Navnet Gud

Gud - El Shaddai

Keiser Shun (regjerte angivelig fra 2258 til 2211 f.kr.) tilba ShangTi, som bokstavelig betyr Himmelsk hersker. Det er interessant å notere seg at den fonetiske uttalelse er veldig lik mellom Kinesisk (ShangTi) og Hebraisk (Shaddai, Almektig).

 

Gud - Skaper

Gud er også representert i det Kinesiske språk med ordet Shén. Dette ordet kan bli skrevet i to forskjellige former. Etymologien i dette bildet åpenbarer detaljer om Guds verk i skapelsen. På venstre side av tegnet, ser vi et bilde som betyr åpenbare eller ærklære (forkynne). Gang på gang i den Bibelske skapelse blir vi fortalt, "...Gud sa..." (1. Mos 1,3-26). Salmisten erklærte Guds skaperverk.

"Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust...For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der." (Salme 33,6; 9)

På høyre side av tegnet, to bilder henger sammen. Der finner vi mennesket og en hage. Mennesket, kronjuvelen av Guds skapelse, var plassert i Edens hage.

"Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet." (1. Mos 2,8)

Gud - Ånd

Ling er et annet ord som kan brukes til å referere til Gud. I en kinesisk bibel, er dette ordet brukt til å referere til Den Hellige Ånd. Etymologien av ordet Ling viser at det gamle Kina hadde kjennskap til de tre personene i Guddommen! I den øverste halvdel i tegnet, vises det EN som DEKKER VANNENE. Skapelsen beskrevet i hebraiske skrifter, vår Bibel, viser:

"Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene." (1. Mos 1,2)

I midten av tegnet, synes det å referere til de tre personene i Guddommen. Det viser tre personer sammen. Under disse ser vi tegnet for en magisk arbeider eller en som jobber med magi. Dette bringer tankene våre over på den mirakuløse kraften Gud brukte i skapelsen.

 

Gud - Himmel

Tian kan referere til himmelen eller himlene, men når vi ser på etymologien i bildet, ser vi noe enda større. Det taler om Ham som er over himmelen! De to tegn som brukes til å lage ordet Tian er stor og en. Faktisk er ShángTi Den Store!

 

 

Skapelsen

Hver kultur synes å ha sin egen særegne historie om opprinnelse. Kineserne er ikke annerledes. En Kinesisk legende snakker om Pan Gu, som skilte himmel og jord fra hverandre, og Nü Wa, som befolket jorden med mennesker. Etymologien av flere kinesiske tegn viser legender av Pan Gu og Nü Wa, som avslører en skapelse som paralleller Bibelen. Betydningen av dette forsterkes med kunnskap om at detaljene her ble registrert i det kinesiske språket før Moses skrev 1. Mosebok.

To av de Kinesiske ordene for Gud, Lingog Shén, viser Guds rolle i skapelsen. Ling viser Guds Ånd som svever over vannene (1. Mos 1,2) og de tre personene i Guddommen. Shén identifiserer Guds stemme som den aktive kraft i skapelsen slik som Bibelen (1. Mos 1,3-26). Dette bildet viser også mennesket, kronjuvelen i Guds skapelse, som ble plassert i Edens hage.

 

 

Skape

Et kinesisk ord for å skape, záo, viser uten tvil skapelsen av mennesket. Det er en kombinasjon av å gå og snakke. Adam var skapt full voksen mann og kunne gå og snakke. Men ordet snakke (gáo) kan deles opp mer, som gir hårreisende detaljer som levner ingen tvil om at det er Adam det er snakk om. Det åpenbares at han er levende-støv-mann. Det er akkurat det Bibelen sier i 1. Mos 2,7:

"Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel."

Først

Xian, et Kinesisk ord for først, viser Adam som det første mennesket. Etymologien av ordet, som gáo over, viser levende-støv-mann. Du vil merke at tegnet for mennesket er annerledes her en over. Det er flere tegn som kan bli brukt til å representere mennesket. De fleste tar vi med i denne artikkelen.

Nødvendig

1. Mosebok 2 viser at Adam var alene for en kort tid, det eneste mennesket på jord. Gud sa:

"Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like." (1. Mos 2,18)

Det var nødvendig at Adam hadde en medhjelp. Det var ingen medhjelp blant dyrene som var skapt. Dermed gav Gud kvinnen for mannen. Et kinesisk ord for nødvendig, yáo, viser en mann i innhegning (hagen) som trenger en kvinne.

Begynnelse og fullstendig

Adam og hans kone, Eva, er beskrevet i et kinesisk ord for begynnelse. Etymologien av yuán viser bokstavelig to mennesker. Hvis vi tar yuán og legger til et tak, får vi ordet wán, som betyr ferdig eller fullstendig. Etter Adam og Eva var skapt, var skapelsen ferdig.

Wán viser ikke bare at skapelsen var ferdig når Adam og Eva hadde blitt laget, men det viser også bildet av en relasjon siden de var to mennesker under samme tak, et ektepar.

Å sitte

Zuò er et kinesisk ord for å sitte. Selvfølgelig, å sitte i en individuell handling, men allikavell se hvordan det gamle kinesiske språket nedtegnet det. Vi ser to mennesker oppå jorden. Hvilken logisk grunn kan det være for at zuò viser to istedenfor en? Er det kanskje en referanse til de to første menneskene, som "satt" sammen i landet?

Alt, Hel

En av flere ord som kan brukes for å beskrive alt eller noe helt er qian. Som vi allerede har sett, var det bare to mennesker i begynnelsen. I dette bildet, ser vi igjen to mennesker representert hver med munn og føtter. Det er de to grunnleggende tegnene for en person. Disse to menneskene sammen lagde hele populasjonen på jorden i denne tiden.

Perfekt

Et annet kinesisk teng som viser to mennesker er rén, som betyr perfekt. Dette tegnet viser bokstavelig to mennesker. Hvorfor? Hva har to mennesker å gjøre med perfeksjon hvis ikke det referer til de to første, Adam og Eva, var skapt perfekt?

 

Fortsettelse følger... Følg med.. Neste som kommer er Edens hage.