Dette spørsmålet, "hvor stor er din Jesus?", kom til meg en dag da jeg ba til Jesus om hva skulle jeg skrive til tale for neste ungdomsmøte. Det er jo ganske vesentlig hvordan vi ser på Jesus, Han som er Kongenes Konge og Herrenes Herre. Han er Guds Lam som HAR fullført renselsen for våre synder.

La oss da lese noen skriftsteder sammen.

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I Ham var liv, og livet var menneskennes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det." - Johannes 1,1-5

Jesus Kristus er Ordet. I GT talte Gud verden til live; i evangeliet talte Gud sitt ord gjennom det levende Ordet, Hans Sønn. Johannes erklærer i vers 3 at Jesus var det guddommelige redskapet som var ansvarlig for hele skapelsen.

"Han var i verden, og verden er blitt til ved Ham, og verden kjente Ham ikke. Han kom til sitt eget, og Hans egne tok ikke imot Ham. Men alle dem som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så Hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." - Johannes 1,10-14

"Han er bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i Ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved Ham og til Ham. Han er før alle ting, og alt består ved Ham. Og Han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at Han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Ham, og ved Ham forlike alle ting med seg selv da Han gjorde fred ved blodet på Hans kors, - ved Ham, enten det er på jorden, eller de som er i himlene." - Kolosserne 1,15-20

Her minner Paulus kolosserne på hvem Kristus er. Vi kan forstå liten bit om hvor stor Jesus er; Han som fra evigheter av har vært sammen med Faderen. I Jesus ble alt skapt.

Ordspråkene kap 8, 21-36 har etter den eldste kristne tradisjon sett på Kristus som visdommen i dette avsnittet.

"Han er avglansen av Hans herlighet og avbildet av Hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye." - Hebreerne 1,3

I dette skriftstedet fra Hebreerne 1,1-3 kan vi se Jesus har et trefoldig embete.

            1) Profet/Apostel (Gud har talt til oss gjennom Sønnen)

            2) Yppersteprest (fullført renselsen for våre synder)

            3) Konge (satte seg ved Majestetens høyre hånd.)

Et annet interessant skriftsted i denne sammenhengen å nevne er litt senere i samme brev; Hebreerne 3,1. Der kan vi lese at vi må gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner. Det som blir så rikt for oss er når vi studerer hvilke to motsetninger dette er. Forskjellen mellom en apostel og yppersteprest kan uttrykkes slik.:

En apostel taler og handler på vegne av Gud overfor oss. En yppersteprest taler og handler på våre vegne overfor Gud. I apostelen kommer Gud til oss, og i ypperstepresten går vi inn til Gud. Apostelen åpenbarer Gud for oss og taler Hans sak, men ypperstepresten fremstiller oss for Gud og taler vår sak hos Ham. Som vi ser Gud i apostelen, ser Gud oss i yppertsepresten.

Jesus Kristus lever alltid for å gå i forbønn for oss. (Heb.7,25) Det er stort å tenke på.

Hvilken kjærlighet Jesus har. Og tenk at Jesus skammer seg ikke over og kalle oss sine søsken. (Heb.2,11)

En ting å trekke frem er også det forbildet Jesus var når han gikk på jorden.

Han var prøvd i alle ting, men i motsetning til oss var Han uten synd. (Heb.4,15)

Jesus var et rettferdig offer. Det står også slik i Hebreerne:

 

"For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde Han én gang for alle da han ofret seg selv." - Heb. 7,26f

I Paulus´ brev til Filipperne skriver han litt om Kristi fornedrelse og lydighet til døden.

Vi leser fra kapittel 2 vers 5 til 11.

"La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneksers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. Derfor Har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre(JEG ER), til Gud Faders ære."

Har du noen gang tenkt på hvordan Jesus måtte ha hatt det i sin tid før og under korsfestelsen? Det er mye lidelser, spott og smerte som Jesus måtte tåle før Han i det hele tatt ble hengt på korset. Men jeg tror det verste som hendte der med Jesus er ikke all fysiske smerte, men noen av de ordene som Jesus roper der på korset kan kanskje gi oss et lite blikk: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Matt. 27,46

Det er intet menneske annen enn Jesus som er blitt forlatt av Gud ennå. Tar vi vår tilflukt til Jesus, så skal vi heller aldri bli forlatt. Det er betalt. Jesus har ryddet veien. Han døde for meg og deg slik at alle de som tar imot Ham kan bli Guds barn. Hallelujah.

Pastor Oddvar Søvik har skrevet en bok som heter Bønn framfor alt!

Det er en god bok som både er oppbyggelig og ransakende. I et avsnitt i boken skriver han slik:

-       "I lyset av Hans kjærlighet avsløres min egoisme, selvopptatthet og manglende omsorg for andre.
-       I lyset av Hans godhet avsløres min likegyldighet og latskap og hvor lite jeg er villig til å ofre.
-       I lyset av Hans mildhet avsløres min uforsonlighet og hardhet og hvor ofte jeg pukker på min rett.
-       I lyset av Hans nåde avsløres min manglende vilje til å bære over med og tilgi og være romslig og raus
-       I lyset av Hans renhet avsløres alle mine urene tanker og urene motiver
-       I lyset av Hans sannhet avsløres all min fusk, mine halvsannheter, min baktalelse, mine hvite løgner og overdrivelser.
-       I lyset av Hans vilje til å gi seg selv avsløres min trang til egen ære og posisjon.
-       I lyset av Hans ydmykhet avsløres min stolthet. Han vasket sine disiplers føtter, jeg vil helst slippe de simple jobbene.
-       I lyset av Hans tro og tillit til Gud avsløres min vantro, min frykt, min tvil til å ta Gud på ordet."

(Bønn - Framfor alt, Oddvar Søvik, s. 41)

Dette er ransakende ord. Men takk og lov at selv om man kan sitte igjen med en følelse om at man ikke strekker til, man er ikke god nok, man er ikke hellig nok, så er Jesus nok for oss. Han er stor nok. Han er vår rettferdighet. Vi er kjøpt med Hans dyrebare blod og vår ånd er ikke lenger "død" men levende for Gud. Vi synder hver dag, ja, men "dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." (1. joh. 1,9) Vi kan ha vår identitet i Jesus og ikke tenke på oss som syndere. Det er jo betalt! Du må huske på at Jesus døde ikke bare for de synder som du har gjort, men også for dem du kan komme til å gjøre. For da Han døde, var alle dine synder ugjorte og fremtidige. Du kan derfor til enhver tid vende deg til Gud og be om og ta imot syndernes forlatelse.

Den dagen du tok imot frelse ved troen, som kommer ved Guds Ord, ble din synd renset ved Hans blod. Du er badet og ren ved Ordet. La oss lese det som står i Johannes 13,5-11.

"Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. Peter sier til Ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg! Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet! Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene." (Johannes 13,5-11)

Legg merke til hvordam Jesus skjelner mellom det å bades og vaskes.

Ved å studere det gamle testamente om Aron og hans sønners tabernakeltjeneste, kan vi blant annet se hvordan det var når de ble innviet til tjeneste og ved deres videre tjeneste hver dag. La oss utrede noen detaljer her om denne tjeneste i denne sammenheng.

- Det var mange gjenstander som tilhørte tabernakeltjenesten, blant dem var også et stort vannkar, eller bekken. Dette var gjort av kobber og kaltes for kobberbekkenet.

Dette kobberkaret stod ute i forgården fylt av vann. Hensikten med dette var at presteskapet, dvs. Aron og hans sønner, skulle vaske seg i det. Vi må særlig merke oss dette, at det ble foretatt to helt forskjellige renselser.

 1. 1.Den første renselsen var av hele legemet ved Prestenes innvielse (2. Mos. 29,4; 3. Mos. 8,1-6).
  1. a.Denne renselse ble foretatt av Moses alene.
  2. b.Denne renselse ble foretatt i forbindelse med syndeofferet.
  3. c.Denne renselse ble foretatt i forbindelse med salvenes olje. Legg også merke til at når denne renselsen av legemet var foretatt tilhørte ingen av dem presteskapet, og fikk derfor ikke ta på seg de hellige tjenestes klær. Det var først etter de var vasket og innviet med salveolje, de ble anerkjent som Guds prester og iført innviede klær.
 2. 2.Den neste renselse var vasking av prestenes hender og føtter før den daglige tjeneste.
  1. a.Denne renselse foretok de selv.
  2. b.Denne renselse foretok de daglig. Hver dag "når de gikk inn i sammen-komstens telt", måtte de vaske hender og føtter.

Den første renselse av hele legemet i forbindelse med blod og olje, ble aldri gjentatt. Den var foretatt én gang for alle. Annerledes var det med vaskingen av deres hender og føtter. For hver gang de skulle utføre en tjeneste ved brennofferalteret eller inne i teltet måtte de hen til kobberbekkenet og vakse seg. Det vil si, en daglig renselse. Uten å gå noe nærmere inn på dette skal vi se på det nytestamentlige, åndelige, motbilde.

 1. 1.Vi begynner med prestene. Aron og hans sønner er bilde på dagens kristne, de som i dag er født på ny ved Ordet om Jesus Kristus´ verk på golgata, Guds barn. Det står at vi er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et helliget folk (1. Peter 2,9f). Her sier Herren gjennom Peter at vi er et kongelig presteskap. Og i vers 7 i samme kapittel sier han: "Æren tilhører altså dere som tror".
 2. 2.Hva er motbildet til bekkenet og vannet da? Hvor er det et menneske renser seg til frelse? Hvor er det en troende renser seg til sin daglige prestetjeneste? I det følgende skal vi prøve å vise, at det nytestamentlige motbilde til kobberbekkenet og vannet er - Guds Ord.
  1. a.Bekkenet var laget av kvinnenes speil. Et speils egenskap er å vise meg et bilde av meg selv. Og det nettopp Guds ords egenskap. Vi kan ligne Herrens ord med et speil. Se Jakob 1,22-24. I det gamle testamentes bildespråk er kobberet et bilde på dom. Hvis vi leser i hebreerne 4,12 forstår vi at Guds ord ikke er bare en skygge av dom, men virkelig dom.
  2. b.Vannet i bekkenet taler om renselse. Vannets egenskap er å rense og det samme er dette nettopp Ordets egenskap. I Guds ord finner vi vitnesbyrdet om den dom som møtte Jesus for våre synders skyld. Og ved troen på dette renses vi og regner oss for rene i Lammets blod.

Den første renselse, renselsen av hele legemet, motsvares av renselsen til frelse. Eller om vi heller vil ha det sagt slik: badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd

(Tit 3,4-6)

Ved Den Hellige Ånd; Det motsvarer salveoljen. (1. joh. 2,20 og 27; 2. Kor 1,21)

Den Hellige Ånd ble rikelig utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

"Ved Jesus Kristus, vår frelser" motsvarer syndeofferet. For han "døde for våre synder" (1. Kor 15,3), og "bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud" (Heb. 9,14)

Likheten mellom renselsen ved prestenes innvielse og renselsen til gjenfødelse er meget slående og iønefallende.

Før vi avslutter dette vil vi ta med noen bibelvers angående dette.

Johannes 15,3 "Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt dere."

Jakob 1,18 "Etter sin vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger."

1. Peter 1,23 "For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir."

1. Kor 4,15 "... Jeg har avlet dere i Kristus Jesus med evangeliet."

Måtte vi lære av dette og forstå, at når Herren bader en synder, vi mener, når han gjenføder ham så er det et fullstendig verk. Og som det er et fullstendig verk, er det også et holdbart verk.

Satan kan ikke komme å anklage deg for dine synder! Du er fullkomment kjøpt fri! "Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri" (Johannes 8,36)

Vi trenger ikke å leve et liv i strev og kav for å være verdig eller fortjene å være Guds barn. Nei, vi trenger bare å tro. Du tenker kanskje at du må ha en helt skråsikker tro. Her er det ikke rom for tvil. Det er feil. Jeg kan kanskje formulere det slik:

Den troen som frelser oss, er ikke den skråsikre troen, men den troen som får oss til å komme til Gud og be om tilgivelse. Det er nok. I Matteus 6,33 står det:

"Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" (Matt 6,33)

Vi kan komme til Jesus som vi er og legge av alt hos Ham. Søke Hans rike og Hans rettferdighet. Vi skal en dag få bli rykket opp sammen med Ham. Vi skal en dag forstå fullt ut og ikke stykkevis eller delt. La oss da vente på Ham. Vente på Hans komme.

La Jesus få lede oss på den smale sti, så skal vi se Jesus som større og større.

Vi må la oss bli grepet av Jesus. Leve i Hans nærhet. Paulus sier noe ganske sterkt i sitt brev til menigheten i Filippi. Det kan kanskje gi oss et lite blikk i hvordan vi burde se bort fra alt som vi setter så høyt i denne verden og gi våre liv i Hans hender og la Han forme oss slik Han vil. Som en pottemaker når han gjør et kar av leire som blir mislykket.

Da gjør han det om igjen til et annet kar, slik Han vil ha det. (Jer. 18,2-6)

"Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus" - Filipperne 3,8

Paulus gir opp det Han har i denne verden. Han legger alt i Jesu hender. Det samme kan vi gjøre. Hvilken stor Gud vi har, som har omsorg i alle ting. Vi må hver dag komme til Gud vår Far ved å lese i Bibelen og be. Han ønsker at vi skal komme til Ham. Vi må ikke glemme at å være helliget, betyr å være utskilt. Gud har utskilt oss, satt oss til side, for at vi skal være et kongelig presteskap. Vi må leve et liv i helliggjørelse, ikke i lovgjerninger, men et liv hvor Jesus får ta større og større plass i vårt liv. Vi må ta på oss Hans åk og lære av Ham (Matt 11,29), og ikke gå i åk med verden etter vi er frelst. For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke?

(2. Kor. 6,14)

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, Han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet Ham, led Han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone." (Heb. 12,1f)

La oss avslutte ved ordene i Jeremia kapittel 29.

"For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte." (Jeremia 29,11-13)

Jesus er stor nok for DEG!!

Kilder: Norsk Bibel 88', Norsk Studiebibel, Guds Ord studiebibel, Vår renselse - A. Bjerkreim