Vær sikker på at du finner Jesus når du leser GT. Noen sier at GT handlet om deg og meg og NT om Jesus. Dette er en forvrengning av Skriften!

 

"...med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse." (Hebreerne 12:2‭-‬3 NB)

 

Se på troens opphavsmann. Jesus var opphavet til den tro de hadde som levde før Jesus kom. GT forkynte frelseren, forsoneren, forløseren, livgiveren, kongen og profeten. Messiasforventningen var levende hos mange da Jesus kom. Se Johannes døperen. De spurte om han var den som skulle komme. Simon i Tempelet og Anna Fanuels datter. Disiplene. Særlig Filip og Natanael. Peters bekjennelse. Og mye mer. Vær trygg på at du møter Jesus i GT.


La oss se på noen av stedene som tydelig handler om Ham!

 

"Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." (Jesaja 53:4‭-‬5 NB)

 

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." (Jesaja 9:6 NB)

 

"For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?" (Johannes 5:45-47 NB)

 

Jesus selv knytter GT til sin forkynnelse av den nye pakten. Hvilken trygghet å vite at evangeliet er forutsagt gjennom bilder og profetord mange tusen år før det ble oppfylt. Derfor kan vi trygt si som Peter: "Dess fastere har vi det profetiske ord..."!

 

Det vitner om det evangeliene forteller oss om Gud frelsesplan fra evighet av. Altså ikke "oppdiktede eventyr" som verdensreligionene er. Derfor: Når vi skal SE PÅ JESUS, må vi gjøre det ut fra helheten i evangeliet. Det gir trygghet og visshet om at dette er SANNHETEN. JESUS ER SANNHETEN, og de samlede skriftene vitner om Ham.