"Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst, og lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet." (Esekiel 43:2)

 

Bibelen er en forunderlig bok, og Gud er en forunderlig Gud. Jo mer en lærer Ham og Hans Ord å kjenne, jo mer blir man slått av Hans storhet og samtidig Hans perfekte sammenføyning av små detaljer. Denne gang har jeg valgt å stoppe litt opp med et lite studium over ulike sammenhenger som vi finner i Guds Ord angående Guds herlighet og vindretningen øst.

 

Vi starter med å lese fra 1 Mosebok. Vi skal nemlig se at den sammenheng jeg vil belyse, starter allerede i Edens hage, før mennesket falt fra Gud.

 

 

 

1. EDENS HAGE

 

 

 

“Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet.” (1 Mosebok 2:8)

Her leser vi at Gud plantet en hage i Østen. Hvorfor akkurat i øst, og ikke i nord, sør eller vest? Om vi ser på flere skriftsteder, vil vi fort se at Gud har sansen for detaljer og sammenhenger.

 

Her kan vi i hvert fall konstatere at det første stedet der Gud selv ville åpenbare seg for menneskene, var i øst. Herrens herlighet åpenbarte seg for menneskene i Østen – i Edens hage.

 

La oss se på enda en detalj, som nevnes rett etter syndefallet.

 

“Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.” (1 Mosebok 3:23-24)

 

Her leser vi at Gud plasserte disse veldige englene som skulle vokte veien til Livets tre øst for Edens hage. Dette skulle tyde på at inngangen til Edens hage og til denne veien inn mot Livets tre, var på østsiden av hagen.

 

 

Mennesket ble altså drevet ut av det sted hvor Gud åpenbarte sin herlighet. De ble bortvist fra Guds nærvær – i retning øst.

 

 

 

2. TABERNAKELET – SAMMENKOMSTENS TELT

 

 

 

Vi går vidcre og ser på noen detaljer rundt Tabernakelet, Sammenkomstens telt, som ble reist i ørkenen.

 

“Men foran tabernaklet, mot øst, foran sammenkomstens telt, mot solens oppgang, hadde Moses og Aron og hans sønner sin leir. De tok seg av det som var å gjøre ved helligdommen, det som Israels barn hadde som oppgave å gjøre. Men kom en fremmed nær til, skulle han dø.” (4 Mosebok 3:38)

 

Dette forteller oss at Tabernakelets inngang og forside vendte mot øst. Når prestene gikk inn i Tabernakelet for å gjøre tjeneste, kom de inn i helligdommen fra inngangen som lå mot øst.

 

Når så Ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste på Forsoningsdagen (Yom Kippur), så kom han inn gjennom inngangen og forhenget, som vendte mot øst.

 

 

Ypperstepresten gikk altså inn i Helligdommen fra øst. Og vi vet at Ypperstepresten er et forbilde på Jesus, som er Guds sanne Yppersteprest.

 

“Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.” (Hebreerne 4:14-15)

 

 

 

3. VISMENNENE OG STJERNEN FRA ØSTEN

 

 

 

“Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’ dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham: I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten: Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.” (Matteus 2:1-11)

 

Her leser vi at disse vismennene hadde sett en stjerne i Østen. Vi leser videre at de kom østfra – fra Østerland. Så leser vi videre at denne stjernen gikk foran dem og ledet dem inntil den ble stående over stedet der barnet (Jesus) var.

 

“Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.” (Johannes 1:9)

 

Herrens Herlighet – det sanne lys, kom fra øst…

 

 

 

3. PALMESØNDAG – JESUS KOM FRA ØST

 

 

 

La oss se litt på historien om da Jesus kom ridende inn i Jerusalem. Jeg velger å ta den fra Markusevangeliet, da dette er mest detaljert...

 

"Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av disiplene sine av sted, og sa til dem: Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet, en som ennå ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit! Og dersom noen sier til dere: Hvorfor gjør dere dette? - da skal dere si: Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake hit. De gikk da av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem: Hva er det dere gjør? Løser dere folen? Men de svarte dem slik Jesus hadde sagt, og de lot dem få den. Så førte de folen til Jesus. De la klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange bredte ut klærne sine på veien, andre strødde løvgreiner som de hogg på markene. De som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!" (Markus 11:1-10)

 

Her leser vi at Jesus kom til Jerusalem via Betfage og Betania ved Oljeberget. Den som kjenner kartene over Jerusalem, vet at både Betania, Betfage og det enda mer kjente Oljeberget - alt ligger på østsiden av Jerusalem...

 

Hos profeten Esekiel leser vi den bemerkelsesverdige historien om at Herrens Herlighet forlot templet i Jerusalem. Helligdommen var gjort uren ved avgudsdyrkelse, og Herrens Herlighet forlot templet. Dette leser vi om i Esekiel 10.

 

"Herrens herlighet flyttet seg bort fra husets dørterskel og ble stående over kjerubene. Jeg så hvordan kjerubene løftet vingene og hevet seg fra jorden da de gikk ut, og hjulene ved siden av dem. De ble stående ved inngangen til den østre porten i Herrens hus, og Israels Guds herlighet var der oppe over dem. Det var de livsvesenene jeg hadde sett under Israels Gud ved elven Kebar, og jeg skjønte at det var kjeruber." (Esekiel 10:18-20)

 

Her leser vi at Herrens Herlighet løftet seg fra tempelet og dro vekk mot øst. Men i Esekiel 43 leser vi at Herrens Herlighet forlot templet gjennom østporten. Vi leser også at Herrens Herlighet kom fra Øst...

 

"Så førte han meg til porten, den porten som vendte mot øst. Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet. Det var å se til som det synet jeg før hadde sett, som det synet jeg så da jeg kom for å ødelegge byen. Synene var som det synet jeg hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt ned på mitt ansikt. Herrens herlighet dro inn i huset gjennom den porten som vendte mot øst." (Esekiel 43:1-4)

 

...Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst.... (vers 2)

 

Ja, var det ikke nettopp det Jesus gjorde? Han, som jo er Israels Guds herlighet - Han kom fra øst - til Jerusalem via Betfage og Betania ved Oljeberget...

 

Som om ikke dette var nok, tar vi med oss en beretning fra Matteusevangeliet...

 

"Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule! I templet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme. Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra småbarns og diebarns munn har du beredt deg lovprisning? Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han." (Matteus 21:12-17)

 

Her leser vi i vers 17 at da Jesus ble avvist som Messias, forlot Han templet og dro ut av byen til Betania, hvor Han overnattet.

 

I hvilken retning ligger så Betania? Jo, den ligger på østsiden av Jerusalem.

 

Herrens Herlighet forlot altså igjen templet og dro østover...

 

 

 

4. JESUS KOMMER TILBAKE FRA ØST

 

 

 

Og når Jesus engang kommer tilbake til Jerusalem, da skal Hans føtter stå på Oljeberget. Og Oljeberget ligger som sagt...... på østsiden av Jerusalem...

 

"På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør." (Sakarja 14:4)

 

For å gjøre denne fenomenalt eksakte bibelsymbolikken komplett, tar vi med oss det faktum at solen står opp i øst, samt at Jesus kalles for "Rettferdighetens sol"...

 

“Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.” (Malaki 4:2)