Det er et stort privilegium å få gå i Guds skole og bli lært av Gud. Han fostrer og tukter oss til vårt gagn og for at vi skal bli dyktiggjort for vår oppgave her og i himmelen.

Se, Gud er opphøyet i sin kraft. Hvem er en læremester som han? – Job 36,22

 

Vi skal nå se på noen lekser i Ordet fra den store Mester.

 

 

I. Nådens lekse: Titus 2,11-14

11 For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. 12 Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.

1. Professoren heter Guds nåde. Hvilken stor og øm læremester.

2. Den lærer oss å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster. Altså å si nei til og nekte syndens makt over våre liv.

3. Den lærer oss å leve rett, v. 12.

4. Den lærer oss å vente, v. 13. Vi venter Kristus. Mange blir dessverre søvnige i ventetiden, Matt 25,1-13. Må Guds nåde lære oss å vente på en rett måte.

35 La hoftene være ombundet og lampene brennende! 36 Og vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. 37 Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Sannelig sier jeg dere: Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. 38 Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner det slik - salige er de! 39 Men dette skal dere vite: Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. 40 Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. - Luk 12,36-48

27 Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, 28 så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. – Heb 9,27-28


 

II. Bønnens lekse: Job 36,19

Kan vel ditt nødskrik fri deg av trengsel? Kan all kraftanstrengelse gjøre dette?

 

1. Det finnes bønner som Gud ikke hører eller besvarer og de kalles for "tomme ord"

Visselig, Gud hører ikke på tomme ord, Den Allmektige akter ikke på slikt. - Job 35,13.

De er fariseeriske, selviske bønner og "preke-bønner", dvs. man sier det i bønnen som man skulle istedenfor si direkte til brødre og søstre.

 

2. Læreren i bønnens skole er nød. Denne lærer synes vi ikke alltid om, men han har allikevel en stor oppgave å fylle i våre liv; forvandle alle vanskeligheter til bønn. Herren sender prøvelser for at vi skal bli minnet om bønnens betydning og han ønsker at vi skal komme med alt til Ham i bønn.

 

3. Vi må lære oss at onde åndsfyrster står oss og våre bønnesvar imot og at det gjelder å beseire dem gjennom utholdende bønn. Se Dan. 9,18-23; 10,12-20.

For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. – Ef. 6,12

 

 

III. Lydighetens lekse: Heb. 5,8-9

8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. 9 Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham.

 

1. Denne lekse måtte til og med Kristus selv lære seg. Han ble lydig inntil døden, Fil 2,6-8. Så ble han opphav til frelse.

5 La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, 7 men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. 9 Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, 10 for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære. – Fil 2,5-11

 

2. Lydighetens betydning.

Lydigheten er bedre enn offer,

Da sa Samuel: Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fettet av værer.  - 1. Sam 15,22-23.

Uten lydighet - ingen frelse. For Kristus har tilveiebragt frelse bare for dem som lyder ham

Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham - Heb 5,9.

De som er ulydige mot evangeliet skal straffes med luende ild

8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Den straffen de skal lide, blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet 10 - den dagen når han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. - 2. Tess 1,8-10.

Vår oppgave er å lære hverandre lydighet

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! - Matt 28,19-20.

 

3. Læreren i denne skole heter lidelse.

Lidelse for Kristi navns skyld

13 Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. 14 Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere.  - 1. Pet 4,3-14

Lidelse fordi vi er kristne

15 For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg i andres saker. 16 Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. - 1. Pet 4,15-16

Gjennom lidelse blir vi fostret til lydighet og hellighet

5 Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. 6 For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. 7 Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? 8 Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. 9 Dessuten: Vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve? 10 For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. 11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. - Heb 12,5-11

 

 

IV. Leksen å kunne mestre tungen: Apg. 10,28b

..Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.

 

1. Med tungen kan vi velsigne eller forbanne, Jak 3,5-11.

5 Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann! 6 Også tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. 7 For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur. 8 Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. 9 Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde.10 Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik! 11 En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme? 

 

2. Med tungen kan vi baktale brødre og søstre og bli til stor skade. Se 4. Mos 12.

 

3. Når vi, lik Peter, er partisinnet og dømmende, bør Gud få ta oss i enerom og lære oss denne betydningsfulle lekse. Det ser ut til at det bare var Gud som kunne lære apostelen denne lekse.

 

 

V. Kjærlighetens lekse: 1. Tess 4,9

Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre.

 

1. Den som hater sin bror, er en morder

Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. - 1. Joh 3,15.

 

2. Gud vil lære oss å elske hverandre gjennom å etterligne Jesus

La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus - Fil 2,5.

 

 

VI. Målet med leksene

1. At vi skal lære å kjenne Kristus og hans oppstandelseskraft, og bli ham lik.

10 så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – 11 om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde! – Fil 3,10f

 

2. At vi skal bli Guds mennesker

16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. - 2. Tim 3,16-17.