«Et barn er født i Betlehem, i Betlehem,» synger vi i julesangen. Men hvorfor skulle Jesus bli født akkurat i Betlehem? Les den inspirerende forklaringen fra Dr. Erez Soref, fra den messianske organisasjonen One For Israel. 

 

 

Gjennom profeten Mika forkynte Gud på forhånd at Messias skulle bli født i Efrata, Betlehem: «Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.» (Mika 5:1)

 

 

Påskehøytiden 

 

Påskefeiringen (pesach, som betyr forbigang) ble innstiftet ved israelernes utgang av Egypt. Gud gav påbud om at hver husfar skulle ta seg ut et fullkomment lam, slakte det, stryke lammets blod over dørstolpene, lukket døren, og familien skulle spise påskelammet sammen. Om natten, da Guds engel gikk gjennom Egypt med dom, og slo i hjel hver førstefødt sønn i hver familie, så engelen blodet på dørstolpene og gikk forbi israelernes hus:

 

..blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren, dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.

 

Senere, under ørkenvandringen, gav Gud flere påbud knytter til påskefeiringen. Prestene skulle ofre fullkomne lam til Herren.

 

Århundrer senere forutsa Gud ved profeten Jesaja at Messias skulle være et stedfortredende og sonende offer for sitt folks synd og skyld – som et fullkomment, uskyldig lam:

 

Han var foraktet, forlatt av mennesker.. vi regnet ham ikke for noe.. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred.. skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes.. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?.. Det var Herrens vilje å knuse ham.. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil. Etter sin nød skal han se lys.. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.. han tømte ut sitt liv til døden.. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.

 

Da Jesus flere hundre år senere begynte sin tjeneste, brøt Døperen Johanns ut: Se, der Guds lam, som bærer verdens synd!

 

..vårt påskelam er slaktet, skriver Paulus til korinterne.

 

Jesus ble korsfestet og døde, i Jerusalem, i påsken. Før det hadde han innstiftet Den nye pakt, under det tradisjonelle påskemåltidet sammen med disiplene sine. Den nye pakt forkynner at Jesu kropp ble ofret og at Jesu fullkomne, uskyldige blod renser fra alle synd – det er Evangeliet (de gode nyhetene), nåde Gud i kjærlighet tilbyr alle mennesker.

 

 

Hvorfor måtte Jesu bli født akkurat i Betlehem?

 

Da Maria gikk gravid med Jesus, fikk hun og Josef ordre fra romersk lov om å la seg skrive inn i manntall i Betlehem. Derfor reiste de den lange krevende strekningen fra Nasaret til Betlehem, til tross for at Maria var høygravid. Slik gikk det til at Jesus ble født i Betlehem, slik Gud ved profeten Mika hadde forutsagt.

 

Maria hadde nok som andre kvinner forberedt seg på alle måter, til å ta imot sin førstefødte, hjemme i Nasaret. Ferden til Betlehem var full av farer, været kunne være uforutsigbart og det fantes landeveisrøvere. Da det unge paret kom frem, fant de ikke husly og det nyfødte barnet ble svøpt og lagt i en krybbe. Det som var en katastrofe for Maria og Josef, innebar at profetiene gikk i oppfyllelse og at Guds navn ble herliggjort.

 

Det har vært tider også i mitt liv, at jeg har erfart kriser jeg ikke har sett noen mening i, men i ettertid har jeg sett hvordan Gud oppfylte sine planer for meg, midt i mine prøvelser.

 

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin, kan vi lese i Lukas evangeliet.

 

Efrata, Betlehem, var området hvor Israels konge David vokste opp. Her salvet Samuel ham til Israels konge, da han gjette sin fars saueflokk, og her bekjempet han bjørner og løver for å beskytte flokken sin.

 

Etter at David kom til kongemakten, gjorde Jerusalem til Israels hovedstad og bragte den helligdommen israelerne hadde skapt og båret med seg under ørkenvandringen til Jerusalem (David planla også byggingen av tempelet i Jerusalem); besluttet han at lammene som skulle ofres i Jerusalem under påskehøytiden skulle fostres og hentes fra stedet han hadde vokst opp, Efrata, Betlehem.

 

Slik ble flokkene med sauer og lam i Efrata Israels best bevoktede flokk – de skulle være fullkomne og ofres under påskehøytiden i Jerusalem.

Efrata, Betlehem er det området i Israel hvor det i moderne tid er funnet spesielt mange rester av gjeter-tårn, utkikksposter gjeterne brukte for å holde oversikt over saueflokkene sine. Man kan se flere gjeter-tårn i Efrata enn noe annet sted på jorden.

 

Gjeterne i Efrata voktet ikke ordinære sauer, de måtte voktes og beskyttes på en ekstraordinær måte; for dersom et lam fikk en skade, eller på noen annen måte ble ufullkomment, kunne det ikke bli brukt som offer under påskehøytiden.

 

De gjeterne som fikk besøk av engler og ble de første til å møte Jesus, var de samme gjeterne som voktet lammene som skulle ofres i templet under påskehøytiden i Jerusalem!

 

Vårt påskelam, Jesus, ble svøp og lagt i en krybbe – ikke i et hvilket som helst svøp, ikke bare for å tydeliggjøre Messias’ ydmykhet, men som et forbilde på den oppgaven han var kommet for å utføre. Englenes budskap til gjeterne, i Lukas evangeliet, er betydningsfulle, og med en dypere mening:

 

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.  Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.

 

Ifølge den rabbinske tradisjonen kom prestene fra tempelet i Jerusalem, forut for høyhellige dager, til gjetertårnene i Efrata, for å inspisere lammene. Prestene så seg ut fullkomne lam, plasserte dem i krybber og svøpte dem i kleder, før de ble bragt til Jerusalem for å ofres.  

 

De svøpte lammet i kleder, i stedet for å lede dem eller frakte dem på andre måter, for å forsikre seg om at lammet ikke fikk noen skade på reisen. Dersom lammet fikk en skade, var det ikke lenger fullkomment og kunne ikke brukes som offer til Gud.

 

Jesus ble født i Betlehem, Efrata, slik Gud ved profeten Mika hadde forutsagt; for å være et fullkomment stedfortredende og sonende offer for vår synd og skyld – han var Guds lam, som bar verdens synd.

 

Jesus ble svøpt i de samme kledene, lagt i den samme krybben, beskuet av de samme gjeterne som voktet påskelammene som ble ofret for å sone for israelernes synd og skyld.

 

Vi som lever i dag kan se hvordan profetiene gikk i oppfyllelse, men Maria og Josef var nok opptatt med å gjøre det beste ut av en ekstremt vanskelig situasjon. De kjempet antagelig med tvil og frykt; men midt i deres trengsler virkeliggjorde Gud sine planer – en historie om utfrielse og frelse.

 

Min bønn for deg, er at du ser Guds trofasthet, på det stedet du befinner deg; at han midt i denne utfordrende tiden virkeliggjør en vakker historie om utfrielse og frelse – midt i dine prøvelser. Og jeg ber om at du vil bli oppmuntret av denne fortellingen om Guds vidunderlige kjærlighet.