Syndsbekjennelse er grunnleggende nødvendig, fordi det er vår erkjennelse av menneskets forhold til den hellige Gud. Vi innser behovet for Guds ufortjente nåde. Den får vi del i ved å tro på Jesu frelsesverk for oss da han sonet Guds dom og straff over alle synder. 

 

Men like viktig er det å bekjenne tro. Bekjennelsen av tro uttrykker at vi tar imot Guds nåde, og vi takker Gud for tilgivelse gjennom frelsesverket. Tro og bekjennelse hører sammen:

 

"Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst." (Rom 10:10)

 

Men det er mye mer! Gud har gitt oss utallige løfter om velsignelse og hjelp. Dette er Guds ord til oss. Vi kan oppleve at løftene er virksomme. Vi erfarer tilgivelsens kraft, som fjerner følelsen av skyld og skaper frihet og glede istedet. Vi erfarer takknemlighet til Gud som har makt til å forandre våre liv fra mørke til lys. 

 

Slik er det på mange områder i våre liv. Vi har fått Guds løfter om velsignelse og hjelp. Kong David kunne allerede tusen år før den Nye pakt erfare kraften og gleden ved å tro på Gud. Han skrev en trosbekjennelse som også vi kan bruke: 

 

"Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider." (Salme 23)