1. JESUS GAV OSS ET FORVALTERANSVAR

 

“Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.” (Lukas 17:20-21)


Jesus sa at Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Guds rike er en usynlig og åndelig og rike. Han fortsatte med å si: "For se, Guds rike inne i dere"


Bibelen forklarer dette nærmere ved å si at Guds rike flytter inn i oss i det øyeblikket vi blir født på ny.


Siden vi er frelst og født på ny, betyr dette at vi er Kristi medarvinger til Guds rike.

 

“Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.” (Romerne 8:16-17)


Dette betyr at alle som tilhører Jesus og er et lem på Kristi Legeme på jorden, er åndelige forvaltere. Vi er forvaltere av Guds rike!

Vi har med andre ord fått et viktig forvalteransvar!


"Nå overgir jeg dere riket, likesom min far overga det til meg." (Lukas 22:29)


"Nå overdrar jeg riket til dere, akkurat som min far har overdratt det til meg." (direkte oversettelse fra den greske teksten).

Når du kjøper en eiendom, får du også et skjøte på eiendommen. Dette skjøtet er et dokument som erklærer at dette er din eiendom. Den har blitt overdratt til deg fra den forrige eieren.


Det er nøyaktig det samme i Guds rike.
Jesus har overdratt ”Himmelrikets skjøte” til oss!

At Jesus ble overdratt riket av sin Far, er noe som de fleste kristne kjenner til. Men det virker ikke som om vi er klar over at Jesus har overgitt/overdratt riket videre til oss.

“Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” (Matteus 24:14)


"Og dette evangeliet om riket ..."
Hvilket evangelium forkynner vi? Forkynner vi det samme evangeliet som Jesus og hans apostler gjorde?

 

2. HVORDAN FORVALTET JESUS GUDS RIKE?


Det var ikke et kraftløst evangelium Jesus forkynte. Det er derfor svært viktig å studere Jesus og skue inn i hvilket evangelium Han representerte da han vandret her på jorden.

 

I synagogen i Nasaret proklamerte han sin helhet selve hensikten med sitt komme.

 

“Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.” (Lukas 4,18-19)

Hva var hovedtrekkene (ingrediensene) i Jesu tjeneste?

- Forkynne evangeliet for fattige (Forkynnelse)
- Forkynne frihet for de fangne (Befrielse fra synd og Satans makt)
- Og gi de blinde syn (Fysisk helbredelse)
- Å sette de som er undertrykte fri (Utfrielse fra demoner)
- Å forkynne et nådens år fra Herren (Nåde og tilgivelse)

Døperen Johannes sendte sine disipler for å spørre Jesus om han virkelig var ”Den som skulle komme” (Messias). Legg merke til svaret Jesus gav dem.

“Og Johannes’ disipler fortalte ham om alt dette. Da kalte Johannes to av disiplene sine til seg, og han sendte dem til Herren for å spørre: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Mennene kom da til ham og sa: Døperen Johannes har sendt oss til deg og sier: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager og onde ånder, og til mange blinde ga han synet. Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg.” (Lukas 7:18-23)

«Gå og fortell Johannes det dere har sett og hørt:"
- De blinde ser
- De lamme går
- De spedalske renses
- De døve hører
- De døde står opp
- Evangeliet forkynnes for fattige

Ut fra denne uttalelsen kan man si at helbredelse og utfrielse var "Jesu varemerke"!

Noen sier at de 4 evangeliene kun forteller historier om hvordan Jesus helbredet noen utvalgte individer, men det var bare for dem.

Men hva da med dette skriftstedet?

“Hvor han kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba ham at de måtte få røre, om så bare ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble helbredet.” (Markus 6:56)

Ser du dette? Det var for alle! Det var bare å gå og røre ved ham!

Bibelen sier at Jesus var salvet til å sette fanger fri.

“og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.” (Ap gjerninger 10:38)2. HVORDAN FORVALTET APOSTLENE GUDS RIKE?


“Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede der i byen.” (Ap gjerninger 8:5-8)

Da Filip kom til Samaria, fulgte han en veldig enkel oppskrift til vekkelse.

Det står ikke at han startet en 3 måneders faste, ba mot onde makter i byen i et halvt år, prøvde å bli kjent med folk først osv.

Heller ikke står det at han holdt en forsiktig andakt, delte ut vafler eller startet en misjonskomite!

NEI! Han forkynte Kristus for dem! Og det ble stor glede i byen!

Det blir alltid glede der hvor Kristus blir forkynt.Vet du hvorfor? Fordi Gud stadfester evangeliet med mirakler, tegn og under!

Gud stadfester ikke dine argumenter og meninger. Han stadfester bare sitt eget Ord!

“Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegnene som fulgte med.” (Markus 16:20)
3. OPPDAG DEN RØDE TRÅDEN I MISJONSBEFALINGENJeg tror at det er svært viktig, og haster, at de kristne i dag oppdager den røde tråden i Misjonsbefalingen. La oss se på dette:

A) Først sendte Jesus ut sine tolv disipler og gav dem makt og myndighet til å forkynne
og helbrede de syke.

“Han kalte sammen de tolv og ga dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.”…. “De gikk så ut og dro fra by til by, og de forkynte evangeliet og helbredet folk overalt.”
(Lukas 9:1-2 og 6)

B) Deretter sendte Han ut de sytti, for å gjøre akkurat det samme.

“Senere utpekte Herren sytti andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!”….”Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så kan dere ete det som blir satt fram for dere. Helbred de syke i byen, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere!” (Lukas 10,1-2 og 8-9)

C) Så henvender Han seg til alle disipler til alle tider – med det samme oppdraget.

“Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”
(Matteus 28:18-20)

"Lærer dem å holde ..." Dette betyr å praktisere det Jesus sa og gjorde.

Vi må forkynne det samme budskapet, og gjøre de samme gjerninger som Jesus lærte sine første disipler. Alt hva Jesus underviste dem, har han også befalt oss å gjøre!

Dette skulle undervises og praktiseres i hver generasjon til Jesus kommer tilbake!

“Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far.”
(Johannes 14:12)

Vi må gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde! Og vi har allerede sett grundig på hva det var.

“Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene.” (Åpenbaringen 2:26)

Å ta vare på Jesu gjerninger, vil si det samme som å gjøre de samme gjerninger som Han gjorde. Dette er å forvalte Guds rike!

“hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi Den Hellige Ånd etter sin vilje.” (Hebreerne 2:3-4)

“Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegnene som fulgte med.” (Markus 16:15-20)

"... Og disse tegn skal følge den som tror ..."
Hvem sa Jesus at tegnene vil følge?
- Evangelisten?
- Pastoren?
- Profeten?
- Bare noen utvalgte troende?

NEI! Den troende betyr deg og meg!!

Dette er ingrediensene i evangeliet om riket, og det er disse gjerningene vi må beholde og praktisere. Om vi gjør dette, er vi gode forvaltere av Guds rike ...