"Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene." - Johannes 10,11

Vi kan lese om den gode hydre, som er et bilde på Jesus overfor oss, i Johannes´ evangelium kapittel 10. Der blir vi fortalt om en god hyrde som setter sitt liv til for fårene. I all korthet skal vi se litt nærmere på og bemerke oss noen få ting.

 

Johannes kapittel 10

 
Vers 1
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver."
 
Om man ikke går gjennom døren, blir man stemplet som en tyv og en røver.
 
Vers 2
"Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde."
 
Den som går inn gjennom døren er fårenes hyrde.
 
Vers 3
"For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut."
 
Dørvokteren lukker døren opp for hyrden. Om du ikke er i følge med hyrden, så slipper du ikke inn. Du vet, Jesus, Han kaller deg ved navn. Han ønsker å føre deg inn til seg. Inn i himmelen. Tenk hvor vidunderlig det er. Han til og med bruker ditt navn! Jesus ønsker å redde deg fra alle rovdyr som vil skade deg, ta en bit av deg og å ta hele deg. Han stunder etter å få være nådig mot deg (Jes 30,18) og få skrive ditt navn opp i Livets bok! Den store allmektige, hellige Gud, vet alt om deg. I salme 139 kan vi lese:
 
"Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger*, og vil jeg bo ved havets ytterste grense**, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt - så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. " - Salme 139,2-12
 
Vers 4
"Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst."
 
Han går foran for å vise vei. Fårene følger etter, fordi de kjenner hyrdens røst. Kjenner du Jesu røst?
 
"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til ditt ord." - Salme 119,9
 
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti." - Salme 119,105
 
Jeg skal fortelle deg noe nå som jeg håper du aldri glemmer. Det er veldig viktig at du som Guds barn, vet dette som jeg snart skal fortelle deg. Men, først må jeg bare få si, at om du har tatt imot Jesus, så har du en spesiell stilling hos Gud. Du skjønner det at Jesus, han kjøpte deg fullstendig fri med sitt dyrebare blod i det du takket ja til å slippe ham inn. Han har satt deg fri! Du har ikke lenger noe som binder deg på jorden. Du er klar til å bli opprykket å få møte din Jesus når han kommer å bringer deg og alle sine inn i himmelen. Og der kommer du ikke til stengt port. Fordi du er ifølge med Jesus. Dørvokteren vet hvem han er og det blir lukket opp. Alt, ene og alene på Guds nåde. At Jesus døde for meg og deg på Golgata. Men, om du ikke vil møte en stengt port fordi du ikke har det rett med Gud, så gjør opp. Be om tilgivelse, og han er trofast og rettferdig og tilgir deg.
 
Tilbake til det jeg skulle fortelle dere. Han HØRER DIN RØST! Han hører deg når du ber! Jesus er en god hyrde. Når du roper til ham og trenger nærhet, kjærlighet, hjelp i nød og vanskeligheter, så er han der. Han er hos deg hele tiden. Han er en god hyrde som vokter over sine som han kjenner så godt.
 
Vi kan lese i Salme 116. Der står det følgende:
 
"Jeg elsker Herren, for Han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham." - Salme 116,1-2
 
La oss også lese Salme 121:
 
"En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. " - Salme 121
Vers 7 - 11
"Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene."
 
Det er også en ting til ved Jesus. Han er også døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Det er fantastisk. Og tenk, det står også; han skal gå inn og gå ut og finne føde.
 
Det vil si, det er ikke bare ved å lese i Bibelen og be som er føde, men det er føde for en kristen å gå ut. Gå ut på Herrens mark, ut i hans gjerninger. Der er føde for din Ånd og din sjel.
 
"Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge." - Joh 10,10
 
Det har du nok merket. Det har millioner av mennesker opplevd så usigelig bittert. Djevelen, verden og syndet lovet så godt, og så stjal de bare. De stjal freden, den sanne gleden og den evige frelse.
 
Men Jesus kom for at de skal ha liv og overflod (Joh 10,10). I vår himmelske Fars hus har man mat i overflod, der er levende vann, der er det så meget at man har noe å gi til andre.
 
"Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning." - 2. Kor 9,8
 
Det er nok til oss selv og nok til hver fattig som han har lagt ved vår dør.
 
Og ikke glem; Du har fått rikelig inngang i vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike (2. Pet. 1,11).
 
Gud velsigne deg!