Bibel

 • Derfor tror jeg på Bibelen

  INNLEDNING

   

  1.      Bibelen er en vidunderlig bok, den er høyt aktet av mange…

  a.      Bibelen har bestått gjennom generasjoner. I den høyeste betydning er Bibelen for oss det enestående skattkammer av evige, åndelige sannheter. Den er i den mest håndgripelige mening den første og uunnværlige inspirasjonskilde for Amerikas liv og frihet. - Dwight Eisenhower

  b.      Det Nye Testamentet er den aller beste boken som har vært eller vil bli kjent i hele verden. - Charles Dickens

   

  2.      Jeg skammer meg ikke over å bekjenne min egen tro på Bibelen…  

  a.      Som Guds Ord.

  b.      Skrevet av mennesker, inspirert av Guds Ånd.  (2 Timoteus 3:16-17)

   

  Hvilke bevis har vi for å kunne tro at Bibelen er inspirert av Gud? Det er mange, men la oss se på noen få til å begynne med…

   

  I.  BIBLENS ENSARTETHET

    

  A.     BIBLEN ER EN SAMLING AV 66 BØKER

   

  1.      Skrevet over:

  a.      En periode på 1600 år

  b.      Som strekker seg over 40 generasjoner

   

  2.      Skrevet av ca. 40 forfattere fra alle samfunnslag; f.eks.:

  a.      Moses, en politisk leder - opplært på universitetene i Egypt.

  b.      Peter, en fisker (Matteus 4:18)

  c.      Amos, en hyrde (Amos 1:1)

  d.      Josva, en general i militæret

  e.      Nehemia, en munnskjenk (Nehemia 1:11)

  f.       Daniel, en statsminister

  g.      Lukas, en lege (Lukas 1:1-3)

  h.      Salomo, en konge

  i.        Matteus, en toller (Matteus 9:9)

  j.        Paulus, en teltmaker og en rabbi (Ap gjerninger 18:3 og Filipperne 3:5-6) 

   

  3.      Skrevet på forskjellige steder

  a.      Moses i ørkenen (2 Mosebok 17:14)

  b.      Jeremia i fangehullet (Jeremia 37:16)

  c.      Daniel på fjellsidene og i et palass (Daniel 7:1)

  d.      Paulus på innsiden av fengselets vegger (Filipperne 1:13)

  e.      Lukas mens han reiste

  f.       Johannes i eksil på øya Patmos (Åpenbaringen 1:9)

  g.      Andre under krig og harde kamper. 

   

  4.      Skrevet under forskjellige tider og under forskjellige omgivelser.

  a.      David under krigstid, Salomo under fredstid(1 Krøniker 22:8-9)

  b.      Noen skrev mens de var på lykkens høyder, mens andre skrev mens de var i dyp sorg og fortvilelse.  
   

  5.      Skrevet på tre kontinenter og på tre forskjellige språk.

  a.      Asia, Afrika, Europa

  b.      Hebraisk, Arameisk, Gresk 

   

  6.      Dette inkluderer hundrevis av kontroversielle emner

  a.      Opprinnelsen til mennesket og universet

  b.      Guds natur

  c.      Menneskets syndige natur og menneskets forløsning

   

  B.     LIKEVEL ER DET HARMONI OG SAMMENHENG

   

  1.      Det tapte paradis i 1.Mosebok blir til det nye paradis i Åpenbaringen. Mens veien til livets tre blir stengt i 1.Mosebok så blir veien evig åpnet i Åpenbaringen.

   

  2.      Sammenlign kontinuiteten og sammenhengen i Bibelen med hvilket som helst annet verk av mennesker.

  a.      Forestill deg hva du ville få om du bare tok ti forskjellige forfattere: Fra ett samfunnslag, en generasjon, ett sted, samme tid, med samme sinnsstemning, fra samme kontinent og med samme språk og lot dem uttale seg over ett kontroversielt emne.

  b.      Du ville fått en sammenblanding av ideer, og ingen harmoni.

   

  3.      Hva er årsaken til Bibelens enighet og overensstemmelse?

  a.      Skribentene var alle inspirert av den samme Gud (2 Peter 1:20-21)

  b.      Dette gir oss bevis for at Bibelen er Guds ord.     

   

  II.  BIBELENS VITENSKAPELIGE FORHÅNDSKUNNSKAP 

   

  A.  GRUNNLAGET FOR ARGUMENTET

  1.      Bibelen forteller vitenskaplige sannheter som…

  a.      Var ukjent for mennesker med datidens visdom og kunnskap.

  b.      Ble slått fast som sannhet hundrevis av år før den menneskelige oppdagelsen.

  2.      Bibelens forfattere kunne bare vite om disse sannheter gjennom inspirasjon fra Gud.  

    

  B.  NOEN FÅ EKSEMPLER

  1.      Jorden er rund (Jesaja 40:22)

  2.      Jorden svever fritt i verdensrommet  (Job 26:7)

  3.      Havets strømninger  (Salme 8:8)

  4.      Havets kilder  (Job 38:16)

  5.      Alle nasjoner har ett blod  (Ap.gjerninger 17:26)

  Dette er noen eksempler på vitenskaplige fakta som er omtalt i Bibelen og som nylig har blitt bekreftet ved hjelp av moderne forskning.

    

   

  III.  OPPFYLLELSEN AV PROFETIENE I BIBELEN

   

  A.  GRUNNLAGET FOR ARGUMENTET

  1.    Profetiene i Det Gamle Testamentet beskriver detaljerte begivenheter som ligger utenfor menneskelige forestillinger.

  2.      Hvordan kunne de skrive slikt?

  a.      De tilskrev dette til Gud!

  b.      Og Gud erklærte at disse beviser Hans eksistens og suverenitet over alle mennesker og hedenske guder. (Jesaja 41:21-24; 42:8-9; 46:8-11)

   

  B.   NOEN EKSEMPLER

                                 i.     Babylons fall ble beskrevet 200 år før det skjedde. (Jesaja 13:17-22)

                                  ii.     Egypts skulle bli ødelagt mer av intern borgerkrig enn av ytre fiender. (Jesaja 19:1-4)

                                  iii.   Den totale avfolkingen og ødeleggelsen av Ninive. (Sefanja 2:13-15)

                                  iv.     Tyrus fall, “en tørkeplass for fiskegarn” (Esekiel 26:1-5)

  Det er mange andre eksempler på oppfylte profetier. Spesielt gjelder dette profetier som er relatert til Messias komme og til Israels gjenfødelse som nasjon.

   

  IV.  BIBELENS PÅVIRKNING

   

  A.  PÅ VÅR SIVILISASJON

  1.     Bibelen har påvirket i stor grad

  a. Kunst, musikk og litteratur

  b. Utdanning, rettssystemer og vitenskap

    

  B.   PÅ VÅRE PERSONLIGE LIV

  1.     Den har forvandlet livet til millioner av mennesker.

  a.      Den har påvirket mennesker til  å bli både misjonærer og martyrer.

  b.      Den har gjort dem til bedre ektefeller, foreldre, venner, naboer og arbeidere.

  c.      Utallige mennesker vil være enig i Davids ord i Salme 19:7-11.

  2.     Et par sitater:

  a.      Gjennom mange år har jeg hatt den praksis at jeg har lest igjennom Bibelen en gang hvert år. - John Quincy Adams

  b.      I all min fortvilelse og engstelse har Bibelen aldri sviktet. Den har alltid gitt meg lys og styrke. - Robert E. Lee

          

  KONKLUSJON

   

  1.Det finns både objektive og subjektive bevis for at Bibelen er Guds Ord.

  a.      De objektive bevis er blant annet Bibelens entydighet, forutviten og de oppfylte profetier.

  b.      De subjektive bevis er den innflytelse som Bibelen har på våre liv og den verden vi lever i.

   

  2.Tror vi virkelig og setter vi virkelig pris på Bibelen som Guds Ord...?

  a.      Jeg tror Bibelen er Guds beste gave som noensinne er gitt til mennesker. Alt godt fra Frelseren blir gitt til oss gjennom denne bok. - Abraham Lincoln

  b.      Innenfor permene til denne ene bok, Bibelen, gis svarene på alle problemene som vi møter i dag. Om vi bare ville lese det og tro. - Ronald Reagan

   

  Måtte din vurdering av Bibelen bli sterkere og la oss vise vår aktelse ved å adlyde den! 

   

 • Det kinesiske språk og Bibelen

  Navnet Gud

  Gud - El Shaddai

  Keiser Shun (regjerte angivelig fra 2258 til 2211 f.kr.) tilba ShangTi, som bokstavelig betyr Himmelsk hersker. Det er interessant å notere seg at den fonetiske uttalelse er veldig lik mellom Kinesisk (ShangTi) og Hebraisk (Shaddai, Almektig).

   

  Gud - Skaper

  Gud er også representert i det Kinesiske språk med ordet Shén. Dette ordet kan bli skrevet i to forskjellige former. Etymologien i dette bildet åpenbarer detaljer om Guds verk i skapelsen. På venstre side av tegnet, ser vi et bilde som betyr åpenbare eller ærklære (forkynne). Gang på gang i den Bibelske skapelse blir vi fortalt, "...Gud sa..." (1. Mos 1,3-26). Salmisten erklærte Guds skaperverk.

  "Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust...For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der." (Salme 33,6; 9)

  På høyre side av tegnet, to bilder henger sammen. Der finner vi mennesket og en hage. Mennesket, kronjuvelen av Guds skapelse, var plassert i Edens hage.

  "Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet." (1. Mos 2,8)

  Gud - Ånd

  Ling er et annet ord som kan brukes til å referere til Gud. I en kinesisk bibel, er dette ordet brukt til å referere til Den Hellige Ånd. Etymologien av ordet Ling viser at det gamle Kina hadde kjennskap til de tre personene i Guddommen! I den øverste halvdel i tegnet, vises det EN som DEKKER VANNENE. Skapelsen beskrevet i hebraiske skrifter, vår Bibel, viser:

  "Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene." (1. Mos 1,2)

  I midten av tegnet, synes det å referere til de tre personene i Guddommen. Det viser tre personer sammen. Under disse ser vi tegnet for en magisk arbeider eller en som jobber med magi. Dette bringer tankene våre over på den mirakuløse kraften Gud brukte i skapelsen.

   

  Gud - Himmel

  Tian kan referere til himmelen eller himlene, men når vi ser på etymologien i bildet, ser vi noe enda større. Det taler om Ham som er over himmelen! De to tegn som brukes til å lage ordet Tian er stor og en. Faktisk er ShángTi Den Store!

   

   

  Skapelsen

  Hver kultur synes å ha sin egen særegne historie om opprinnelse. Kineserne er ikke annerledes. En Kinesisk legende snakker om Pan Gu, som skilte himmel og jord fra hverandre, og Nü Wa, som befolket jorden med mennesker. Etymologien av flere kinesiske tegn viser legender av Pan Gu og Nü Wa, som avslører en skapelse som paralleller Bibelen. Betydningen av dette forsterkes med kunnskap om at detaljene her ble registrert i det kinesiske språket før Moses skrev 1. Mosebok.

  To av de Kinesiske ordene for Gud, Lingog Shén, viser Guds rolle i skapelsen. Ling viser Guds Ånd som svever over vannene (1. Mos 1,2) og de tre personene i Guddommen. Shén identifiserer Guds stemme som den aktive kraft i skapelsen slik som Bibelen (1. Mos 1,3-26). Dette bildet viser også mennesket, kronjuvelen i Guds skapelse, som ble plassert i Edens hage.

   

   

  Skape

  Et kinesisk ord for å skape, záo, viser uten tvil skapelsen av mennesket. Det er en kombinasjon av å gå og snakke. Adam var skapt full voksen mann og kunne gå og snakke. Men ordet snakke (gáo) kan deles opp mer, som gir hårreisende detaljer som levner ingen tvil om at det er Adam det er snakk om. Det åpenbares at han er levende-støv-mann. Det er akkurat det Bibelen sier i 1. Mos 2,7:

  "Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel."

  Først

  Xian, et Kinesisk ord for først, viser Adam som det første mennesket. Etymologien av ordet, som gáo over, viser levende-støv-mann. Du vil merke at tegnet for mennesket er annerledes her en over. Det er flere tegn som kan bli brukt til å representere mennesket. De fleste tar vi med i denne artikkelen.

  Nødvendig

  1. Mosebok 2 viser at Adam var alene for en kort tid, det eneste mennesket på jord. Gud sa:

  "Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like." (1. Mos 2,18)

  Det var nødvendig at Adam hadde en medhjelp. Det var ingen medhjelp blant dyrene som var skapt. Dermed gav Gud kvinnen for mannen. Et kinesisk ord for nødvendig, yáo,viser en mann i innhegning(hagen) som trenger en kvinne.

  Begynnelse og fullstendig

  Adam og hans kone, Eva, er beskrevet i et kinesisk ord for begynnelse. Etymologien av yuán viser bokstavelig to mennesker. Hvis vi tar yuán og legger til et tak, får vi ordet wán, som betyr ferdig eller fullstendig. Etter Adam og Eva var skapt, var skapelsen ferdig.

  Wán viser ikke bare at skapelsen var ferdig når Adam og Eva hadde blitt laget, men det viser også bildet av en relasjon siden de var to mennesker under samme tak, et ektepar.

  Å sitte

  Zuò er et kinesisk ord for å sitte. Selvfølgelig, å sitte i en individuell handling, men allikavell se hvordan det gamle kinesiske språket nedtegnet det. Vi ser to mennesker oppå jorden. Hvilken logisk grunn kan det være for at zuò viser to istedenfor en? Er det kanskje en referanse til de to første menneskene, som "satt" sammen i landet?

  Alt, Hel

  En av flere ord som kan brukes for å beskrive alt eller noe helt er qian. Som vi allerede har sett, var det bare to mennesker i begynnelsen. I dette bildet, ser vi igjen to mennesker representert hver med munn og føtter. Det er de to grunnleggende tegnene for en person. Disse to menneskene sammen lagde hele populasjonen på jorden i denne tiden.

  Perfekt

  Et annet kinesisk teng som viser to mennesker er rén, som betyr perfekt. Dette tegnet viser bokstavelig to mennesker. Hvorfor? Hva har to mennesker å gjøre med perfeksjon hvis ikke det referer til de to første, Adam og Eva, var skapt perfekt?

   

  Fortsettelse følger... Følg med.. Neste som kommer er Edens hage.

 • Forskjellig om Bibelen

  Det fortelles om den berømte engelske dikter Walter Scott at da han lå på sitt dødsleie, sa han til sin svigersønn: "Skaff meg boken!". Da det ble spurt: "Hvilken bok?", svarte Scott: "Det er bare én bok, og det er Bibelen!".
   
  Bibelen er "Guds bok". Den ikke bare inneholder Guds ord, men den er Guds eget uforfalskede ord til oss mennesker! Derfor er også Bibelen verdens beste bok.
   
  - Bibelens forfatter er Gud.
  - Bibelens innhold er Kristus.
  - Bibelens fortolker er Den Hellige Ånd.
  - Bibelens hjem er hjerte. 
  - Bibelens arbeidsmark er verden
   
  Bibelen er verdens beste skatt... En verden uten Bibel ville være som en himmel uten sol.
   
  Den første masseproduserte boken som ble trykket i et trykkeri, var Bibelen på latin (ca. 1455) – kjent under navn som Biblia Latina, "Gutenberg-bibelen" og "42-linjersbibelen".
   
  Bibelen inneholder 66 bøker, 39 i Det gamle testamentet og 27 i Det nye testamentet.
   
  Det gamle testamentet ble inndelt i kapitler som vi nå har dem, av kardinal Hugo i midten av det 13. århundre. Og disse kapitler ble inndelt i vers som vi nå har dem, av Rabbi Nathan i 1448 og trykt av Robert Stephens, en franskmann i året 1555.
   
  - Bibelens lære er hellig.
  - Dens skrifter er bindene.
  - Dens historie er pålitelig.
  - Densutsagn er uforanderlige.
   
  "I Det gamle testamente er Det nye testamente skjult; og i Det nye testamentet er Det gamle testamentet åpenbart." Augustin
   
  Bibelen er en bok for unge og gamle, ja for alle mennesker i enhver alder og stand. Den passer til alle forhold og alle tider. For Gud er i den.
   
  Bibelen inneholder lys for å veilede oss... Mat til å styrke oss... Trøst til å oppmuntre oss.
   
  Bibelen er et klenodie - ei den!
  Bibelen er en sannhets kilde - les den!
  Bibelen er Guds budskap - tro den!
  Bibelen er veilederen til himmelen - lev den!
   
  Bibelens opphøyde tema er Kristus, vår velferd dens formål, og Herrens ære dens endemål.
   
  Bibelen åpenbarer Guds vilje, menneskets tilstand, veien til frelse, dommen over syndere og de troendes store lykke. La oss derfor lese den med omhu. Lese den i tro. Lese den under bønn.
   
  Vår Bibel er et under, og et under utfører den også med alle dem som gir seg inn under dens påvirkning.
   
  Bibelen har makt til å løse bundne og sette plagede i frihet. Den er medisin for svake og balsam for sårede. Den renser hjerter og tørker tårer. Den er mat for den hungrige, og drikke for den tørstige. Den er lys for den reisende og et kart for den seilende. Den er en kamerat for den ensomme, og en venn for sørgende. La oss:
   
  1. Lese den for å bli vis.
  2. Tro den for å bli frelst.
  3. Praktisere den for å bli hellig.
   
  Bibelen er:
  En veifarende kart.
  En pilgrims stav.
  En seilendes kompass.
  En kjempes sverd.
  En troendes frihet.
   
  F. B. Meyer gir to gode regler, vel verd å praktisere hver morgen:
   
  1. Tal aldri til noe menneske før du først har talt med Gud.
  2. Les aldri en linje i noen bok før du først har lest Guds bok, Bibelen.
 • Guds ord er rent

  Denne artikkel er funnet i Bibelsk Tidsskrift, Nr 4, April 1930.

  En mann delte ut religiøse skrifter i en sporvogn i Melbourne i Australia. Mens han gikk omkring blandt passasjerene, møtte han også konduktøren. Men konduktøren viste ham fra seg med den innvending at Bibelen var en bok som inneholdt mye upassende at det var umulig å lese den høyt for familien. Til dette svarte mannen:

  "Jeg har nettopp nå kommet hjem fra et besøk i England. Jeg reise med dampbåten "Himalaja". Under reisen la jeg merke til at kapteinen hadde en hel del sjøkart i sin kabin. Et av dem var utspendt på en tavle, og på det var visse steder merket med punkter. Vet De hva disse betyr?"

  "Ja, de avmerker klipper, grunner, sandbanker og lignende."

  "Aldeles riktig. Og jeg antar at De tror at de er avmerket for at båten skal styre på dem?"

  "Langt ifra," sa konduktøren meget støtt: "naturligvis settes slike sådanne merker på sjøkartene for at fartøyene skal ungå faren".

  "Se, nå blir vi enige. Bibelen er Guds kart, og gjennom Bibelen blir vi oppmerksom på mange slags klipper og skjær som mange sjeler har lidt skibbbrudd på under sin ferd over livets hav. Gud har fortalt om Noahs, Lots, Davids og mange andres synder. Er det for at vi skal lære å begå samme synder?"

  "Nei" tilstod konduktøren, "nå begynner jeg å forstå. Det er så at hjemme hos meg bor en mann som er fritenker. Det er ham som har ført meg inn på slike tanker. Men nå skal jeg tale et par ord med ham, når jeg kommer hjem."

  Guds ord er rent. Enkelte deler egner seg til å lese høyt, andre til å overveie i ensomheten. Men det er alt sammen rent og hellig.

 • La oss holde fast ved vår gode gamle Bibel

  Miss A. Clement skriver i "The Morning Watch": En engelsk venn fortalte meg følgende beretning om avdøde dr. Parker. Den hendte for mange år siden. Å, hvor jeg skulle ønske at jeg kunne fortelle den med samme blikk, stemme og uttrykk, som han!

  "Jeg ble beskyldt for" sa doktoren en dag fra sin prekestol, "at jeg ikke behandler spørsmålet vitenskaplig. Folk sier: De burde holde dem til vitenskapen og fortelle oss hva den har å si om tingene. Godt, jeg vil henvende meg til vitenskapen! Der er her en stakkars enke, som har mistet sin eneste sønn, og ønsker å vite, om hun noensinne skal få se ham igjen. Nå vil jeg be vitenskapen om å svare på hennes spørsmål, og jeg vil derfor legge Bibelen til side".

  Her tok doktoren Bibelen bort fra prekestolen og la den bak seg.

  "Vil den stakkars kvinnen noen gang få se sin sønn igjen? Det er spørsmålet vitenskapen skal besvare. Hvor er det blitt av ham? Slutter alle ting med døden? Hva sier vitenskapen til disse spørsmål?"

  Her fulgte en lang pause, dr. Parker stirret stivt foran seg og sa intet.

  "Som De ser behandler vi disse ting vitenskaplig. Vi har lagt Bibelen til side, og vi ønsker å vite, hvilket lys vitenskapen kaster over den stakkars kvinnes vanskeligheter. Hvor er det blitt av hennes gutt?"

  Enda en gang en lang pause og drypp stille i salen.

  "Tiden går, og hun venter på svar. Hun har i sannhet rett til å få det. Det er et meget alminnelig spørsmål, så hvis vitenskapen kan kaste lys over noe, så må den virkelig ha noe å si i denne sak. Vitenskapen, vil den stakkars kvinne noen gang få sin sønn igjen?"

  Enda en gang en meget lang pause og helt drypp stille i salen.

  "Vitenskap, vi venter! Vi har lagt Bibelen til side, og vi ønsker å behandle dette spørsmålet rent vitenskaplig. Vil den stakkars kvinne noen gang få se sin sønn igjen? Det ser ut til at vi ikke kommer videre. Den stakkars kvinnes hjerte er nær ved å briste, og hun venter på svar. Hva skal jeg si til henne? Hvilket svar gir vitenskapen? Hva!? Har vitenskapen ingen ting å si? Intet å svare på et så alminnelig spørsmål som dette? Intet å svare på det alminneligste av alle spørsmål? Da må vi allikavel gå tilbake til den gamle bok!".

  Dr. Parker vendte seg om, tok Bibelen og la den med stor ærbødighet tilbake på sin plass. Så lukket han den opp og leste:

  "Jeg er oppstandelsen og livet" (Joh 11,12). "For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?" (1. Kor 15,53. 55) "Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud," (Åp 20,12) "Og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!" (1. Tess 4,17. 18).

  Deretter lukket dr. Parker Bibelen og klappet den kjærlig og sluttet med å si: "Vi vil holde fast ved vår gamle Bibel, ja vi vil holde fast ved vår gamle Bibel."