INNLEDNING

 

 

 

”Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” (Johannes 8:12) 

”Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen.” 
(Matteus 5:14-16) 

Her leser vi først at Jesus proklamerer ut at Han er verdens lys. Han kom for å bringe lys i en verden som lå i mørke fordi menneskene hadde vendt seg bort fra Gud. Den som følger Jesus og tar imot Hans frelses gave, vil ikke lenger vandre i mørke, men ha livets lys – som jo er Jesus selv. I starten av Johannes evangeliet kalles Han også for ”det sanne lys”. 

Denne proklamasjonen av Jesus som verdens lys, henger sammen med selve skapelsesberetningen, hvor Gud sa: ”Bli lys!” Likesom lyset er det første som Gud skapte og betingelsen for alt fysisk liv i verden, så er også Jesus selve forutsetningen for det fullkomne og evige liv. Dette er selve kjernen i evangeliet. 

Men Jesus går mye lenger enn dette når Han snur seg og peker på oss – og sier: Dere er verdens lys! Hva mener Han egentlig? Det er jo helt tydelig at dette gir oss et sterkt kall, og samtidig også et stort ansvar. 

At Jesus sammenligner oss med lyset forteller oss at vi er satt i en helt spesiell posisjon. Vi er kalt til å lyse opp tilværelsen rundt oss. Vi skal la vårt lys skinne for alle mennesker. 

Du og jeg har altså innlagt noe kraftig på innsiden, et lys som er i stand til å påvirke enhver situasjon og omstendighet som vi møter. Dette lyset har mange sterke egenskaper, og vi skal se litt nærmere på dette… 

             

 

  

1.      SOLEN OG MÅNEN

 


La oss ta solen som eksempel. Solen produserer nok lys til å lyse opp store deler av vårt solsystem. Den har et utrolig sterkt og kraftig lys og utvikler en masse energi. Solen er grunnlaget for alt liv på planten. Vi kan godt sammenligne solen med Jesus. Jesus er selvlysende. 

Månen derimot, er ikke selvlysende. Den får sitt lys fra solen. Slik er det også med oss. Vi får vårt lys fra Jesus. Han er det sanne lys, som lyser opp verden gjennom oss, slik at også vi blir verdens lys. Vi er akkurat som månen, som reflekterer lyset fra solen. Vårt kall som kristne er altså å reflektere Jesus i hverdagen! 

”Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen.” 
(Matteus 5:16) 

  2.      ER DU EN FULLMÅNE, EN HALVMÅNE ELLER EN LYSSTRIPE? 

     

                   


Jeg sto en kveld og så på månen som lyste så klart. Det var fullmåne og himmelen var veldig klar og fin. En kunne også se en masse stjerner. Men jeg ble så fascinert av denne månen, som lyste så klart at den strålte. På grunn av dette sterke lyset kunne man se veldig klart, og hele landskapet var opplyst. 

Slik har Gud kalt oss til å være også. Vi er kalt til å være fullmåner, hvor Jesus får stråle fram fra våre liv. En full måne reflekterer lyset med hele seg. Slik skal også vi la hele vårt liv være overgitt til Gud og Hans plan med oss. Vi må la Ham få alt, ikke bare en del av oss. 

Jeg husker mange ganger jeg har sett månen skinne som en halvmåne, eller noen ganger kun som en liten stripe. Også dette lyser opp, men på langt nær så kraftig som fullmånen gjør. 

Noen ganger er også vi slik, som en halvmåne eller i verste fall som en liten stripe. Det er bare deler av våre liv som er helt overgitt til Herren og Hans plan og vilje. Det kan være ting i våre liv som kommer i veien og skygger for Gud eller stenger ham ute. 

Et eksempel på dette kan være at vi blir så opptatt av oss selv og vårt eget at vi glemmer å inkludere Gud. Da får Han ikke slippe til i våre liv og våre lys blir svakere og begrenset. 

                         3.      VANDRE I LYSET, UNNGÅ SOLFORMØRKELSE 

  Et fenomen som ofte har fascinert meg, er solformørkelse. Dette er et fenomen som oppstår når månen passerer mellom solen og jorden, slik at solen dekkes helt eller delvis. Total solformørkelse (eclipse) regnes som et av de mest spektakulære naturfenomener. 

La oss se litt nærmere på dette. Leksikon forteller at det finnes 4 ulike typer solformørkelser: 

  • Total formørkelse forekommer når solen er totalt dekket av månen. Det intense lyset av solskiven erstattes av den mørke usynlige måneskiven.

Hva er dette et bilde på? Det intense lyset er jo Jesus! Men dette lyset erstatte av ”den mørke usynlige måneskiven. Dette er jo oss! Vi blir både mørke og usynlige uten lyset fra Jesus – verdens lys! 

Men hva er det som kan komme inn i våre liv og skape en så total formørkelse at lyset (Jesus) blir fullstendig overskygget? Jo, svaret er SYND! Dersom vi har uoppgjort synd i våre liv, så kan ikke Jesus stråle igjennom oss! Og det hjelper ikke å si at ”det var bare en liten synd. Synd er som en fortærende surdeig. Paulus sier det slik: 

”Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig (synd) syrer hele deigen (ditt liv).” 
(1 Korinter 5:6) 

Apostelen Johannes er inne på akkurat samme tema: 

”Dersom vi sier at vi har samfunn med Ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.” (1 Johannes 1:6-7) 

Det er viktig å gjøre opp synd. Hvis ikke blir vi sittende fast i mørket, og det blir ”total solformørkelse”.  Vi må vandre i lyset, være ydmyke og bekjenne være synder. 

”Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”  
(1 Johannes 1:9) 

  • Ringformet formørkelse forekommer når solen og månen er eksakt på linje sett fra jorden, men månen er for langt vekk fra jorden til å dekke hele solskiven. Solen vil da sees som en svært lyssterk ring rundt månen.

Her er det litt bedre tilstand enn ved total solformørkelse. Likevel er månen (egoet) fortsatt så stort at den dekker for nesten hele solen (Jesus). 

Det er viktig å være bevisst på at det er Jesus som skal lyse, ikke du! Du har jo ikke noe lys i deg selv! Vær ikke opptatt av å hevde deg selv eller å vise deg fram. Tro heller ikke at du klarer alt selv, og ikke er i behov av Guds hjelp. 

”For ingen mann er sterk i egen kraft.” (1 Samuel 2:9) 

Tirsdag 4. Januar 2011 var det en solformørkelse som gjorde at månen dekket om lag 85% av solen. Hvordan kan det gå an at den lille månen kan dekke så mye solen, som jo er så enormt mye større? Svaret har med avstandsforholdet mellom solen og månen. Dersom vi står og ser på en måne som er veldig nær oss, samtidig som solen er veldig, veldig langt unna, så vil månen fortone seg såpass stor at den i slike tilfeller kan dekke over deler av solen – og i verste fall hele solen. Hadde månen vært lengre unna jorden og enda nærmere solen, hadde ikke dette vært mulig. 

Dette bringer oss til enda en viktig åndelig sannhet. Jo nærmere solen månen befinner seg, jo mindre vil månen synes, og desto større vil solen synes – selv om vi betrakter den i rett linje bak månen. 

Når vi så tenker at Jesus er Solen og vi er månen, vil det si at jo nærmere Jesus vi lever med våre liv, jo større og mer vil Han synes og desto mindre vil vi selv synes! 

La oss ha den samme ydmyke tjenerholdningen som døperen Johannes hadde. Han var ikke opptatt av å bli vist ære – man gav all ære og hyllest til Jesus. 

”Den som har bruden, Han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på Ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Han skal vokse, jeg skal avta.” 
(Johannes 3:30) 

La Jesus vokse i ditt liv og i dine omgivelser, ikke la ditt eget ego vokse i stedet! 

Et godt eksempel på at egoet kommer og skygger for Jesus, er på det økonomiske plan. Mange mennesker som ”lykkes” her i livet, glemmer å bringe Gud ære for at det går bra for dem. 

”Si da ikke ved deg selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg denne rikdom. Men kom Herren din Gud i hu! For det er Han som gir deg kraft til å vinne deg rikdom, fordi Han vil holde sin pakt, som Han med ed har inngått med dine fedre, som en kan se den dag i dag.” 
(5 Mosebok 5:17-18) 

  • Hybrid formørkelse er en mellomting mellom en total og en ringformet formørkelse. På enkelte steder vil den være total, mens på andre steder vil den være ringformet.

Dette taler om en person som har overlatt deler av ”huset” (ditt liv) til Jesus, men fortsatt vil ha sine egne ”private rom” helt for seg selv. Noen områder i livet får ikke Guds oppmerksomhet i det hele tatt, mens på andre områder inkluderer man Gud til en viss grad. 

  • Delvis formørkelse forekommer når solen og månen ikke er helt presis på linje. Månen vil da bare delvis skygge for solen.

Dette taler om et liv som ønsker å være Gud til behag, men det er ”forstyrrelser på linjen”, slik at kommunikasjonen med Gud blir for dårlig. Solen og månen er ikke helt presis på linje, altså: man er uenig med Gud. Det er aldri lurt å være uenig med Gud. Det lønner seg å alltid gi Gud rett, selv på områder der man selv har en helt annen mening. Gud vet best! 

Vi har sett på fire ulike typer av solformørkelse. Uansett er solformørkelse farlig. Vi må ikke la oss selv, vårt ego eller våre synder komme i veien for Gud og Hans plan med oss. 

  4.      LYSET OVERVINNER MØRKET! 
  

 

 


Se på verden i dag. På alle områder skjer ting fort. Og svært mye av det som skjer er negativt. Djevelen arbeider på spreng med å utbre sine planer og prosjekter over hele verden på kortest mulig tid. Han vet at tiden er kort, og at Jesus snart kommer igjen. Derfor er det om å gjøre å spre mest mulig ondskap og hat så lenge han har sjansen. Mørket er altså i full mobilisering og akselerasjon. 

Men lysets hastighet er større! Lyset beveger seg med cirka 313 000 kilometer per sekund! 

Mørket kan aldri stå seg imot lyset. Over alt vinner lyset! Kommer du inn i et mørkt hus, er det bare å slå på lysbryteren, så må mørket fly av sted. 

  


5.      KOBLE TIL STRØMMEN! 

  


En lyspære produserer også lys, men på ingen måte så kraftig som Solen. Likevel er også lyspæren en lysprodusent, som skaper lys til å lyse opp der det ellers ville vært mørkt. 

Her er vi inne på noe veldig viktig. Vi er som slike lyspærer. Vi lyser heller ikke av oss selv, men er avhengig av det lys som Jesus produserer gjennom oss. Akkurat på samme måte som en lyspære må være satt inn riktig, og koblet til strømmen (elektrisiteten) som gjør at lyspæren får energi og lyser. 

I Guds Rike trenger vi i hvert fall ikke være redd for om det er noen strømtilførsel. Kraften og livet er lagt inn, og det kan aldri forsvinne. Den eneste som kan ”skru av strømmen” og gjøre det helt mørkt – det er du selv. Sørg derfor for at du alltid er koblet til strømmen 

Men hva skjer om lyspæren ikke er skrudd inn riktig? Du vil kanskje få lys i den et øyeblikk. Men så vil lyset forsvinne igjen, eller pæren kan bli ødelagt. 

På samme måte må også vårt liv være ”skrudd inn riktig” i forhold til Guds vilje med oss. Vi må la Gud få lov til å forme oss slik som Han vil. DA vil ”lyspærene” (= vi) være riktig skrudd inn og de vil lyse ordentlig. 

Vi har jo fått et nytt liv innlagt, som produserer LYS. Hvilket lys er det jeg snakker om? Hva står dette lyset for? 

Lyset står for kjærlighet, glede, fred, hellighet og frukter av at Jesus bor i oss. Lysets frukt er det samme som åndens frukt. 

”Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.” 
(Galaterne 5:19) 

”Dere selv var jo engang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.” 
(Efeserne 5:8-9)