I mitt kristne miljø pågår det ofte diskusjoner om teologiske tema. Feks om «kristen universalisme» som hevder at alle mennesker har fått syndene tilgitt ved frelsesverket, slik at alle er frelst - i objektiv forstand. Derfor vil ingen gå fortapt, selv om de ikke bekjenner kristen tro i dette livet, hevdes det.

 

Jeg kan ikke påstå at jeg ser den hele og fulle teologiske sannhet, selvsagt ikke. Men her er noen påstander som skaper forvirring og behøver klargjøring utfra bibeltekster som vi kjenner godt:

 

 

1. Gud er alle menneskers far, derfor er alle mennesker Guds barn?

 

"Han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden." (Ef 3:15)

 

 

Dette er en objektiv sannhet i forhold til skapelsen, men ufullstendig i forhold til frelsesverket. Pga Adams syndefall har alle mennesker mistet det åndelige (!) barnekåret til vår åndelige far. Det medførte åndelig død, så vi må bli født på nytt åndelig for å få gjenopprettet dette far-barn forholdet.

 

"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike." (Joh 3:3)

 

 

2. Jesus sonte alle synder for alle mennesker til alle tider, derfor er alle inkludert i frelsesverket?

 

Det er sant at frelseverket gjelder alle mennesker, til alle tider. Det er en universell handling. Men objektive sannheter må tilegnes personlig ved tro og bekjennelse for å bli en subjektiv virkelighet.

 

"Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst." (Rom 10:10)

 

 

3. Jesus tok vår plass i helvete, da han døde på korset og ble adskilt fra Faderen, derfor vil ingen mennesker bli straffet i helvete?

 

"Jesus døde åndelig", ble det forkynt i trosbevegelsen. Men grunntekstene er iblant feil oversatt på engelsk og norsk ettersom ordet kun betyr dødsriket. Jesus steg ned i dødsriket for å proklamere sin seier over synden og døden, til alle som ventet på hans frelsesgjerning gjennom GT.  

 

"Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket." (Åp 1:18)

 

 

4. Guds vilje er at alle skal bli frelst ifg 1Tim 2:4, derfor vil det skje evnt etter døden for dem som ikke har hørt eller mottatt evangeliet mens de levde?

 

Gud vet hva som finnes av tro i menneskers hjerter, og apostelen Johannes mfl skrev at alle skal dømmes etter sine gjerninger på dommens dag.

 

"Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger." (Åp 20:12)

 

Merk dette ang Livets bok: "Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." (Åp 20:15)

 

 

5. Til slutt: Kristen tro er ikke en lære, men et personlig forhold til Gud, derfor kan vi overse bibeltekster som synes å motsi Jesu forkynnelse og praksis?

 

Liberal teologi hevder at Bibelen er menneskeskapt, men inneholder guddommelig inspirasjon i en del tekster, spesielt Jesu egne ord og praksis. Derfor er det kun Jesus som er fullt ut pålitelig? Dette hevdes også i radikal nådeforkynnelse som vektlegger følgende vers:

 

"Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." (Joh 17:3)

 

Men forholdet mellom oss og Gud forklares gjennom apostlenes lære i NT. Jesus og apostlene hadde skriftene i GT som grunnlag for sin undervisning. Paulus viste stadig til tekster i GT...

 

"...jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje..." (Apg 26:22)

 

Vi kan, og skal derfor forholde oss til alle skriftene i Bibelen som Guds ord.