INNLEDNING:
 
"For av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." (Johannes 1:16-17)
 
Nåde er et fantastisk ord. Gud vil at vi skal oppdage innholdet i dette rike ordet. Det er viktig å oppdage nåden over nåden, som vi leser om her. Mange kristne har forstått at man blir frelst av nåde alene, men man har gjerne problemer med å se at fortsettelsen også er av nåde. Guds nåde inneholder nemlig en drivkraft til å leve ut det livet som Gud har kalt oss til.
 
Ordet nåde er det greske ordet kjáris. Det betyr ufortjent velvilje, vennlighet, godhet, miskunnhet, gunst, yndest og nåde. Det betyr også å bøye seg mot en som er ringere, i vennlighet.
 
Vi skal nå se på ulike sider som Bibelen lærer oss om Guds nåde.
 
 
 
1. FRELSEN ER AV NÅDE
 
 
 "Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med,gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg." (Efeserne 2:4-9)
 
Frelsen er av nåde og ikke av gjerninger. Dette er en av de viktigste og mest sentrale sannheter i hele evangeliet om Jesus Kristus! I løpet av historien er det skarer av mennesker som har forsøkt å rettferdiggjøre seg og oppleve Guds nåde og gunst ved å gjøre gode gjerninger og leve et prektig liv. 

Nå er gjerninger viktige, og Gud vil absolutt at våre liv skal bære frukt av gode gjerninger. Men disse kan ikke åpne døren til himmelen for oss. Frelsen er nemlig ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Frelsen og forsoningen er en suveren nådegjerning. Det er en ren, uforskyldt, forbarmende gave. Alt er av nåde alene. 
 
Derfor representerer nåden en frelsesvei som står i radikal motsetning til lovens frelsesvei. Nådens frelsesvei utelukker all gjerningsrettferdighet.
 
"For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden." (Romerne 6:14)
 
"Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden." (Galaterne 5:4)
 
Her ser vi at det å forsøke å bli rettferdiggjort ved egne gjerninger og ved loven, fører til at vi faller ut av nåden. Gjerningskristendommen er derfor en farlig snare!
 
"Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet." (Romerne 4:2-5)
 
"Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde." (Romerne 11:6)
 
"Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." (Romerne 3:24)
 
 
 
 
2. ÅNDENS DÅP ER AV NÅDE
 
 
"For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde." (Johannes 1:16)
 
Vi vet at Gud også ønsker at Hans barn skal oppleve å bli fylt med Den Hellige Ånd, det som Bibelen kaller for Åndens dåp. 
 
"Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild." (Lukas 3:16)
 
"Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende." (Ap gjerninger 1:4-8)
 
Vi ser at mange strever når de søker å bli åndsdøpt. Dette har fått mange til å lage seg sine egne teorier om hvorfor man ikke opplever å bli åndsdøpt. Man har så mange teorier om hva som kan hindre mennesker fra å bli åndsdøpt, og hva man må gjøre for å oppleve dette.
 
Men det merkelige er at de samme mennesker som søker denne opplevelsen så iherdig, de regner seg som frelst og er sikre på at de er på vei til himmelen.  Men de er ikke sikre på om de er "nok helliggjort" til å oppleve Åndens dåp. Dermed stiller de strengere krav til det å bli fylt av Den Hellige Ånd enn de gjør til det å bli frelst og komme til himmelen!
 
Men dette er selvsagt å bomme totalt! Vi må lære oss å forstå at alt er av nåde alene! Fylden av Den Hellige Ånd får vi også av nåde, ikke som en fortjenestemedalje for gode gjerninger.
 
Vi ser gjentatte ganger i Apostlenes gjerninger at folk ble fylt med Den Hellige Ånd rett etter de kom til tro. De hadde altså ingen tid til å gå igjennom noen helliggjørelsesprosess først!
 
(Nå tror jeg virkelig på helliggjørelse, og det er et svært viktig tema. Men det har ingenting med billetten til himmelen å gjøre, og det er heller ikke forutsetningen for å oppleve Guds nåde og velsignelse).
 
 
 
 
3. TJENESTEN ER AV NÅDE
 
 
 
"Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle - det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg." (1 Korinter 15:10)
 
Det er mange som står på og virker for Gud, men i egen kraft! Men da vil det aldri få det omfanget som når vi lar Guds nåde virke i og gjennom oss. Paulus vitner her og sier at han arbeidet mer enn de alle. Så nåden gjorde ham absolutt ikke lat! Men hemmeligheten er at nåden gav ham ressurser og kraft som er langt utover det man kan oppdrive i egen kraft.
 
Legg også merke til at han sier at det var av Guds nåde han var kalt til apostel. Denne fantastiske tjenesten som Paulus hadde, med å bringe evangeliet ut til hedningene, samt å fullføre Guds Ord, var ikke en tjeneste som han fikk pga flittighet eller gode gjerninger. Det var ene og alene av nåde, etter Guds utvelgelse og kall.
 
Guds nåde vil nemlig fylle oss med iver, kreativitet, virketrang, energi, kraft,overskudd og utrustning - alt dette på en måte som mennesker ikke kan produsere i seg selv. Da blir det tydelig og synlig at det er Guds nåde som er virksom, og folk blir forundret over det som skjer. Det står at folk ble forundret over de første kristne, når de så deres frimodighet og samtidig visste at de var ulærde legfolk. Det var tydelig at det var Guds nåde som hadde gjort dem til det de var. De var et produkt av Guds godhet.
 
Det flyter noe varmt og godt fra de menn og kvinner som er drevet av Guds nåde. Guds kjærlighet flyter gjennom de, og de ligner på Jesus! Han formidlet nåde overalt hvor Han kom, og praktiserte det som Bibelen kaller for "forsoningens tjeneste".

Syndere fikk høre ord som: "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer..." 

Og de mennesker som andre ville steine, kunne Jesus frelse, fordi Han opererte i kraft av nåden. La dette bli sporet også i ditt liv! 
 
 
 
 
4. NÅDE OG SANNHET
 
 
 
 
"Og ordet ble kjød og tok bolig i blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." (Johannes 1:14)
 
Her møter vi på et veldig sterkt uttrykk, nemlig nåde og sannhet. Dette er to elementer som står hverandre nært og følger hverandre. Men rekkefølgen her er viktig! Gud møter synderen med nåde. Men når nåden får tak i personens liv, vil den produsere sannhet. 
 
Bibelen gir oss flere eksempler på dette.
 
"Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen.Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann.Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for veien hans gikk der forbi.Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus.Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede.Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann!Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn.For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt." (Lukas 19:1-10)
 
Da Jesus møtte Sakkeus, sjokkerte Han hele byen ved å ta inn hos en syndig mann. Men Jesus viste nåde mot denne tolleren som hadde drevet med mye juks og fanteri. Jesus konfronterte ham ikke engang med hans synd! Han bare viste nåde og kjærlighet til ham. 
 
Men når dette nådens lys strømmet inn i Sakkeus' hjerte, våknet hans samvittighet, og han sa: "Halvparten av det jeg eier gir jeg til de fattige. Har jeg presset penger it av noen, skal de få det firedobbelt igjen." Her ser vi at nåden produserte sannhet i Sakkeus' liv. 
 
Vi ser det samme med kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor, i Johannes 8. 
 
"Tidlig om morgenen kom han igjen til templet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem.De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram for ham.Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne!Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden.Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der.Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!" (Johannes 8:2-11)
 
Denne kvinnen fikk virkelig oppleve nåde. Jesu ord til henne var: "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer."
 
Her ser vi at nåden ikke bare har kraft til å tilgi, men også forvandle hele livet og gi kraft til å leve et nytt liv - i seier over synd! Dette betyr at nåden ikke bare frelser oss, men den oppdrar oss til å leve et rent og hellig liv - et liv i sannhet og rettferd.
 
"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er." (Titus 2:11-12)
 
"Og likesom synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv, ved Jesus Kristus, vår Herre." (Romerne 5:21)
 
La oss derfor oppmuntre hverandre til å la oss vokse i nåde og kjennskap til Ham. Det er på den måten vi utvikler oss som kristne og det er på den måten helliggjørelsesprosessen får virke i våre liv.
 
"Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus!" (2 Timoteus 2:1)
 
"Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus!" (2 Peter 3:18)