre øyne, slik at vi kan få åpenbaring i Guds Ord. Ånden vil gi oss visdom og innsikt i det profetiske ord. Det er godt å be Den Hellige Ånd om å opplyse Ordet for oss når vi leser.


3) Å forherlige Jesus.

“Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.” (Johannes 16:14)

Alt som Den Hellige Ånd gjør, har til hensikt å bringe ære til Faderen og å forherlige Jesus. Den Hellige Ånd vil at vi skal se forsoningens storhet. Dette forherliger Jesus og gjør Ham enda større i våre øyne.

4) Å hjelpe de troende i bønn og forbønn.

“Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. (Romerne 8:26-27)

En veldig viktig oppgave som Den Hellige Ånd har, er å hjelpe de troende i bønn. Vi er som oftest ikke så veldig utholdende i bønnen, særlig dersom vi kun ber med forstanden. Vi vet jo ofte ikke hva vi skal be om eller hvordan vi skal be. Noen minutters bønn med forstanden og det stopper opp. Når vi derimot ber i Ånden (i tunger) vil Den Hellige Ånd ta over mer og mer av bønnen og lede oss i forbønn. Dette er en svært viktig del av bønnelivet. Mange troende mangler innsikt i dette, og har dermed gått glippe av rike velsignelser som Gud har for deres bønneliv.
 
 
 
 
 
6.  DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND
 
 
 
 

Johannes vitnet om Jesus og kalte ham «Han som døper med Den Hellige Ånd og ild". Dette sier noe om hvor viktig opplevelsen av Åndens dåp er. Det er faktisk den opplevelsen som døperen Johannes belyser sterkest ved Jesu komme, ved siden av Jesu offer.

”Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.” (Lukas 3:16)

”Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke. Men ham som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Ham du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med Den Hellige Ånd.” (Johannes 1:32-33)

Det er viktig at vi forstår at frelse og åndsdåp ikke er det samme. Man kan være frelst uten ennå ha opplevd Åndens dåp. Vi finner flere eksempel på dette i Bibelen:

“Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.” (Ap gjerninger 2:1-4)

Det er liten tvil om at disse 120 var troende og frelste sjeler også før de opplevde Åndens dåp på Pinsedag.

“Men da de nå trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Filip. Han var ute av seg av undring da han så de tegnene og de store undergjerningene som ble gjort. Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.”(Ap gjerninger 8:12-17)

Disse kom til tro og lot seg døpe før de mottok Den Hellige Ånd. Altså var disse også frelst før de ble åndsdøpt.

Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi? Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba ham da bli hos dem noen dager.” (Ap gjerninger 10:44-47)

Her ser vi at Den Hellige Ånd falt på alle de som hørte Ordet forkynt.Peter referer senere til denne hendelsen og bekrefter at de hadde kommet til troen før de mottok Den Hellige Ånd.

“Men da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa: Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd. Ga altså Gud dem den samme gaven som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud?”(Ap gjerninger 11:15-17)

Vi tar med en hendelse til fra Apostlenes Gjerninger. Her er det en gruppe som blir kalt for disipler, men de hadde ennå ikke blitt døpt med Den Hellige Ånd.

“Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene. Der fant han noen disipler, og han spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes’ dåp. Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring tolv menn i alt.” (Ap gjerninger 19:1-7)

La oss forklare nærmere hva som er forskjellen mellom selve frelsesopplevelsen og dåpen i Den Hellige Ånd.

Når Jesus snakker om frelse, kaller han det en kilde med levende vann som veller fram til evig liv! Det er en kilde av Den Hellige Ånd.

“Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann! Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans? Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.” (Johannes 4:10-14)

Men når Jesus snakker om å bli fylt av Den Hellige Ånd, kaller han det strømmer av levende vann! Dette er dåpen i Den Hellige Ånd. Du blir fylt og døpt med Den Hellige Ånd. Den samme Ånd som kom inn i ditt hjerte på din frelses dag vil nå fylle deg med strømmer av levende vann! Det er forskjell på å ha Ånden i seg som en kilde (frelsen) og det å ha Ånden både i seg og over seg som strømmer av levende vann (åndsdåp).

“Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.” (Johannes 7:37-39)

Jesus underviste sine disipler mye om Den Hellige Ånd. Også etter sin oppstandelse fra de døde, talte Jesus til dem om dette. Det virker som det var veldig viktig for Jesus at disiplene skulle forstå hvorfor Den Hellige Ånd skulle komme og hensikten med Pinsekraften.

“For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.” (Ap gjerninger 1:3-8)

Jesus ba dem om å bli i Jerusalem til de hadde mottatt Den Hellige Ånd. Så sa han: "Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner ... til jordens ende." Dette er hensikten med fylden av Den Hellige Ånd: Å motta kraft til å bli VITNER !

Vi takker Gud for tungetale, profetisk gave, de ulike Åndens gaver, tegn og under. Men vi må aldri glemme den viktigste årsaken og hensikten med de kommende av Den Hellige Ånd: Vi skal bli frimodige og effektive vitner om Jesus, som høster sjeler for Guds Rike!
 
 
 
 
 
7. FELLESSKAP MED DEN HELLIGE ÅND
 
 
 
 

Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!”  (2 Korinter 13:13)


Vi trenger å bli kjent med Den Hellige Ånd som en guddommelig person. Han er talsmannen, en guide, en veileder, en advokat - som alltid står på vår side for å hjelpe oss gjennom vanskelige situasjoner og problemer. Han er der for å hjelpe oss å ta de riktige avgjørelser og gå den rette veien med Gud! Han vil hjelpe oss ved å gjøre Guds Ord levende for oss.

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere." (Johannes 16:12-15) 

 

Dette er et meget interessant avsnitt. Her sier Jesus flere viktige ting. Den Hellige Ånd skal veilede oss til hele sannheten. Hvordan gjør Han det? Er det utelukkende monolog i en slik veiledning? Det tror jeg neppe er hensikten. Hvordan er det når vi veiledes av noen? Ta f.eks skolen. Er det slik at man kun tar imot læren uten å si det kvekk til læreren/veilederen? Det er jo ikke det! Man stiller spørsmål, man rådfører seg.

 

Derfor må vi lære å snakke og kommunisere med den Hellige Ånd på samme måte som vi snakker med hverandre. Vi må la Den Hellige Ånd lede våre liv, for det er den eneste veien til et seirende liv over synden og kjødet.

for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til. For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.” (Romerne 8:4-14)


Vi må lære å rådføre oss med Den Hellige Ånd!

 
 
“For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige tingene…” (Ap gjerninger 15:28)