Vi skal ta for oss tre blikk på Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. I det første blikket skal vi se tilbake, så skal vi se oppover og til slutt fremover.

1. Se tilbake

"Se der Guds Lam!" (Joh 1,36)

Vi har her et blikk tilbake - til Golgata.

Hva vil vi se, om vi betrakter Jesus på korset? Vi vil se Guds evige Sønn lidende, blødende og døende for å betale vår skyld. Du vil se hvordan dine synder utslettes, fordi han som ikke visste av synd, ble gjort til synd, og på denne måten bar syndens forferdelige følger.

Hva vil dette blikk gi oss?

Det vil gi oss en klar forståelse av Guds kjærlighet, som gav sin Sønn for å lide og dø, og av Sønnens egen kjærlighet, som frivillig led alt dette. Det vil også vise oss syndens avskyelighet, som førte med seg en slik straff, og Guds rettferdighet, som ikke vek tilbake for å utføre denne straff, selv om den måtte ramme hans egen Sønn. Det vil vise oss vår stor skyld, som påførte Jesus en slik lidelse, og dermed også vår store uverdighet til alt godt. Men det vil også vise oss den grunn som vi alltid kan hvile trygt på, og som vil gi oss frimodighet: Jesu blod.

2. Se oppover

"... Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle." (Heb 2,9)

Vi har her et blikk oppover - til herligheten.

Hva vil vi se, om vi løfter vårt blikk opp til herligheten? Vi vil se den samme Frelser som vi først så på Golgata, opphøyet, med et navn som er over alle navn, og kronet med herlighet og ære.

Hva vil dette blikk gi oss?

Det vil gjøre det klart for oss at den Jesus som døde, han ble ikke oppslukt av døden, men gikk seirende gjennom dødsriket. Dermed er han godtgjort å være Guds veldige Sønn. Det vil også gjøre det klart for oss at Gud anerkjente Jesu forsoning. Og når vi ser opp til Faderen, så skal vi i troen få se Jesus ved Faderens høyre hånd. Der vil vi finne en herlig trøstegrunn, idet vi får se at Jesus "alltid lever for å gå i forbønn for oss". Han er en yppersteprest som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, en som vi kan komme å få nåde til hjelp i rette tid. Der vil vi også se ham som lovte å være med oss alle dager. Og vi vil finne ham som lovte å dra alle til seg, når han ble opphøyet over jorden. Her vil vi også finne kilden til kraft for den enkelte av oss, vi som er så svake og avhengige, og kilden til glede og den dype fred som bevarer våre hjerter og tanker i ham.

3. Se fremover

"Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham..." (Åp 1,7)

Vi har her et blikk fremover - til forløsningen.

Nå når alt ser så mørkt og håpløst ut i denne verden, er det godt å se fremover. Og vårt blikk slikker å møte tåke og uvisshet, men vi skal møte Jesus, vår evige Herre, som skal komme igjen for å hente sine og for å opprette et fredens rike på jord.

Hva vil dette blikk gi oss?

Det vil gi oss håp, eller rettere styrke det håp vi allerede har. Det vil gi trøst i trengselen og tålmodighet i lidelser. Og det vil bevare oss fra å gå tilbake til verden, idet vi aldri et øyeblikk mister Jesus av syne som snart skal komme igjen.