For det første så er musikk skapt av Gud. Det er skapt for å ære Han og deretter glede oss. Lovsanger er for Gud og Han alene. 

Musikk er populært over hele verden. Det kjennes ikke til at det har eksistert noe samfunn uten noen form for musikk.

Musikk er en åndelig dimensjon som åpner menneskers hjerte og sjel slik at de har lettere for å ta imot (fra Gud og djevelen vel og merke). 

Det er to ting som jeg vil påpeke spesielt i dette korte skrivet. Det første er lyden i musikken. Ofte kan man bruke musikk i bakrunnen ved opplesningen av tekst for å få frem den stemnigen man vil. For eksempel om man ser på en skummel film og slår av lyden, vil det ikke være skummelt i det hele tatt. Kanskje til og med morsomt.

 

Musikk (lyd)

Når David spilte med harpe for Saul, førte dette til endringer i den åndelige atmosfære.

”Når da ånden kom over Saul, tok David harpen og spilte på den. Da fikk Saul lindring. Det ble bedre for ham, og den onde ånden vek fra ham.” – 1. Samuelsbok 16:18-23

På samme måte står det om Elisa at ”Da så harpespilleren spilte på harpen, kom Herrens ånd over ham. Elisa bad om at en harpespiller skulle spille for ham når han skulle profetere.

”Men hent nå en harpespiller til meg! Da så harpespilleren spilte på harpen, kom Herrens ånd over ham.” - 2Kong 3:15

 

Sang (ord)

Tekstene vi synger har stor innflytelse på oss. Ord du sier eller hører ofte har en tendens til å bli en sannhet for deg. Ord styrer denne verden. Pass derfor på hva du gir din ånd!

Tenk på skapelsen. Ingen ting ble skapt uten at Gud talte.

”For Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.” – Salme 33,9

La oss fylle oss med Ordet som er Jesus (Johannes 1,1). La oss bli fylt av Den Hellige Ånd ved tro på Jesus Kristus.

”Den som vokter sin munn og sin tunge, frir sitt liv fra trengsler.” – Ordspråkene 21,23

 

Hva skjer når vi lovsynger?

Våpen!

Lovsang forandrer ting rundt oss. I 2 Krøn.20, 21-22 Står det; "Etter å ha rådført seg med folket valgte han ut sangere som skulle lovprise Herren i hellig prakt. De dro ut i spissen for krigerne mens de sang: «Pris Herren, evig varer hans miskunn!» Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren ammonittene, moabittene og folket fra Se'ir-fjellene, de som rykket fram mot judeerne, falle i bakhold. Slik ble de slått."

Disse sangerne ble stilt opp foran soldatene for å gå i krig. Jeg vil anta at mange var svært nervøse og i utgangspunktet ikke så ”salige”. Men de sang allikevel. Og hvilket resultat det ble. Dalen der dette skjedde, ble etter dette kalt Lovprisningsdalen.

I Matteus 21,16 sier Jesus følgende ”….Har dere aldri lest: Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?” Det skriftstedet Jesus henviser til står i Salme 8,3, hvor det står: ”Av småbarns og diebarns munn har du reist deg et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige”.

Med dette sier Jesus at lovprisning gir et vern mot motstanderen og stopper munnen på fienden og den hevngjerrige.

Lovprisning er et våpen i åndskampen i himmelrommet!

 

Salvelse og nærhet.

I Salm.100:4 står det slik: ”Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk Ham og pris hans navn.” I gammeltestamentlig tid samlet de eldste i Israel seg ved portene for å avgjøre rettstvister og for å komme til avgjørelse i forskjellige saker.

Ved takksigelse og lovprisning kommer vi inn i åpenbaringen av Guds vilje.

I Jes.60:18 står det ”Du skal kalle frelsen dine murer og lovsangen dine porter.” Guds ord forandrer oss når vi tror og handler på det. Bønn forandrer oss og omstendighetene rundt oss. Lovprisning forandrer oss på grunn av Guds nærvær. (Salme 22:4 ”Like fullt er du Hellig, du som troner over Israels lovsanger.”)

 

Ordes makt

Når vi om og om igjen forteller eller synger om Guds storhet, så vil dette påvirke våre liv slik at Gud vil bli i våre liv det vi synger eller sier om Ham.