"Hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, vakker som månen, ren som solen, skremmende som hærskarer med sine banner?" - Høysangen 6,10

Det er bruden. Og det er fire ting som karakteriserer bruden her i dette spørsmål.

"Hvem er hun som stråler fram som morgenrøden...?"

Morgenrøden forteller om dagens frembrudd. Det gryr mot dag. Jesu brud forteller om den store høytidsdag som er i vente for Guds folk. I Hebreerne 11 leser vi om de gamle troshelter. Det står om dem i vers 9-10 og 13-16, at de stunder etter et bedre fedreland. De bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Abraham bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Hele hans liv var preget av den fremskridende evige dag. Og det har ned gjennom tidene alltid vært noen evighets-preget sjeler. I 1. Kor. 7,31 står det:

"De som bruker verden, som de som ikke bruker den. For denne verdens skikkelse forgår."

Vi skal ikke lenge "telte" her. Vi må derfor se til å være forløst fra denne verden! I Heb. 9,28 leser vi at Jesus for annen gang skal vise seg til frelse for dem som venter på ham! Venter du på Jesus? Er ditt liv et offentlig vitnesbyrd om Jesu snarlige komme? Det er slike sjeler han henter når han kommer.

"Vakker som månen"

Månen har intet lys i seg selv. Men den mottar lys fra solen og kaster sitt fagre lys ned over jorden. På denne måten har Jesu Kristi brud intet lys i seg selv, men er helt og holdent avhengig av Jesus, nådesolen.

"Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd" - 2. Kor 3,18

Det er Herrens herlighet som gjenspeiles i de helliggjortes liv. Guds folk er daglig avhengig av Gud.

Månen kommer noen ganger i en stilling til solen og jorden, at bare halve av månens skinn faller på jorden og iblant ingenting. Slikt skjer også til tider med Guds folk. Det blir intet skinn. Livet er kommet i feil stilling til både Gud og mennesker. Men sånn behøver det ikke å være. Noen ganger blir det også måneformørkelse. Fullmånen dekkes av jordens skygge. Ja, sånt skjer også på det åndelige området. Synd og livet i denne verden kaster sine skygger over oss, så hans herlighet ikke stråler fram fra oss!

"Ren som solen"

La oss fremdeles benytte samme bilde: Jesus som solen. Hans renhet og guddommelighet er uten feil og mangler. Hvem kan overbevise meg om synd, sa han selv en gang (Joh 8,46). Og han ser på sin brud og finner den ren. Hvordan henger det sammen? Ren som solen, som Jesus selv!? Jo, Gud være lovet, Jesu, Hans Sønns blod renser fra all synd (1. Joh 1,7). Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull (Jes 1,18). Det er kraft i Jesu blod til å rense og hellige! Halleluja!

Men det gjelder også å bevare sine klær rene. "De (som ikke har sølt til sine klær) skal gå med meg (Jesus) i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær." (Åp 3,4-5). Gud elsker renhet og vil ha et renset folk!

"Skremmende som hærskarer med sine banner"

De bannerførende hærskarer taler til oss om seier. Jesu helliggjorte skare er et seirende folk. Han, vår anfører, Golgata-helten har seiret, og vi skal vinne mer enn seier ved ham (Rom 8,37). Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll (1. Tim 3,15).

"De ser dine seierstog, Gud - min Guds, min konges seierstog inn i helligdommen. Foran går sangere, deretter harpespillere, midt blant jomfruer som slår på tromme." - Sal 68,25-26

Vær en kristen som går å strider, med åndens sverd imot synd. En svak og liten stridsmann på Jesu side, som vinner seier i Jesu navn!

Må både du og jeg finnes blant brudeskaren, når Jesus kommer!