En av hoved grunnene til avsporing og feiltolkning av Bibelen og det profetiske ord, er erstatningsteologien. Teorien om at Gud er ferdig med jødefolket og at menigheten har erstattet det fysiske Israel, har ført forståelsen av Guds Ord på ville veier.

 
Mange kristne lever i den tro om at de fleste profetiene om Jesus gjenkomst allerede er oppfylt og bortforklarer og åndelig gjør Bibelens klare fremtids tale om jødene og Israel. De hevder at alle profetiene nå kun handler om den kristne menigheten, det åndelige Israel.
 
La det være helt klart; Gud er ikke ferdig med Israel, hverken med folket eller landet! Hun er ikke erstattet av menigheten, Paulus forklarer dette rett frem:
 
"Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg." (Romerne 11:1-2)
 
Klarere og enklere kan det ikke sies! Israel er ikke forkastet, løftene står fast. Gud er ikke ferdig med dem, Herren skal en dag oppfylle løftene som Han ga gjennom pakten med Abraham. 
 
"Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke! Min egen samvittighet bekrefter det i Den hellige ånd.  Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg.  De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen." (Romerne 9:1-5)
 
 
 
Gud gav et løfte
 
 
 
Herrens pakt med Abraham og Isak ga bl.a. løfte om noen konkrete landegrenser: 
 
"Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt (gjennom løftes sønnen Isak) gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, landet til kenittene, kenisittene og kadmonittene, hetittene, perisittene og refaittene, amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene." (1 Mosebok 15:18-20)
 
Isaks og Jakobs etterkommer, Israel, har aldri i historien erobret og regjert hele dette landområdet. Og løftet er evig, betingelsesløst og uoppsigelig fra Gud sin side, det bekreftes mange ganger. 
 
Herren skal ikke oppfylle pakten fordi Israel gjør alt riktig eller fordi de er noe bedre en andre folk, men Han gjør det fordi Han har gitt løfte om det. Gud kan ikke lyve og Han skal fullføre det for sitt hellige navn skyld. 
 
Det er viktig å forstå at den tosidige pakten som Herren inngikk med Moses (Sinai) ikke annullerer pakten med Abraham som er fundamentet for utvelgelsen av Israel og det jødiske folk. Paulus forklarer også dette rett frem:
 
"Jeg sier da dette: Den pakten som tidligere var stadfestet av Gud… kan ikke loven, som kom fire hundre og tretti år senere, gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft." (Galaterne 3.17)
 
Den nye pakt avløser ikke Abrahams pakten, men gjennom den nye pakt bekrefter Herren at Han skal oppfylle løftet selv om Israel er troløse og ikke holder Guds lover som ble gitt dem ved utgangen av Egypt:
 
"Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden." (Jeremia 31:31-34)
 
Uansett hva Israel som nasjon gjør eller ikke gjør, så vil Herren sørge for at de en dag blir frelst og får bo i sann trygghet i hele landet som Han har gitt dem og Jeremia bruker naturlovenes uforanderlighet som forsikring på Guds trofasthet mot dem: 
 
"Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner, Herren over hærskarene er hans navn: Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier Herren: Hvis himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ætt på grunn av alt de har gjort, sier Herren." (Jeremia 31:35-37)
 
Abrahams pakten er utgangspunktet for Guds store frelsesplan. Selve land løftet er bokstavelig og har ikke på noe vis blitt oppfylt i Jesus, men det skal en dag bokstavelig talt oppfylles gjennom Jesus. 
 
Løftet legger grunnlaget for Davids pakten som kom senere og de mange profetiene om at Messias en dag skal knuse Israels fiender og gjenreise Davids falne hytte
 
 
 
Disiplene ventet på riket for Israel
 
 
 
De første kristne hadde ikke det Nye Testamentet, de studerte kun Gamle Testamentet og så frem til dagen hvor Messias skulle gjenreise riket for Israel. Når Jesus forkynte om himmelriket som var kommet nært så forsto disiplene det slik at riket som var bestemt for Israel snart ville komme.
 
Målet for Guds store frelsesplan er å opprette sitt rike på jorda, Faderen skal enda en gang sende sin Sønn til verden for å oppfylle dette. Jesus lærte oss å be om følgene: 
 
"Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen." (Matteus 6:9-10)
 
I de første linjene som leses i Guds forsamling ber vi om at Faderen må sende Jesus tilbake til jorden for å opprette riket for Israel og herredømme over resten av verden.
 
Når Jesus holdt sin avskjedstale på Oljeberget spurte disiplene om når dette skulle skje og om tegnet på hans gjenkomst:
 
"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?" (Matteus 24:3)
 
Jesus forklarer at før enden kommer vil det bli krig, jordskjelv og stor trengsel, og alt dette vil skje parallelt med at:
 
"...evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matteus 24:14)
 
De første kristne hadde stor forventning om at dette skulle oppfylles i deres tid. Rett før Jesus forlot verden og steg opp til Faderen spurte disiplene Ham enda en gang:
 
"Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?" (Apgj. 1:6)
 
Jesu aller siste ord før han forlot verden var faktisk svaret på dette spørsmålet:
 
"Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt."  (Apgj. 1:7)
 
Jesus bekrefter at riket for Israel skal gjenreises på den tid som Faderen har fastsattDersom det var slik at dette var oppfylt, omgjort eller annullert, så ville Jesus selvfølgelig gjort disiplene oppmerksom på det. 
 
Jesus ga disiplene befaling om å forkynne at riket en dag vil komme, og understreket at oppdraget ikke bare var å invitere menneskene i Israel, men fra hele verden:
 
"Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende." (Apgj. 1:8) 
 
Og to engler bekreftet etterpå det hele Skriften forteller oss, nemlig at tiden for oppfyllelsen av riket for Israel skjer når Jesus kommer tilbake til jorden:

"Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen
." (Apgj. 1:9-11)
 
 
 
Riket for Israel gjenreises når hedningenes tidsalder er over
 
 
 
Paulus forklarer også veldig klart at oppfyllelsen står i sammenheng med Jesus gjenkomst. Jesus skal frelse Israels rest når hedningenes tid er over:
 
"Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall."  
 
Israel som nasjon forherdet seg og forkastet Jesus som Messias, men når vi hedninger har kommet inn i fult tall, når misjonsbefalingen er oppfylt, skal Guds løfter til Israel oppfylles: 
 
"På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres." (Romerne 11:25-27)
 
Paulus referer de gamle profetene og den ubetingede og evige pakten med Abraham, det ville han aldri ha gjort hvis den var oppfylt eller annullert. 
 
 
 
Jesus returnerer til Jerusalem
 
 
 
Jesus himmelfart skjedde fra Oljeberget og det blir også plassen hvor Han setter sine føtter når Han kommer tilbake. Det at Jesus returnerer til Jerusalem og ikke Brussel eller New-York bør få en hver Bibel leser til å tenke etter om dette er tilfeldig. Hva skal Han der? Hva vil Han si?
 
Forfatteren DaltonThomas twittret treffende om dette spørsmålet, han skrev følgende om hva erstatningsteologer mener Jesus vil si når Han setter føttene på Oljeberget: - "Dette meningsløse landet var bare ment som en metafor". 
 
Og de som tror Jesus kommer for å redde jødene, vil hevde at Jesus sier: - "Jeg oppfyller alle mine løfter til Israel"
 
Skriften varsler historiens største trengsel for Israel i endens tid. At Jesus returnerer til Jerusalem er derfor ikke tilfeldig. Profeten Joel beskriver hva Jesus sier og gjør den dagen:
 
"Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldri mer komme inn." (Joel 3:21-22)
 
Han kommer som redningsmann for Sions sak og skal brøle for å frelse Israels rest, de som har overlevd Antikrist sine brutale herjinger. Herren kommer for å opprette herredømme på jorda fra Jerusalem og Israels kongedømme skal fra den tid aldri mer trues av fremmede:
 
"De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem. De skal plante vinmarker og drikke vinen. De skal anlegge hager og spise frukten. Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud." (Amos 9:14-15)
 
Kristne som benekter at jødene har fått eiendomsrette til landet til evig tid må bortforklare veldig mange avsnitt som understreker nettopp dette. At Herren igjen skal plante dem (jødene) i deres egen jord, og at de skal aldri mer rykkes opp av jorden Herren har gitt demblir vanskelig å bortforklare uten å gjøre Gud til en løgner.
 
Israel er Guds utvalgte frelsesfolk og demonstrasjonsfolk, det er ved å se på Israel at kristne kan få lys over det profetiske ord. Og åndelig gjøre eller fjerne Israel fra Guds Ord, blir som å fjerne lyspæra fra lampa, det blir helt mørkt og vi hverken ser eller forstår noen ting. 
 
Og nå som mørket krefter faller over jorden, har Gud satt Israel der som et fyrtårn for oss. Det er ved å se på Israel at menigheten kan forstå når hedningenes tidsalder er slutt. 
 
Abrahams pakten er utgangspunktet for Guds store frelsesplan og legger fundamentet for alle Messias profetiene om at Jesus en dag skal knuse Israels fiender og gjenreise Davids rike. Selve land løftet er bokstavelig og har ikke på noe vis blitt oppfylt i Jesus, men det skal en dag bokstavelig talt oppfylles gjennom Jesus. 
 
 
 
Jesus forutsier at Israel en dag skal ønske Ham velkommen
 
 
 
Rett før Jesus gir sitt liv på korset for å frelse verden refser han de skriftlærde og fariseerne, Han gråter og profeterer om det som skal skje:
 
"Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by." (Matteus 23:34)
 
Jesu ord gikk i oppfyllese, han ble selv korsfestet og de første messianske jødene ble forfulgt av andre jøder. Jesus fortsatte å refse Israel:
 
"Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde!" (Matteus 23:37-38)
 
Jesus varsler sin egen korsfestelse og død, og at huset til jødene, dvs templet, skal ødelegges. Profetiene ble oppfylt, han døde og sto opp igjen, og kort tid etter steg han opp til Himmelen og forlot denne verden.
 
Og drøye 30 år senere oppfylles den andre delen av profetien, templet ble ødelagt og lagt i ruiner av Romerne i år 70. Ca 60 år etter ble Israel som nasjon utslettet og spredd utover hele verden.
 
Når Jesus forutsa at han skulle forlate Israel og at templet skulle ødelegges, profeterte han også om sin gjenkomst. Jesus forutsa hva som skal skje når han kommer tilbake til Jerusalem: 
 
"For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ”Velsignet er han som kommer i Herrens navn!” (Matteus 23:39)
 
Jesus profeterer og gjør det klart at nasjonen Israel en dag vil ta imot ham som Messias.
 
Erstatningsteologer vil påstå at denne profetien ble oppfylt på palmesøndag, da Jesus red inn i Jerusalem og ble hyllet som konge. Men denne teorien stemmer rett og slett ikke overens med det Jesus faktisk sier, de overser kronologien på hendelsesforløpet.
 
Ut i fra det Jesu sier, så måtte Israel tilbake til landet slik de er i dag fordi hendelsene skal skje i en bestemt rekkefølge:
 
1. Først skulle Jesus forlate Israel:  Huset deres blir forlatt...
2. Så skulle Huset dvs templet ødelegges: Huset deres blir forlatt og legges øde!
 
Disse to hendelsene skulle skje før den tredje og siste som er:
3. Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ”Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
 
Vi vet at Jesus forlot verden og at Israel ble oppløst som nasjon kort tid etter templet ble ødelagt, men Jesus sa at Israel skal se ham igjen etter dette var skjedd, og at de da vil ønske ham velkommen. Derfor er Israel tilbake på kartet etter å ha levde i eksil i ca. 2000 år, de er gjenopprettet for at de skal ta imot Jesus når han kommer tilbake.
 
Og faktum er at Jesus sa følgende da Han red inn i Jerusalem å ble hyllet som konge palmesøndag:
 
"Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter.  De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg." (Lukas 19:41-44)
 
Derfor var det ikke velkomsten på Palmesøndag som Jesus henviste til, det var bare en skygge av den endelig oppfyllelsen. Dagen kommer ved hedningenes siste angrep på Jerusalem:
 
"Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne…." (Sakarja 12:2-3)
 
"Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. " (Sakarja 12:9-10)
 
Ved Jesus første komme kom Han som verdens offerlam, men ved sin gjenkomst i endens tid, kommer Han som løven av Juda. Da skal Israel forstå og erkjenne at han som de korsfestet virkelig er Messias!
 
Jerusalem har vært angrepet og ødelagt en rekke ganger opp gjennom historien, men Jeremia understreker at fra den dagen Jerusalem bygges opp for Messias, skal Jerusalem aldri ødelegges igjen:
 
"Se, dager skal komme, sier Herren, da byen (Jerusalem) skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses." (Jeremia 31:38-40)
 
 
 
Israels forkastelse av Messias er midlertidig
 
 
 
Men hvorfor forkastet Israel Jesus som Messias når han kom første gang? Profeten Jesaja forutsa Jesus død ca. 700 år før det skjedde og forklarer hvorfor:
 
Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei.Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham (Jesus)Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid (Jesu tid) tenkte på at han ble utryddet av de levendes land (Israel) fordi mitt folks (jødenes) lovbrudd rammet ham?" (Jesaia 53:6-8)
 
Ja hvem tenkte på det da? Men vi ser jo dette klart i dag. Israel ble utvalgt til å føde Jesus til verden og Gud visste at Israel ville ta livet av ham. Avsnittet forteller videre at:
 
"Det var Herrens vilje å knuse ham (Jesus). Han (Faderen) slo ham med sykdom. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.” (Jesaia 53:10)
 
Det var Faderens vilje at hans enbårne sønn skulle gi sitt liv som løsepenge og på den måte gjøre opp for hele verdens synderegister. 
 
Apostelen Paulus forklarer i klartekst hvorfor Israel forkastet Messias: 
 
"Så spør jeg: Snublet de (Israel) for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene,.." (Romerne 11:11)
 
Fordi Israel forkastet Jesus som Messias, kom frelsen til oss hedninger, men Herren er ikke ferdig med Israel som nasjon. Før Herren igjen tar seg av Israel og oppfyller sine løfter til dem skal frelste hedninger komme inn i fult tall:
 
"Simon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet: Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette kjent fra evighet av." (Apgj. 15:14-18)
 
Mange hedninge kristne på Paulus tid var hovmodige mot jødene, derfor advarte han dem om å tro at Gud var ferdig med dem:
 
"Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene... Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall." (Romerne 11:13 og 24-25)
 
Paulus advarer altså hedningene om å tro at de er noe bedre enn Israel og om at de har tatt deres plass. Han sier pass deg din hedning, Gud står de stolte imot, dere er frelst av nåde og ikke fordi dere er noe bedre en Israel. 
 
Løftene om at Israel skal ta imot Jesus som sin Messias står fast, men først skal tallet på frelste hedninger komme inn i det antallet som Gud har bestemt.
 
"På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Romerne 11:28-29)
 
Paulus underviser om hva som kan skje med kristne som har hovmoding holdningen mot Israel:
 
"Noen av greinene (Israel) er nå brukket av, og du (hedninge kristen) som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 
 
Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»  Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg. Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av.
 
Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen.  Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?" (Romerne 11:17-24)
 
Paradokset er at store deler av kirken aldri har tatt Paulus sin advarsel alvorlig. Den falske teologien om at Israel er ferdig i frelseshistorien har ridd kirken i 1800 år og har vært roten til jødehat som kommer fra kristne. Den falske blods anklagen som går ut på at jødene som folk tok livet av Jesus, har opp gjennom historien legitimert et kollektivt hat og forfølgelse av jøder. 
 
 
 
Hedningene er skyldige i Jesus død
 
 
 
Apostelen Peter holdt en tale i Tempelet hvor han sa følgende til en gruppe israelitter:
 
"Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder.  Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide.  Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut." (Apgj. 3:17-19)
 
Profetene hadde forutsagt at Israel ville snuble og korsfeste Messias, men Israel er ikke noe mer skyldig i Jesus død en det vi er, for hvis ikke du og jeg innser at Jesus tok straffen like mye for vår synd, så blir vi ikke frelst.
 
Hedningene er like mye skyldig i Jesus død som det Israel er, for det var slik at Gud GAV sin sønn som løsepenge da han betalte for våre synder. Og Jesus sa følgende til dem som tok livet av ham: tilgi dem Far, for dem vet ikke hva de gjør.
 
Og så var det faktisk hedninger (romerske soldater) som utførte selve torturen og korsfestelsen, og ikke jøder. Derfor er hedninger og jøder like mye skyldige i Jesu død:
 
"Gud lukket alle (jøder og hedninger) inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle." (Romerne 11:32)
 
 
 
Verdens forløsning skjer gjennom Israels gjenopprettelse
 
 
 
Peter bekrefter så hva som skjer den dagen Israel vender om å tar imot Jesus som Messias:
 
"Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus (snakker til Israel). Men Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn." (Apgj.3:20-21)
 
Så vi ser at Jesu gjenkomst står i klar sammenheng med tiden da Israel vender om, Gud skal sende Jesus til Israel for å oppfylle løftene enten vi liker det eller ikke. 
 
Konklusjonen er at verdens gjenopprettelse skjer den dagen Jesus kommer tilbake til Jerusalem og da vil Israel som nasjon bli frelst, og så vil de andre nasjonene komme etter. Det var Israel som fødte Jesus og menigheten inn i denne verden og det er også Israel som vil føde frem Jesus gjenkomst, verdens gjenfødelse og det Messianske riket på jorda.
 
Når riket for Israel blir opprette skal jøden Jesus styre verden gjennom sitt rike fra Jerusalem, da blir alle løftene til Israel oppfylt! 
 
Det ikke bare løftene til jødene som da oppfylles, men også løftene til oss hedninger. Da skal alle, både jøder og hedninger, de som tok imot troen på evangeliet, sitte sammen med Jesus på tronen i Jerusalem:
 
"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone." (Åpenbaringen 3:20-21)