Det står mye om Babel og Babylon i Guds ord. Den byen i Bibelen som er nevnt nest flest ganger etter Jerusalem er faktisk Babylon. Temaet Babylon går gjennom hele Bibelen, både i GT og NT. I Guds ord representerer Babylon mer enn bare en fysisk by. Det står også for opprør mot Gud, hovmod, falsk religion, menneskelagd énhet, åndelig forførelse og forfølgelse av Guds folk. Kort sagt representerer det alt som står i opposisjon til Gud! 


Historien om Babel/Babylon går tilbake til 1. Mosebok 11 der vi leser om Babels tårn. Der kan vi lese hva som var ambisjonen til de som bygde tårnet:


"Så sa de: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen! La oss gjøre oss selv et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jordens overflate.» 1. Mos. 11:4


I disse ordene finner vi det hovmodet, gudsopprøret, den stoltheten og de menneskelige énhetsbestrebelsene som karakteriserer "Babelprosjektet." 

 

Senere i Bibelen dukker Babylon opp igjen i forbindelse med det babylonske riket, særlig under kong Nebukadnesar.

 

Babylon var et stort rike, som blant annet bortførte jødene i det babylonske fangenskapet i 70 år. Babylon blir blant annet beskrevet som en stolt og hovmodig by full av trolldom og avgudsdyrkelse. Du kan lese Guds dom over Babylon i Jeremia 50-51, og legge merke til de interessante parallellene til Guds dom over skjøgen Babylon i Åpenbaringen 17-18! 

 

Alt dette når sitt klimaks i skjøgen Babylon i Åpengaringsboka, som er historiens siste fremtoning av Babylon. I slutten på denne tidsalder og like før Jesu gjenkomst vil en viss verdensby (Åp. 17:18) som er i karakter av det gammeltestamentlige Babylon slå seg sammen med dyret (antikrist) i en allianse mot Guds sak og Guds folk (Åp. 17.)

 

Åpenbaringsboka gir oss flere hint om identiteten og karakteristikkene til denne skjøgen. Hun har blant annet politiske allianser med ledere i verden (Åp. 17:2, 18:3, 18:9), har global innflytelse (17:2, 17:15, 17:18, 18:3), er kledd i purpur og skarlagen og kosteligheter (17:4), har billedlige skjøgedøtre (17:5), forfølger Guds folk (17:6, 18:24, 19:2), forfører alle folkeslag ved trolldom (18:23), "sitter" på 7 fjell og 7 konger (17:9-10) og lever i rikdom og luksus og hovmod og synd (18:5, 18:7.) 

 

Den siste Babylon er altså en verdensby preget av synd, forførelse, forfølgelse og rikdom og som har både politiske, religiøse og økonomiske aspekter ved seg. 


Mange av disse tingene og andre faktorer peker mot at skjøgen Babylon er Roma, og den religiøse institusjonen som har sitt sete i denne byen; nemlig Den katolske "kirke"! 

 

Guds kall til sitt folk som måtte befinne seg i Babylon er det samme enten det gjelder det gammeltestamentlige Babylon eller skjøgen Babylon:

 

"Flykt ut fra Babylons midte, hver og en må redde sitt liv. La dere ikke bli brakt til taushet ved hennes misgjerning, for dette er tiden da Herren skal ta hevn. Han skal gi henne gjengjeld." Jer. 51:6

 

"Mitt folk, dra ut fra henne! Må enhver redde sin sjel fra Herrens brennende vrede." Jer. 51:45

 

"Og jeg hørte en annen røst fra Himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager." Åp. 18:4

 

Dersom du virkelig er en gjenfødt kristen og av en eller annen grunn måtte befinne deg i Den katolske "kirke" eller en annen falsk religiøs institusjon, så har jeg på Guds vegne en befaling til deg: KOM UT, for at du ikke skal bli delaktig i hennes synder, og for at du ikke skal få noen av hennes plager! 

 

Guds ord opererer mye i typologi (overensstemmelser mellom GT og NT), og Babylon i GT er et forbilde som lærer oss noe om skjøgen Babylon i NT. Guds ord opererer også i mønster som gjentar seg. 


Ett viktig prinsipp er at ting gjentar seg! Historien gjentar seg:

 

"Det som har vært, er det som skal bli, det som har skjedd, er det som skal skje. Det er intet nytt under solen. Kan det sies om noe: «Se, dette er nytt»? Det har allerede vært til i eldgamle tider som var før oss." Fork. 1:9-10

 

"Det som allerede har vært, er det som er nå, og det som skal bli, har allerede vært. Gud oppsøker det som hører fortiden til." Fork. 3:15

 

Husk derfor at når vi leser om historiske begivenheter i Guds ord, så leser vi ikke bare om ting som har skjedd én gang i historien. Vi leser samtidig også om ting som profetisk skal gjenta seg i fremtiden! Guds ord er profetisk på flere plan enn vi ofte tenker oss! Akkurat som at Gud skapte den første himmel og jord i 1. Mosebok, skal Han skape en NY himmel og en NY jord i Åpenbaringen. Akkurat som at vi har Babylon i GT, har vi også Babylon i NT. Slike paralleller er det mange av i Guds ord. Alt dette gir mening i lys av Jesaja 46:10, der Herren sier:

 

"Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som ennå ikke er skjedd. Jeg sier: «Mitt råd skal stå fast, og Jeg vil gjøre alt etter Mitt velbehag.» 

 

La oss derfor stå fast og kjempe for troen som én gang for alle er overgitt til de hellige (Jud. 3)!